YENİ DİYABET CHECK UP,DETAYLI ERKEK CHECK

advertisement
YENİ DİYABET CHECK UP
Toplumda giderek artan sıklıkta görülmeye başlanan ve
başlangıç yaşı genç yaşlara doğru kayan şeker hastalığının
erken teşhisi için bir Check Up programı hazırladık. Diyabet
Check Up paketi aşağıdaki laboratuar testlerini içerir.
Not : Ücret bilgisi sadece telefon ile verilebilmektedir. 0
216 369 31 88
Testler:
Açlık Kan şekeri
Post Prandial 2. Saat kan şekeri
Açlık İnsulin düzeyi
HOMA –IR ( insulin direnci hesaplanması )
Hemoglobin A1c ( 3 aylık şeker bilançosu )
HOMA _ IR :
İnsülin direnci hesaplamasıdır. Pankreas tarafından üretilen
insülin’in vücut için gerekli ve yeterli etkiyi
sağlayamamasıdır. İnsüline karşı direnç gelişir ise yağ
hücrelerinde depolanmış trigliserid ler enerji sağlamak
amacıyla kana verilir ( kanda trigliserid artar ), şekerin kas
ve karaciğere girmesi zorlaşır, kanda şeker artar. İnsülin
direnci sonucu ortaya çıkan bu durum kan da yüksek
seviyelerdeki insülin ve şeker oranına yol açar. İnsülin
direnci genellikle metabolik sendrom ve tip 2 diyabete sebep
olur. HOMA – IR testi ile erken dönemde insülin direncinin
tespit edilmesi diyabet ve metabolik sendromun erken dönemde
tespiti ve önlenmesi için ilk adımdır.
Hemoglobin A1c:
Diğer ismiyle şekerlenmiş hemoglobin ( yada kısaca Hba1c),
şeker hastalığında tedavinin etkinliğini ölçmek, kimi zaman da
şeker hastalığı tanısı koymak için kullanılan bir testtir.
Hemoglobin A1c sıklıkla HbA1c olarak da kısaltılır. Şeker
hastalığı tedavisinde geçmiş iki-üç aya ait kan şekeri profili
hakkında bilgi verdiği için geçtiğimiz yıllarda artan sıklıkla
kullanılmaya başlamıştır. Açlık kan şekerinden farklı olarak
şekerin gün içindeki artışını da gösterir, şeker hastalığı
teşhisinde kullanılır. Hastanın şeker kontrolünü başarıp
başaramadığını yani tedavinin başarısını gösteren en basit
testtir.
İnsülin:
Vücudumuzda karbonhidrat metabolizmasının en önemli
düzenleyicisidir. Pankreastan salınır. Kan şekerini düşüren en
önemli tek hormondur. İnsülün karbonhidrat metabolizmasının
birinci ve en önemli düzenleyicisi olmakla birlikte yağ ve
protein meatbolizmaları üzerinde de önemli etkileri vardır.
İnsuli in tam yokluğunda tipI şeker hastalığı ( insuline
bağımlı şeker hastalığı ), bu hormonun eksikliği yada buna
karşı direnç gelişmesi durumunda da Tip II şeker hastalığı
ortaya çıkar.
DETAYLI ERKEK CHECK- UP
Detaylı erkek check-up programında : anemi ( kansızlık ),
enfekisyonlar ve inflamatuar hastalıkların taraması, idrar
tahlili, açlık kan şekeri taraması, 3 aylık kan şekeri
bilançosu, insulin miktarı ve vicut insulin direnç tespiti.
Böbrek fonksiyonlarının taraması, karaciğer fonksiyonlarının
taraması, kan yağları analizi, kalp fonksiyonları, bağırsak
gizli kanama taraması, dışkı mikroskopisi ve parzit taraması,
prostat ön taraması, hepatit B virüs taşıyıcılık ve aşı
taraması, hepatit A taraması, tiroid fonksiyonları taraması
yapılmaktadır. Detaylı erkek check up programı aşağıdaki
laboratuar testlerini içerir.
Not : Ücret bilgisi sadece telefon ile verilebilmektedir. 0
216 369 31 88
Testler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TAM KAN SAYIMI ( HEMOGRAM )
SEDİMENTASYON
TAM İDRAR ANALİZİ
DIŞKIDA GİZLİ KAN
DIŞKI MİKROSKOPİSİ VE PARAZİT ARAŞTIRMASI
AÇLIK KAN ŞEKERİ
HBA1C ( 3 AYLIK KAN ŞEKERİ BİLANÇOSU )
HOMA – IR ( İNSULİN DİRENCİ )
İNSULİN
ÜRE
KREATİNİN
ÜRİK ASİT
SGOT ( AST )
SGPT ( ALT )
GGT ( GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ )
LDH ( LAKTAT DEHİDROGENAZ )
ALP ( ALKALEN FOSFATAZ )
TOTAL KOLESTEROL
HDL KOLESTEROL
LDL KOLESTEROL
VLDL KOLESTEROL
TRİGLİSERİD
SODYUM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
POTASYUM
KLOR
PSA ( PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN )
CRP (C REAKTİF PROTEİN)
RF (ROMATOİD FAKTÖR)
HBs Ag ( HEPATİT B ANTİJENİ )
ANTİ HBs ( HEPATİT B ANTİKORU )
ANTİ HAV TOTAL (HEPATİT A ANTİKORU )
TSH ( TROİD STİMULA NHORMON )
T3 ( TRİİODOTRİONİN )
T4 ( TETRAİODOTRİONİN )
EKG ( ELEKTROKARDİOGRAFİ )
HbA1C
Hba1c ; Hemoglobin
Hemoglobin;
a1c
testi;
Glikozile
Diyabette kan şekeri kontrolünü gösteren en önemli laboratuar
testidir.
Hba1c nedir?
Hemoglobin kanda oksijen taşıyan ana proteindir. Kan şekeri
artarsa hemoglobin şekerlenir buna hemoglobin a1c ( hba1c )
denir. Kan şekeri ne kadar artarsa hba1c de o kadar artar.
Hba1c neden önemlidir?
Kan şekeri gün içinde artıp azalabilir, yüksek kan şekeri
damarlara zarar verir, özellikle küçük damarlar hasar görür ve
kalp, sinir, göz, böbrek hastalıkları ortaya çıkar. Diyabet
hastalarında kan şekerinin bütün gün normal sınırlarda olması
istenir. Sabah kan şekerinin normal olması bazen yanıltıcı
olur. Hba1c kanda 120 gün yani 3 ay boyunca kalır ve bize 3
aylık kan şekerinin ortalamasını verir. Başka bir deyişle
hba1c 3 aylık kan şekeri bilançosudur ve kan şekerinin iyi
kontrol edilip edilmediğini gösterir.
Hba1c ne olmalıdır?
Normal insanda hba1c değeri 4 ila 6 arasındadır yani tablodan
da görüleceği gibi ortalama kan şekeri 60 ila 120 mg / dl
anlamına gelir. Diyabetli hastalarda hba1c değeri
Amerikan Diyabet Cemiyeti ( ADA ) göre hba1c %7 den
küçük,
TC Sağlık bakanlığına göre hba1c % 6.5 den küçük,
Amerikan Endokrin Cemiyetine göre hba1c %6 dan küçük
olmalıdır.
Fakat kabaca söylemek gerekirse diyabetli bir hastada hba1c
değeri
% 6 – 7 ise hasta şekerini çok iyi kontrol ediyor,
% 7 – 8 ise hasta şekerini orta düzeyde kontrol
edebiliyor,
% 8 – 9 ise hasta şekerini kötü kontrol ediyor diyabete
bağlı hastalıklar çıkabilir,
> %9 ise hasta şekerini kontrol edemiyor risk çok
yüksek anlamına gelir.
Hba1c değeri ne olmalıdır
İyi kontrol edilmiş bir diyabette ( yani hba1c % 6-7
arasındaysa );
Diyabete bağlı göz hastalıkları % 76,
Sinir hastalıkları % 60 ve
Böbrek hastalıkları % 56 oranında engellenmektedir.
Ülkemizde :
2 milyon 6 yüz bin diyabet hastası ve
2 milyon diyabet hastası olduğunu bilmeyen insan
bulunmaktadır.
Diyabet ve diyabete bağlı hastalıklar en önemli ölüm
sebeplerinin başında yer almaktadır. Diyaliz hastalarının
neredeyse yarısı diyabet hastasıdır ve 50 yaş altında kalp
krizinden ölen hastaların neredeyse yarısında diyabet vardır.
Diyabette şeker kontrolünü gösteren en önemli test hba1c
testidir
HbA1c Ortalama Kan Şekeri (mg/dl)
Bu resmi bastırıp saklayın.
kontrolü
Download