COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 30

advertisement
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 Haziran 2016 Tarihinde
Sona Eren Altı Aylık
Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar ve
Sınırlı Denetim Raporu
Akis Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
Anonim Şirketi
1 Ağustos 2016
Bu rapor, 3 sayfa sınırlı bağımsız denetim
raporu ve 43 sayfa finansal tablolar ve
tamamlayıcı notlarından oluşmaktadır.
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR
İÇİNDEKİLER
SAYFA
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO).....................................
1-2
ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ..
3
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU .............................................
4
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU........................................................................
5
30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR.. 6-43
DİPNOT 1
DİPNOT 2
DİPNOT 3
DİPNOT 4
DİPNOT 5
DİPNOT 6
DİPNOT 7
DİPNOT 8
DİPNOT 9
DİPNOT 10
DİPNOT 11
DİPNOT 12
DİPNOT 13
DİPNOT 14
DİPNOT 15
DİPNOT 16
DİPNOT 17
DİPNOT 18
DİPNOT 19
DİPNOT 20
DİPNOT 21
DİPNOT 22
DİPNOT 23
DİPNOT 24
GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU ...................................................................
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI .................................................................................
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA ......................................................................................................
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ..........................................................................................................
KISA VE UZUN VADELİ BORÇLANMALAR .....................................................................................
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR ...........................................................................................................
DİĞER ALACAK VE BORÇLAR ............................................................................................................
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR ...........................................
STOKLAR .................................................................................................................................................
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER .................................................................................................................
ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR .............................................................
MADDİ DURAN VARLIKLAR ...............................................................................................................
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ..........................................................
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN UZUN VADELİ KARŞILIKLAR .................
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ............................................................................................
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ .......................................................
HASILAT...................................................................................................................................................
PAZARLAMA GİDERLERİ .....................................................................................................................
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER ......................................................................................
FİNANSMAN GİDERLERİ VE GELİRLERİ...........................................................................................
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL) ..............................
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI .......................................................................................................
FİNANSAL ARAÇLAR(GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN
KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDE AÇIKLAMALAR) .......................................................
RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR.........................................................................
6
7-14
15-16
17
17-20
21-22
22-23
23
24
24
25
26
27-29
29-30
31
31-32
33
33
33
34
34-36
36-39
39-42
43
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili taraflardan finansal ve diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili taraflardan finansal alacaklar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Şerefiye
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
4
6
22
7
22
9
10
21
15
7
22
11
12
10
Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
30 Haziran
2016
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık
2015
485.122.108
10.002.650
218.496.337
171.650.893
46.845.444
128.968.169
128.613.452
354.717
104.952.428
3.504.553
-19.197.971
655.024.538
176.242.000
176.242.000
4.340.770
446.015.953
7.548.826
3.633.322
3.915.504
5.259.577
15.617.412
1.140.146.646
452.285.781
16.803.959
194.568.987
161.424.813
33.144.174
106.810.941
106.415.921
395.020
110.406.726
3.037.925
1.837.237
18.820.006
653.385.141
206.544.000
206.544.000
3.916.227
409.323.396
8.801.215
3.602.935
5.198.280
13.800.303
11.000.000
1.105.670.922
İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
1
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Ticari Borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili taraflara diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa
vadeli karşılıklar
-Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun
vadeli karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltme Farkları
Paylara İlişkin Primler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler
- Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları
- Tanımlanmış fayda planları yeniden
ölçüm kayıpları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler
- Yabancı para çevrim farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları
Net Dönem Karı
TOPLAM KAYNAKLAR
5
5
6
22
7
22
8
21
13
15
5
14
21
16
16
Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
30 Haziran
2016
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık
2015
475.993.962
119.665.863
142.106.072
179.710.491
5.912.951
173.797.540
1.742.685
23.653
1.719.032
11.468.278
206.283
6.673.913
407.468.073
175.339.358
84.378.343
119.642.993
4.864.497
114.778.496
1.158.838
23.653
1.135.185
9.746.312
-11.004.974
1.789.808
4.884.105
14.420.377
286.107.088
240.673.275
36.395.037
890.805
10.114.169
6.197.255
320.089.848
274.265.097
31.576.834
36.395.037
9.038.776
762.101.050
378.045.596
66.844.800
45.195.347
161.041
31.576.834
14.247.917
727.557.921
378.113.001
66.844.800
45.195.347
161.041
54.779.820
68.191.529
57.265.102
68.754.201
(13.411.709)
(11.489.099)
101.925.822
101.925.822
16.035.194
92.372.061
731.511
1.140.146.646
100.802.128
100.802.128
14.926.943
68.515.018
24.402.622
1.105.670.922
İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
2
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE
AİT ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Satışların Maliyeti
Dipnot
Referansları
Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
1 Ocak30 Haziran
2016
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
1 Nisan30 Haziran
2016
Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
1 Ocak30 Haziran
2015
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
1 Nisan30 Haziran
2015
17
17
457.063.644
(376.366.489)
256.509.011
(213.868.925)
398.758.461
(305.309.619)
204.461.928
(155.010.412)
80.697.155
42.640.086
93.448.842
49.451.516
(37.500.876)
(21.493.605)
(2.505.615)
228.969
(18.730.882)
(12.126.839)
(1.363.137)
(27.491)
(31.263.374)
(23.270.337)
(1.897.838)
8.988.297
(15.894.280)
(11.951.179)
(959.097)
8.981.251
19.426.028
10.391.737
46.005.590
29.628.211
19
10.720.664
3.594.189
9.865.177
4.485.884
11
349.994
221.993
180.720
95.087
30.496.686
14.207.919
56.051.487
34.209.182
4.912.361
(38.758.008)
2.198.469
(20.045.698)
17.847.107
(56.133.983)
16.674.671
(42.102.637)
(3.348.961)
(3.639.310)
17.764.611
8.781.216
4.080.472
(245.054)
4.325.526
2.364.155
(171.303)
2.535.458
(3.714.833)
(4.001.036)
286.203
(1.694.289)
(1.242.455)
(451.834)
731.511
(1.275.155)
14.049.778
7.086.927
0,01
(0,02)
0,21
0,11
(1.922.610)
303.268
(2.490.917)
(673.806)
14
(2.403.263)
379.086
(3.113.646)
(842.258)
21
480.653
(75.818)
622.729
168.452
1.123.694
1.123.694
(798.916)
(1.679.436)
(1.679.436)
(1.376.168)
22.718.431
22.718.431
20.227.514
19.725.321
19.725.321
19.051.515
(67.405)
(2.651.323)
34.277.292
26.138.442
Brüt Kar
Pazarlama Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler/(Giderler)
18
Esas Faaliyet Karı
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Özkaynak Yöntemiyle Muhasebeleştirilen
Yatırımların Karlarındaki Vergi Sonrası Pay
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri
20
20
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi
Kar/(Zarar)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri)
- Dönem Vergi Gideri
- Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)
21
21
Dönem Karı/(Zararı)
Adi ve Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
(1 Kuruş nominal karşılığı)
DİĞER KAPSAMLI GELİR
Kar veya Zarar Olarak Yeniden
Sınıflandırılmayacaklar
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm
Kazançları/(Kayıpları)
- Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılacaklar
-Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim
Diğer Kapsamlı Gelir
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
3
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Kar Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler ve Giderler
Dipnot
Referansları
1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla raporlanan
Transferler
16
Toplam kapsamlı gelir
Amortisman transferi
Temettü ödemesi
16
30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla
Kar Zararda Yeniden
Sınıflandırılacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler ve Giderler
Ödenmiş
Sermaye
Sermaye
Düzeltme
Farkları
Paylara
İlişkin
Primler
Yeniden
değerleme ölçüm
kazançları
Tanımlanmış
fayda yeniden
ölçüm kayıpları
Yabancı
Para
Çevrim
Farkları
Kardan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
Geçmiş
Yıllar
Karları
66.844.800
45.195.347
161.041
75.385.972
(6.007.256)
56.620.764
12.188.190
--
--
--
--
--
--
2.738.753
--
--
--
--
(2.490.917)
22.718.431
--
1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla raporlanan
Transferler
Toplam kapsamlı gelir
Amortisman transferi
30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla
16
Net
Dönem
Karı
Özkaynaklar
69.030.584
20.680.830
340.100.272
17.942.077
(20.680.830)
--
--
14.049.778
34.277.292
--
--
--
(248.544)
--
--
--
248.544
--
--
--
--
--
--
--
--
--
(19.573.575)
--
(19.573.575)
66.844.800
45.195.347
161.041
75.137.428
(8.498.173)
79.339.195
14.926.943
67.647.630
14.049.778
354.803.989
Kar Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler ve Giderler
Dipnot
Referansları
Birikmiş Karlar
Kar Zararda Yeniden
Sınıflandırılacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler ve Giderler
Birikmiş Karlar
Ödenmiş
Sermaye
Sermaye
Düzeltme
Farkları
Paylara
İlişkin
Primler
Yeniden
değerleme ölçüm
kazançları
Tanımlanmış
fayda yeniden
ölçüm kayıpları
Yabancı
Para
Çevrim
Farkları
Kardan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
Geçmiş
Yıllar
Karları
66.844.800
45.195.347
161.041
68.754.201
(11.489.099)
100.802.128
14.926.943
--
--
--
--
--
--
1.108.251
--
--
--
--
(1.922.610)
1.123.694
--
Net
Dönem
Karı
Özkaynaklar
68.515.018
24.402.622
378.113.001
23.294.371
(24.402.622)
--
--
731.511
(67.405)
--
--
--
(562.672)
--
--
--
562.672
--
--
66.844.800
45.195.347
161.041
68.191.529
(13.411.709)
101.925.822
16.035.194
92.372.061
731.511
378.045.596
İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
4
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Dönem karı
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
Amortisman ve itfa payı ile ilgili düzeltmeler
Değer düşüklüğü/ (iptali) ile ilgili düzeltmeler
Stok değer düşüklüğü/(iptali) ile ilgili düzeltmeler
Alacaklarda değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
Dava karşılıkları ile ilgili düzeltmeler
Diğer karşılık iptalleri ile ilgili düzeltmeler
Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler
Vergi (geliri)/ gideri ile ilgili düzeltmeler
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar/(kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar/(kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış
Faaliyet ile ilgili diğer alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler
İlişkili taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış/(artış)
İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış
Stoklardaki azalışlar/(artışlar) ile ilgili düzeltmeler
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış/(artış)
Ticari borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler
İlişkili taraflara ticari borçlardaki azalış/ (artış)
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki azalış/ (artış)
Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki azalış ile ilgili düzeltmeler
İlişkili taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış (azalış)
İlişkili olmayan taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki azalış
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artiş (azalış) ile ilgili düzeltmeler
Faaliyetlerle ilgili diğer varliklardaki artış
Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki azalış
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış/ (azalış)
Diğer nakit girişleri(bloke mevduattaki değişim)
Faaliyetlerden elde edilen/ (kullanılan) nakit akışları
Çalişanlara sağlanan saydalara ilişkin karşılıklar kapsaminda yapılan ödemeler
Faaliyetlerde(n) elde edilen/ (kullanılan) net nakit
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları
Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları
Alınan temettü
İlişkili taraflara verilen nakit avans ve borçlardan geri ödemeler
Alınan faiz
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Borçlanmalardan kaynaklanan nakit girişleri
Kredilerden elde edilen nakit
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
Faktoring işlemlerinden nakit çıkışları
Diğer finansal borç ödemelerinden kaynaklanan nakit çıkışları
Ödenen temettüler
Finansman faaliyetlerinden (kullanılan)/elde edilen net nakit
YABANCI PARA ÇEVRİM ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ AZALIŞ (A+B+C)
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AZALIŞ (A+B+C+D)
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)
9
6
13
19,20
20
11
21
4
14
12
11
16
4
Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
1 Ocak-30
Haziran
2016
Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
1 Ocak-30
Haziran
2015
731.511
14.049.778
10.933.741
279.430
262.446
16.984
(1.843.053)
3.606.217
772.468
(6.221.738)
15.122.938
(10.815.381)
25.938.319
1.516.359
(349.994)
(4.080.472)
91.928
91.928
22.402.388
(23.944.334)
(10.226.080)
(13.718.254)
40.303
-40.303
5.191.852
8.074.098
60.067.498
1.048.454
59.019.044
583.847
-583.847
3.227.745
(4.995.377)
8.223.122
1.721.966
(4.044.312)
73.321.051
(2.612.339)
70.708.712
11.875.730
(456.805)
(559.142)
102.337
2.385.848
2.333.405
52.443
-20.548.707
(1.673.753)
22.222.460
5.260.064
(180.720)
4.634.833
(10.418)
(10.418)
58.107.017
(27.328.912)
(19.832.484)
(7.496.428)
(17.600.826)
(17.709.501)
108.675
(22.676.575)
(7.961.870)
14.732.988
(1.740.069)
16.473.057
(27.358)
315.652
(343.010)
(213.944)
(7.408.508)
7.194.564
(2.464.373)
-(5.433.853)
(2.749.269)
(8.183.122)
1.324.151
(44.399.312)
(44.399.312)
-76.886
8.104.469
10.815.381
(24.078.425)
40.214
(21.788.629)
(21.739.500)
(49.129)
75.300
(2.741.460)
1.673.753
(22.740.822)
81.632.091
81.632.091
(139.107.999)
(96.782.513)
(36.716.432)
(5.609.054)
-(57.475.908)
145.926.610
145.926.610
(111.820.178)
(89.597.718)
(20.913.162)
(1.309.298)
(10.416.490)
23.689.942
(10.845.621)
-13.807.403
(10.845.621)
2.961.782
(7.234.002)
-30.421.285
(7.234.002)
23.187.283
İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
5
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1.
GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“Şirket”) 1973 yılında Bursa Orhangazi’de
kurulmuş olup 12 Aralık 2006 tarihine kadar Koç Holding A.Ş.’nin bağlı ortaklığı olarak faaliyet
göstermiştir. Koç Holding A.Ş. elinde bulunan hisseleri 12 Aralık 2006 tarihi itibarıyla Finlandiya’da
yerleşik Componenta Oyj’ye devretmiştir. Dolayısıyla Şirket o tarihten itibaren Componenta Oyj’nin
bağlı ortaklığı konumuna gelmiştir. Ana faaliyet konusu otomotiv sanayi için pik, sfero ve alüminyum
döküm ve jant imalatı ve ticaretidir. Şirket üretim ve ticari faaliyetlerini Bursa - Orhangazi ile 1999
yılında Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde satın alınan alüminyum döküm imalatı tesislerinde
sürdürmektedir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlıdır ve hisseleri Borsa İstanbul
A.Ş.’de (“BİST”) işlem görmektedir. Şirket’in ana ortaklığı Componenta Oyj’dir (Dipnot 22).
Şirket’in daha önce Componenta Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. olan ticari unvanı
28 Nisan 2008 tarihi itibarıyla Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. olarak
değiştirilmiştir.
Şirket’in 1 Ocak – 30 Haziran 2016 döneminde bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı
2.520’dir (1 Ocak - 30 Haziran 2015: 2.521).
Şirket’in Orhangazi ve Manisa tesislerinin kayıtlı olduğu adresler aşağıdaki gibidir:
Gölyolu No: 26 P.K. (18) Orhangazi 16801 Bursa.
Organize Sanayi Bölgesi Sakarya Cad. No: 14, 45030 Manisa.
Componenta UK Ltd. Şirket’in hisselerinin %100’üne sahip olduğu bağlı ortaklığı konumundadır.
Componenta UK Ltd. İngiltere’de faaliyet göstermekte olup, Şirket’in faaliyet konusu olan pik,
alüminyum döküm ve jant ürünlerinin bu ülkede ticaret ve pazarlamasını yapmaktadır.
Şirket ve bağlı ortaklığı (Hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır), yönetim raporlaması açısından üç ayrı
endüstriyel bölüm olarak değerlendirilen alüminyum döküm, pik döküm tesisleri ve jant bölümleri için
bölümlere göre raporlama yapmaktadır (Dipnot 3). Grup’un ana faaliyet konusu olan üretim faaliyetleri
Türkiye’de gerçekleştiğinden, coğrafi bir bölümleme söz konusu değildir.
Grup’un 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla iştiraklerdeki yatırımları Kumsan Döküm Malzemeleri San.
ve Ticaret A.Ş. (“Kumsan”)’den oluşmaktadır (Dipnot 11).
6
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN
ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI
2.1.
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
2.1.1.
Finansal Tabloların Onaylanması
Grup’un 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem özet konsolide finansal tabloları,
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 1 Ağustos 2016 tarihinde yayımlanması için yetki
verilmiştir. İlişikteki finansal tabloları değiştirme yetkisine, Şirket’in genel kurulu ve/veya yasal
otoriteler sahiptir.
2.1.2.
Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanış Şekli ve TMS’ye Uygunluk Beyanı
Şirket ve Türkiye’de kayıtlı olan iştiraki yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret
Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve
hazırlamaktadır. Yabancı ülkede faaliyet gösteren bağlı ortaklığı kanuni finansal tablolarını faaliyet
gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlamaktadır.
İlişikteki özet konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih
ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II- 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan ve yürürlüğe girmiş olan Türkiye Muhasebe
Standartları'na (“TMS”) uygun olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye
Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır.
30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla ara dönem özet finansal tablo ve dipnotların hazırlanmasında, SPK
Karar Organı’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı kararı ile açıklanan “Finansal Tablo ve Dipnot
Formatları Hakkında Duyuru”da belirtilen esaslar kullanılmıştır.
SPK’nın (II-14.1) sayılı tebliği uyarınca işletmeler, ara dönem finansal tablolarını TMS 34 Ara Dönem
Finansal Raporlama (“TMS 34”) standardına uygun olarak tam set veya özet hazırlamakta
serbesttirler. Şirket bu çerçevede ara dönemlerde özet finansal tablo hazırlamayı tercih etmiş, söz
konusu özet finansal tablolarını bu standarda uygun olarak hazırlamıştır.
2.1.3.
Ölçüm Esasları
Ara dönem özet konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen arazi ve arsalar, yer
altı ve yerüstü düzenleri ile binalar hariç olmak üzere tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır.
2.1.4.
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK
tarafından yayımlanan finansal raporlama standartlarına (UMS/UFRS uygulamasını benimseyenler
dahil) uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005
tarihinden itibaren UMSK tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde
Finansal Raporlama” Standardı (“UMS/TMS 29”) uygulanmamıştır.
2.1.5.
Geçerli ve raporlama para birimi
Şirket’in geçerli para birimi Avro‘dur. Avro, Şirket’in ürettiği malların satışını ve ticari ve finansman
faalyetlerini en çok etkileyen para birimi olmasından ötürü geçerli para birimi olarak belirlenmiştir.
Ara dönem özet konsolide finansal tablolar Şirket’in geçerli para birimi olan Avro cinsinden
hazırlanmış ve TL cinsinden sunulmuştur.
7
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN
ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
2.1.
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
2.1.5.
Geçerli ve raporlama para birimi (devamı)
İşlemler ve bakiyeler
Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlemin yapıldığı günkü döviz kurlarından geçerli para
birimine çevrilmiştir. Bu işlemlerin gerçekleşmesinden ve yabancı para cinsinden olan parasal varlık
ve yükümlülüklerin dönem sonu döviz kurlarından çevrilmesinden kaynaklanan kur farkı gelir ve
giderleri ara dönem özet konsolide kar veya zarar tablosuna dahil edilir.
Yabancı ülkedeki bağlı ortaklığın finansal tablolarının çevrimi
Yabancı ülkede faaliyet gösteren bağlı ortaklığın geçerli para birimi İngiliz Sterlini (“GBP”) olup
varlık, yükümlülükleri ve özkaynakları finansal durum tablosu tarihindeki döviz kurları, kar veya zarar
tablosu kalemleri ise ortalama kurlar kullanılarak kullanılarak (ortalama kur işlem tarihlerindeki kur
değişikliklerini mantıklı bir şekilde yansıtmıyorsa, işlemler gerçekleştiği tarihlerdeki kurdan çevrilir),
Şirket’in geçerli para birimi olan Avro’ya çevrilmiştir. Yabancı ülkede faaliyet gösteren bağlı
ortaklıktaki, ortalama kurlar ile finansal durum tablosu tarihindeki kurlardan doğan farklılıklar
konsolide özkaynaklar altındaki “yabancı para çevrim farkları” içerisinde takip edilmektedir.
Yabancı ülkedeki bağlı ortaklığın finansal tablolarının çevrimi için, finansal durum tablosu
tarihlerindeki ve kar veya zarar tablosu kalemleri için kullanılan ilgili dönemlerdeki ortalama kurlar
aşağıdaki gibidir:
Dönem sonu:
Türk Lirası/ İngiliz Sterlini
Ortalama:
Türk Lirası/ İngiliz Sterlini
30 Haziran 2016
31 Aralık 2015
3,8690
4,3007
1 Ocak30 Haziran 2016
1 Ocak 30 Haziran 2015
3,8694
3,8963
Raporlama para birimine (TL) çevrim
(a)
Grup’un 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla özet konsolide finansal durum tablosunda yer alan
varlık ve yükümlülük kalemleri finansal durum tablosu tarihindeki TCMB Avro döviz alış kuru
olan 3,2044 TL/Avro (31 Aralık 2015: 3,1776) ile TL’ye çevrilmiştir. Özkaynaklar ve sabit
kıymet kalemleri tarihsel değerleri ile taşınmıştır.
(b)
30 Haziran 2016 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ilişkin özet konsolide kar ve
ya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu kalemleri 2016 yılına ait 6 aylık ortalama TCMB Avro
döviz alış kuru olan 3,2774 TL/Avro (30 Haziran 2015 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap
dönemine ilişkin 6 Aylık ortalama TCMB Avro döviz alış kuru 2,8568 TL/Avro) ile TL’ye
çevrilmiştir.
(c)
Ortaya çıkan tüm çevrim farkları Grup’un özet konsolide finansal tablolarında özkaynaklar
kalemleri içerisinde yer alan yabancı para çevrim farkları altında takip edilmektedir.
8
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN
ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
2.2.
İşletmenin Sürekliliği
30 Haziran 2016 tarihli özet konsolide finansal tablolar “İşletmenin Sürekliliği” ilkesi uyarınca
hazırlanmıştır. İşletmenin sürekliliğinin değerlendirilmesinde, Grup yönetimi, mevcut finansman
kaynaklarını, refinansman olanaklarını ve likidite risklerini de göz önünde bulundurarak stratejilerini
ve tahminlerini göz önüne almıştır.
30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla, Grup’un 261.771.935 TL’si kısa vadeli, 240.673.275 TL’si uzun
vadeli olmak üzere toplam 502.445.210 TL finansal borcu bulunmaktadır. 30 Haziran 2016 tarihi
itibarıyla, Grup’un ana ortağı Componenta Oyj’den 126.653.160 TL’si kısa vadeli, 176.242.000 TL’si
uzun vadeli olmak üzere toplam 302.895.160 TL finansal alacak ve ilişkili kuruluşlardan 171.650.893
TL kısa vadeli ticari alacak olmak üzere ilişkili kuruluşlardan toplam 474.546.053 TL alacağı
bulunmaktadır.
Grup’un ilişkili kuruluşlarından olan ticari alacaklarının 111.899.400 TL’si vadesi geçmiş
alacaklardan oluşmaktadır. Ayrıca Grup, ana ortağı Componenta Oyj’den olan, 30 Haziran 2016
vadeli 10.000.000 Avro tutarındaki finansal alacağını, ana ortağın yönetimsel, organizasyonel ve
finansal yapıdaki köklü değişikliklere gitmesinden ve Grup’tan temettü ödemesi alamamasından ötürü
tahsil edememiştir. Bunun sonucu olarak, Grup 30 Haziran 2016 vadeli 5.000.000 Avro tutarındaki
finansal borçlarının vadelerinin 30 Eylül 2016 tarihine ötelenmesi için talepte bulunmuş ve bu talep
ilgili bankalar tarafından olumlu karşılanarak ötelenmiştir. Dolayısıyla, Grup’un yapacağı finansal
borç ödemelerinin önemli bir bölümü ilişkili kuruluşlardan yapacağı tahsilatlara bağlıdır.
İlişkili kuruluşlardan olan ticari alacaklarla ilgili olarak, Grup’un ve yatırımcının menfaatlerini
gözetmek adına bu kapsamda faiz hesaplaması yapılarak ilişkili kuruluşlara faturalandırılmıştır.
Alacakların tahsil edilmesine yönelik, Şirket Yönetim Kurulu tarafından ana ortak uyarılmış ve bu
doğrultuda alacakların azaltılması adına gerekli kontrol sistemi oluşturularak yasal tedbirler alınmıştır.
Ayrıca Grup Yönetim Kurulu tarafından satışlardaki yönetim etkinliğinin yükseltilerek satışların
arttırılması, işletme genelinde tasarruf sağlayıcı tedbirlere gidilmesi ve alacakların yakından takip
edilmesi konularında aksiyon alınmasına ilişkin lehine kararlar alınmıştır.
Grup Yönetimi ve ana ortak arasında sözkonusu alacakların tahsiline ilişkin yol haritası belirlenmesi
amacıyla görüşmelere başlanmıştır. İlişkili kuruluşlardan olan finansal ve ticari alacakların, gelecek
dönemlerde Ana Şirket’e ait oluşabilecek temettü mahsubu ile Grup’un ana ortaktan varlık alımı ile ve
ana ortağın hisse satış yolu ile tahsil edilebileceği öngörülmektedir.
9
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN
ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
2.3.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Grup’un ara dönem özet konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında kullanılan muhasebe
politikaları 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan yıllık finansal
tablolarda uygulanan muhasebe politikalarıyla tutarlıdır.
2.4.
Konsolidasyon Esasları
Ara dönem özet konsolide finansal tablolar ana ortaklık Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi
A.Ş. ve bağlı ortaklığının aşağıdaki bölümlerde belirtilen esaslara göre hazırlanan hesaplarını
kapsamaktadır. Konsolidasyon kapsamı içinde yer alan şirketlerin finansal tabloları, özet konsolide
finansal tabloların tarihi itibarıyla ve yeknesak muhasebe ilke ve uygulamaları gözetilerek Dipnot
2.1.2’de belirtilen TMS’ye uygun olarak hazırlanmıştır. Bağlı ortaklık, iktisap edildiği tarih itibarıyla
konsolidasyon kapsamına alınmıştır.
Bağlı ortaklık
Aşağıdaki tabloda 30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla bağlı ortaklık ve Grup’un
sahip olduğu paylar gösterilmiştir:
30 Haziran 2016
31 Aralık 2015
Hisse Oranı
Hisse Oranı
Componenta UK Ltd.
%100
%100
Grup’un üzerinde kontrolü olduğu tüm işletmeler Grup’un bağlı ortaklığı konumundadır. Grup,
işletmeyle olan ilişkisinden dolayı değişken getirilere maruz kaldığı veya bu getirilerde hak sahibi
olduğu, aynı zamanda bu getirileri işletme üzerindeki gücüyle etkileme imkânına sahip olduğu
durumda, işletmeyi kontrol etmektedir.
Bağlı ortaklığa ait finansal durum tablosu ve kar veya zarar tablosu, tam konsolidasyon yöntemi
kullanılarak konsolide edilmiş olup Şirket ve bağlı ortaklığının sahip olduğu payların kayıtlı değeri,
ilgili özsermayeden mahsup edilmektedir. Şirket ile bağlı ortaklığı arasındaki işlemler ve bakiyeler
konsolidasyon kapsamında karşılıklı olarak silinmektedir. Gerçekleşmemiş zararlar işlemin transfer
edilen varlıkta bir değer düşüklüğüne işaret etmediği durumlarda elimine edilir. Şirket ve bağlı
ortaklığı tarafından elde bulundurulan bağlı ortaklık hisselerinin maliyeti ve bu hisselerden doğan
temettüler, sermaye ve dönem karından çıkarılmıştır.
Bağlı ortaklık, kontrolün Grup’a geçtiği tarihten itibaren konsolidasyon kapsamına dahil edilmekte
olup kontrolün sona erdiği tarihten itibaren konsolidasyon kapsamından çıkartılmaktadır.
Grup söz konusu bağlı ortaklığın tamamına sahip olduğu için kontrol dışı pay bulunmamaktadır.
10
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN
ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
2.4.
Konsolidasyon Esasları (devamı)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki paylar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki paylar iştirakteki payı içerir.
İştirakler, Grup’un işletmenin finansal ve faaliyet politikaları üzerinde tek başına ya da müşterek kontrol
yetkisine sahip bulunmamakla birlikte önemli etkiye sahip olduğu işletmelerdir.
İştirakler, özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilir. İlk olarak, yatırım maliyeti işlem maliyetlerini de
içeren maliyet değeri ile kaydedilir. İlk kayıtlara alınmasından sonraki dönemde, konsolide finansal
tablolar, önemli etkisinin veya müşterek kontrolün bittiği tarihe kadar, Grup’un özkaynak yöntemiyle
değerlenen yatırımların kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelirindeki payını içerir.
Aşağıda yer alan tablo, Grup’un iştiraklerdeki yatırımlarındaki hisse oranlarını göstermektedir:
Kumsan
30 Haziran 2016
Hisse Oranı
31 Aralık 2015
Hisse Oranı
%25,10
%25,10
2.5.
TMS’deki Değişiklikler ve Etkileri
a)
30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya
konulmayan standartlar
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Ara dönem özet konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat cari
raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve Gruptarafından erken uygulanmaya başlanmamış
yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve
yorumların yürürlüğe girmesinden sonra konsolide finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek
gerekli değişiklikleri yapacaktır.
TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Ölçümleme
Aralık 2012’de yayınlanan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal
varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir.
TFRS 9’da yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe
uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin
ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin
kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir.
Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir. Grup, standardın konsolide finansal durumu ve
performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
11
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN
ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
2.5.
TMS’deki Değişiklikler ve Etkileri (devamı)
b)
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut Uluslararası Muhasebe Standartları’ndaki
("UFRS”) değişiklikler UMSK tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz
yürürlüğe girmemiştir; fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından
TFRS’ye uyarlanmamıştır/ yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar.
Buna bağlı olarak UMSK tarafından yayımlanan fakat hali hazırda KGK tarafından yayımlanmayan
standartlara UFRS veya UMS şeklinde atıfta bulunulmaktadır. Grup, konsolide finansal tablolarında
ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra
yapacaktır.
UFRS 9 Finansal Araçlar – Riskten Korunma Muhasebesi ve UFRS 9, UFRS 7 ve UMS 39’daki
Değişiklikler – UFRS 9 (2013)
UMSK Kasım 2013’de, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve UMS 39 ve UFRS 7’deki
ilgili değişiklikleri içeren UFRS 9’un yeni bir versiyonunu yayınlamıştır. Bu versiyona bağlı olarak
işletmeler tüm riskten korunma işlemleri için UMS 39’un riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini
uygulamaya devam etmek üzere muhasebe politikası seçimi yapabilirler. Buna ek olarak Standart
UFRS 9’un eski versiyonlarında yer alan 1 Ocak 2015 zorunlu yürürlük tarihini ertelemektedir. UFRS
9 (2013)’den sonra yayımlanan UFRS 9 (2014) ile zorunlu yürürlük tarihi 1 Ocak 2018 olarak
belirlenmiştir. Grup, standardın konsolide finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini
değerlendirmektedir.
UFRS 9 Finansal Araçlar (2014)
Temmuz 2014’de yayımlanan UFRS 9 standardı UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve
Ölçme standardındaki mevcut yönlendirmeyi değiştirmektedir. Bu versiyon daha önceki versiyonlarda
yayımlanan yönlendirmeleri de içerecek şekilde finansal varlıklardaki değer kaybının hesaplanması
için yeni bir beklenen kredi kayıp modeli de dahil olmak üzere finansal araçların sınıflandırılması ve
ölçülmesi ve yeni genel riskten korunma muhasebesi gereklilikleri ile ilgili güncellenmiş uygulamaları
içermektedir. UFRS 9 aynı zamanda UMS 39’da yer alan finansal araçların muhasebeleştirilmesi ve
bilanço dışında bırakılması ile ilgili uygulamaları yeni UFRS 9 standardına taşımaktadır. UFRS 9
standardı 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Grup, standardın
konsolide finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmeler
Yeni standart, UFRS ve Amerika Birleşik Devletleri Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri”nde
yer alan rehberlikleri değiştirip; müşterilerle yapılan sözleşmeler için kontrol bazlı yeni bir model
getiriyor. Bu yeni standart, hasılatın muhasebeleştirilmesinde, sözleşmede yer alan mal ve hizmetleri
ayrıştırma ve zaman boyunca muhasebeleştirme konularında yeni yönlendirmeler getirmekte ve hasılat
bedelinin, gerçeğe uygun değerden ziyade, şirketin hak etmeyi beklediği bedel olarak ölçülmesini
öngörmektedir. Bu değişiklik 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli
olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Grup, standardın konsolide finansal durumu ve performansı
üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
12
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN
ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
2.5.
Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki Değişiklikler ve Etkileri (devamı)
b)
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)
UFRS 16 Kiralama İşlemleri
Yeni kiralama işlemleri standardı 13 Ocak 2016 tarihinde UMSK tarafından yayınlanmıştır. Bu
standart kiralama işlemlerini yöneten mevcut UMS 17 Kiralama İşlemleri, UFRS Yorum 4 Bir
Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi ve UMS Yorum 15 Faaliyet
Kiralamaları – Teşvikler standartlarının yerini almakta ve UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
standardında da değişikliklere sebep olmaktadır. UFRS 16, kiracılar açısından mevcut uygulama olan
finansal kiralama işlemlerinin bilançoda ve operasyonel kiralama işlemlerinin bilanço dışında
gösterilmesi şeklindeki ikili muhasebe modelini ortadan kaldırmaktadır. Bunun yerine, mevcut
finansal kiralama muhasebesine benzer olarak bilanço bazlı tekil bir muhasebe modeli ortaya
koyulmaktadır. Kiralayanlar için muhasebeleştirme mevcut uygulamalara benzer şekilde devam
etmektedir. Bu değişiklik 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli
olacaktır ve UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmeler standardını uygulayan işletmeler için erken
uygulamaya izin verilmektedir. Grup, standardın konsolide finansal durumu ve performansı üzerine
etkilerini değerlendirmektedir.
UMS 7 Nakit Akış Tabloları standardında değişiklikler – Açıklama İnisiyatifi
UMSK’nın geniş kapsamlı açıklama inisiyatifinin bir parçası olarak konsolide finansal tablolardaki
gösterim ve açıklamaları iyileştirmek amacıyla UMS 7 Nakit Akış Tabloları standardında değişiklikler
yapılmıştır. Bu değişiklikle, finansman aktiviteleri sonucu yükümlülüklerde meydana gelen nakit bazlı
ve nakit bazlı olmayan değişimlerin finansal tablo kullanıcıları tarafından değerlendirilmesine olanak
sağlanmış olacaktır. Bu değişiklik, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için
geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Grup, değişikliğin konsolide finansal durumu ve
performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
UMS 12 Gelir Vergileri standardında değişiklikler – Gerçekleşmemiş Zararlar İçin Ertelenmiş
Vergi Varlıklarının Kayıtlara Alınması
Değişiklikler, bir indirilebilir geçici farkın söz konusu olup olmadığının, sadece varlığın net defter
değeri ve raporlama dönemi sonundaki vergi matrahının karşılaştırılmasına bağlı bulunduğu ve ilgili
varlığın net defter değerinde gelecekte meydana gelebilecek olası değişikliklerden veya tahmin edilen
geri kazanılma şeklinden etkilenmeyeceği konusuna açıklık getirmektedir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2017
ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir.
Grup, değişikliğin konsolide finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
13
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN
ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
2.5.
Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki Değişiklikler ve Etkileri (devamı)
b)
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)
UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler standardında değişiklikler – Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin
Sınıflandırılması ve Ölçümü
UMSK tarafından hisse bazlı ödemelere ilişkin muhasebe uygulamalarındaki tutarlılığın artırılması ve
bazı belirsizlikleri gidermek üzere UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler standardında değişiklikler
yapılmıştır. Bu değişiklikle; ödemesi nakit olarak yapılan hisse bazlı ödemelerin ölçümü, stopaj
netleştirilerek gerçekleştirilen hisse bazlı ödemelerin sınıflandırılması ve nakit olarak ödenenden
özkaynağa dayalı araçla ödenen şekline dönüşen hisse bazlı ödemelerdeki değişikliğin
muhasebeleştirilmesi konularına açıklık getirilmektedir. Böylelikle, nakit olarak yapılan hisse bazlı
ödemelerin ölçümünde özkaynağa dayalı hisse bazlı ödemelerin ölçümünde kullanılan aynı yaklaşım
benimsenmiştir. Stopaj netleştirilerek gerçekleştirilen hisse bazlı ödemeler, belirli koşulların
karşılanması durumunda, özkaynağa dayalı finansal araçlar verilmek suretiyle yapılan ödemeler olarak
muhasebeleştirilecektir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için
geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Grup, değişikliğin konsolide finansal durumu ve
performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
2.6.
Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları
geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir.
Ara dönem özet konsolide finansal tablolarda değiştirilen veya değiştirilmesi planlanan muhasebe
politikaları bulunmamakta olup tüm muhasebe politikaları önceki dönemlerle uyumlu olarak
uygulanmaktadır.
2.7.
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi
Grup’un 30 Haziran 2016 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal
tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Grup, 30 Haziran 2016 tarihi
itibarıyla özet konsolide finansal durum tablosunu, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanmış
konsolide finansal durum tablosu ile; 30 Haziran 2016 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap
dönemine ait özet konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir, nakit akış ve özkaynaklar değişim
tablolarını ise 30 Haziran 2015 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemi ile karşılaştırmalı olarak
düzenlemiştir.
2.8.
Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek
dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır.
14
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Faaliyet bölümleri, Grup’un faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili organlara veya kişilere sunulan iç
raporlama ve stratejik bölümlere paralel olarak değerlendirilmektedir. Grup’un faaliyetlerine ilişkin
stratejik karar almaya yetkili organ Şirket’in Yönetim Kurulu olarak tanımlanmıştır. Grup yönetimi,
faaliyet bölümlerini Yönetim Kurulunun stratejik karar alırken değerlendirdiği raporlara göre
belirlemektedir. Grup’un üst düzey yöneticileri faaliyet sonuçlarını endüstriyel bölüm olarak takip
etmektedir. Grup’un alüminyum döküm, pik döküm ve jant endüstriyel bölümleri olmak üzere üç
endüstriyel bölümü bulunmaktadır. Grup’un üst düzey yöneticilerinin faaliyet sonuçlarını coğrafi bölüm
olarak takip etmemesi sebebiyle coğrafi bölümlere göre raporlama yapılmamaktadır.
Bölüm varlıkları:
Pik döküm
Alüminyum döküm
Jant
Bölümlerle ilişkilendirilemeyen varlıklar (*)
Konsolide finansal tablolara göre toplam varlıklar
(*)
31 Aralık 2015
549.886.801
236.778.451
44.285.172
309.196.222
1.140.146.646
515.870.129
195.418.188
75.669.220
318.713.385
1.105.670.922
30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla bölümlerle ilişkilendirilemeyen varlıkların 302.895.160 TL’lik kısmı (31
Aralık 2015: 311.038.693 TL) Componenta Oyj’ye kullandırılan kredilerden ve faizlerinden, 4.340.770
TL’lik kısmı (31 Aralık 2015: 3.916.227 TL) Kumsan’daki iştirakten, 1.960.292 TL’lik kısmı (31 Aralık
2015: 1.921.228 TL) personelden alacaklardan ve 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 1.837.237 TL’lik kısmı
(30 Haziran 2016: Yoktur) ise cari dönem vergi alacağından oluşmaktadır.
Bölüm yükümlülükleri:
Pik döküm
Alüminyum döküm
Jant
Bölümlerle ilişkilendirilemeyen yükümlülükler (*)
Konsolide finansal tablolara göre toplam
yükümlülükler
(*)
30 Haziran 2016
30 Haziran 2016
31 Aralık 2015
164.513.297
98.899.273
21.159.412
477.529.068
151.484.661
42.797.333
13.178.036
520.097.891
762.101.051
727.557.921
30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla bölümlerle ilişkilendirilemeyen yükümlülüklerin 468.490.292 TL’lik
kısmı banka kredileri ve faktoring borçlarından (31 Aralık 2015: 505.849.974 TL) ve 9.038.776 TL’lik
kısmı ertelenmiş vergi yükümlülüğünden (31 Aralık 2015: 14.247.917 TL) oluşmaktadır.
15
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
30 Haziran 2016 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait bölüm analizi:
Grup dışından sağlanan gelirler
Faaliyet giderleri
Faaliyet karı / (zararı)
Pik döküm
296.426.567
(297.399.138)
(972.571)
Alüminyum
döküm
75.226.880
(69.728.677)
5.498.203
Jant
85.410.197
(70.738.770)
14.671.427
Esas faaliyetlerden diğer gelirler, net
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Özkaynak yöntemiyle değerlenen
yatırımların karlarındaki paylar
Finansman gelirleri
Finansman giderleri
Vergi öncesi zarar
Vergi geliri
Net dönem karı
Toplam
457.063.644
(437.866.585)
19.197.059
228.969
10.720.664
349.994
4.912.361
(38.758.008)
(3.348.961)
4.080.472
731.511
30 Haziran 2015 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait bölüm analizi:
Grup dışından sağlanan gelirler
Faaliyet giderleri
Faaliyet karı
Pik döküm
261.185.863
(237.541.425)
23.644.438
Esas faaliyetlerden diğer gelirler, net
Yatırım faaliyetlerinde gelirler
Özkaynak yöntemiyle değerlenen
yatırımların karlarındaki paylar
Finansman gelirleri
Finansman giderleri
Vergi öncesi kar
Vergi gideri
Net dönem karı
Alüminyum
döküm
63.008.622
(57.910.330)
5.098.292
Jant
74.563.976
(66.289.413)
8.274.563
Toplam
398.758.461
(361.741.168)
37.017.293
8.988.297
9.865.177
180.720
17.847.107
(56.133.983)
17.764.611
(3.714.833)
14.049.778
16
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
4.
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla, Grup’un nakit ve nakit benzerlerinin detayı
aşağıdaki gibidir:
Kasa
Banka
Vadeli mevduatlar – Avro
Vadesiz mevduatlar – Avro
Vadesiz mevduatlar – Diğer para birimleri
Bloke tutar (TL karşılıkları)
Nakit akım tablosuna baz tutarlar
30 Haziran 2016
31 Aralık 2015
5.425
2.164
-8.277.917
1.719.308
10.002.650
(7.040.868)
2.961.782
120.749
5.803.765
10.877.281
16.803.959
(2.996.556)
13.807.403
30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla vadeli mevduat bulunmamaktadır. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla
Grup’un banka hesaplarında 38.000 Avro tutarında vadeli mevduatı bulunmaktadır. Vadeli mevduatın
faiz oranı % 0.01 ve vadesi 4 Ocak 2016’dır.
30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla Grup’un banka hesaplarında 7.040.868 TL tutarında, kredi
ödemelerine istinaden bloke mevduat bulunmaktadır.
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Grup’un banka hesaplarında 2.996.556 TL tutarında, teminat mektubu
karşılığı olarak tutulan ve tahsil edilen çeklerinden oluşan blokeli mevduatı bulunmaktadır.
5.
KISA VE UZUN VADELİ BORÇLANMALAR
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla, Grup’un itfa edilmiş maliyet değeriyle duran
finansal borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2016
106.084.530
13.581.333
119.665.863
142.106.072
261.771.935
31 Aralık 2015
164.191.953
11.147.405
175.339.358
84.378.343
259.717.701
Uzun vadeli banka kredileri
Uzun vadeli finansal kiralama borçları
Toplam uzun vadeli borçlanmalar
220.299.690
20.373.585
240.673.275
257.279.678
16.985.419
274.265.097
Toplam finansal borçlar
502.445.210
533.982.798
Kısa vadeli banka kredileri ve faktoring borçları
Kısa vadeli finansal kiralama borçları
Uzun vadeli banka kredilerin kısa vadeli kısmı
Toplam kısa vadeli borçlanmalar
Dipnot 2.2’de açıklandığı üzere Grup, 30 Haziran 2016 vadeli 5.000.000 Avro tutarındaki finansal borçlarının
vadelerinin 30 Eylül 2016 tarihine ötelenmesi için talepte bulunmuş ve bu talep ilgili bankalar tarafından olumlu
karşılanarak borcun vadesi ötelenmiştir.
17
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
5.
KISA VE UZUN VADELİ BORÇLANMALAR (devamı)
Kısa vadeli banka kredileri ve faktoring borçları
30 Haziran 2016
Yıllık ortalama
etkin faiz oranı %
Orijinal
para birimi
5,33
7,36
19,10
25.597.082
3.658.130
12.339.126
Kısa vadeli krediler
Avro krediler (*)
Kısa vadeli Avro faktoring borçları (**)
Kısa vadeli TL faktoring borçları (**)
Toplam finansal borçlar
TL
82.023.292
11.722.112
12.339.126
106.084.530
31 Aralık 2015
Yıllık ortalama
etkin faiz oranı %
Orijinal
para birimi
TL
5,33
7,4
18,9
7,4
36.106.138
6.824.707
27.145.791
146.285
114.730.864
21.686.189
27.145.791
629.109
Kısa vadeli krediler
Avro krediler (*)
Kısa vadeli Avro faktoring borçları (**)
Kısa vadeli TL faktoring borçları (**)
Kısa vadeli DEK faktoring borçları (**)
Toplam finansal borçlar
(*)
(**)
164.191.953
Mevcut kısa vadeli avro krediler ihracat tahahhütlü işletme kredisi ve Eximbank kredilerinden
oluşmaktadır.
Kısa vadeli faktoring borçları kabili rücu faktoring borçlarını ifade etmektedir.
Uzun vadeli banka kredileri ve uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısmı
30 Haziran 2016
Yıllık ortalama
etkin faiz oranı %
Orijinal
para birimi
TL
6,7
6,7
44.347.170
68.749.123
142.106.072
220.299.690
Uzun vadeli Avro kredilerin kısa
vadeli kısmı
Uzun vedeli Avro krediler
Toplam finansal borçlar
362.405.762
30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla Grup’un 261.771.935 TL tutarında kısa vadeli banka kredisi
bulunmaktadır. Kısa vadeli banka kredilerinin 15.004.111 Avro karşılığı 48.079.174 TL tutarı için
bankalarla yapılan sözleşme uyarınca vade sonunda yenileme taahhüdü bulunmaktadır. Kısa vadeli
kredilerin finansal durum tablosundaki taşınan değeri ile makul değeri arasında farklılık olmadığı
varsayılmaktadır. Uzun vadeli finansal borçların 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla makul değerleri
293.727.202 TL’dir (31 Aralık 2015: 318.780.099 TL).
18
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
5.
KISA VE UZUN VADELİ BORÇLANMALAR (devamı)
Uzun vadeli banka kredileri ve uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısmı (devamı)
31 Aralık 2015
Uzun vadeli Avro kredilerin kısa
vadeli kısmı
Uzun vadeli Avro krediler
Yıllık ortalama
etkin faiz oranı
%
Orijinal
para birimi
TL
6,7
26.554.111
84.378.343
6,7
80.966.666
257.279.678
Toplam finansal borçlar
341.658.021
Grup’un 30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla uzun ve kısa vadeli banka kredileri ve
faktoring borçlarının geri ödeme planı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2016
248.190.602
56.074.211
46.463.828
117.761.651
468.490.292
Vadesi 1 yıla kadar
Vadesi 1 yıl ve üzeri
Vadesi 3 yıl ve üzeri
Vadesi 4 yıl ve üzeri
31 Aralık 2015
248.570.296
74.113.116
41.048.434
142.118.128
505.849.974
30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla Grup’un değişken ve sabit faiz oranlı finansal borçlarının kırılımı
aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2016
362.405.762
106.084.530
468.490.292
Değişken faizli krediler
Sabit faizli krediler
19
31 Aralık 2015
341.658.020
164.191.954
505.849.974
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA VE 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
5.
KISA VE UZUN VADELİ BORÇLANMALAR (devamı)
Finansal kiralama borçları geri ödeme tablosu aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2016
Minimum finansal
kiralama ödemesi
31 Aralık 2015
Toplam
Faiz yükümlülük
Minimum finansal
kiralama ödemesi
Toplam
Faiz yükümlülük
Bir yıldan kısa vadeli kısım
2016
2017
Bir yıldan kısa vadeli kısım
7.700.951
(793.137)
7.284.973
(611.454)
14.985.924 (1.404.591)
6.907.814
6.673.519
13.581.333
12.593.701 (1.446.296)
--12.593.701 (1.446.296)
11.147.405
-11.147.405
Bir yıldan uzun vadeli kısım
2017
2018
2019
2020
Bir yıldan uzun vadeli kısım
5.549.058
9.330.143
6.120.491
445.460
(444.421)
(485.515)
(138.760)
(2.871)
5.104.637
8.844.628
5.981.731
442.589
21.445.152 (1.071.567)
36.431.076 (2.476.158)
(746.305)
(300.076)
(70.363)
--
8.430.806
5.741.390
2.813.223
--
20.373.585
18.102.163 (1.116.744)
16.985.419
33.954.918
30.695.864 (2.563.040)
28.132.824
20
9.177.111
6.041.466
2.883.586
--
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA VE 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA
EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
6.
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Ticari alacaklar:
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla, Grup’un ticari alacaklarının detayı aşağıdaki
gibidir:
30 Haziran 2016
31 Aralık 2015
İlişkili taraflardan alacaklar (Not 22.a.i.)
İlişkili olmayan taraflar
- Müşteri cari hesapları
- Alınan çek ve senetler
171.650.893
50.231.764
48.840.529
1.391.235
221.882.657
161.424.813
36.513.510
34.626.642
1.886.868
197.938.323
Eksi: Şüpheli alacak karşılığı
(3.386.320)
218.496.337
(3.369.336)
194.568.987
Ticari alacaklar için yaşlandırma analizi
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla şüpheli alacak karşılığı ayrılmayan ticari
alacakların vadeleri aşağıdaki gibidir:
Vadesi geçen alacaklar
0-30 gün vadeli
31- 90 gün vadeli
91 gün ve üzeri
Vadesi geçen süre
0 – 1 ay arası
1 – 3 ay arası
3 ay ve üzeri
30 Haziran 2016
31 Aralık 2015
131.946.948
16.627.316
24.350.942
45.571.131
218.496.337
130.611.870
14.987.926
47.671.594
1.297.597
194.568.987
30 Haziran 2016
31 Aralık 2015
17.010.835
56.719.420
58.216.693
131.946.948
-83.069.065
47.542.805
130.611.870
Vadesi geçmiş alacakların 111.899.400 TL tutarındaki kısmı grup şirketlerinden alacaklardan
oluşmaktadır (31 Aralık 2015: 127.463.738 TL).
Ticari alacaklara istinaden müşterilerden alınmış olan 2.840.000 TL (31 Aralık 2015: 2.655.000 TL)
tutarında teminat mektubu ve 400.000 TL (31 Aralık 2015: 400.000 TL) tutarında uzun vadeli senet
bulunmaktadır.
21
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA VE 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA
EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
6.
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (devamı)
Ticari borçlar
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla, Grup’un ticari borçlarının detayı aşağıdaki
gibidir:
İlişkili taraflara borçlar (Not 22.b)
İlişkili olmayan taraflar
- Ticari borçlar
- Ticari borç senetleri
Eksi: Vadeli alımlardan kaynaklanan gerçekleşmemiş
finansal maliyet
7.
30 Haziran 2016
31 Aralık 2015
5.912.951
173.797.540
116.865.526
56.932.014
179.710.491
4.864.497
114.789.277
103.310.000
11.479.277
119.653.774
-179.710.491
(10.781)
119.642.993
DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
Diğer Alacaklar
Kısa vadeli diğer alacaklar:
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla kısa vadeli diğer alacaklar aşağıdaki gibidir:
İlişkili taraflardan finansal
alacaklar - Componenta Oyj (*)
Personelden alacaklar (Dipnot 22)
Verilen depozito ve teminatlar
30 Haziran 2016
31 Aralık 2015
126.653.160
1.960.292
354.717
128.968.169
104.494.693
1.921.228
395.020
106.810.941
Uzun vadeli diğer alacaklar:
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla uzun vadeli diğer alacaklar aşağıdaki gibidir:
İlişkili taraflardan finansal
alacaklar - Componenta Oyj (*)
22
30 Haziran 2016
31 Aralık 2015
176.242.000
176.242.000
206.544.000
206.544.000
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA VE 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA
EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
7.
DİĞER ALACAK VE BORÇLAR (devamı)
Diğer Alacaklar (devamı):
(*)
30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla ilişkili taraflardan finansal alacaklar Componenta Dökümcülük Ticaret
ve Sanayi A.Ş. tarafından Componenta Oyj’ye tahsis edilen 75.000.000 Avro ve Componenta UK
Limited tarafından Componenta Oyj’a tahsis edilen 14.293.075 İngiliz Sterlini tutarındaki karşılığı
295.629.907 TL olan kredilerden ve bu kredilerin 7.265.253 TL tutarındaki faiz tahakkuklarından
oluşmaktadır. (31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla ilişkili taraflardan finansal alacaklar Componenta
Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Componenta Oyj’ye tahsis edilen 75.000.000 Avro ve
Componenta UK Limited tarafından tahsis edilen 13.867.414 İngiliz Sterlini tutarındaki karşılığı
297.959.587 TL olan kredilerden ve bu kredilerin 9.327.980 TL tutarındaki faiz tahakkuklarından
oluşmaktadır).
Yapılan anlaşmaya göre Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Componenta Oyj’ye
tahsis edilen 75.000.000 Avro kredinin 10.000.000 Avro tutarındaki kısmının vadesi 30 Haziran 2016,
10.000.000 Avro tutarındaki kısmının vadesi 30 Haziran 2017 ve 15.000.000 Avro tutarındaki kısmının
vadesi 30 Haziran 2018’dir. Kalan 40.000.000 Avro tutarındaki kısmı 30 Haziran 2018 sonrasında
ödenecektir. Grup, Componenta Oyj’den olan, 30 Haziran 2016 vadeli 10.000.000 Avro tutarındaki
finansal alacağını, ana ortağın yönetimsel, organizasyonel ve finansal yapıdaki köklü değişikliklere
gitmesinden ve Grup’tan temettü ödemesi alamamasından ötürü tahsil edememiştir. Grup, finansal
alacaklarının tahsilatı ile ilgili Componenta Oyj ile görüşmelere başlamıştır.
Seri: IV, No: 41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar
Hakkında Tebliğ” uyarınca ilişkili taraflar arasındaki varlık toplamının %10’unu geçen varlık transferi
işlemlerinin adil ve makul olması gerekmektedir. Bu kapsamda, Grup Componenta Oyj’ye tahsis ettiği
kredilerin faiz oranını, kredinin alındığı gün ilgili para birimindeki faiz oranının üzerine %10 marj
koyarak belirlemiştir. Componenta Oyj’ye tahsis edilen kredilerin yıllık etkin faiz oranı Avro için %8,00
ve İngiliz Sterlini için %5,5’dir.
Diğer Borçlar
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla diğer borçlar aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2016
1.719.032
23.653
1.742.685
İade edilecek diğer KDV
İlişkili taraflara borçlar
8.
31 Aralık 2015
1.135.185
23.653
1.158.838
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında
borçlar aşağıdaki gibidir:
Ödenecek sosyal güvenlik primleri
Personele borçlar
Ödenecek personel gelir ve damga vergisi
23
30 Haziran 2016
31 Aralık 2015
5.290.916
3.336.351
2.841.011
11.468.278
4.155.386
2.925.190
2.665.736
9.746.312
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA VE 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA
EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
9.
STOKLAR
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla stoklar aşağıdaki gibidir:
Hammaddeler
Yarı mamuller
Mamuller
Diğer (*)
Tenzil: Değer düşüklüğü karşılığı(**)
10.
30 Haziran 2016
31 Aralık 2015
39.839.154
9.970.388
44.968.512
10.932.586
105.710.640
(758.212)
104.952.428
44.604.953
6.507.518
48.178.501
11.611.520
110.902.492
(495.766)
110.406.726
(*)
Diğer stoklar, sipariş üzerine üretilen model ve kalıplardan oluşmaktadır.
(**)
Net gerçekleşebilir değer farkından oluşmaktadır.
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla kısa vadeli peşin ödenmiş giderler aşağıdaki
gibidir:
Gelecek aylara ait giderler
Ertelenen finansman giderleri (*)
Diğer
30 Haziran 2016
31 Aralık 2015
1.747.734
1.314.894
441.925
3.504.553
1.191.586
1.160.375
685.964
3.037.925
Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla uzun vadeli peşin ödenmiş giderler aşağıdaki
gibidir:
Ertelenen finansman giderleri (*)
Verilen sipariş avansları
(*)
30 Haziran 2016
31 Aralık 2015
5.259.577
-5.259.577
8.043.849
5.756.454
13.800.303
İlgili bakiyeler 120.000.000 Avro’luk kredi sözleşmesine istinaden peşin ödenmiş komisyon ve avukat
masraflarının Componenta Oyj’a yansıtılacak olan kısmından oluşmaktadır.
24
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA VE 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA
EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
11.
ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
İştiraklerdeki yatırımlar:
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
detayı aşağıdaki gibidir:
Kumsan
30 Haziran 2016
İştirak oranı
İştirak
%
tutarı
25,10
4.340.770
31 Aralık 2015
İştirak
İştirak oranı
%
tutarı
25,10
3.916.227
30 Haziran tarihlerinde sona eren altı aylık ara hesap dönemlerine ait özkaynak yöntemiyle değerlenen
yatırımların hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak-İştiraklerdeki yatırımlar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
karlarındaki paylar
Alınan temettü
Yabancı para çevrim farkı
30 Haziran- İştiraklerdeki yatırımlar
2016
3.916.227
2015
3.727.580
349.994
(76.886)
151.435
4.340.770
180.720
(75.300)
807
3.833.807
Kumsan’ın finansal tabloları ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:
Kumsan
30 Haziran 2016
Toplam
Toplam
varlıklar yükümlülükler
19.521.079
2.227.175
31 Aralık 2015
Toplam
Toplam
varlıklar yükümlülükler
16.978.235
1.375.739
Kumsan
30 Haziran 2016
Satış
Net dönem
gelirleri
karı
7.266.980
1.394.397
30 Haziran 2015
Satış
Net dönem
gelirleri
karı
6.125.577
720.000
25
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA VE 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
12.
MADDİ DURAN VARLIKLAR
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihlerinde sona eren altı aylık ara hesap dönemlerinde maddi duran varlıklardaki hareketler aşağıdaki gibidir:
Arazi ve
arsalar
Binalar ve
yeraltı ve
yerüstü
düzenleri
Tesis.
makine ve
cihazlar
Döşeme ve
demirbaşlar
Motorlu
araçlar
Yapılmakta
olan
yatırımlar
Toplam
77.030.714
48.761.205
159.306.934
7.389.206
18.798
21.243.911
313.750.768
---4.410.416
---
156.672
-56.729
2.739.267
(1.411.017)
--
3.775.052
(39.157)
2.782.698
9.442.791
(8.590.680)
9.361
792.699
-400.964
447.545
(636.119)
--
---809
(6.086)
--
17.015.077
-(1.579.763)
1.893.864
---
21.739.500
(39.157)
1.660.628
18.934.692
(10.643.902)
9.361
Kapanış net defter değeri, 30 Haziran 2015
81.441.130
50.302.856
166.686.999
8.394.295
13.521
38.573.089
345.411.890
Açılış net defter değeri, 1 Ocak 2016
89.527.957
50.539.554
188.664.785
9.919.633
8.122
70.663.345
409.323.396
---755.083
---
---426.252
---
10.810.042
(12.617.700)
18.006.453
1.313.919
(8.473.050)
11.225.386
1.414.408
(224.699)
1.306.893
83.714
(1.127.738)
200.934
---68
(6.338)
--
32.174.862
-(19.313.346)
737.414
---
44.399.312
(12.842.399)
-3.316.450
(9.607.126)
11.426.320
Kapanış net defter değeri, 30 Haziran 2016
90.283.040
50.965.806
208.929.835
11.573.145
1.852
84.262.275
446.015.953
Net defter değeri
31 Aralık 2015
30 Haziran 2015
30 Haziran 2016
89.527.958
81.441.130
90.283.040
50.539.554
50.302.856
50.965.806
188.664.785
166.686.999
208.929.835
9.919.689
8.394.295
11.573.145
8.122
13.521
1.852
70.663.288
38.573.089
84.262.275
409.323.396
345.411.890
446.015.953
Açılış net defter değeri, 1 Ocak 2015
Alımlar
Çıkışlar
Transferler
Yabancı para çevrim farkları
Cari dönem amortismanı
Birikmiş amortismanlardan çıkışlar
Alımlar
Çıkışlar
Transferler
Yabancı para çevrim farkları
Cari dönem amortismanı
Birikmiş amortismanlardan çıkışlar
26
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA VE 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA
EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.),
13.
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a)
Borç karşılıkları:
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 itibarıyla diğer kısa vadeli karşılıkların detayı aşağıdaki gibidir:
Dava karşılıkları (*)
Kullanılmamış izin karşılığı (**)
Atık boşaltma maliyeti karşılığı (***)
30 Haziran 2016
31 Aralık 2015
4.884.105
1.789.808
-6.673.913
3.892.431
890.805
6.221.738
11.004.974
(*)
Meydana gelmiş iş kazaları ve işe iade ile ilgili olarak Grup’un aleyhine açılmış bulunan davalar
bulunmaktadır. Grup yönetimi bu iş kazaları ile ilgili olarak işveren sorumluluk sigortası yaptırmış ve
ilgili karşılıklar 30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla konsolide finansal tablolara
yansıtılmıştır.
(**)
Türkiye’de geçerli iş kanununa göre Grup, iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde
çalışanlarının hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği
tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödemekle yükümlüdür.
(***) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 20 Mayıs 2015 tarihli yazısına istinaden envanter sahasında birikmiş
olan üretim sonrası oluşan atık malzemenin, belirlenen sürede tamamen boşaltılması gerekmektedir. 31
Aralık 2015 tarihi itibarıyla, bu boşaltma işlemi için oluşması beklenen toplam maliyetler için konsolide
finansal tablolarda karşılık ayrılmıştır.
b)
Grup tarafından verilen Teminat, Rehin ve İpotekler (“TRİ”):
Grup’un 30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla, teminat / rehin / ipotek (“TRİ”)
pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir.
30 Haziran 2016
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş
olduğu TRİ’ler
B. Tam konsolidasyon kapsamına
dahil edilen ortaklıklar lehine
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi
amacıyla diğer 3.kişilerin borcunu
temin amacıyla vermiş olduğu TRİ’ler
D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
i. Ana ortaklık lehine vermiş olduğu
TRİ’ler toplamı
ii. B ve C kapsamına girmeyen diğer grup
şirketleri lehine vermiş olduğu
iii. C kapsamına girmeyen 3.kişiler lehine
vermiş olduğu TRİ’ler toplamı
Diğer
Toplam TRİ
Diğer verilen TRİ’ler
Toplam
TL
karşılığı
Orijinal
para
birimi
TL
Orijinal
para
birimi
ABD Doları
Orijinal
para
birimi
Avro
1.399.423.140
960.194.028
--
150.000.000
--
--
--
--
---
---
---
---
--
--
--
--
--
--
--
--
--1.399.423.140
--
--960.194.028
--
-----
--150.000.000
--
27
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA VE 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA
EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.),
13.
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
b)
Grup tarafından verilen Teminat, Rehin ve İpotekler (“TRİ”) (devamı)
30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla Grup’un vermiş olduğu TRİ’lerin Grup’un özkaynaklarına oranı
%370’tür (31 Aralık 2015: %369).
Grup’un 30 Haziran 2016 tarihi itibari ile sabit kıymetlerinin tamamı üzerinde 13 Ağustos 2014
tarihinde imzalanan kredi sözleşmesi uyarınca Vakıfbank’ın, Halk Bankası’nın, İş Bankası’nın ve
Ziraat Bankası’nın kredi payları oranınca bölünmek şartıyla toplamda birinci derece ve birinci sırada
135.000.000 Avro ve ikinci derece ve birinci sırada 200.000.000 TL ipotekleri mevcuttur. Yine 17
Haziran 2015 tarihli tadil sözleşmesi ile mevcut ipotek tutarları birinci derece ve birinci sırada
150.000.000 Avro ve ikinci derece ve birinci sırada 300.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.
Bunun dışında aynı bankaların menkul işletme tesisatı, ticaret unvanı, işletme adı, ihtira beratları,
markalar, modeller, resimler, lisanslar ve her türlü aksesuar, müştemilat, mütemmim cüz, müfredat ve
teferruatlar üzerinde şarta bağlı olmaksızın ve gayri kabili rücu olarak, müştereken ve kredi payları
oranınca bölünmek şartıyla 400.000.000 TL değerinde birinci derecede ve birinci sırada, süresiz ve
fekki bankalar tarafından bildirilinceye kadar geçerli olacak şekilde ticari işletme rehni mevcuttur. 17
Haziran 2015 tarihli tadil sözleşmesi uyarınca, bir önceki kapsam geçerli olmak üzere ticari işletme
rehni tadil edilerek 600.000.000 TL’ye çıkarılmıştır.
60.194.028 TL tutarındaki verilen teminat mektupları, gümrük müsteşarlığına, gümrük müdürlüğüne,
ticaret odasına, vergi dairelerine, elektrik ve doğalgaz dağıtım firmalarına, hammadde alımı yapılan
tedarikçilere ve devam eden davalara ilişkin mahkemelere verilen teminatlardan oluşmaktadır.
31 Aralık 2015
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş
olduğu TRİ’ler
B. Tam konsolidasyon kapsamına
dahil edilen ortaklıklar lehine
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi
amacıyla diğer 3.kişilerin borcunu
temin amacıyla vermiş olduğu TRİ’ler
D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
i. Ana ortaklık lehine vermiş olduğu
TRİ’ler toplamı
ii. B ve C kapsamına girmeyen diğer grup
şirketleri lehine vermiş olduğu
iii. C kapsamına girmeyen 3.kişiler lehine
vermiş olduğu TRİ’ler toplamı
Diğer
Toplam TRİ
Diğer verilen TRİ’ler
Toplam
TL
karşılığı
Orijinal
para
birimi
TL
Orijinal
para
birimi
ABD Doları
Orijinal
para
birimi
Avro
1.431.649.049
955.009.049
--
150.000.000
--
--
--
--
---
---
---
---
--
--
--
--
--
--
--
--
--1.431.649.049
--
--955.009.049
--
-----
--150.000.000
--
28
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA VE 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA
EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.),
13.
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
c)
Alınan Teminatlar:
Alınan teminat mektupları
Alınan teminat çekleri ve senetleri
Alınan teminatlar
30 Haziran 2016
8.263.726
7.235.723
15.499.449
31 Aralık 2015
8.673.111
5.579.624
14.252.735
Alınan teminatlar müşteri, tedarikçi ve taşeronlardan alınan teminatlardan oluşmaktadır.
d)
Şarta bağlı yükümlülükler
Damga Vergisi ve Kurumlar Vergisi, Kurumlar Vergisi Stopajı Gelir Vergisi Stopajı ve Katma Değer
Vergisi Tevkifatı İncelemesi
Grup’un 2007 - 2010 arası dönem faaliyetleri Damga Vergisi ve Kurumlar Vergisi, Kurumlar Vergisi
Stopajı Gelir Vergisi Stopajı ve Katma Değer Vergisi tevkifatı yönünden incelenmiş ve toplam
4.356.553 TL tutarında Kurumlar Vergisi Katma Değer Vergisi, vergi ziya ceza ve geç ödeme faizi
tarhiyatları yapmıştır. Grup ilgili tutarı 12 Ağustos 2013 tarihinde ödemiştir ve esasa ilişkin ödeme
emrinin iptalini isteyerek yürütmeyi durdurma davası açmıştır.
2015 yılında temyiz başvurusu neticesinde Yüksek Mahkeme kararları Grup lehine bozmuştur. Bozma
sonucu ise tüm dava dosyalarına konu tutarlar, gecikme faiz ve zammı ile birlikte 4.355.000 TL olarak
Grup'a iade edilmiştir. İade edilen tutarın 1.901.000 TL’si esas faaliyetlerden diğer gelir, 1.534.000
TL’si finansman geliri ve 920.000 TL’si vergi geliri olarak kayıtlara alınmıştır. 2013/368-369-370
Esas sayılı dosyalar için idarenin yapmış olduğu karar düzeltme talepleri de reddedilmiş olup yerel
mahkemece davalar esastan yeniden görülecektir.
Yönetim Ücreti İncelemesi
18 Aralık 2015 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından Şirket’e 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015
hesap dönemlerine ait hesap ve işlemlerin vergi kanunları yönünden inceleneceği tebliğ edilmiştir. Bu
inceleme kapsamında Componenta Ltd’nin düzenlediği yönetim ücreti faturaları ve bu faturalara ait
diğer bilgilerin ibrazı istenmiştir. Bu tebliğ neticesinde 22 Aralık 2015 tarihinde ilgili hesaplar vergi
müfettişleri tarafından incelenmeye başlanmıştır. Raporlama tarihi itibarıyla Şirket’e inceleme
sonucuyla ilgili henüz bir bildirim yapılmamıştır. Şirket yönetimi ve danışmanları tarafından yapılan
değerlendirmeye göre raporlama tarihi itibarıyla bu incelemeyle ilgili doğması beklenen bir
yükümlülük bulunmamaktadır.
14.
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN UZUN VADELİ KARŞILIKLAR
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli
karşılıkların detayı aşağıdaki gibidir:
Kıdem tazminatı karşılığı
30 Haziran 2016
36.395.037
36.395.037
31 Aralık 2015
31.576.834
31.576.834
Kıdem tazminatı karşılığı aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır:
Türk İş Kanunu’na göre, Grup bir senesini doldurmuş olan ve Grup’la ilişkisi kesilen veya emekli
olan, 25 (kadınlarda 20) hizmet yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında,
erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle
mükelleftir.
Ödenecek tazminatı her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 30 Haziran 2016 tarihi
itibarıyla 4.093 TL (31 Aralık 2015: 3.828 TL ) ile sınırlandırılmıştır.
29
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA VE 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA
EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.),
14.
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN UZUN VADELİ KARŞILIKLAR
(devamı)
Kıdem tazminatı karşılığı yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama
şartı bulunmamaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel
yükümlülüğün bugünkü değerinin aşağıda açıklanan aktüer öngörüler doğrultusunda tahmin
edilmesiyle hesaplanır:
30 Haziran 2016
4,02
95
Yıllık iskonto oranı (%)
Emeklilik olasılığına ilişkin oran (%)
31 Aralık 2015
4,08
95
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak
artmasıdır. Böylece, uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek
oranı gösterir. Grup’un kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı
için, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 4.093 TL (1 Ocak 2015: 3.828 TL) üzerinden hesaplanmaktadır.
30 Haziran tarihlerinde sona eren altı aylık ara hesap dönemlerine ait kıdem tazminatı hareket tablosu
aşağıdaki gibidir:
1 Ocak
Faiz maliyeti
Cari hizmet maliyeti
Aktüeryal kayıp
Çevrim farkları
Dönem içinde ödenen
30 Haziran
30
2016
2015
31.576.834
1.116.593
1.598.134
2.403.263
2.312.552
(2.612.339)
36.395.037
25.269.994
1.256.433
1.076.972
3.113.646
(542.780)
(2.749.269)
27.424.996
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA VE 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA
EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.),
15.
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer dönen varlıklar
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 itibarıyla diğer dönen varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:
İhraç kayıtlı katma değer vergisi alacaklar
İade alınacak katma değer vergisi alacakları
Diğer
30 Haziran 2016
31 Aralık 2015
9.307.481
8.819.720
1.070.770
19.197.971
11.902.746
6.607.521
309.739
18.820.006
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 itibarıyla diğer kısa vadeli yükümlülüklerin detayı aşağıdaki
gibidir:
Alınan sipariş avansları (*)
Gelecek aylara ait gelirler
Gider tahakkukları
Diğer
30 Haziran 2016
31 Aralık 2015
8.544.006
5.374.077
1.814
500.480
14.420.377
246.343
5.168.125
326.133
456.654
6.197.255
(*) Grup, Manisa Organiza Sanayi Bölgesinde bulunan eski alüminyum tesisi arsa ve binasını, 1 Temmuz 2016 tarihinde
üçüncü tarafa satmıştır. Raporlama tarihi itibarıyla, bu arsa ve bina için 2.500.000 Avro tutarında avans alınmıştır.
16.
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
Şirket’in 30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla hissedarları ve sermaye içindeki
payları aşağıdaki gibidir:
Componenta Oyj
Halka Açık Kısım
Ödenmiş sermaye toplamı
30 Haziran
2016
62.543.860
4.300.940
66.844.800
Ortaklık
payı
(%)
93,57
6,43
100,00
31 Aralık
2015
62.543.860
4.300.940
66.844.800
Ortaklık
payı
(%)
93,57
6,43
100,00
30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla nominal değeri 1 Kr olan 6.684.480.000 adet (31 Aralık 2015
6.684.480.000 adet) hisse senedi mevcuttur. Grup’un imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır.
Sermaye düzeltme farkları ödenmiş sermayeye yapılan nakit ve nakit benzeri ilavelerin enflasyona
göre düzeltilmiş toplam tutarları ile enflasyon düzeltmesi öncesindeki tutarları arasındaki farkı ifade
eder.
31
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA VE 30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA
EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
16.
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (devamı)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler yasal yedeklerden oluşmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal
yedek akçeler, birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden oluşmaktadır. Yasal yedekler Türk Ticaret
Kanunu’na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluşmaktadır. Birinci tertip yasal
yedekler, tüm yedekler tarihi (enflasyona göre endekslenmemiş) ödenmiş sermayenin %20’sine
erişene kadar, geçmiş dönem karının yıllık %5’i oranında ayrılmaktadır. İkinci tertip yasal yedekler,
birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü dağıtımları üzerinden yıllık %10
oranında ayrılır. Şirket, 2016 yılında 1.108.251 TL tutarında yasal yedeklere transfer gerçekleştirmiştir
(30 Haziran 2015: 2.738.753 TL). Grup’un 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla yasal yedekleri
16.035.194 TL (31 Aralık 2015: 14.926.943 TL) tutarındadır.
Temettü:
Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar:
30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19’uncu maddesi
ve SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-19.1 no’lu Kar Payı Tebliği’ne göre
halka açık ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları
çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar. Kurul halka açık ortaklıkların kar
dağıtım politikalarına ilişkin olarak, benzer nitelikteki ortaklıklar bazında farklı esaslar belirleyebilir.
TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay
sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar
aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay
sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için
belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.
Halka açık ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve
iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Yürürlükteki düzenlemelere göre ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar
dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla
dağıtır. Söz konusu düzenlemelerde, asgari bir dağıtım oranı tespit edilmemiştir. Şirketler esas
sözleşmelerinde veya kar dağıtım politikalarında belirlenen şekilde kar payı öderler. Ayrıca, kar
payları eşit veya farklı tutarlı taksitler halinde ödenebilecektir ve konsolide finansal tablolarda yer alan
kâr üzerinden nakden kar payı avansı dağıtabilecektir.
Grup’un kar payı dağıtımı’na 13 Ağustos 2014 tarihinde imzalanan ve 17 Haziran 2015 tarihinde tadil
edilen kredi sözleşmesi dolayısıyla bazı şartlar getirilmiştir.
Şirket’in 24 Mart 2015 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında alınan kar dağıtım kararlarına göre
2015 yılında toplam 19.573.575 TL tutarında temettü dağıtılmıştır (30 Haziran 2016: Yoktur).
Dağıtılan temettünün 10.416.490 TL’si nakden ödenmiş, geri kalan 9.157.085 TL’si ise ilişkili
taraflardan alacaklarla netlenmiştir.
32
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA VE 30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA
EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
17.
HASILAT
30 Haziran tarihlerinde sona eren altı aylık ara hesap dönemlerinde, hasılat detayı aşağıdaki gibidir:
Yurtdışı satışlar
Yurtiçi satışlar
Diğer satışlar
Satış gelirleri (brüt)
Tenzil: İndirimler ve iadeler
Satış gelirleri (net)
Satışların maliyeti
Brüt kar
18.
1 Ocak –
30 Haziran
2016
345.954.311
104.416.420
17.376.667
467.747.398
(10.683.754)
457.063.644
(376.366.489)
80.697.155
1 Nisan –
30 Haziran
2016
193.212.906
57.886.126
11.275.226
262.374.258
(5.865.247)
256.509.011
(213.868.925)
42.640.086
1 Ocak –
30 Haziran
2015
295.344.856
98.624.037
13.611.012
407.579.905
(8.821.444)
398.758.461
(305.309.619)
93.448.842
1 Nisan –
30 Haziran
2015
151.815.264
50.709.642
7.114.816
209.639.722
(5.177.794)
204.461.928
(155.010.412)
49.451.516
PAZARLAMA GİDERLERİ
Pazarlama giderleri:
30 Haziran tarihlerinde sona eren altı aylık ara hesap dönemlerinde, pazarlama giderlerinin detayı
aşağıdaki gibidir:
Navlun ve gümrük işlemleri ile
ilgili sigorta primleri
Lisans giderleri
Ambalaj
Depolama
Nakliye
Personel
Diğer
19.
1 Ocak –
30 Haziran
2016
1 Nisan –
30 Haziran
2016
1 Ocak –
30 Haziran
2015
1 Nisan –
30 Haziran
2015
(17.678.857)
(6.659.660)
(8.050.083)
(1.511.683)
(855.324)
(503.548)
(2.241.721)
(37.500.876)
(8.770.631)
(2.470.760)
(4.731.518)
(1.105.677)
(53.981)
(255.524)
(1.342.791)
(18.730.882)
(11.707.078)
(6.734.425)
(7.763.945)
(2.010.332)
(1.343.139)
(417.535)
(1.286.920)
(31.263.374)
(5.247.190)
(3.630.379)
(4.720.831)
(895.647)
(510.736)
(205.249)
(684.248)
(15.894.280)
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER
30 Haziran tarihlerinde sona eren altı aylık ara hesap dönemlerinde, yatırım faaliyetlerinden gelirlerin
detayı aşağıdaki gibidir:
Faiz gelirleri
1 Ocak –
30 Haziran
2016
1 Nisan –
30 Haziran
2016
1 Ocak –
30 Haziran
2015
1 Nisan –
30 Haziran
2015
10.720.664
10.720.664
3.594.189
3.594.189
9.865.177
9.865.177
4.485.884
4.485.884
33
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA VE 30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA
EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
20.
FİNANSMAN GİDERLERİ VE GELİRLERİ
30 Haziran tarihlerinde sona eren altı aylık ara hesap dönemlerinde, finansman giderlerinin detayı
aşağıdaki gibidir:
Faiz giderleri
Faktoring giderleri
Kur farkı giderleri
Kıdem tazminatı faiz gideri
Finansal kiralama giderleri
Diğer
1 Ocak –
30 Haziran
2016
(14.834.779)
(11.316.581)
(8.671.250)
(1.116.593)
(903.552)
(1.915.253)
(38.758.008)
1 Nisan –
30 Haziran
2016
(7.690.980)
(6.462.245)
(4.211.569)
(354.870)
(604.692)
(721.342)
(20.045.698)
1 Ocak –
30 Haziran
2015
(13.672.767)
(7.941.337)
(31.385.610)
(1.256.433)
(608.356)
(1.269.480)
(56.133.983)
1 Nisan –
30 Haziran
2015
(8.011.802)
(4.231.629)
(28.169.710)
(648.671)
(311.056)
(729.769)
(42.102.637)
30 Haziran 2016 tarihinde sona eren üç aylık ara hesap döneminde finansman gelirlerinin 3.057.798
TL’lik (2015: 14.566.509 TL) kısmı kur farkı gelirlerinden, 94.717 TL’lik (2015: 1.673.753 TL) kısmı
faiz gelirlerinden ve 1.759.846 TL’lik (2015: 1.606.845 TL) kısmı ise diğer finansman gelirlerinden
oluşmaktadır.
21.
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL)
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla peşin ödenmiş vergi ve ödenecek kurumlar
vergisi aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2016
206.283
-206.283
Ödenecek kurumlar vergisi
Peşin ödenen vergiler
Vergi karşılığı/(Peşin ödenen vergi)
31 Aralık 2015
-(1.837.237)
(1.837.237)
Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerini konsolide ettiği
finansal tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu
konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan tüm
şirketler için ayrı ayrı hesaplanmıştır.
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2016 yılı için %20’dir (2015: %20). Grup’un İngiltere’deki bağlı
ortaklığı için uygulanan vergi oranı %20’dir (2015: %20).
Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 (31 Aralık 2015: %20) oranında geçici vergi hesaplar
ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14 üncü gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar
öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi
beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş
geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir
başka mali borca da mahsup edilebilir.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup
edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden
dördüncü ayın 25 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber,
vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem
tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
34
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA VE 30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA
EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
21.
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL) (devamı)
30 Haziran 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren altı aylık ara hesap dönemlerine ait gelir tablolarına
yansıtılmış vergi tutarları aşağıda belirtilmiştir:
Cari dönem kurumlar
vergisi gideri
Önceki dönem vergi cezalarından
tahsilatlar(*)
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
Toplam vergi geliri/ (gideri)
1 Ocak –
30 Haziran
2016
1 Nisan –
30 Haziran
2016
1 Ocak –
30 Haziran
2015
1 Nisan –
30 Haziran
2015
(245.054)
(171.303)
(4.921.036)
(2.162.455)
-4.325.526
4.080.472
-2.535.458
2.364.155
920.000
286.203
(3.714.833)
920.000
(451.834)
(1.694.289)
(*) Bakınız Dipnot 13.d.
Ertelenmiş gelir vergileri:
Grup, ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini, varlık ve yükümlülüklerin bilançodaki kayıtlı
değerleri ile vergi değerleri arasında oluşan geçici farklar üzerinden bilanço tarihi itibarıyla yasalaşmış
vergi oranlarını kullanarak hesaplamaktadır. Geçici farklar için uygulanan oran %20’dir
(31 Aralık 2015: %20). Grup’un İngiltere’deki iştiraki için uygulanan vergi oranı %20’dir
(31 Aralık 2015: %20).
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla birikmiş geçici farklar ve ilgili ertelenmiş vergi
varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki
gibidir:
Birikmiş geçici farklar
30 Haziran 2016 31 Aralık 2015
Maddi ve maddi olmayan
varlıkların kayıtlı değerleri ile
vergi matrahı arasındaki fark
Arsaların yeniden değerleme
farkı
Binalar ve yer üstü düzenlerinin
yeniden değerleme farkı
Kıdem ve ihbar tazminatı
karşılığı
Stokların kayıtlı değerleri ile
vergi matrahı arasındaki fark
Gelirin kaydedilmesindeki
zamanlama farkları
Devam etmekte olan davalara
ilişkin karşılık
Şüpheli alacak karşılılığı
Yatırım indirimi
Diğer
Ertelenmiş vergi
yükümlülüğü - net
Ertelenmiş vergi varlıkları
/(yükümlülükleri)
30 Haziran 2016 31 Aralık 2015
108.120.205
105.172.650
(21.624.041)
(21.034.530)
20.147.694
25.039.599
(4.029.539)
(5.007.920)
101.003.132
79.916.773
(5.050.157)
(3.995.839)
(36.395.029)
(31.576.834)
7.279.006
6.315.367
(144.200)
8.826.083
28.840
(1.765.217)
(2.553.781)
(3.900.836)
510.756
780.167
(6.628.155)
667.797
32.396.613
1.521.789
(6.140.785)
(113.065)
20.390.635
(5.265.150)
1.325.631
(133.559)
12.958.645
(304.358)
1.228.157
22.613
8.156.254
1.053.031
(9.038.776)
(14.247.917)
35
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA VE 30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA
EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
21.
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL) (devamı)
Ertelenmiş vergi yükümlülüğünün hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak- 30
Haziran 2016
(14.247.917)
4.325.526
480.653
402.962
(9.038.776)
1 Ocak
Cari dönem geliri
Özkaynaklara yansıtılan
Yabancı para çevrim farkları
30 Haziran
22.
1 Ocak- 30
Haziran 2015
(28.335.266)
286.203
622.729
(1.695.768)
(29.122.102)
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
a)
İlişkili taraflardan alacaklar:
i.
Ticari alacaklar:
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan ticari alacaklar aşağıdaki
gibidir:
30 Haziran 2016
123.216.594
22.272.298
18.459.600
7.668.754
33.647
171.650.893
Componenta Främmestad AB
Componenta B.V.Weert Machine Shops
Componenta Finland Oy Högfors
Componenta B.V.
Componenta Oyj
ii.
Diğer alacaklar:
a)
Kısa vadeli diğer alacaklar:
31 Aralık 2015
123.807.114
13.914.910
15.164.689
7.927.799
610.301
161.424.813
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar
aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2016
126.653.160
1.960.292
128.613.452
Finansal alacaklar-Componenta Oyj (*)
Personelden alacaklar
b)
31 Aralık 2015
104.494.693
1.921.228
106.415.921
Uzun vadeli diğer alacaklar:
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan uzun vadeli diğer alacaklar
aşağıdaki gibidir:
Finansal alacaklar-Componenta Oyj
30 Haziran 2016
176.242.000
176.242.000
(*)
36
31 Aralık 2015
206.544.000
206.544.000
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA VE 30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA
EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
22.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
b)
(*)
Uzun vadeli diğer alacaklar (devamı):
30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla ilişkili taraflardan finansal alacaklar Componenta Dökümcülük Ticaret
ve Sanayi A.Ş. tarafından Componenta Oyj’ye tahsis edilen 75.000.000 Avro ve Componenta UK
Limited tarafından Componenta Oyj’a tahsis edilen 14.293.075 İngiliz Sterlini tutarındaki karşılığı
295.629.907 TL olan kredilerden ve bu kredilerin 7.265.254 TL tutarındaki faiz tahakkuklarından
oluşmaktadır. (31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla ilişkili taraflardan finansal alacaklar Componenta
Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Componenta Oyj’ye tahsis edilen 75.000.000 Avro ve
Componenta UK Limited tarafından tahsis edilen 13.867.414 İngiliz Sterlini tutarındaki karşılığı
297.959.587 TL olan kredilerden ve bu kredilerin 13.079.106 TL tutarındaki faiz tahakkuklarından
oluşmaktadır).
Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Componenta Oyj’ye tahsis edilen 75.000.000
Avro kredinin 10.000.000 Avro tutarındaki kısmının vadesi 30 Haziran 2016, 10.000.000 Avro
tutarındaki kısmının vadesi 30 Haziran 2017 ve 15.000.000 Avro tutarındaki kısmının vadesi 30 Haziran
2018’dir. Kalan 40.000.000 Avro tutarındaki kısmı 30 Haziran 2018 sonrasında ödenecektir. Componenta
Oyj’den olan , 30 Haziran 2016 vadeli 10.000.000 Avro tutarındaki finansal alacağını, ana ortağın
yönetimsel, organizasyonel ve finansal yapıdaki köklü değişikliklere gitmesinden ve Grup’tan temettü
ödemesi alamamasından ötürü tahsil edememiştir. Grup, finansal alacaklarının tahsilatı ile ilgili
Componenta Oyj ile görüşmelere başlamıştır.
Seri: IV, No: 41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar
Hakkında Tebliğ” uyarınca ilişkili taraflar arasındaki varlık toplamının %10’unu geçen varlık transferi
işlemlerinin adil ve makul olması gerekmektedir. Grup, Componenta Oyj’ye tahsis ettiği kredilerin faiz
oranını, kredinin alındığı gün ilgili para birimindeki faiz oranının üzerine %10 marj koyarak belirlemiştir.
Componenta Oyj’ye tahsis edilen kredilerin yıllık etkin faiz oranı Avro için %8 ve İngiliz Sterlini için
%5,5’tir ( 31 Aralık 2015: Componenta Oyj’ye tahsis edilen kredilerin yıllık etkin faiz oranı Avro için %8
ve İngiliz Sterlini için %5,5’tir).
c)
İlişkili taraflara ticari borçlar:
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflara ticari borçlar aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2016
5.033.872
504.179
118.542
72.480
5.388
-178.490
5.912.951
Componenta Oyj
Componenta Pietarsaari
Kumsan
Componenta B.V.
Componenta Finland Oy Högfors
Componenta Främmestad AB
Diğer
a)
31 Aralık 2015
4.319.119
161.144
160.413
24.063
9.287
107.207
83.264
4.864.497
İlişkili taraflara kısa vadeli diğer borçlar:
30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflara kısa vadeli diğer borçlar
aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2016
23.653
23.653
Ortaklara borçlar
37
31 Aralık 2015
23.653
23.653
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA VE 30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA
EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
22.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
d)
İlişkili taraflara yapılan satışlar:
30 Haziran 2016 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap döneminde ilişkili taraflara yapılan satışların
kırılımı aşağıdaki gibidir:
Componenta Främmestad AB
Componenta Finland Oy Högfors
Comp.B.V.Weert Machine Shops
Componenta Oyj
Ticari mal
Model
51.396.033
3.679.400
8.193.009
-63.268.442
1.376.778
---1.376.778
Yönetim
hizmeti
---481.353
481.353
Toplam
52.772.811
3.679.400
8.193.009
481.353
65.126.573
30 Haziran 2015 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap döneminde ilişkili taraflara yapılan satışların
kırılımı aşağıdaki gibidir:
Componenta Främmestad AB
Componenta Finland Oy Högfors
Componenta B.V.
Comp.B.V.Weert Machine Shops
Componenta Oyj
e)
Ticari
mal
51.259.321
3.756.870
927.363
2.901.980
Model
54.584
Yönetim
hizmeti
--
---
--
--
1.812
--
--
--
58.845.534
56.396
475.162
475.162
Toplam
51.313.905
3.756.870
927.363
2.903.792
475.162
59.377.092
Mal ve hizmet alımları:
30 Haziran 2016 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap döneminde ilişkili taraflardan yapılan
alımların kırılımı aşağıdaki gibidir:
Lisans bedeli
Componenta Oyj
Componenta B.V.
Kumsan A.Ş.
Componenta Pietarsaari
Componenta Karkkıla
Componenta Fınland Ltd Pori
Componenta Främmestad AB
4.586.698
------4.586.698
38
Yönetim
hizmeti
6.178.985
------6.178.985
Diğer
Toplam
-552.210
333.414
1.131.357
56.875
72.455
226.663
2.372.974
10.765.683
552.210
333.414
1.131.357
56.875
72.455
226.663
13.138.657
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA VE 30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA
EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
22.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
e)
Mal ve hizmet alımları (devamı):
30 Haziran 2015 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap döneminde ilişkili taraflardan yapılan
alımların kırılımı aşağıdaki gibidir:
Componenta Oyj
Componenta B.V.
Kumsan A.Ş.
Componenta Pietarsaari
Componenta Karkkıla
Componenta Främmestad AB
f)
Lisans
bedeli
4.574.998
-----4.574.998
Diğer
-584.842
66.115
1.051.454
75.253
191.925
1.969.589
Toplam
14.718.714
584.842
66.115
1.051.454
75.253
191.925
16.688.303
Yatırım faaliyetlerinden gelirler:
1 Ocak- 30
Haziran 2016
10.005.024
92.385
10.097.409
Componenta Oyj
Personelden elde edilen faiz
g)
Yönetim
hizmeti
10.143.716
-----10.143.716
1 Ocak- 30
Haziran 2015
9.865.176
78.130
9.943.306
Şirket’in üst düzey yöneticilerine sağlanan faydalar:
Üst düzey yöneticiler; genel müdür ve direktörlerden oluşmakta olup bu yöneticilere sağlanan faydalar
aşağıdaki gibidir:
1 Ocak- 30
Haziran 2016
2.817.382
163.228
2.980.610
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar
Diğer uzun vadeli faydalar
Toplam
23.
1 Ocak- 30
Haziran 2015
2.218.717
169.896
2.388.613
FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL
RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDE AÇIKLAMALAR)
Kur riski
Grup, yurtdışı müşterilerinden olan dövizli alacakları ve yurtdışı tedarikçilere olan dövizli borçları ile
yabancı para cinsinden kredileri bulunması sebebiyle, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan
meblağların TL’ye çevrilmesinden dolayı kur değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz
kalmaktadır. Bu risk, Yönetim Kurulu’nca yapılan düzenli toplantılarda takip edilmektedir. Grup
yabancı para borç ve alacaklarını dengelemek suretiyle doğal bir korunma sağlanmaktadır. Likidite
riskiyle ilişkili olarak kullanılan yurtdışı ticari alacakların faktoringe konu edilmesi bu dengeleme
işleminde önemli bir unsur teşkil etmektedir.
39
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA VE 30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE
AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
23.
FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ
ÇERÇEVESİNDE AÇIKLAMALAR) (devamı)
30 Haziran 2016
DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU
TL karşılığı
(Geçerli para
Birimi- Avro)
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa. banka hesapları dahil)
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3. Diğer
4. Dönen varlıklar (1+2+3)
5. Ticari alacaklar
6a. Parasal finansal varlıklar
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar
7. Diğer
8. Duran varlıklar (5+6+7)
9. Toplam varlıklar (4+8)
10. Ticari borçlar
11. Finansal yükümlülükler
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
19. Finansal durum tablosu dışı türev araçların net varlık/ (yükümlülük)
pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı(*)
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
20. Net yabancı para varlık/ (yükümlülük) pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu
(UFRS 7.b23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam
gerçeğe uygun değeri
31 Aralık 2015
ABD Doları
TL
GBP
Diğer
TL karşılığı
(Geçerli para
Birimi- Avro)
4.990.860
998.541
-55.299.907
61.289.308
-----61.289.308
106.313.501
12.339.126
(3.710.038)
-114.942.589
147.433
222.388
--369.822
-----369.822
1.244.402
--1.244.402
4.564.247
354.953
--4.919.200
-----4.919.200
102.255.920
12.339.126
--114.595.046
-22
-14.293.075
14.293.097
-----14.293.097
118.061
-(958.914)
-(840.853)
-----------------
3.729.284
10.881.627
-59.639.587
74.250.499
-----74.250.499
82.048.585
27.774.922
(4.037.450)
-105.786.057
20.060
881
--20.941
-----20.941
1.263.450
---1.263.450
3.670.958
10.877.281
--14.548.239
-----14.548.239
77.738.386
27.145.793
--104.884.179
-415
-13.867.414
13.867.829
-----13.867.829
114.877
146.285
(938.789)
-(677.627)
-----------48.685
---48.685
----114.942.589
----1.244.402
----114.595.046
----(840.853)
------
-----105.786.057
-----1.263.450
-----104.884.179
-----(677.627)
-----48.685
---(53.653.281)
---(874.580)
---(109.675.845)
---15.133.949
-----
---(31.535.557)
---(1.242.509)
---(90.335.940)
---14.545.456
---(48.685)
(108.953.188)
(874.580)
(109.675.845)
840.874
--
(91.175.145)
(1.242.509)
(90.335.940)
678.042
(48.685)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
40
ABD Doları
TL
GBP
Diğer
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA VE 30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE
AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
23.
FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ
ÇERÇEVESİNDE AÇIKLAMALAR) (devamı)
30 Haziran 2016
Kar / Zarar
Özkaynaklar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi değer kazanması
değer kaybetmesi
ABD Doları'nın Avro karşısında % 10 değerlenmesi / değer kaybetmesi halinde
1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü
(253.069)
253.069
(253.069)
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
---3- ABD Doları net etki (1 +2)
(253.069)
253.069
(253.069)
253.069
-253.069
TL'nun Avro karşısında % 10 değerlenmesi / değer kaybetmesi halinde
10.967.585
(10.967.585)
4 - TL net varlık / yükümlülük
(10.967.585)
5 - TL riskinden korunan kısım (-)
---6- TL net etki (4+5)
(10.967.585)
10.967.585
(10.967.585)
10.967.585
-10.967.585
GBP’nin Avro karşısında % 10 değerlenmesi / değer kaybetmesi halinde
7- GBP net varlık / yükümlülüğü
5.855.325
(5.855.325)
5.855.325
8- GBPriskinden korunan kısım (-)
---9- GBP net etki (7+8)
5.855.325
(5.855.325)
5.855.325
(5.855.325)
-(5.855.325)
TOPLAM (3 + 6 +9)
(5.365.328)
5.365.328
41
(5.365.328)
5.365.328
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA VE 30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
23.
FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDE
AÇIKLAMALAR) (devamı)
31 Aralık 2015
Kar / Zarar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi
Özkaynaklar
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
değer
değer
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları'nın Avro karşısında % 10 değerlenmesi / değer kaybetmesi halinde
1 - ABD Doları net varlık /
yükümlülüğü
(330.575)
(330.575)
2- ABD Doları riskinden korunan
kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1 +2)
(330.575)
(330.575)
-
-
-
-
TL’nin Avro karşısında % 10 değerlenmesi / değer kaybetmesi halinde
4 - TL net varlık / yükümlülük
(9.033.594)
(9.033.594)
5 - TL riskinden korunan kısım (-)
6- TL net etki (4+5)
(9.033.594)
(9.033.594)
-
-
GBP’nin Avro karşısında % 10 değerlenmesi / değer kaybetmesi halinde
7- GBP net varlık / yükümlülüğü
6.255.564
6.255.564
8- GBPriskinden korunan kısım (-)
9- GBP net etki (7+8)
6.255.564
6.255.564
-
-
TOPLAM (3 + 6 +9)
-
-
(3.153.556)
(3.153.556)
42
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA VE 30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA
EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
24.
RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Grup, 28 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye
Vakıflar Bankası T.A.O. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile, 13 Ağustos 2014 tarihinde imzalanan kredi
sözleşmesi tahtında, 15.000.000 Avro ek kredi kullandırımına ilişkin kredi tadil sözleşmesi
imzalamıştır.
43
Download