Hasta Hakları Demokratikleşmenin Sonucudur.

advertisement
‹STANBUL’DA SA⁄LIK HABERLER‹
Bas›n Bürosu
DR. BAKAR: “HASTA HAKLARI
DEMOKRAT‹KLEfiMEN‹N
SONUCUDUR.”
“Biz hastan›n
itilip
kak›lmadan
muamele
görmesini ve
flikayetlerinin
yank›
bulmas›n›
istiyoruz.”
Sa¤l›k Bakanl›¤›'na geçen eski SSK hastanelerinde, hasta haklar› birimleri
oluflturuluyor. ‹stanbul Sa¤l›k Müdürlü¤ü Hasta Haklar› Birimi taraf›ndan, devir
al›nan hastanelerde hasta haklar› birimlerinin oluflturulmas› amac›yla, iki günlük bir e¤itim toplant›s› düzenlendi.
Toplant›n›n aç›l›fl›nda bir konuflma yapan ‹l Sa¤l›k Müdür Vekili Uzm. Dr.
Mehmet Bakar, ülkemizde hasta haklar›n›n iyi anlafl›lan bir konu olmad›¤›n›
6
‹STANBUL’DA SA⁄LIK
söyledi. Hasta haklar›n›n demokratikleflmenin bir sonucu oldu¤unu ve ‹stanbul'da devlet hastanelerinde hasta
haklar› uygulamalar›n›n yayg›nlaflt›¤›n›
aç›klayan Bakar, “Biz hastan›n itilip kak›lmadan muamele görmesini ve flikayetlerinin yank› bulmas›n› istiyoruz.” dedi.
Toplant›ya Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi'nden konuk olarak kat›lan Prof. Dr. Tevfik Özlü “hastan›n ihti-
yaç duydu¤u hizmeti verecek olan hekim karfl›s›nda boynu büküktür, muhtaçt›r, edilgendir. Bu durum, hastan›n
hekim karfl›s›ndaki haklar›n›n korunma
alt›na al›nmas›n› gerektirmektedir” dedi.
Sa¤l›k Bakanl›¤› ile Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›klar› aras›nda yap›lan
bir protokolle, Sa¤l›k Bakanl›¤›'na devredilen ‹stanbul'daki 17 hastanede hasta haklar› birimleri oluflturma çal›flmalar›
devam etmektedir.
Download