Stratejik Planı İndirin - Kamuda Stratejik Yönetim

advertisement
İçindekiler
İçindekiler Listesi 4
Kısaltmalar 6
Tablolar Listesi 7
Şekiller Listesi 7
Bakanın Mesajı 8
Müsteşar Sunuşu 10
Yönetici Özeti 12
Giriş 13
1. Bölüm : Strateji Geliştirme Süreci ve Modeli
14
1.1.
Strateji Geliştirme Süreci
16
1.2.
Strateji Geliştirme Modeli
17
2. Bölüm : Geleceğe Bakış
20
2.1.
Misyon
22
2.2.
Vizyon
22
2.3.
Çalışma İlkeleri ve Değerler
23
3. Bölüm : Mevcut Durum Analizi
4
24
3.1.
Kurumsal Tarihçe
26
3.2.
Kurumsal Yapı
28
3.3.
Eğilim Analizi
36
3.4.
Üst Belgeler Analizi
39
3.5.
Yasal Durum Tespiti ve Mevzuat Analizi
40
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2013-2017
3.6.
Paydaş Analizi 41
3.7.
Dış Çevre ve Pest Analizi
55
3.8.
GZFT Analizi 59
4. Bölüm : Dönemsel Plan
60
Stratejik Eksen 1: Gümrük ve Ticaret Politikalarını Geliştirme
62
Stratejik Eksen 2: Tüketiciye Yönelik Ürünlerin Güvenliği ve 68
Tüketicinin Korunması
Stratejik Eksen 3: Uluslararası Eşya, Taşıt ve Yolcu Hareketlerinin Yönetimi 74
Stratejik Eksen 4: Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler, Kooperatifler, Esnaf ve Sanatkarlar ve Bunların Üst Kuruluşlarının Yönetişim,
Düzenleme ve Denetlenmesi
86
Stratejik Eksen 5: Kurumsal Değişim ve Gelişim
94
5. Bölüm : Maliyetlendirme102
6. Bölüm : İzleme ve Değerlendirme
108
Ekler112
Ek Tablo 1: Stratejik Plan Çalışma Grupları
113
Ek Tablo 2: Amaç/Hedef / Strateji İlişkisi
114
Ek Tablo 3: Hedef-Birim Matrisi
115
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
5
Kısaltmalar
AB: Avrupa Birliği
MERSİS: Merkezi Sicil Kayıt Sistemi
ABD: Amerika Birleşik Devletleri
NCTS: AB Ortak Transit Sistemi
ABDİGM: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
PC: Kişisel Bilgisayar
APEC: Asia-Pacific Economic Cooperation (Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü)
PDB: Personel Dairesi Başkanlığı
ARGE: Araştırma Geliştirme
PGD: Piyasa Gözetimi ve Denetimi
ATS: Araç Takip Sistemi
RTB: Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
BHİM: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
RYKGM: Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
BİDB: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
SGB: Strateji Geliştirme Başkanlığı
BİLGE: Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri
TESK: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu
BİT: Bilgi ve İletişim Teknolojileri
THGM: Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü
CKTP: Ceza Kararları Takip Programı
TİOP DHDB: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
DTÖ: Dünya Ticaret Örgütü
TKPGM: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğü
DYS: Doküman Yönetim Sistemi
TSK: Türk Silahlı Kuvvetleri
EDB: Eğitim Dairesi Başkanlığı
TUBİS: Tüketici Bilgi Sistemi
ESBİS: Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi
UPS: Kesintisiz Güç Kaynağı
ESDEP UTF-8: UTF-8 8-bitlik bir Unicode dönüşüm biçimidir
: Esnaf ve Sanatkarlar Değişim, Dönüşüm
ve Destek Stratejisi ve Eylem Planı
ESGM: Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü
PEST: Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik Analizler
UYAP: Ulusal Yargı Ağı Projesi
YGMS: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi
GGM: Gümrükler Genel Müdürlüğü
GİMOP: Gümrük İdarelerinin Modernizasyonu Projesi
GMGM: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
GÜVAS: Gümrük Veri Anbarı Sistemi
GZFT: Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler
HM: Hukuk Müşavirliği
ITMS: It Management System (Bilgi Teknoljileri
Yönetim Sstemi
İDBB: İç Denetim Birimi Başkanlığı
İTGM: İç Ticaret Genel Müdürlüğü
KGM: Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
KOBİ: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
KOOP-BİS: Kooperatif Bilgi ve Denetim Sistemi
KOOP-DES: Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı
6
: Tasfiye İşlemleri Otomasyon Projesi
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2013-2017
Tablolar Listesi
Tablo 1. Strateji Geliştirme Modeli ve Adımları
Tablo 2. Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
Tablo 3. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kadro Durumu
10
Tablo 4. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2012 Yılı Bütçesi
11
2
9
Tablo 5. AB Projeleri (2006-2012)13
Tablo 6. Bakanlık Bilgisayar Sistemleri13
Tablo 7. Ankete Katılanların Statüsü20
Tablo 8. Ankete Katılanların Çalışma Yerleri
21
Tablo 9. Paydaş Kategorileri22
Tablo 10. Maliyet Tablosu (TL)71
Tablo 11. Kaynak Tablosu73
Şekiller Listesi
Şekil 1. Teşkilat Şeması 8
Şekil 2. Döner Sermaye İşletmelerinin 2009-2011 Yılları Gelir Gider Karşılaştırması
Şekil 3. 2009-2011 Yıllarında Ödenmiş Sermaye Durumu
12
12
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
7
“Hedef; En Kolay, En Güvenli Ticaret”
Yaşadığımız çağda küreselleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan gelişmeler, teknolojik ilerlemeler ve rekabetin artması,
kamu kesiminde yeniden yapılanmayı gerekli kılmıştır. Bu
bağlamda kamu yönetimimizin toplumun değişen taleplerini zamanında karşılayabilmesi amacıyla uygulanan “Kamu
Yönetiminde Yeniden Yapılanma” hareketi kapsamlı bir değişimi ve dönüşümü içermektedir.
21. Yüzyıl yönetim anlayışının eksenini oluşturan “iyi
yönetişim”in dayandığı temel değerler üzerine inşa edilen
bu yeniden yapılanma; kamu kuruluşlarının hizmet performanslarının arttırılmasını, kamu harcamalarında disiplinin
sağlanmasını, bütçe açıklarının giderilmesini, kaynak kullanımında verimlilik ve etkinliğin yükseltilmesini esas almaktadır.
Yönetimde etkinliği ve verimliliği temel alan, hedef ve önceliklerin belirlendiği, katılımcılığa önem veren, şeffaf bir
kamu yapılanmasının gereği olarak da stratejik yönetim
anlayışı benimsenmiştir. Bu yönetim anlayışının bir gereği
olarak hazırlanan stratejik planlar; kamu kurumlarının mevcut durumlarının gözden geçirilmesini, gelecekteki hedeflerinin ve bu hedeflere ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemlerin belirlenmesini sağlamaktadır.
Kurumların kaynakları ve hedefleri ile çevresel şartlar arasındaki uyumu sağlayan, güçlü bir vizyon oluşturan, stratejik planlamadır. Stratejik planlama bir yandan kamu mali
yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal
kültür ve kimliğin gelişmesine ve güçlendirilmesine destek
olmaktadır.
Stratejik planlama; değişimin planlanmasıdır. Değişimi
planlamak ise geleceği öngörmek değil, geleceğe biçim
vermek demektir. Yaptığımız iş ve sorumluluk alanlarımızla ilgili büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Bakanlık
8
olarak; ticaretin her alanda daha kolay ve daha güvenli yapılması için yeni enstrümanlar geliştiriyoruz.
Bakanlığımızın, 2013-2017 Stratejik Planı ile, sonuçlara odaklanarak gerçekçi hedefler ortaya konulmuştur. Plan, sonuçların nasıl ve ne ölçüde gerçekleştirildiğinin izlenmesine,
değerlendirilmesine ve denetlenmesine imkân sağladığı
için hesap verme sorumluluğuna da temel oluşturmaktadır.
Stratejik planlama, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamak açısından oldukça önemlidir. Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak en önemli kurumlardan biri olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın uzun vadeli hedeflerinin ve vizyonunun
ifadesi olan Stratejik Plan, 2023’te Türkiye’nin ulaşmasını
istediğimiz hedeflere giden yolda bir kılavuzdur.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak hedefimiz; Türkiye’nin,
“ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı ülke” olmasını sağlamaktır. Bakanlığımız; iç ticaretin tüm yönlerini, gümrükler
aracılığıyla da dış ticaretin tüm akışını düzenlemektedir.
Stratejik Plan; ilgili tüm tarafların, Bakanlığımızdaki her çalışanın katkısı, ortak çabası ve desteğiyle başarıya ulaşacaktır.
Bu ortak çabanın oluşturacağı sinerji; Bakanlığımızın görev
alanında yer alan gümrükler ve ticaret unsurlarının ülkemizin rekabet gücünü arttırmasında ve 2023 hedeflerine ulaşmasında önemli bir katkı sağlayacaktır.
Stratejik Planın hazırlanma sürecinde görüş ve önerilerini
bizimle paylaşan tüm paydaşlarımıza ve Planın hazırlanma
aşamasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum. 2013-2017 Stratejik Planı’nın hayırlı olmasını ve
başarılı bir şekilde hayata geçirilmesini temenni ediyorum.
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2013-2017
Hayati YAZICI
Bakan
Bakan Yardımcısı Sunuşu
Toplumsal, siyasal, ekonomik, felsefi ve kültürel değişim
ve dönüşümler; modern toplumun düşünce ve davranış
kalıplarını da değiştirmiş, ekonomik alandaki başarıların
sürdürülebilir olmasının ancak kamu yönetiminin uyumlu
ve destekleyici bir yapıya sahip olmasıyla mümkün olacağı
düşüncesi ön plana çıkmıştır.
Kamu yönetimimizin toplumun değişen taleplerini zamanında karşılayabilmesi amacıyla 2003 yılı başında uygulamaya konulan “Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma” hareketi ile katılımcılığın ön planda olduğu, hesap verebilen,
şeffaf bir kamu yönetimi anlayışı değer kazanmış yalnızca
mali yönetimde değil, bütünüyle kamu yönetiminde kapsamlı düzenlemeler yapılması zorunlu hale gelmiştir.
Yeni yönetim anlayışı ile ortaya çıkan düzenlemelerden birisi de Kamuda Stratejik Plan hazırlama gereği olmuştur.
5018 sayılı “Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu” ile yasal
alt yapısı oluşturulan bu uygulamada;
Kamu kuruluşlarının hizmet performanslarının arttırılması,
kamu harcamalarında disiplinin sağlanması, bütçe açıklarının giderilmesi, kaynak kullanımında verimlilik ve etkenliğin yükseltilmesi esas alınarak kamu mali yönetim sistemine dinamizm getirilmiştir.
Rekabeti, girişimciliği ve ekonomik büyümeyi teşvik eden,
yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla dünyanın en gelişmiş
on ülkesi içinde yer alan bir Türkiye’nin oluşumunda öncü
olmak vizyonu ile hareket eden Bakanlığımızın 2013-2017
dönemini kapsayan Stratejik Planının hayırlı olmasını diler,
planın hazırlanmasında katkısı olan arkadaşlara teşekkür
ederim.
Fatih METİN
Bakan Yardımcısı
1 0
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2013-2017
Müsteşar Sunuşu
Ülkelerin ve kuruluşların gelecekleri bugünden alınan kararlarla, yarına yapılan stratejik ve planlı yatırımlarla şekillenir.
ladığımız Bakanlığımız Stratejik Planını, tüm kamuoyu ile
paylaşmaktan büyük kıvanç duyuyorum.
Dün elde ettiğimiz parlak başarıların cazibesine kapılmadan
bunları acımasızca sıradanlaştırdığımızda ve kendimize meydan okuyarak, risk alıp daha iyisini yapmayı hedeflediğimizde,
atacağımız ilk adımın adı stratejik planlama olur.
Ülkemizi, gümrük hizmetlerinin ve ticaretin en kolay ve en
güvenli yapıldığı ülkelerden biri haline getirmek vizyonu ile
yola çıkan genç Bakanlığımız, bu yolda büyük bir azim ve gay-
Stratejik planlama değişimle ilgilidir. Aynı şeylerin daha fazlasını yapmanın yeterli olacağına bel bağlamak yerine, hedeflerimize ulaşmak için yeni ve farklı yollar aramak gerektiği düşüncesinin bir tezahürüdür. Ortada değişim ihtiyacı
yoksa, bugün yapılanın aynen yapılmasına devam edilecekse planlamaya da gerek yoktur. Stratejik planlama, aslında
ilerideki değişimlere, yeni ve büyük fırsatlara hazırlıklı olmak
için gereklidir.
Stratejik planlama, önce dışarıyla, daha sonra içeriyle ilgili
bir konudur. “Pencereden dışarı bakıp” olup biteni iyi analiz
etmeyen, hizmetlerimizden yararlananların tercih ve alışkanlıklarını dikkate almayan, onların rakipleri karşısındaki
durumlarını anlamayan iş ve stratejilerin başarı şansı bulamayacağı muhakkaktır.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2013-2017 dönemini kapsayan beş yıllık stratejik plan çalışmasını, işte bu düşünce ve
anlayış içerisinde yapmıştır. Şeffaflık, katılımcılık ve hesap
verebilirlik gibi çağdaş yönetim ilkelerini esas alarak tamam-
retle ortaya koyacağı ve her biri büyük bir değere dönüşecek
projeleri ile ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında anahtar
bir rol üstlenecektir.
Önümüzdeki beş yıllık süreçte, kaynaklarımızı ve enerjimizi
hangi hedefler doğrultusunda ve ne şekilde yönlendireceğimizi gösteren bu plan, her bir ferdi bir “bilgi işçisi” olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çalışanlarının özverili çalışmaları ile
üstün bir başarıya ulaşacaktır.
Aydınlık bir geleceğin sunduğu yeni fırsatları, dikiz aynasına
değil ancak ufka bakan kuruluşlar görebilecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle, stratejik planımızın kurumumuza
ve ülkemize hayırlı olmasını diler, hazırlanması sürecinde değerli katkılarını esirgemeyen tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.
Ziya ALTUNYALDIZ
Müsteşar
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
1 1
Yönetici Özeti
Bakanlık 2013-2017 Stratejik Planı, üst yönetimin desteği, iç
ve dış paydaşların gözlem ve önerileri doğrultusunda tüm
birimlerin doğrudan veya dolaylı olarak katılımını sağlamak
için oluşturulan stratejik planlama ekipleri tarafından yoğun
bir çalışma sonucu hazırlanmıştır. Strateji geliştirme modeli, kurumsal değerler sisteminin belirlenmesi, dönemsel ve
çevresel koşulların ayrıntılı analizi ve planın hazırlanması olmak üzere üç temel aşamadan oluşmuştur.
Gümrük ve ticaret hizmetlerinin en etkin bir şekilde birleştirilmesi ve kaynaştırılması göz önünde tutularak “misyon”,
“vizyon” ve “çalışma ilke ve değerleri” yeniden değerlendirilerek Stratejik Planın hazırlamasına yön verilmiştir.
Bakanlığın mevcut durumu, çevresel ve dönemsel koşulların ayrıntılı analizi yapılmıştır. Bunun için, dünyada ve ülkemizdeki temel eğilimler ve gelişmeler değerlendirilmiş,
Bakanlığın geniş mevzuat yapısı incelenmiş, 61. Hükümet
Programı, 9. Kalkınma Planı, 10. Kalkınma Planı Özel İhtisas
Komisyonu çalışmaları ve Orta vadeli programlardan oluşan
üst belgelerin analizi yapılmıştır. İç paydaşlara yönelik ola-
1 2
rak kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan anket hazırlanarak
171 katılımcının düşünceleri toplanmış, mevcut duruma ve
geleceğe yönelik öngörülerin belirlenmesinde değerlendirilmiştir. Aynı şekilde 51 kurum veya kuruluştan oluşan dış
paydaşlara yönelik olarak da benzer bir anket çalışması yapılmıştır. Ayrıca dış paydaşlara yönelik olarak bir de dış paydaş çalıştayı yapılarak görüşleri alınmış, planlama sürecine
katılmaları sağlanmıştır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının faaliyetlerini etkileyebilecek politik, ekonomik, sosyo-kültürel,
teknolojik, sektörel ve ekolojik faktörlerden oluşan dış çevre
PEST analizi yapılmıştır. Son olarak ise, Stratejik Planın oluşturulmasına ışık tutmasını sağlamak amacıyla, Bakanlığın
güçlü ve gelişime açık yönleri ile fırsat ve tehditleri ortaya
çıkaracak olan GZFT analizi yapılmıştır.
Bakanlığın temel hizmet ve görevleri çerçevesinde beş stratejik eksen oluşturularak bunların etrafında stratejik amaçlar
ve hedefler belirlenmiş ve ilgili proje ve faaliyetler performans kriterleri ile birlikte planın içinde yer almıştır. Stratejik
eksenler, amaçlar, hedefler, prensipler, proje ve faaliyetler ile
performans göstergeleri özet olarak sunulmuştur.
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2013-2017
Giriş
Stratejik plan öncelikle gelişmiş ülkelerde özel sektörde ortaya çıkmış, daha sonra kamu sektörünün şekillenmesinde
de önemli rol oynamıştır. Ülkemizde de kamu idarelerinin
planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile
uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik olarak “stratejik planlama” temel bir
araç olarak benimsenmiştir. Stratejik planlama; bir yandan
kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan
kurumsal kültür kimliğinin gelişimine ve güçlenmesine destek olacaktır.
Kamu hizmetlerinin daha etkin sunulmasına yönelik olarak çıkarılan 5018 Sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu”nun 9. maddesi ve ona dayanılarak hazırlanan
“Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca tüm kamu kurum
ve kuruluşları, çalışmalarını stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme sistemine göre planlamak ve gerçekleştirmekle sorumludurlar.
03.05.2011 tarih ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı kurulmuş ve görev, yetki ve sorumlulukları
belirlenmiştir. Yeni kurulmuş bir Bakanlık olarak Stratejik
Plan hazırlanması gereği ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda
2013-2017 dönemini kapsayan Stratejik Plan hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
1 3
1. BÖLÜM
STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİ
VE MODELİ
1. BÖLÜM
STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİ
VE MODELİ
1.1. STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİ
2013-2017 Stratejik Plan hazırlık çalışmalarına, üst yönetimin desteğinin sağlanması, stratejik planlama ekiplerinin oluşturulması ve çalışma yöntemlerinin belirlenmesi ile başlanmıştır. Çalışmalar, iç ve dış paydaşların
katılımının sağlanarak misyon, vizyon ve çalışma ilkeleri
doğrultusunda oluşturulan stratejik hedeflerle ilgili proje ve faaliyetlerin belirlenmesi ile tamamlanmıştır.
Üst Yönetimin Desteğinin Sağlanması
Bir kurumda stratejik planlama kültürünün yerleşmesinin temel şartı, üst yönetimin stratejik planlama sürecine destek vermesidir. Kurum çalışanlarının stratejik
planlama sürecine inanmaları ve destek vermeleri, üst
yönetimin bu konuya verdiği önemle doğrudan orantılı olacağından, bu destek süreli ve sınırlı olmamalıdır.
Üst yönetim, stratejik planlamanın önemini hem çalışanlarına hem de paydaşlarına her fırsatta anlatmalı ve
kendisi de bizzat sürecin içinde olmalıdır. Bu bağlamda,
Bakanlığımız stratejik planlama çalışmaları üst yönetim
tarafından sevk ve idare edilmiş ve Stratejik Plan tüm
personelin katkılarıyla hazırlanmıştır.
Stratejik Planlama Ekiplerinin Oluşturulması ve Çalışma Yöntemlerinin
Belirlenmesi
Stratejik planlama sürecinde yapılacak çalışmaların etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla farklı birimlerden
ve çeşitli yönetim kademelerinden, alanında yetkin
kişilerden ekipler oluşturulmuştur. Ekiplerin oluşturulmasında ve planın hazırlanmasında Bakanlığımızın tüm
1 6
1. BÖLÜM STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİ VE MODELİ
hizmet birimlerinin aktif katılımı esas alınmış ve planın
katılımcı bir anlayışla hazırlanmasına imkan verecek bir
yapılanma sağlanmıştır. Bu amaçla, (1) Stratejik Planlama Kurulu, (2) Stratejik Planlama Yürütme Komitesi ve
(3) Çalışma Grupları oluşturulmuştur.
Stratejik Planlama Kurulu: Üst karar mercii olarak Stratejik Planlama Kurulu; Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları
ve Bakanlığımız hizmet birimlerinin yöneticilerinden
oluşmuştur. Bakanlık stratejilerini, amaç ve politikalarını belirleyen Kurul, Stratejik Planlama sürecinin işleyişini gözetmiş, yönlendirme ve planlama sürecine ilişkin
önemli kararlar almıştır.
Stratejik Planlama Yürütme Komitesi: Bakanlığımız birimlerinin en az birer yönetici yardımcısının katılımıyla
oluşmuştur. Söz konusu Komite, Kurulda alınan kararlar
ve verilen görevler doğrultusunda çalışma gruplarının
çalışmalarını yönlendirerek bu grupların gerçekleştirdikleri çalışmaları gözden geçirmiş, birleştirmiş ve son
şeklini vererek Kurula sunmuştur.
nelden oluşmuştur. Söz konusu gruplar çalışmalarda
bizzat görev alarak, kurum çalışanları ile çalışma grubu
arasında koordinasyonu sağlamış ve Stratejik Planlama
Yürütme Komitesi tarafından verilen görevleri yapmıştır. Stratejik Plan Çalışma Grupları, Müsteşar Yardımcısı
Neşet Akkoç ve Strateji Geliştirme Başkanı Fatih İslam
Karaoğlu koordinasyonunda; misyon grubu, vizyon grubu, temel stratejiler grubu ve kurumsal değişim grubu
olmak üzere dört gruptan oluşmuştur.
Strateji Geliştirme Başkanlığı: Stratejik planlama çalışmaları sırasında toplantıların organizasyonu, yürütülen
çalışmaların bilgisayar ortamında grup üyeleri arasında
paylaşılması, çalışma grupları arasında ve kurum içi iletişim, her türlü destek hizmeti sağlanması gibi konularda
faaliyet göstermiştir.
Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Bakanlığımızın
tüm hizmet birimlerinden katılan yeterli sayıda perso-
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
1 7
1.2. STRATEJİ GELİŞTİRME MODELİ
Bakanlığın 2013-2017 dönemine ilişkin Stratejik Planı aşağıda belirtilen üç adımda geliştirilmiştir.
Tablo 1. Strateji Geliştirme Modeli ve Adımları
Kurumsal Değer Sistemi
1.Adım
Misyon
Vizyon
Çalışma İlkeleri ve Değerler
Tablo 2. Dönemsel Çevresel Koşullar
Dönemsel Çevresel Koşullar
Kurumsal Yapı
Eğilim Analizleri
Üst Belgelerin Analizi
2.Adım
Yasal Durum Tespiti ve Mevzuat Analizi
İç Paydaş Analizi
Dış Paydaş Analizi
Dış Çevre ve PEST Analizi
GZFT Analizi
Tablo 3. 2013 – 2017 Dönemi Stratejik Planı
2013 - 2017 Dönemi Stratejik Planı
Stratejik Eksenler
Amaçlar
3.Adım
Hedefler
Prensipler
Proje ve Faaliyetler
Performans Göstergeleri
1 8
1. BÖLÜM STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİ VE MODELİ
Kurumsal Değer Sistemi
Kurumun sahip olması gereken misyon, vizyon, çalışma
ilkeleri, değerler sistemi, başarı ve gelecek fikrini soyut
olarak sunan, dönemsel stratejik planları yönlendiren
en önemli referanslardır. Kurumsal değer sistemi, dönemsel ve çevresel değişimlerden çok az etkilenir ve
yönlendirici özelliği belirli bir plan döneminin ötesine
taşar. Bu özelliği ile kuruma uzun vadede neyi başarması
gerektiği fikrini güçlü bir biçimde verir.
Dönemsel Çevresel Koşullar
Kurumu gelecekte başarıya götürecek fikir ve eylemleri
belirlemek için çevrede meydana gelen değişimlerden
kaynaklanan eğilimleri analiz edip olumlu ve olumsuz
etkilerini ortaya çıkarıp anlamak gerekir. Dış çevredeki
değişimlerden kaynaklanan fırsat ve tehditler ile iç çevreden kaynaklanan güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi,
Kurumun söz konusu plan döneminde nelere odaklanması gerektiğine ilişkin tercihlerini ortaya koymuştur.
Kurumsal İç Perspektif: Plan döneminde başarıyı gerçekleştirmek, belirlenen strateji ile kurumsal yapı ve
politikaların sürdürülebilir olarak uyumlaştırılmasını
gerektirir. Bu uyumun nasıl gerçekleştirileceği kurumun
değer üretim modeli, yapısı ve politikalarında ortaya koyacağı değişimlerle belirlenir.
Dönemsel Plan
Önceki adımlarda ortaya çıkan yeni gelecek perspektifleri ve değişim fikirleri, plan yaklaşımı ile stratejik eksen, amaç, hedef, prensip, proje, faaliyet ve performans
göstergelerine dönüştürülmüştür. Bu şekilde Kurumun
2013-2017 plan döneminde neleri, nasıl başaracağına
ilişkin fikirler somutlaştırılarak proje ve faaliyetler oluşturulmuştur.
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
1 9
2. BÖLÜM
GELECEĞE BAKIŞ
2. BÖLÜM
GELECEĞE BAKIŞ
2.1.MİSYON
Gümrük ve ticaret alanında;
- rekabeti, girişimciliği ve ekonomik büyümeyi teşvik eden,
- piyasa aktörlerinin kurumsal yapılarını güçlendiren,
- üreticileri ve tüketicileri koruyan,
- etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunan,
politika ve uygulamaları geliştirmek, yürütmek ve denetlemek.
2.2.VİZYON
Yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla ülkemizi, gümrük hizmetlerinin ve ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı,
dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri haline getirmek.
2 2
2. BÖLÜM GELECEĞE BAKIŞ
2.3. ÇALIŞMA İLKELERİ VE DEĞERLER
Üstlendiği misyon ve vizyonu yerine getirirken;
• İşlemleri basitleştirmeyi, kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı,
• Yenilikçi olmayı,
• Verimli olmayı,
• Uzmanlaşmayı,
• Değişim ve gelişim için öğrenerek ilerlemeyi,
• İyi yönetişim ilkelerini benimsemeyi ve kurumsallaştırmayı,
• Hesap verebilirliği,
• Saydamlığı,
• Etkililiği,
• Katılımcılığı
esas almaktadır.
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
2 3
3. BÖLÜM
MEVCUT DURUM
ANALİZİ
3. BÖLÜM
MEVCUT DURUM
ANALİZİ
3.1. KURUMSAL TARİHÇE
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı (mülga) ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın (mülga)
bazı birimlerini birleştiren 08.06.2011 tarihli 27958 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan 640 sayılı Gümrük ve Ticaret
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Bakanlığın tarihi gelişimi, gümrük ve ticaret faaliyetlerinin geçmişteki gelişimi
çerçevesinde iki ayrı alt başlık altında incelenmiştir.
Gümrük
Türk Gümrük İdaresinin Anadolu Beyliklerinden Osmanlı
İmparatorluğuna, Osmanlıdan Türkiye Cumhuriyeti Devletine kadar gelişerek devam eden uzun bir gelişim öyküsü
olduğu bilinmektedir.
Kurtuluş Savaşı sonrası Lozan Anlaşması nedeniyle bir bekleme dönemi geçirilmiş, Cumhuriyet döneminin ilk uygulaması 1929’da yürürlüğe giren 1499 sayılı “Gümrük Tarifesi
Kanunu” olmuştur. Bu tarife uygulaması nedeniyle artan
kaçakçılık faaliyetlerini önlemek için, 02.06.1929 tarihinde
1510 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Kanunu yürürlüğe
konulmuştur.
yılında kaldırılarak 5383 sayılı “Gümrük Kanunu” çıkarılmıştır. Cenevre’de imzalanarak 1948 yılında yürürlüğe konulan
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) paralelinde; gümrük mevzuatının basitleştirilmesi, formalitelerinin azaltılması ve mevzuat uyumunun sağlanması amacıyla
yapılan çalışmalar sonucu 1950 yılında Brüksel’de Gümrük
İşbirliği Konseyi kurulmuş ve ülkemiz bu Konseyin ilk üye
ülkeleri arasında yer almıştır. Ayrıca, o dönemde hazırlanan
Nomenklatör ve Kıymet Sözleşmelerine dahil olunarak 1916
yılında yürürlüğe konulan spesifik tarifeden çıkılmış, yerine
kıymet esasına dayalı vergilendirme dönemine geçilmiştir.
30.12.1929 tarihinde 1909 sayılı Kanunla gümrükler müstakil bir bakanlık olarak teşkilatlandırılarak “Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti” kurulmuş, kaçakçılıkla mücadele görev
ve yetkisi de bu Bakanlığın bünyesine verilmiştir. 1931’de
kaçakçılıkla mücadele amaçlı yarı askeri “Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı” kurulmuştur. 29.03.1932 tarihli
ve 1989 sayılı Kanunla Maliye Bakanlığına bağlı olan Tekel
İdare ve İşletmeleri de bu Bakanlığa bağlanarak Bakanlığın
kuruluşu tamamlanmıştır.
1931 yılında kurulan yarı askeri nitelikteki Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı 1956’da kaldırılmış ve sivilleşerek
Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ismini almıştır. 13.12.1983
tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı, Maliye ve Gümrük
Bakanlığı şeklinde birleştirilmiştir. Bu yapı 02.07.1993 tarihli
ve 485 sayılı “Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Başbakanlığa bağlı
müstakil bir “Bakanlık” olarak yeniden teşkilatlanana kadar
devam etmiştir.
1918 yılından itibaren yürürlükte olan ve değişen ekonomik koşullar karşısında yetersiz kalan Gümrük Kanunu 1949
Türkiye-Avrupa Topluluğu 36’ncı Ortaklık Konseyinin
06.03.1995 tarihli Kararı ile 01.01.1996 tarihinde başlamak
2 6
3. BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ
üzere taraflar arasında “Gümrük Birliği” tesisi öngörülmüştür. Avrupa Birliği mevzuatına uyuma ilişkin 01.01.1996
tarihinden itibaren Gümrük Birliği uygulamaları Türk gümrüklerinde başlatılmıştır.
Ülkemizin Gümrük Birliğine girmesi nedeniyle Topluluk
Gümrük kodunda yer alan hükümlerin, Ortaklık Konseyi
Kararı gereğince Gümrük Kanununa yansıtılması amacıyla
4458 sayılı Gümrük Kanunu 1999’da yayımlanmış ve 2007
yılında yayımlanan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile de bütün gümrük suçlarına ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır. 05.04.2007 tarihli ve 5622 sayılı “Tasfiye
İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün
Gümrük Müsteşarlığına Bağlanması Amacıyla Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile TASİŞ Genel Müdürlüğü, Başbakanlık
Gümrük Müsteşarlığı’na (Mülga) bağlanmıştır.
lamak amacıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu 07/07/2009
tarihli ve 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5911
sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile
değiştirilmiştir. Anılan yasal düzenleme ile Gümrük Kanununda geçen bazı deyimlerin tanımları, transit rejimi, ekonomik etkili gümrük rejimleri, gümrük yükümlülüğünün
doğması ve başlaması, gümrük vergisi ve para cezalarının
tebliği, itirazlar ve usulsüzlük cezası gibi konularda değişiklik yapılmıştır.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 08/06/2011 tarih ve
27958 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiş, bu Kanun Hükmünde Kararname
ile gümrük teşkilatı yeniden bakanlık düzeyinde yapılandırılmıştır.
Bununla birlikte, Avrupa Birliği Topluluk Gümrük Kodunda
zaman içerisinde meydana gelen değişikliklere uyum sağ-
Ticaret
Osmanlı Devletinde II. Mahmut döneminde yapılan birçok
ıslahat hareketi içinde, batı ülkelerinde olduğu gibi, devlet
görevlerinin yeni oluşturulan nazırlıklar (bakanlıklar) arasında bölüştürülmesi de yer almıştır. Ticaret alanındaki hizmetler de 1838 yılında oluşturulan “Meclis-i Ziraat ve Ticaret
Komisyonu” bünyesinde verilmeye başlanmıştır. Tanzimat
Fermanının kabulünden sonra 1840 yılında da İstanbul’da
“Umur-ı Ticaret ve Ziraat Nezareti” kurulmuştur. Bu nezarette; “Ticaret ve Ziraat Meclis-i Kebiri” adı verilen sürekli bir
komisyon ile ticaret, muhasebe, istatistik, ziraat kalemleri
(daireleri) yer almıştır. Bu kurum, saltanatın kaldırılmasıyla
tüm Osmanlı Bakanlıklarının varlığının sona erdiği 1922 yılına kadar farklı isimler ve işlevler üstlenerek 82 yıl hizmet
vermiştir.
İlk TBMM Hükümetinde “İktisat Vekâleti ” tarafından yürütülen bu hizmetler, 1924 yılından 1928 yılına kadar Ticaret
Vekâleti bünyesinde, 1928-1931 yılları arasında “Ticaret ve
Ziraat Vekâletlerinin Tevhidi Kanunu” ile iki müsteşarlı olarak
kurulan İktisat Vekâleti içerisinde verilmiştir.
1931 yılında Ziraat Vekâleti’nin, 1939 yılında Ticaret Vekâleti
ile Münakalât Vekâleti’nin kurulmasıyla kendisinden ayrılan
birimlerden dolayı İktisat Vekâleti iyice küçülmüş, bu durum 1949 yılına dek sürmüştür. 1949 yılında sanayi, maden ve enerji işlerinin de bağlı olduğu Ekonomi ve Ticaret
Vekâleti kurulmuştur. 1957 yılında sanayi işlerinin ayrılması
ile 1939 yılındaki kuruluş yapısına ve görev alanına dönen
Ticaret Bakanlığı 1971 yılı başında yeniden sanayi işlerini de
alarak ilk defa Sanayi ve Ticaret bakanlığı haline gelmiştir.
Ticaret kanadı aynı yılın sonunda tekrar ayrılarak Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı ile birleşmiş ve 1939 yılındaki Ticaret Bakanlığı haline dönmüş, bu durum1983 yılına kadar
devam etmiştir. 1983 yılında ise Sanayi kesimi ile tekrar
birleşilerek oluşturulan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2011
yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın kurulmasına kadar
faaliyetlerine devam etmiş olup Türk kamu yönetiminde
bugünkü anlamıyla “Ticaret Bakanlığı Kavramı” birkaç geçici dönem dışında 1840 yılından bugüne kadar varlığını
sürdürmüştür.
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
2 7
3.2. KURUMSAL YAPI
Yönetim Yapısı
Bakanlık yönetimi merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarından oluşmaktadır.
BAKAN
Şekil 1. Teşkilat Şeması
BAKAN
YARDIMCISI
REHBERLİK VE TEFTİŞ
BAŞKANLIĞI
BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ
MÜSTEŞAR
BASIN VE HALKLA
İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME
BAŞKANLIĞI
İÇ DENETİM BİRİM
BAŞKANLIĞI
HUKUK
MÜŞAVİRLİĞİ
MÜSTEŞAR
YARDIMCISI
MÜSTEŞAR
YARDIMCISI
MÜSTEŞAR
YARDIMCISI
MÜSTEŞAR
YARDIMCISI
TÜKETİCİNİN
KORUNMASI VE
PİYASA GÖZETİMİ
GEN. MÜD.
GÜMRÜKLER
MUHAFAZA
GEN. MÜD.
GÜMRÜKLER
GEN. MÜD.
İÇ TİCARET
GEN. MÜD.
KOOPERATİFÇİLİK
GEN. MÜD.
AB VE
DIŞ İLİŞKİLER
GEN. MÜD.
RİSK YÖNETİMİ
VE KONTROL
GEN. MÜD.
EĞİTİM DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
PERSONEL
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
DESTEK
HİZMETLERİ
DAİ. BAŞKANLIĞI
ESNAF VE
SANATKARLAR
GEN. MÜD.
TASFİYE
HİZMETLERİ
GEN. MÜD.
BİLGİ İŞLEM
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
YURTDIŞI
TEŞKİLATI
2 8
3. BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ
BÖLGE
MÜDÜRLÜKLERİ
İL
MÜDÜRLÜKLERİ
Merkez Teşkilatı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
İç Ticaret Genel Müdürlüğü
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğü
Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Strateji Geliştirme Başkanlığı
İç Denetim Birimi Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Bakanlık Müşavirleri
Personel Dairesi Başkanlığı
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Özel Kalem Müdürlüğü
Taşra Teşkilatı
16 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü,
Bölge Müdürlüklerine bağlı olarak
• 147 Gümrük Müdürlüğü,
• 29 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü,
• 23 Tasfiye İşletme Müdürlüğü,
• 6 Laboratuvar Müdürlüğü bulunmaktadır.
Valiliklere bağlı olarak, 81 Ticaret İl Müdürlüğü bulunmaktadır.
Tablo 2. Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Ankara)
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (İstanbul)
Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Antalya)
Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (İzmir)
Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Bursa)
Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Kocaeli)
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Edirne)
Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Malatya)
GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Gaziantep)
Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Mersin)
Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Van)
Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Samsun)
İpek Yolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır)
Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Trabzon)
Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Hatay)
Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Tekirdağ)
Ülkemizde 25 kara, 7 demiryolu, 57 deniz ve 49 hava olmak üzere toplam 138 hudut kapısı bulunmaktadır. Kara
hudut kapılarında 22, demiryolu hudut kapılarında 7, deniz
hudut kapılarında 42, hava hudut kapılarında 11 Gümrük
Müdürlüğü bulunmaktadır. Söz konusu müdürlüklerin dışında; deniz hudut kapısı bulunmayıp limanda bulunan 8,
kara hudut kapısı bulunmayıp sınırda bulunan 2, serbest
bölgede bulunan 9, iç gümrük olan 48 Gümrük Müdürlüğü
bulunmaktadır. Toplam 149 Gümrük Müdürlüğünün 14’ü
fiilen kapalı olup 133 faal Gümrük Müdürlüğü ile hizmetler
yürütülmektedir.
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
2 9
Yurtdışı Teşkilatı
02.09.2008 tarihli ve 2008/14541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 10 gümrük müşavirliği,13.08.2012 tarihli ve 2012/3681
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 3 gümrük müşavirliği ve 3 gümrük ataşeliği kurulmuştur. 2 gümrük müşavirliği ve 2 gümrük ataşeliği kadrolarının kurulacağı ülkelere ilişkin çalışmalar ise devam etmektedir.
Gümrük Müşavirlikleri;
• AB nezdinde Türkiye Daimi temsilciliği (Brüksel)
• Astana
• Brüksel
• Kahire
• Washington
• Sofya
• Moskova
• Lefkoşa
• Pekin
• Bükreş
• Berlin
• Seul
• Bakü
Gümrük Ataşelikleri;
• Urumiye
• Erbil
• Batum
İnsan Kaynakları
Gümrük ve ticaret iş ve işlemlerinin çağdaş standartlarda,
daha nitelikli, donanımlı ve uzman personel eliyle yürütülmesini sağlamak için hem nitelik hem de nicelik olarak
insan kaynaklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda;
- Bakanlık misyonuna uygun nitelikte personel temini
yönünde işe alım süreçlerinde sürekli iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.
- Her kademedeki çalışanın kariyer geliştirmesine fırsat sağlayacak şekilde adil ve şeffaf bir görevde yükselme sistemi oluşturmak amacıyla ilgili mevzuat çalışmaları devam etmektedir.
- Hizmet bölgeleri arasında, hizmetin gerekleri yanında çalışanları da gözeten adil ve dengeli bir yer değiştirme sistemi oluşturulmaktadır.
- İşlevsel yetkinliklere dair olumlu/olumsuz yönleri ortaya çıkaran, çoklu değerlendirmeyi esas alan objektif
ve bütüncül bir performans değerlendirme modeli
üzerinde çalışılmaktadır.
- Karar alma süreçlerinde insan kaynakları yönetiminin etkin olması amaçlanmaktadır.
- İnsan kaynakları bilgi sisteminin yenilenmesi çalışmaları başlatılmış, sistemin yaygınlaştırılması kapsa-
3 0
3. BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ
mında mevcut program güvenli bir şekilde tüm çalışanların paylaşımına açılmıştır.
- İş süreçleri ve unvan tanımları yapılıp nitel ve nicel
kadro optimizasyonu sağlanarak, idare/unvan bazında olması gereken personel sayılarının tespiti ve buna
göre rasyonel dağılımı işlemi gerçekleştirilecektir.
- Çalışan memnuniyeti, yapılacak anketler ve diğer
yollarla ölçülerek
olası eleştiri/şikayetlere çözüm bulunması ile çalışan
memnuniyeti, motivasyonu ve aidiyet duygusunun artırılmasına katkı sağlanacaktır.
Bakanlığımız misyon ve vizyonuna uygun bir kamu hizmeti sunumu;
• Değişim ve gelişime açık,
• Nitelikli ve donanımlı,
• Uzmanlık esasına dayalı,
• Etik değerleri özümsemiş,
• Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanan insan
kaynakları
anlayışı ile uygulanmaktadır.
Tablo 3. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kadro Durumu
Merkez
2037
9090
517
6
11650
Merkez
11
10
14
13
176
151
201
174
10782
11824
Merkez
939
6136
300
14
7389
15
Merkez
16
37
Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere, kadrolu personel ve
sözleşmeli personel, sürekli işçi ve geçici işçilerden oluşan
toplam dolu kadro sayısı 2010 yılından bu yana artış göstermiştir. Özellikle 2011 yılında, Gümrük Müsteşarlığı (Mülga)
ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın (Mülga) ilgili birimlerinin
birleşmesi ile kurulan yeni bakanlıkla beraber dolu kadro
sayısında yüzde 14 gibi bir artış yaşanmıştır.
37
62
88
115
8214
7504
18996
19328
Bakanlığın taşra birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 6225 sayılı ve 26/04/2011 tarihli Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2000 kadro, 640 sayılı Bakanlığımızın
Teşkilat Kanunu ile de 3000 kadro olmak üzere 2011 yılı içerisinde Bakanlığa toplam 5000 yeni kadro kazandırılmıştır.
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
3 1
Bütçe Büyüklükleri
Genel Bütçe
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2012 yılı bütçe büyüklükleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 4. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2012 Yılı Bütçesi
Cari308.176.000
Yatırım 76.500.000
Bütçe toplamı384.676.000
2012 mali yılı bütçesi toplam 384.676.000 TL olup bunun;
202.793.000 TL’si
47.371.000 TL’si
55.000.000 TL’si
Personel Giderlerine,
Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderlerine,
Mal ve Hizmet Alım Giderlerine,
3.012.000 TL’si Cari Transferlere,
76.500.000 TL’si Sermaye Giderlerine tahsis edilmiştir.
Gümrük Müsteşarlığı (Mülga) ile Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’nın (Mülga) ilgili birimlerinin birleşmesi ile kurulan yeni bakanlık yapısının etkisi ile, 2012 yılında personel
giderlerinin, bütçe içindeki payı %53’e yükselmiştir. Bütçe
içinde önemli bir yer tutan diğer önemli kalem olan sermaye giderlerinde ise önemli bir düşüş yaşanmıştır. Sermaye
giderlerinin, bütçe içindeki oranı 2012 yılında %20’ye gerilemiştir. Bütçede yer alan diğer üç kalemde ise (Cari transferler, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri) küçük değişimler yaşansa da,
giderlerde çok önemli farklılıklar yaşanmamıştır.
Döner Sermaye
Döner Sermaye İşletmelerinin gelirleri;
• Tasfiyelik hale gelen eşyanın satışından elde edilen
satış gelirleri,
• Geçici depolama ve antrepo işletmeciliğinden elde edilen hizmet gelirleri,
3 2
3. BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ
• Tahlil ücretlerinin tahsilinden elde edilen gelirler,
• Basılı evrak satış gelirleri,
• Faiz gelirleri, kira gelirleri, güvence bedeli geliri gibi
gelirleri içeren diğer gelirlerden oluşmaktadır.
Aşağıdaki grafikte Döner Sermaye İşletmelerinin 2010-2012 yılları gelir-gider karşılaştırması yer almaktadır.
Şekil 2. Döner Sermaye İşletmelerinin 2010-2012 Yılları Gelir Gider Karşılaştırması
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
2010
2011
2012
Gelirler
50.675.321
57.053.510
68.346.175
Giderler
29.505.636
35.732.638
43.785.768
Gelir /Gider Farkı
20.750.551
21.320.872
24.560.407
Döner Sermaye İşletmeleri toplam 30.000.000 TL sermayeye sahiptir. Bu sermayenin 2012 yılı sonu itibariyle
29.422.198 TL’si ödenmiş durumdadır. Aşağıdaki grafikte 2010-2012 yıllarında ödenmiş sermaye durumu gösterilmiştir.
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
Ödenmiş Sermaye (TL)
2010
12.365.500
2011
12.365.500
2012
29.422.198
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
3 3
AB Projeleri ile Sağlanan Kaynak
2006-2012 döneminde AB projeleri ve ikili projeler ile
54.272.139 Euro kaynak sağlanmıştır. Bakanlığımızca yürütülen AB Projelerinin hedefleri ve faaliyet alanları şu şekildedir:
• Mevcut BİT (Bilgi ve İletişişim Teknolojisi) sistemini
AB’nin BİT sistemleri (NCTS, ITMS, CCN/CSI) ile uyumlu
hale getirmek üzere değiştirmek ve geliştirmek,
• Kaçakçılık ile daha etkin mücadele edebilmek için etkin
gümrük muhafaza-kontrol mekanizmaları geliştirmek,
• Gümrük laboratuvarlarını geliştirmek,
•
•
•
•
•
•
Modern arşiv hizmeti sağlamak,
Risk Analizleri Sistemini güçlendirmek,
AB Mevzuatındaki son gelişmeleri AB ile eşzamanlı
uygulamak,
Fikri Mülkiyet Haklarını korumak,
İş Süreçleri ve Optimum Kadro Ölçümü,
Tüketicinin Korunması, Kredi Kolaylıkları Sağlanması,
Genel hedefimiz ise; yeniden yapılanmak, idari kapa-
siteyi artırmak, ticareti kolaylaştırmak ve güvenliği artırmaktır.
Tablo 5. AB Projeleri (2006-2012)
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Bakanlığımızda, işlem ve karar alma süreçlerinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin artırılması, işgücü ve zaman
kaybının önlenmesi amacıyla, bilgi ve teknolojik kaynaklarının kullanılmasına büyük önem verilmektedir. Bu doğrultuda, 133 Gümrük idaresinde otomasyona geçilmiş
ve işlemlerin yüzde 100’ü elektronik ortamda yapılmaya
başlanmıştır.
Gümrük idarelerinin işlemlerinin tamamına yakını elektronik olarak gerçekleştirilmektedir.
3 4
3. BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ
Bakanlığımız aşağıda verilen çok sayıda yazılımı kullanarak gümrük ve ticarette modern teknolojiyle hizmet vermektedir. Ancak bilgi ve iletişim teknolojilerinin çok hızlı
değişen yapısı gereği gelişmelerin sürekli olarak yakından
takip edilmesi ve adaptasyonu önem arz etmektedir. Aynı
zamanda personelin de yeni gelişmeler çerçevesinde
eğitilmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda aşağıda verilen
farklı proje ve sistem geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir.
Tablo 6. Bakanlık Bilgisayar Sistemleri
GİMOP (Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi)
BİLGE (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri)
İthalat-İhracat-Transit Sonlandırma İşlemleri
CKTP (Ceza Kararları Takip Programı)
Risk Analizi Programları
Mesaj Programı
Kullanıcı Onay Programı
Vergi Sorgu Programı
E-Belge Projesi
Firma Dosyası Takip Programı
Gemi Takip Programı
E-İmza
Merkezi Kara Kapıları Programı
YGMS (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin işlemleri için )
Merkezi İhbar Programı (Kara Taşıtları için)
1 No.lu Taşıt Takip Programı
2 No.lu Taşıt Takip Programı
TIR Transit Takip Programı
Araç Takip Sistemleri (ATS) Web Servisleri
GÜVAS (Gümrük Veri Ambarı Sistemi)
SGB. NET Programı
UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi)
Hukuk Bilgi Sistemi
MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi)
TUBİS (Tüketici Bilgi Sistemi) ve Tüketici Bilgilendirme Portalı Projesi
ESBİS (Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi)
Hal Kayıt Sistemi Projesi
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
3 5
3.3. EĞİLİM ANALİZİ
Uluslararası ticaret, rekabet, fikri haklar ve çevre gibi alanlarda yeni norm ve standartlar getirilmekte ve bu alanlarda uluslararası kuruluşların etkinliği giderek artmaktadır.
Uluslararası piyasalarda uzmanlaşmaya ağırlık veren, üretim teknolojisini ve yenilik yaratma kapasitesini geliştirebilen ülkeler, mal ve hizmet üretiminde giderek daha bilgi
yoğun ve yüksek katma değer sağlayan bir yapıya geçiş
yapabilmektedir.
Hızla gelişen ve yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojilerinin de katkısıyla küreselleşme ülkelerin ekonomik ve
sosyal gelişmelerini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu süreçte, gerek organizasyon yapılarında ve gerekse iş yapma
biçimlerinde büyük bir değişim yaşanmaktadır. Teknolojik gelişmenin artan hızı, insanların yaşam biçimlerini ve
ilişkilerini derinden etkilemektedir. Bilgi yoğun sanayilerin
gelişimi ve diğer coğrafyalardaki insan gücünden yararlanma olanaklarının genişlemesi, özellikle gelişmekte olan
ülkelerdeki iyi yetişmiş yeteneklerin önemini küresel düzeyde artırmaktadır. Bu çerçevede nitelikli insan gücünün
yetiştirilmesi için eğitim olanaklarının genişletilmesi, bü-
tün dünyanın üzerinde özenle durduğu temel konu haline gelmiştir.
Üretim yapısının ve uluslararası sermayenin akış yönünün
belirlenmesinde etken olan ucuz işgücü ve hammadde
bolluğu gibi geleneksel faktörlerin önemi göreceli olarak
giderek azalırken, etkin olarak işleyen bir piyasa mekanizmasına, kurumsal yapıya, gelişmiş bir teknolojik ve ticari
altyapıya sahip olmanın ve pazarın değişen ve gelişen tercihlerini yakından izleyebilmenin önemi giderek artmaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerin küresel ortamda rekabetçi konumlarını sürdürebilmeleri ve güçlendirebilmeleri, büyümelerini verimlilik artışlarına dayandırmalarına ve yeni karşılaştırmalı üstünlük alanları yaratabilmelerine bağlıdır. Bu
doğrultuda yenilikçiliğe önem verilmesi, bilim ve teknoloji
kapasitesinin artırılması, beşeri sermayenin geliştirilmesi,
bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin bir biçimde kullanılabilmesi büyük önem taşımaktadır.
Gümrük Alanındaki Eğilimler
Uyum sağlamakla yükümlü olunan AB Modernize Gümrük
Kodunun “Genel Hükümler” bölümünün ikinci maddesinde “Gümrük İdarelerinin Misyonu” başlığı altında, Avrupa
Birliği ve üye devletlerin mali çıkarlarının korunması, yasadışı ticaretin önlenerek yasal ticaretin desteklenmesi,
Birliğin ve üyelerin güvenliğinin sağlanması, çevrenin korunması ve bu konuda diğer otoriteler ile işbirliği yapılması hükümlerinin yanı sıra gümrük kontrolleri ile yasal ticaretin kolaylaştırılması arasındaki dengenin kurulmasına
yönelik gerekli tedbirlerin üye devletlerce alınması hükme
bağlanmıştır.
Bunun yanı sıra, AB Komisyonu tarafından belirlenen ve
bir AB aday ülkesi gümrükleri olarak dikkate alınması gereken Gümrüklerin Geleceği Girişimi ile belirlenen öncelikli
alanlar şunlardır:
3 6
3. BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ
•
•
•
•
Kaçak, yasak ve çevreye zararlı mallara karşı gerekli
önlemleri alarak ve terörizm ve suçla mücadelenin
bir parçası olarak etkili risk yönetiminin geliştirilerek,
birliğin ve toplumun finansal çıkarlarının korunması,
Gümrük iş yöntemlerini modernize ederek ve yeni AB
standartları geliştirerek şirketlerin rekabet gücünün
desteklenmesi, ticari faaliyette bulunanların karşılaşacakları bürokratik yük azaltılarak, eşya hareketine müdahaleyi aza indirecek kontrol sistemleri geliştirerek
yasal ticaretin kolaylaştırılması,
Etkili ve sistemli risk bilgisi paylaşımını iyileştirerek eşyanın uluslararası dolaşımı için kullanılan tedarik zincirinin kontrol edilmesi ve yönetilmesi,
Gümrük idarelerinin birbirleri, diğer devlet kurumları
ve iş dünyasıyla arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve
iyileştirilmesi.
Belirtilen temel yaklaşımların yanı sıra, modern gümrüklerde şu uygulama ve eğilimler giderek yaygınlaşmaktadır:
• Vergi toplamada etkililik ve verimlilik,
• Güvenlik (yasal ticareti ve toplumu koruma, güvenilir imaj gerektirir)
- Küresel arz zinciri güvenliği
- Ürün güvenliği
• Ticaretin kolaylaştırılması, tek pencere (gümrük işlemlerine ilişkin başvuruların tek bir kuruluşa yapılması)
• Piyasa gözetimi ve denetimi
• Lojistik yönetimi
• Risk analizi ve güven esaslı gümrük işlemleri
• Şeffaflık (standart uygulamalar, bilgi yönetimi ve bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı gerektirir)
• Asgari müdahale (basitleştirilmiş usuller)
•
•
•
İşbirliği (sınır yönetiminde koordinasyon ve tüm
paydaşların süreçlere katılımı, sınırlar ayırır, gümrükler birleştirir: birlikte hareket etme ve iletişim)
Profesyonellik (uzman kadro, kurumsal yapı ve anlayış)
Uluslararası kurum, kural ve en iyi uygulamalarla
uyumluluk
- AB düzeyindeki gümrük işlemlerinde standardizasyon
•
•
•
•
•
•
Eşya akışının yanı sıra insan, çevre, hayvan ve bitki
sağlığının da korunması
Tüm gümrük hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması (e-gümrük)
Fikri mülkiyet haklarının korunması, kültürel varlıkların korunması
Yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması
Dünya gümrük ağının kurulması ve işletilmesi
Terörizmle mücadele
Ticaret Alanındaki Eğilimler
Avrupa Birliği, 90’lı yıllarda ekonomik büyüme, istihdam,
işgücü verimliliği, AR-GE, eğitim, yatırımlar gibi belli başlı
alanlarda ABD ve Japonya’nın gerisinde kaldığı gerçeğinden hareketle 2000 yılında aldığı kararla, Birliğin 2010 yılına kadar dünyanın en rekabetçi ve dinamik, bilgi temel-
li ekonomisi olması amacını güden Lizbon Stratejisi’ni
ortaya koymuştur. Bu stratejiyi, 2010 yılında Avrupa 2020
Stratejisi takip etmiştir. 2008 Haziran’da ortaya konulan
Avrupa Küçük İşletmeler Yasası ile yeni yaklaşımlar gündeme gelmiştir.
Lizbon Süreci
Lizbon Stratejisi için AB’nin bir gelecek projeksiyonu denilebilir. Bu strateji ile AB kendi geleceğinin, 10 yıl sonrasının sınırlarını çizerek hedeflerini belirlemiştir. On yıllık
süre için tasarlanmış bir girişim olan Lizbon Stratejisi’nin
somut hedefleri arasında, araştırma ve geliştirmeye
(ARGE) gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 3’ü oranında kaynak ayırmak, girişimciliği kolaylaştırmak için
bürokratik işlemlerin yükünü hafifletmek, istihdam oranını erkeklerde yüzde 70, kadınlarda yüzde 60’a çıkarmak
sayılabilir.
2005’te yapılan Mart Zirvesinde, Lizbon Stratejisini gözden geçirmiş olan Avrupa Komisyonu tarafından yapılan öneriler benimsenerek, güçlü ekonomik büyüme
ve istihdam hedefleri AB’nin en önemli siyasi öncelikleri
olarak, kabul edilmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için üye
ülkelerin Lizbon hedeflerine yönelik eylemlerini belirleyecekleri birer ulusal reform programı hazırlaması istenmiştir.
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
3 7
Avrupa 2020 Süreci
AB Komisyonu 3 Mart 2010 tarihinde, Lizbon Stratejisinin
yerini almak üzere Avrupa 2020 Stratejisini kabul etmiştir.
Strateji, temel olarak sürdürülebilir bir büyüme modeli geliştirmeyi amaçlamaktadır. Komisyonun büyümeye yöne-
lik olarak belirlediği öncelikler akıllı, sürdürülebilir ve toplumun hiçbir kesimini ihmal etmeyen kapsayıcı büyüme
konularıdır.
Avrupa Küçük İşletmeler Yasası
Avrupa Birliği Komisyonu 2008 yılı Haziran ayında “Avrupa için Küçük İşletmeler Yasası” adı altında yeni yaklaşım
prensiplerini ilan etmiştir.Üye ülkelere tavsiyeler niteliğindeki 10 başlık altında toplanan bu prensipler “Önce Küçük Olanı Düşün” sloganı ile açıklanmıştır.
KOBİ’lerin üzerindeki bürokratik ve finansal yüklerin azaltılması amacıyla bu prensiplerin toplandığı önemli bir araç olarak geliştirilmiş olan “Modern KOBİ Politikası” ülkemizin de dahil olduğu çeşitli uygulamalarla yürütülmeye çalışılmaktadır.
Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’nda belirtilen temel
prensipler aşağıda verilmiştir;
lelerine katılımlarının kolaylaştırılması ve devlet yardımlarından daha kolay faydalanmalarının sağlanması,
KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve
ticari işlemlerde ödemelerin zamanında yapılmasını
sağlayacak yasal altyapının ve iş ortamının geliştirilmesi,
KOBİ’lerin Avrupa Tek Pazarı’nın sağladığı imkânlardan
daha fazla faydalanmasının sağlanması;
Her türlü yenilikçiliğin ve KOBİ’lerin becerilerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi,
KOBİ’lerin büyük işletmelere göre enerji ve hammadde tasarrufu ve etkinliği alanındaki, dezavantajlı
konumlarının, bu konudaki desteklerden daha fazla
faydalanmalarını sağlayarak bunlar için bir fırsata dönüştürülmesi,
KOBİ’lerin yeni pazarlara özgü destekler ve eğitimler aracılığı ile dış pazarlarda büyümelerinin desteklenmesi.
•
•
•
•
•
•
Girişimcilerin ve aile işletmelerinin iş yapmalarının kolaylaştığı ve girişimciliğin ödüllendirildiği bir iş ortamı
yaratılması,
Hileli iflaslar hariç olmak üzere, iflas eden girişimcilerin bu süreçlerinin kısa sürede sonuçlandırılarak,
herhangi bir kısıtlama veya ilave yükümlülük getirilmeden ikinci bir şans elde etmesinin desteklenmesi,
Yeni mevzuat veya idari uygulamalar getirileceği zaman
“Önce Küçük Olanı Düşün” prensibine uygun olarak
bunların öncelikle KOBİ’ler üzerindeki etki değerlendirme çalışmalarının yapılması, önemli etkileri olabilecek
yasal veya idari düzenleme tekliflerinin en az iki ay önceden KOBİ’lerin de yer aldığı paydaşlara danışılması,
Kamu kurumlarının KOBİ ihtiyaçlarına daha duyarlı
hale getirilmesi hedefine yönelik olarak, işletmelerin
üzerine mevzuatla getirilen idari ve mali yüklerin 2012
ye kadar yüzde 25 oranında azaltılması, şirket kurma
süresinin bir haftanın altına indirilmesi; işletme lisansları ve izinlerine dair işlemlerin azaltılması; işe başlama
sürecinin hızlandırılması; işletmelerin bilgi alabilecekleri ve her türlü işlem ve formaliteyi elektronik ortamda
yapabilecekleri bir “tek temas noktasının” kurulmasını
öngören Hizmetler Direktifi’nin uygulanması,
Kamu politika araçları ile KOBİ ihtiyaçları arasında uyum
sağlanması ilkesi doğrultusunda, KOBİ’lerin kamu iha-
3 8
3. BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ
•
•
•
•
Yasa’da yer alan prensiplerin ülkemizde de tanıtılması, bu
konuda farkındalık sağlanması, bu kapsamda yapılacak
her türlü düzenleme ve çalışmanın koordinasyon içinde
yürütülmesi amacıyla 05 Haziran 2011 tarih ve 2011/6 sayılı “Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Prensipleri” hakkındaki
Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır.
AB’nin ortak ticaret politikası Avrupa topluluğunu kuran anlaşmanın 23. maddesinde yer almaktadır. Söz konusu madde Topluluğun, tüm malların serbestçe dolaştığı bir gümrük
birliğine dayandığını vurgulamaktadır. Gümrük Birliği ise,
üye ülkeler arasında ithalat ve ihracat gümrük vergileri ile
eş etkili diğer vergileri içine aldığı gibi, üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi uygulamayı da içermektedir.
Lojistik
Dünya ticaretinin yüzde 90’ından fazlası deniz yoluyla yapılmaktadır. Gerek büyük miktarlardaki yükleri bir seferde
taşıma özelliği, gerekse taşıma maliyetinin diğer taşıma
metotlarına göre daha ucuz olması, ve çevreyi daha az
kirletmesi, denizyolu taşımacılığının önemli avantajlarındandır. Son yıllarda dünya deniz ticaret hacmi önemli
artış göstermiştir. Dünyadaki politik ve teknolojik gelişmeler ile yaşanan yoğun rekabet, dünya deniz ticaretini
yapısal değişimlere zorlamıştır.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç ve dış ticaret alanında
önemli işlevler yerine getiren bir Bakanlık olması dolayısıyla, iç ve dış ticaretin üzerinde yürüdüğü altyapıyı
oluşturan ve son yıllarda dünyada ve ülkemizde önemli
gelişme gösteren lojistik sektörünün beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede,
640 sayılı KHK’da; Bakanlığın görev alanı dahilinde lojistik
merkezlerin kurulmasına ilişkin görev ve yetkiler tevdi
edilmiştir. Bakanlığın kamu, özel sektör ve sivil toplum
tarafından lojistik merkezler konusunda yürütülen faaliyetlere etkin bir şekilde destek olması ve ekonominin en
dinamik sektörlerinden olan lojistik sektörünün gelişimine katkı sağlamaya devam etmesi beklenmektedir.
E-Ticaret
Dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin Türkiye’ye yansımalarından biri de, geleneksel ticaretin hızlı bir değişim ve dönüşüme uğramasıdır.
Günümüzde dijital ortamı kullanan, ticaret ve iş yapma
yöntemlerinde yenilikçi uygulamaları benimseyen işletme sayısındaki artış, beraberinde ticari hayatta verimliliğin, karlılığın ve yeni iş sahalarının oluşmasına imkan
tanımıştır. Artık teknoloji ve internet tüm iş modellerinin
merkezinde yerini almaktadır. Yeni bir satış kanalı olarak
hızla büyüyen e- ticaret bu öngörüleri doğrular nitelikte
ilerleme kaydetmektedir.
3.4. ÜST BELGELER ANALİZİ
61. Hükümet Programı, 2023 Hedefleri, 2013-2015 Orta Vadeli Program, 9. Kalkınma Planı ve 10. Kalkınma Planı Özel
İhtisas Komisyonu çalışmaları gibi temel üst belgelerde yer
alan, Bakanlığımızı doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren bölümler değerlendirilmiş ve bu üst belgelerde Bakanlığımızdan nelerin beklendiği özetlenerek aşağıda sunulmuştur;
•
•
•
2014 yılında 185,1 milyar dolar ihracat, 295,9 milyar
dolar ithalat; 2023 yılında Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme, 500 milyar dolar ihracat, 500 milyar dolar ithalat, 750 uçaklık dev bir filo ile yılda 350
milyon yolcu taşıma hedefleri dikkate alınarak gümrük
hizmetlerinin daha süratli, etkin, kaliteli ve standartlara
•
•
uygun biçimde yürütülmesi, gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi ve hızlandırılması ile kaçakçılığın önlenmesi konusunda, teknoloji kullanılarak altyapı başta
olmak üzere, gerekli çalışmaların yapılması,
Gümrük işlemlerinin kağıtsız ve insansız bir ortamda
uygulanır hale getirilmesi, gümrük işlemlerinde “tek
pencere” uygulamasına geçilmesi,
Esnaf, sanatkar ve KOBİ’lerin rekabet güçlerinin yükseltilmesi, kooperatiflerin geliştirilmesine yönelik destek
mekanizmalarının çeşitlendirilmesi ve mevcut desteklerin etkinliğinin artırılması,
Türki Cumhuriyetleri ile işbirliği ve ticaretin geliştirilmesi,
Paydaşlarla koordinasyon ve işbirliği,
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
3 9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İç kontrol ve iç denetim sisteminin sağlıklı bir şekilde
işletilmesi,
İthalatta piyasa gözetimi ve denetimi sisteminin etkinliğinin artırılması,
Yurtiçi katma değer oranı yüksek ve kaliteli malları kullanma bilincinin geliştirilmesine yönelik olarak etiketleme başta olmak üzere özendirici tedbirler alınması,
İş ve yatırım ortamının rekabetçi bir yapıya kavuşturularak iyileştirilmesi,
Türk Ticaret Kanunu ile getirilen yeniliklerin etkin bir
şekilde hayata geçirilmesi,
Fikri mülkiyet hakları sisteminin etkinliğini sağlamak
üzere; kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirlenmesi,
Ekonomide rekabet gücünün artırılması, haksız rekabetin önlenmesi,
Denetim ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesine
yönelik çalışmalara ağırlık verilerek, idarenin insan kaynakları ve teknolojik altyapısının iyileştirilmesi,
Toptan ve perakende ticaret hizmetleri sektöründe;
rekabeti ve tüketiciyi koruyan, kayıt dışılığı önleyen,
verimlilik ve kaliteyi artıran, hijyen kurallarına uyumu
gözeten ve sektör içi kesimler arasında dengeli gelişmeyi sağlayan bir ortam tesis edilmesi,
Ticaret hizmetlerini destekleyen fuar alanları, kongre
merkezleri, kültür, turizm ve konaklama gibi tesisler
geliştirilmesi,
Elektronik ticaretin güvenli bir biçimde yapılmasına ve
yaygınlaştırılmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılması,
•
•
•
•
•
•
•
•
Mükelleflerin gönüllü uyumunu artırmaya yardımcı
olacak şekilde mükellef haklarına yönelik düzenlemeler yapılması,
Güçlü bir denetim ve takip sistemi kurularak, reel sektördeki kayıt dışılığın kayıt altına alınması,
İş ortamının serbest piyasa kurallarına göre işlemesini
ve saydamlığı sağlamak için yolsuzlukla ve organize
suç faaliyetleriyle etkin mücadele,
Rekabet karşıtı davranışların caydırıcı bir biçimde cezalandırılması,
Rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu etkiye
sahip idari işlemlerin veya düzenlemelerin ortadan
kaldırılması,
Ticaret hizmetlerinde etkinliğin artırılması amacıyla,
kombine taşımacılığa geçilmesinin sağlanması,
Toptan ve perakende ticaret hizmetleri sektörüne yönelik yapılacak düzenlemelerde; sektörün girdi ve çıktı
tarafı göz önüne alınarak tarım ve imalat sanayi sektörleri ile tüketiciler üzerindeki etkilerinin çok yönlü
analiz edildiği, bir yandan kayıt dışılığın önlenmesinin,
verimlilik ve kalitenin artırılmasının ve hijyenik yönden sağlık kurallarına uyumun sağlanmasının, diğer
yandan ticaretin küçük esnaf ve sanatkar ağırlıklı yapısının, işletmelerin birleştirilmesi gibi ölçek büyütücü politikalarla modern bir yapıya dönüştürülmesinin
teşvik edilmesi,
AB Müktesebatına uyumun sağlanması.
3.5. YASAL DURUM TESPİTİ VE MEVZUAT ANALİZİ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler başta Anayasa ve 640 Sayılı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname olmak üzere çeşitli
4 0
3. BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ
kanunlar, taraf olunan sözleşmeler, Bakanlar Kurulu Kararları, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler ve genelgelerde yer
almaktadır.
Görevler ve Yetkiler
640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname esas itibariyle Bakanlığın kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektedir. Söz konusu KHK’da belirtildiği üzere Gümrük ve
Ticaret Bakanlığının görevleri şunlardır:
• Gümrük politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak
ve uygulamak; gümrük hizmetlerinin süratli, etkili, verimli, belirlenmiş standartlara uygun şekilde yürütülmesini sağlamak ve denetlemek,
• İç ticaret hizmetlerine ilişkin ana hedef ve politikaların belirlenmesine yardımcı olmak, belirlenen ticaret
politikasını uygulamak, gerekli koordinasyonu sağlamak,
• Diğer kurum ve kuruluşların iç ticaret politikasını etkileyen faaliyet, temas ve düzenlemelerinin, genel ticaret politikasına uygunluğunu sağlamak; ilgili kurum
ve kuruluşlar ile işbirliği halinde söz konusu faaliyet,
temas ve düzenlemelerin koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlamak,
• Gümrük Kanunu, gümrük işlemleriyle ilgili diğer mevzuat ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmasını
sağlamak; gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma ilişkin iş ve işlemleri yürütmek; gümrük kontrolüne tabi kişi, eşya ve araçların muayene ve kontrolünü yapmak,
• Gümrük tarifesini hazırlamak; gümrük vergileri ile
gümrük idarelerince tahsil edilmesi gereken vergi,
fon ve diğer malî yüklerin tahakkuk, tahsil, takip ve
kontrolünü yapmak; ertelenmiş kontrol ve sonradan
kontrol hizmetlerini yürütmek; ihtilaflı durumlarda
uzlaşmaya ilişkin işlemleri düzenlemek ve yürütmek;
gümrük işleriyle ilgili istatistiki bilgileri üretmek, toplamak, değerlendirmek ve açıklamak,
• Geçici depolama yerleri, antrepolar, ambarlar, lojistik
merkezleri, tasfiyelik eşya depoları, mağazalar ve satış
reyonları açılması ve işletilmesine izin vermek, işletmek, işlettirmek ve denetlemek; gümrük mevzuatına
göre tasfiyelik hale gelen eşyanın tasfiye işlemlerini
yürütmek,
• Gümrüklü yer ve sahalarda münhasıran, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle kaçakçılığı önlemek,
izlemek ve soruşturmak,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kara ve demiryolu kapıları ile gümrük teşkilatı bulunan hava ve deniz limanlarında, serbest bölgeler,
antrepolar ile gümrüklü yer ve sahalarda ve Türkiye
Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde gümrük muhafaza
görevlerini yerine getirmek,
Gümrüklü yer ve sahalarda koordinasyonu sağlamak
ve kamu düzeninin bozulmasını önleyecek tedbirleri
almak,
Bakanlık hizmetlerine ilişkin olarak uluslararası kuruluşların ve Avrupa Birliğinin çalışmalarını takip etmek,
Avrupa Birliğine uyum çalışmalarını yürütmek ve bu
konularda görüş oluşturmak,
Teknik mevzuatı bulunmayan ve doğrudan tüketiciye
sunulan ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak veya yaptırmak, denetimlere dair mevzuat, politika ve uygulamaların koordinasyonunu sağlamak,
Ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları,
deniz ticaret odaları, ticaret borsaları, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği, esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarına ait hizmetleri ilgili diğer bakanlıklarla işbirliği
suretiyle yürütmek,
Evrensel kabul görmüş tüketici haklarının sağlanması ve korunmasına yönelik hukuki ve idari tedbirleri
almak, tüketicinin korunmasını sağlayıcı inceleme,
araştırma ve düzenlemeler yapmak,
Esnaf ve sanatkarlar ile kooperatifçiliğe ilişkin politikaları, ilke ve hedefleri ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak
belirlemek, stratejiler geliştirmek, sonuçları izlemek
ve değerlendirmek,
Şirketler, kooperatifler ve ticaret sicili memurlukları ile
esnaf ve sanatkar sicil kayıtlarıyla ilgili hizmetleri yürütmek ve bunları denetlemek,
Bakanlığın görev alanına giren konularda laboratuvarlar kurmak ve çalışmalarını yürütmek,
Gümrük müşaviri ve yardımcılarıyla yetkilendirilmiş
gümrük müşavirlerine ilişkin gerekli düzenlemeleri
yapmak ve denetlemek,
Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri
yapmak.
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
4 1
Diğer İlgili ve İlişkili Mevzuat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4458 sayılı Gümrük Kanunu
474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun
3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar
ve Borsalar Kanunu
2699 sayılı Umumi Mağazacılık Kanunu
5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep
Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu
4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanun
•
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
Mülga Gümrük Müsteşarlığı ile mülga Sanayi ve Ticaret
Bakanlığının ticaret ile ilgili birimlerinin birleşmesi ile oluşturulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, organizasyon ve görevleri itibariyle, mevcut Bakanlıkların en büyüklerinden
birisidir. Bakanlığımız yukarıda belirtilen mevzuatın yanı
sıra birçok genel kanun, uluslararası sözleşme, tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, yönetmelik, tebliğ ve genelge kapsamında görevlerini yerine getirmektedir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, görevlerini farklı alanlarda ve
çok sayıda mevzuatı ile yerine getirmek durumundadır. Bu
bağlamda; Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunundaki son değişiklikler, Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları
ve teknolojik gelişmelerin ışığında, mevzuatta uyumlaştırma ve sadeleştirme çalışmalarının yapılması önem arz
etmektedir.
3.6. PAYDAŞ ANALİZİ
İç Paydaş Analizi
İç paydaş anketi; hizmetlerdeki aksaklık ve eksiklikleri, çalışanların neler beklediğini, Bakanlıkta çalışmaktan ne derece memnun olduğunu ve stratejilerin oluşturulmasında
ve yürütülmesinde katılımlarını en etkin biçimde sağlamak için yapılmıştır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, çalışanların gözüyle değerlendirilmesi için hazırlanan taslak
4 2
3. BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ
anket formu, Stratejik Plan Çalışma Gruplarında değerlendirilerek geliştirilmiştir.
İç paydaş anketi, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevli personele uygulanmıştır. Çalışanlara, tanımlayıcı bilgileri dışında iki grup kapalı uçlu (toplam 39 soru) ve altı adet
açık uçlu soru yöneltilmiştir. Kapalı uçlu sorularda, çalışanların Bakanlık hakkındaki görüşleri ile Bakanlıkta çalışma ile
ilgili memnuniyet düzeylerinin tespitine çalışılmıştır. Açık
uçlu sorularda ise, Bakanlığa ilişkin şikayetler, beklentiler,
öneriler, Bakanlığın güçlü ve zayıf yönleri, başarı için önündeki fırsat ve tehditleri belirtmeleri istenmiştir.
Ankete toplam 171 katılım sağlanmıştır. Anket katılımcılarına ait demografik bilgiler aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.
Tablo 7. Ankete Katılanların Statüsü
Tablo 8. Ankete Katılanların Çalışma Yerleri
Statü
Sayı
Yüzde (%)
Teknik
6
İdari
Yrd. Hizmetler
Toplam
Çalışma Yeri
Sayı
3.5
Merkez
97
160
93.6
Taşra 5
2.9
Toplam
171
100.0
Ankete katılanların yüzde 93,6’sı Bakanlığın idari kadrolarında görev yapan çalışanlardan oluşmuştur.
Ankete katılanların yaklaşık yüzde 57’si merkez, yüzde 43’ü
ise taşra da çalışan personeldir. Ankete katılanların büyük
çoğunluğu kapalı uçlu sorulara cevap verirken açık uçlu sorulara cevap verme oranı daha düşük olmuştur. İç paydaşlara yönelik olarak hazırlanan kapalı uçlu sorular şu konuları
içermektedir;
• Kamu yararını gözetme,
• Değişen dış çevresel şartlara hızlı uyum,
• Ortak çalışma yapılan kuruluşlarının beklentilerine cevap verebilirlik,
•
•
•
•
•
•
•
•
Yüzde (%)
56.7
74
43.3
171
100.0
Etik kurallara uyma, saydamlık, hesap verebilirlik, güvenilirlik, çevreye duyarlılık
Hizmetlerin beklentileri karşılama düzeyi,
Hızlı ve hatasız işlem yapabilmesi,
Çalışanların sorunlarını çözme,
Performansını denetleme,
Adil iş dağılımını sağlama,
Çalışanlar ile yöneticiler arasında toplantı ve benzeri
etkinliklerle etkin bir iletişim ve işbirliği sağlama,
Çalışanların mesleki gelişimlerini ve motivasyonlarını
arttırmak için uygun eğitimlerin planlı bir şekilde sağlanması.
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2013-2017
4 3
Ankete katılan iç paydaşların büyük çoğunluğu Bakanlığın
belirtilen hususlara yönelik ortalama olarak olumu görüş
belirtmişlerdir. İç paydaş anketinde öne çıkan ve aşağıda
belirtilen hususlar gerek personelin ve gerekse teknolojik altyapının değişime açık olmasına yönelik politikaların
belirlenmesine öncelik verilerek stratejik planda değerlendirilmiştir;
• Bakanlığımızın çevresel şartlara uyumda daha hızlı hareket etmesi,
• Bakanlığımızın ortak çalışma yaptığı kuruluşların beklentilerine orta düzeyde cevap verebildiği,
• Bakanlıkta saydamlık, etik kurallara uyma, hesap verebilirlik, açıklık gibi konuların geliştirilmesi gerektiği,
• Bakanlığımız hizmetlerinin beklentileri karşılama düzeyinin geliştirilmesi gerektiği,
• İnisiyatif almanın, kariyer imkânlarının, mali hakların ve
performans değerlemenin geliştirilmesi,
• Bakanlığımızın mesleki gelişim ve hizmet-içi eğitim imkanlarının artırılması.
Dış Paydaş Analizi
Dış paydaş anketi, Başbakanlık, Genel ve Özel Bütçeli kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve ilgili diğer paydaşların
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Paydaşlara öncelikle Bakanlığın hizmet ve görevleri hakkındaki bilgi düzeyleri, Bakanlıkla ilgili bilgilere nasıl ulaştıkları konusunda sorular yö-
netilmiştir. Bunun dışında üç grup (toplam 26 adet) kapalı
uçlu, altı adet açık uçlu soru yöneltilmiştir. Dış paydaşların
Bakanlığımız ve hizmet alanları ile ilgili aşağıda sunulan
tespit ve değerlendirmeler stratejik plan hazırlama ve uygulama esnasında dikkate alınmıştır.
Tablo 9. Paydaş Kategorileri
Paydaşların Bakanlık Hizmet ve Görevleri Hakkında Bilgi Düzeyi
31.37%
Çok az
1.96%
1.96%
Az
Orta
Fazla
41.17%
4 4
21.57%
3. BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ
Çok fazla
Bakanlık ile ilgili bilgiye ulaşma
Eğitim
Programları
Mevzuat
Yayınlar
Basın
Toplantılar
İç paydaş anketinde olduğu gibi, ankete katılan dış paydaşların kapalı uçlu sorulara cevap oranı yüksek, açık uçlu
sorulara cevap verme oranı ise görece düşük olmuştur. Dış
paydaşlara yönelik olarak hazırlanan kapalı uçlu sorular şu
konuları içermektedir;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kamu yararını gözetme,
Değişen dış çevresel şartlara hızlı uyum,
Ortak çalışma yapılan kuruluşlarının beklentilerine cevap verebilirlik,
Etik kurallara uyma,
Hızlı ve hatasız işlem yapabilmesi,
Çalışanların sorunlarını çözme,
Performansını denetleme,
Adil iş dağılımını sağlama,
Çalışanlar ile yöneticiler arasında toplantı ve benzeri
etkinliklerle etkin bir iletişim ve işbirliği sağlama,
•
•
•
•
•
WEB Sitesi
Çalışanların mesleki gelişimlerini ve motivasyonlarını
arttırmak için uygun eğitimlerin planlı bir şekilde sağlanması,
Saydamlık,
İşle ilgili sorularınızda/taleplerinizde yeterli bilgi verebilmesi,
Genel olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın başarısının değerlendirilmesi,
İlgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak,
işbirliği yapmak ve bunların gereğini yerine getirmek,
Kaçakçılıkla mücadele etmek,
Tüketicinin korunmasını sağlamaya yönelik hukuki ve
idari tedbirler almak, araştırma, inceleme ve düzenlemeler yapmak.
Kamu yararını gözetme
2%
16%
36%
Çok kötü
Kötü
Orta
İyi
Çok iyi
Dış paydaşlar Bakanlığımızın kamu yararını gözetmedeki performansını yüzde 82 oranında iyi ve çok
iyi olarak değerlendirmişlerdir. Bu oran kurum çalışanların bu konudaki değerlendirme oranının (yaklaşık yüzde 59) çok üzerindedir. Paydaşların çok kötü
değerlendirmesi hiç yokken, kötü olarak değerlendirme oranı ise yüzde 2 olmuştur.
46%
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
4 5
Gelişen / ilerleyen bir kuruluş
24%
2%
Çok kötü
16%
Kötü
Orta
İyi
Çok iyi
Paydaşların gözünde Bakanlığımız yaklaşık
yüzde 82 oranında gelişen/ilerleyen bir kuruluş olarak görünmektedir. Bakanlığımızı bu
konuda çok kötü olarak değerlendiren paydaş yoktur.
58%
Kaliteli hizmet anlayışı
22%
Çok kötü
6%
Kötü
Orta
İyi
18%
Çok iyi
Dış paydaşların yaklaşık yüzde 76’sı Bakanlığımız hizmet anlayışının iyi ve çok iyi , yüzde
18’i ise orta düzeyde olduğu yönünde görüş
bildirmişlerdir. Çok kötü olarak değerlendirme bu konuda da bulunmamaktadır.
54%
Değişen dış çevresel şartlara hızlı uyum
20.41%
6.12%
Çok kötü
Kötü
Orta
İyi
26.53%
46.94%
4 6
3. BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ
Çok iyi
Bakanlığımızın dış çevresel şartlara uyumu
da yüzde 67 oranında olumlu olarak değerlendirilmiştir.
Ortak çalışma gerçekleştirdiği kurum ve kuruluşlarının beklentilerine cevap verebilirlik
2.13%
4.26%
36.17%
Çok kötü
10.64%
Kötü
Orta
İyi
Çok iyi
Dış paydaşların ortak çalışılan kurumların beklentilerine cevap verebilme kriterine yine yüzde 60’ın üzerinde olumlu cevap vermiş olmasına rağmen, paydaşların yaklaşık yüzde 6’sı
bu konuda kötü ve çok kötü değerlendirmesi
yapmıştır.
46.81%
Usul, yöntem ve prosedürlerde sadeleşme
37.50%
6.25%
2.08%
Çok kötü
Kötü
Orta
8.33%
İyi
Çok iyi
Dış paydaşların yüzde 83’ü çok iyi ve iyi olarak değerlendirmesine rağmen bu konudaki
olumsuz düşüncelerinin yaklaşık yüzde 10 düzeyinde olması, Bakanlık usul, yöntem ve prosedürlerini sadeleştirme adımları atması gerektiğini göstermektedir. Bu konu stratejik planda
da ele alınmıştır.
45.83%
Hesap verebilirlik
14%
Çok kötü
8%
48%
Kötü
Orta
İyi
Çok iyi
Paydaşların Bakanlığımızın hesap verebilirlik
konusundaki değerlendirmesi yüzde 62 oranında olumludur. Yüzde 30 oranında orta düzeyde değerlendirilmiştir. Yüzde 8 oranında da
olumsuz olarak değerlendirme yapılmıştır..
30%
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
4 7
Güvenilirlik
22%
10%
Çok kötü
Kötü
Orta
Dış paydaşların yüzde 64’ü Bakanlığımızı güvenilir bulmaktadır. Yine yüzde 10 oranında
olumsuz değerlendirme de vardır.
İyi
26%
Çok iyi
42%
Hizmetlerin beklentileri karşılama düzeyi
37.50%
8.33%
Çok kötü
Kötü
Orta
8.33%
İyi
Çok iyi
Hizmetlerin, beklentileri karşılama oranı yaklaşık yüzde 55 civarındadır. Bu oran paydaşların diğer sorularla ilgili değerlendirmelerin
gerisinde kalmıştır.
45.83%
Personelin hizmet sunumu
31.91%
Çok kötü
2.13%
2.13%
Kötü
Orta
İyi
8.51%
55.32%
4 8
3. BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ
Çok iyi
Dış paydaşlar gözünde personelin hizmet
sunmadaki başarısı, çalışanların kendileri ile
ilgili değerlendirmenin üzerinde olmuştur.
Personelin hizmet sunumunu ankete katılanların yaklaşık yüzde 64’ü çok iyi ve iyi, yüzde 32’si orta düzey olarak değerlendirmiştir.
Hızlı işlem yapabilmesi
39.13%
Çok kötü
13.04%
Kötü
Orta
2.17%
İyi
Dış paydaşlar personelin işlem yapma hızlarını da yüzde 59 oranında çok iyi ve iyi, yüzde
39 oranında olumlu olarak değerlendirmişlerdir.
Çok iyi
45.65%
Genel olarak değerlendirildiğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı ne derecede başarılı
buluyorsunuz?
41.30%
13.04%
Çok kötü
Kötü
Orta
İyi
Çok iyi
Genel olarak değerlendirildiğinde paydaşların yüzde 59’unun Bakanlığımızı başarılı,
yüzde 41 orta düzeyde başarılı bulduğu,
başarısız olarak herhangi bir değerlendirme
yapılmadığı görülmektedir.
45.65%
Gümrük ve ticarete ilişkin politikalar geliştirmek
27.08%
2.08%
Çok kötü
Kötü
Orta
12.50%
İyi
Çok iyi
Dış paydaşlar, Bakanlığımızı gümrük ve ticarete ilişkin politikalar geliştirmede yüzde 71
oranında başarılı ve çok başarılı bulmaktadır. Olumsuz değerlendirme ise yüzde 2 gibi
çok küçük bir orandır.
58.33%
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
4 9
Uluslararası kuruluşların ve AB’nin gümrük ve ticaret alanındaki çalışmalarını takip etmek ve
AB’ye uyum çalışmalarını yürütmek
27.08%
Çok kötü
Kötü
4.17%
Orta
İyi
18.75%
50%
Çok iyi
Dış paydaşlar Bakanlığımızı AB ve uluslararası kuruluşların ticaret alanındaki çalışmalarını
takip etmede yaklaşık yüzde 69 çok iyi ve iyi,
yüzde 27 oranında orta düzeyde başarılı bulmaktadır. Bu konuda Bakanlığımızı başarısız
olarak değerlendiren dış paydaşların oranı
ise yüzde 4 olmuştur.
Ticarete konu ürünlerin güvenliğini sağlayıcı tedbirler almak
34.69%
Çok kötü
8.16%
Kötü
Orta
İyi
18.37%
Çok iyi
Dış paydaşların ürün güvenliğini sağlayacak
tedbirleri alma konusundaki olumlu değerlendirmeleri yüzde 57, yüzde 35 orta düzeyde iken, olumsuz değerlendirme oranı yüzde
8’in biraz üzerinde olmuştur.
38.78%
Uluslararası eşya, taşıt ve yolcu hareketlerini yönetmek
33.33%
Çok kötü
2.22%
Kötü
Orta
İyi
42.22%
5 0
22.22%
3. BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ
Çok iyi
Bakanlığımızın uluslararası eşya, taşıt ve
yolcu hareketlerini yönetmedeki başarısı
da yaklaşık yüzde 64 oranında çok iyi ve iyi,
yüzde 33 oranında orta düzeyde olduğu görülmektedir. Bu durum Bakanlığımız için çok
önemli bir değerlendirmedir.
Kaçakçılıkla mücadele etmek
29.79%
12.77%
Çok kötü
Kötü
Orta
İyi
17.02%
Çok iyi
40.43%
Dış paydaşların Bakanlığımızın kaçakçılıkla
mücadele konusundaki başarısını yaklaşık
yüzde 53 civarında çok iyi ve iyi, yüzde 30
orta düzeyde olarak değerlendirmelerine
rağmen yüzde 17 oranında başarısız bulmaları stratejik planda önemle ele alınmıştır.
Tüketicinin korunmasını sağlatıcı hukuki ve idari tedbirler almak, araştırma, inceleme ve düzenlemeler yapmak
32.65%
14.29%
Çok kötü
Kötü
Orta
İyi
14.29%
Çok iyi
Dış paydaşların Bakanlığımızın tüketicinin
korunmasını sağlayacak tedbirler almak ve
düzenlemeler yapmak konusunda da yüzde 53 çok iyi ve iyi, yüzde 33 orta, yüzde
14 civarında olumsuz görüşü bulunmaktadır. Bu konu stratejik planda önemle ele
alınmıştır.
38.78%
Şirketler, kooperatifler, esnaf ve sanatkarlar ile bunların üst kuruluşlarına ait hizmetlere ilişkin
politikalar belirlemek, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmek ve düzenlemek
40.43%
Çok kötü
Kötü
6.38%
Orta
İyi
10.64%
Çok iyi
Dış paydaşların bu konudaki olumlu değerlendirme oranı yüzde 46 oranında çok iyi
ve iyi yüzde 43 oranında orta düzeyde olmuştur. Yüzde 10 oranında kötü değerlendirmeleri stratejik planda dikkate alınmıştır.
42.55%
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
5 1
•
•
Ankete katılan dış paydaşların büyük çoğunluğu sorulara orta ve ortanın üstü düzeyinde olumlu görüş
ifade etmişlerdir. Dış paydaşların Bakanlığın belirtilen
faaliyetleri yönetme hususunda genel olarak başarılı
gördükleri ve olumsuz görüş beyan etmedikleri gözlenmiştir. Dış paydaş anketinde öne çıkan ve aşağıda
belirtilen hususlar stratejik planın hazırlanmasında
değerlendirilmiştir;
Dış çevredeki gelişmelere hızlı uyum sağlanması,
•
•
•
•
•
Ortak çalışılan kurumların beklentilerini karşılamanın
ve koordinasyonun iyileştirilmesi,
Saydamlık ve etik olma ilkelerinin kurumsallaştırılması,
Hizmetlerin, beklentileri karşılamada etkin ve yeterli
hızda olunması,
Kaçakçılıkla mücadelede etkin olunması,
Tüketicinin korunmasını sağlayacak tedbirlerin alınması ve düzenlemelerin yapılması.
Dış Paydaşlar Tarafından Önümüzdeki Dönemde Bakanlığın Öncelik Vermesi Önerilen Hususlar;
•
•
•
•
•
•
•
•
Bilgi paylaşımı kültürünün geliştirilmesi,
Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısını geliştirmesi,
Bakanlık çalışmalarının kamuoyuyla paylaşılması,
Güçlü bir kurum imajının geliştirilmesi,
Veri tabanının ortak kullanılması,
Paydaşlarla etkin bir iletişim kurulması,
1163 sayılı Kooperatifler Kanununda değişiklik yapılması,
Mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi,
•
•
•
•
•
•
•
Piyasa gözetim ve denetiminin daha etkin hale getirilmesi,
Gümrük işlemlerinin hızlı yapılması,
Gümrük bölgelerinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak, kaçakçılığın en aza indirilmesi,
Hizmet verilen kesime daha fazla yön gösterici olunması,
Geçici depo yerlerinin artırılması,
İhtisas gümrüklerinin oluşturulması,
Risk kontrolünün daha etkin yapılması.
Dış Paydaş Çalıştayı
Anket çalışmasının yanı sıra, stratejik plana temel oluşturmak üzere dış paydaşların görüş ve önerilerini daha kapsamlı ve derinlemesine elde etmek amacıyla bir gün süren
bir çalıştay da gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya 52 paydaş davet edilmiş ve bunlardan 35’i çalıştaya katılım sağlamıştır.
Çalıştayda öne çıkan temel hususlar aşağıda özetlenmiştir;
•
•
•
•
•
Bakanlığın geliştirilmeye açık hususları;
•
•
Taşra teşkilatının özellikle iç gümrük kapılarının altyapısının geliştirilmesi ve personel ihtiyacının giderilmesi,
5 2
3. BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ
•
Mevzuatın sadeleştirilesi ve mevzuat değişikliklerinde
dış paydaşların görüşlerinin alınması,
İç piyasa denetiminin geliştirilmesi,
Güvenlik değil güven odaklı politikaların yapılması
Kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla iletişim, entegrasyon/eşgüdümün geliştirilmesi,
Arabuluculuk ve tahkim kurumunun ticaret hayatının
içinde etkili olması,
Bireysel ve kurumsal performans yönetiminin uygulanması,
İnsan kaynakları yönetimine geçişin sağlanması,
Bakanlığın önümüzdeki 5 yıl içerisinde yapabileceği yeni açılımlar;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İşbirliği açılımları,
Kayıt dışılık konusunda açılım,
Kaçakçılık konusunda açılım,
Tüketicilerin korunması hakkında açılım,
Gümrük işlemleri konusunda açılım,
Tasfiye işlemleri konusunda açılım,
Yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması,
Uluslararası tanıma anlaşmalarının yapılması,
Bilgi sistemlerinde entegrasyon ve ortak kullanımının
sağlanması ve Bakanlık verilerinin diğer kurumlarla
paylaşımı,
Gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi, şeffaflaştırılması, hızlandırılması ve tek pencere sistemine geçilmesi,
Kâğıtsız beyanın yaygınlaşması,
•
•
•
•
•
•
•
Piyasa denetiminin güçlenmesi ve etkinleşmesi,
Risk kriterlerinin sürekli gözden geçirilmesi,
Farkındalık eğitimlerine önem verilmesi,
Güvenilir mükelleflere sonradan beyan imkânının
sağlanması,
Gümrük mevzuatının sektörler bazında yeniden düzenlenmesi,
Tüketici hakem heyetlerinde ilgili sektör temsilcilerinin görev alması ve üye sayısının arttırılması,
Tüketicinin korunması ve ürün güvenliği ile ilgili işbirliğinin geliştirmesi (düzenli periyodik ilgili kurum
kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı, çalıştay
vs. yapılması).
Bakanlığın diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarla yapacağı işbirliği ve koordinasyon alanları;
•
•
•
•
•
Yasaların ve ikincil mevzuatın düzenlenmesi konusunda koordinasyon sağlanması ve özel sektörün ve
tüketici örgütlerinin görüşlerinin alınması,
Yenilikler ve değişikliklerle ilgili eğitim, seminerler vs.
ile tanıtımların işbirliği içinde yapılması,
Dış ticaret istatistikleri dışındaki diğer konularda da istatistik üretme konusunda TUİK ile işbirliği yapılması,
Entegre sınır yönetimi kapsamında, ulusal koordinasyon, merkezi ve ortak istihbarat bilgi sisteminin kurulması ve risk analizi alt biriminin oluşturulması,
Eşgüdümü ve iletişimi artırmak ve kolaylaştırmak için
Bakanlık içinde sektörler bazında sorumlu birimler
oluşturulması,
•
•
•
•
Kayıt dışı ile mücadelede kurumlar arası işbirliği, kayıt
dışılığın önüne geçmek için çalışma yapılması,
Mali konularda, para hareketlerini ilgilendiren bütün
düzenlemelerden finans sektörünün, düzenleme ya
da değişiklik hayata geçmeden önce haberdar olması
ve görüş, önerilerin dikkate alınması,
Kurumlar arası etkin bir elektronik bilgi paylaşımı ve
koordinasyonu,
Denetimde iş birliği yapılması.
Bakanlığın stratejik plan döneminde dikkate alması önerilen hususlar;
•
•
•
•
•
•
•
Ekonomi Bakanlığı ile sıkı bir işbirliğine gidilmesi,
Gümrük işlemlerinin daha da basitleştirilmesi ve işlem sürelerinin kısaltılması,
Uzmanlaşmış personel istihdamının sağlanması,
Gümrük işlemlerinin ve ticaretin kolaylaştırılıp hızlandırılması,
Tüketicinin korunması, bilinçlendirilmesi,
Kaçakçılıkla mücadele, muhafaza hizmetleri ve tasfiye
işlemlerinin etkin yapılması,
Kurumsal gelişimin sürekliliğinin sağlanması,
•
•
•
İç ticaret hizmetleri, piyasa gözetimi ve denetimi,
tüketicinin sağlık ve güvenliğinin korunması ve denetimlerin yapılması, insan ve çevre sağlığına zararlı
malların gerek yurtiçine girişinin engellenmesi gerekse iç piyasada tüketiciye ulaşmasının engellenmesi,
bu konudaki bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması,
Komşu ülkelerle ilişkiler ve AB’ye uyum konusunda
çalışmalar yapılması,
Kaçakçılık oranlarının ve kayıt dışılığın azaltılması.
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
5 3
İşletmelerin veya ulusal rekabet gücünün artırılmasında Bakanlığın yapabilecekleri;
•
•
•
•
•
•
•
Ürün kalitesinin denetlenmesi,
Tarife koşullarının değiştirilmesi,
Kümelenme ile ilgili çalışmaların yapılması ve hali hazırdaki çalışmaların hızlanması,
Ulusal ihalelerde yerli şirketlere avantaj sağlanması,
Perakende ticaret altyapısının oluşturulması,
Reklam tanıtım marka konularında destekleme, finansal ve eğitim açısından desteklenmesi,
Teşviklerin verimliliğinin ölçülmesi, ara eleman konusunun teşvik edilmesi ve katma değeri ileri teknoloji
ürünleri vb desteklenmesi,
•
•
•
Küçük sermayenin rekabet edebilmesi için birlikte
hareket edebileceği bir mekanizmanın kurulup desteklenmesi. Yerli sermayeyi, küçük esnafı koruma politikalarının üretilmesi ve yasal düzenlemelerin yapılması ulusal ve uluslararası arenalarda savunulması,
İşlem maliyetlerinin düşürülmesi,
E-ticarete yönelik yasal altyapının hazırlanması.
Yön gösterecek veya vizyon oluşturacak fikir, öneri ve projeler;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
E-gümrük uygulamasının yaygınlaştırılması,
Yönlendirici ve çözüme dayalı politikalar üretilmesi,
Yasa dışı ticareti zorlaştıran yasal ticareti kolaylaştırıp
teşvik eden bir bakanlık yapısının oluşturulması,
Kaçakçılıkla mücadelede diğer birimlerle işbirliğinin
güçlendirilmesi,
2023 vizyonuna ulaşmada ticaretin bir bütün olarak
ele alınması, dış ticaret ve iç ticaretin bir arada olması,
Engelleyici mevzuatın kaldırılması,
Lojistik ticaret yollarının çeşitlendirilmesi,
E-ticaret uygulamalarının yaygınlaştırılması ve tüketicinin güvenliğinin sağlanması,
Gümrük kapılarının uluslararası standartlara uygun
hale getirilmesi,
5 4
3. BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ
•
•
•
•
•
•
•
•
Serbest bölgelerin yerli üreticilere avantaj sağlayacak
şekilde üretim merkezlerine dönüştürülmesi,
AR-GE faaliyetlerinin daha fazla desteklenmesi,
Tek pencerenin hayata geçirilmesi ve ortak kapıların
yaygınlaştırılması,
Paydaş kurumlarla veri paylaşım projeleri,
E-imzanın ulusal ve uluslararası işlerliğinin sağlanması,
Gümrük sahalarının modernizasyonu,
Konteyner takip sisteminin oluşturulması,
Serbest piyasa koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik adımlar atılması.
3.7. DIŞ ÇEVRE VE PEST ANALİZİ
Yirminci yüzyılın sonlarında dünya genelinde küreselleşmenin hızla yaygınlaşması ve dış ticarette uygulanan desteklere yönelik olarak uluslararası politikalarda bir değişim süreci
yaşandığı görülmüştür. Doğrudan parasal desteklerin aşamalı olarak kaldırılarak teknik desteklerin ağırlık kazanması,
bilgi ve iletişim teknolojileri başta olmak üzere teknolojik
alandaki devrimlerin şekillendirdiği iş stratejileri, tanımları
ve araçlarındaki köklü değişimler gibi ekonomik yaşam ve
yapıları yeniden şekillendiren gelişmeler ortaya çıkmıştır.
Bu gelişmelerin rekabeti artırıcı etkileri, rekabet gücünde
fiyat dışındaki faktörlerin ağırlığını artırması, kazandırdığı
yeni teknolojilerin yönetişim kapasitesi ve pazarlara erişim
olanakları ile verimliliği büyük oranda etkileme yeteneği ticaretle ilişkili kuruluşların gerekliliğini ve önemini bir
kere daha ortaya koymuştur.
Söz konusu unsurlar ticaretin geliştirilmesi ile ilişkili kuruluşların kullanıcı/müşteri odaklı, kamu/özel sektör işbirliğinin
gelişmesini sağlayıcı, bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak yönetim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesine
ağırlık verilecek şekilde yeniden yapılandırılması zorunluluğunu doğurmuştur. Örnek olarak; İngiltere, Singapur, Güney
Kore ve İrlanda gibi ülkelerde misyon ve vizyon yeniden tanımlanmış, mevcut yapılanmalar tamamen değiştirilmiş, ya
da organizasyon yapılarında ciddi değişikliklere gidilmiştir.
Genel olarak dünyada ticaretin geliştirilmesi konusunda
görev alan kuruluşlar yeniden yapılanırken; uluslararası ihracatın karşılıklı ve dengeli olması, yalnızca ihracatın değil
genel olarak ticaretin geliştirilmesine yönelik çalışmalar,
dış ticareti geliştirmeye yönelik olarak, firmaların düzey ve
gereksinimlerine uygun, entegre pazar geliştirme faaliyetlerine ağırlık verilmesi, hizmetlerin geliştirilmesine yönelik
olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanılması ve
katılımcılık, kurumsal işbirliği gibi strateji ve planların uygulanabilirliğini sağlayan unsurların geliştirilmesi şeklinde
eğilimler görülmektedir.
Günümüzde ticaretin geliştirilmesi ile ilgili kurumların faaliyetleri yalnızca ticaretin geliştirilmesi faaliyeti olarak değil,
aynı zamanda ülkelerin ekonomik zenginlik için farklılaştırılmış rekabet gücü açısından da değerlendirilmektedir.
Ticaretin geliştirilmesinden sorumlu olan bazı kurumların
maliyet tasarrufu ile ticarette farklılaşan eğilimlerin etkisi
ve talepler tek bir noktadan (one stop shop) yanıt verme
gerekliliği nedeniyle, gerek ihracat ve gerekse yatırımları
birlikte ele aldıkları gözlenmektedir. Ticaretin ve yatırımların geliştirilmesinin tek bir kurum çatısı altında birleştirildiği ülkeler bu yolla bir sinerji ve ülke imajına dayalı ortak
marka yaratmayı hedeflemektedir.
Günümüzde firmalar hedef pazarlarını kendi başlarına seçebilir hale gelmiştir. Bu nedenle ticaretin geliştirilmesinden
sorumlu olan kurumların, etkili hizmet verebilmek için misyonlarını, yaklaşımlarını hizmetlerini ve hizmet verecekleri
pazarlarını belirlemede çok dikkatli olmaları gerekmektedir.
Ulusal pazarda güçlü olan firmaların, uluslararası pazarlarda
da önemli rekabet avantajına sahip olma potansiyelleri vardır. Bu bakımdan firmalara yakın olmak önemlidir. Eğitim hizmeti, bu yakınlığı sağlayacak en önemli araçlardan birisidir.
Son yıllarda müşteri odaklı olmaya yönelik tartışmalara göre
ticaretin geliştirilmesinden sorumlu bir kurum;
• Asıl müşterisinin firmalar olduğunu teyit etmeli ve
müşteri taleplerine uygun hizmet sunmalıdır.
• Müşteri talepleri giderek daha karmaşık hale geldiğinden, hizmet için uzmanlık gerektiren çözümler üretilmesini zorunlu kılmaktadır.
• Sunulan hizmetler giderek daha fazla nitelikli işgücü,
işbirliği ve iletişim ağı gerektirmektedir.
• Bu tür kurumlar müşteri memnuniyetini ölçebilmeli,
sunduğu hizmetlerin müşterinin ihtiyacını karşılayıp
karşılamadığını izlemeli ve kontrol etmelidir.
Bu kurumların performansının ölçülmesi gerekliliği de son
yıllarda üzerinde önemle durulan konulardan birisi haline
gelmiştir. Sunulan hizmetlerin etkilerinin ölçülmesi de önem
kazanan bir konudur. Kurumun faaliyetleri verimlilik, maliyet/
fayda, maliyet/etkinlik açısından tanımlanabilmelidir.
Ticaretin geliştirilmesinden sorumlu olan kuruluşlar genelde hizmet odaklı olduklarından, başarılarında işgücü
planlaması anahtar unsurdur. Bu konuda personelin motive
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
5 5
edilmesinin önemi, performans ölçümünün iş tanımının
ayrılmaz bir parçası olduğu görüşü yaygındır. Bu bakımdan;
• Kalifiye işgücü çok önemli olup, çalışanların eğitilmesi ve motivasyonun artırılması gerekmektedir. İşgücü/çalışanlar çok önemli bir kaynak olup işgücü
kalitesinin artırılması konusunda sürekli bir çalışma
yürütülmelidir.
• Personelin tanınması, personele güven ve personele hizmet içi ve dışı eğitimlerin sağlanması anahtar
unsurlardır.
• Hızlı değişim karşısında eğitimlerin sürdürülebilir şekilde ve artarak devam etmesi önem kazanmaktadır.
Bu tür zamanlardaki eğitim hem üretkenliği artırmakta ve hem de hizmet kalitesini yükseltmektedir.
Bu kurumların temel sorunlarından bir tanesi bütçe kısıtlarıdır. Az kaynakla çok iş yapmak, maliyetleri kısmak ana
amaçtır. Sonuç olarak bu kurumların, ticareti etkileyen
şartlar karşısında yenilikçi stratejiler oluşturması ve buna
uygun faaliyetler gerçekleştirmeleri, gelecek gündemindeki en önemli olgudur.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Faaliyetlerini Etkileyebilecek Faktörler
Politik Faktörler
•
AB müktesebatı uyum çalışmaları
•
Hükümet politikalarının devamlılığı ve tutarlılığı
•
Kamunun yeniden yapılanması konusundaki düzenlemeler
•
Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinin artması
•
Personel istihdamında politik yaklaşımlar
•
İlgili yasalar
•
Dış ticaret düzenlemeleri
•
Uluslararası ilişkiler
•
Savaş çıkması ve tüm dengelerin altüst olması
•
AB’nin uzun vadede dağılması
•
Ortadoğu’nun çatışma ortamı olmaya devam etmesi
•
Bölgesel ilişkilerin hızla artması
5 6
3. BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ
Ekonomik Faktörler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AB mali politikaları
Döviz kurundaki değişimler
Dünya ekonomisindeki belirsizlikler
Enflasyon oranlarının düşmesi
Faiz oranlarının düşmesi
IMF (Uluslararası Para Fonu) ile ilişkiler
Milli gelirdeki artış
Üretim maliyetlerinin yükselmesi
Ticari döngüler
Pazar ve kredi kaynakları
İşgücü durumu
AB’ye tam üyelikle ekonomik imkanların değişmesi
Ülke ekonomisinde istikrarsızlık
Hükümet politikalarında ekonomik önceliklerin değişmesi
Hizmet sektörünün ülke ekonomisindeki payının artması
Cari açık sorunu
Dünyada savaş ekonomilerinin etkisi
Global enflasyon, likiditedeki değişim
Terörün, Irak ve Suriye problemlerinin ekonomi, özelleştirme ve yabancı yatırımları olumsuz etkilemesi
Kayıt dışı ekonomi
Halkın satın alma gücünün artması
Ekonomik olarak ulusal ve uluslararası işbirliklerinin artması
Sosyal ve Kültürel Faktörler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bilinçsiz tüketimin artması
Nüfusun artması
Kentlere göçün devam etmesi ile kentleşme ve imar sorunları
Yaşam standardının yükselmesi
Gelir dağılımındaki dengesizlik
Küreselleşmenin artması
Çevre bilincinin giderek azalması
Yeni ihtiyaç ve isteklerle satın alma eğilimleri
Toplumdaki etkili değerler
Doğal kaynakların azalması, sahiplik kavgalarının artması
Toplumun tüketim toplumuna dönmesi
Bireycilik, sosyal dayanışmanın azalması
Eğitimsizlik
Artan işsizlik
Sivil Toplum Kuruluşları ve özel sektörle ilişkilerin gelişmesi
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
5 7
Teknolojik Faktörler
•
Teknolojik afet riskinin artması
•
AR-GE çalışmalarının artması
•
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi, güvenliğinin sağlanması, kullanımının artması
•
Yeni ürünler
•
Alternatif ve yeni teknolojilerin ortaya çıkması
•
Teknolojinin mutsuzluğu körüklemesi
•
Firmalar arasında teknoloji hırsızlığının artması
•
Elektronik iletişimin durması sonucu iş ve veri kaybı
•
E-devlet projelerinin tümüyle uygulanması
•
Bilgi ve iletişim teknolojileri ile sektörler arası ilişkilerin yaygın hale gelmesi
•
Teknoloji altyapısının değişmesi/gelişmesi
•
Bürokrasinin azalması ve işlerin kolaylaşması (işsizlik)
•
Uydu teknolojilerinin gelişmesi ve yeryüzündeki her noktanın her yerden takip edilebilmesi
•
Bilginin çoğalması ve yaygınlaşmasına bağlı olarak bilgi ihtiyacının artması
Sektörel Faktörler
•
Görev alanında diğer bakanlıklar ile muhtemel çakışmalar ve koordinasyon ihtiyacı
•
Dış kaynaklı fonların kullanılması
•
Uydu teknolojilerinin kullanılması
•
BİT teknolojilerinin kullanılması
Ekolojik Faktörler
•
Susuzluk ve susuzluktan kaynaklanabilecek bölgesel ihtilaflar
•
Küresel ısınma
•
Çevre kirliliği
•
Su kaynaklarının bilinçli kullanılması ve korunması
•
İklim değişikliği ve suya olan ihtiyacın artması
•
Yeni enerji kaynaklarının bulunması ve yaygınlaştırılması
5 8
3. BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ
3.8. GZFT ANALİZİ
Güçlü Yönler
•
•
•
•
•
•
•
Köklü deneyim ve geçmişiyle güçlü kurumsal geleneğe
sahip olması
Personel profilinin teknolojiye ve yeniliklere hızlı uyum
sağlama potansiyeli
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımında ileri olması
Toplumun geniş kesimlerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü ilişkilerin olması
Uluslararası çalışma kültürünün yerleşmiş olması
Yaygın bir teşkilat ağının olması
Gümrük ve ticaret gibi ekonominin diğer kesimleriyle büyük ölçüde etkileşim içerisinde olan, ülkenin üretim, verimlilik ve rekabet gücünü büyük ölçüde etkileyen önemli iki
faaliyet alanının olması
Fırsatlar
•
•
•
•
•
•
•
Uluslararası işbirlikleri çerçevesinde yasal ticareti kolaylaştıran, yasal olmayan ticareti zorlaştıran tedbirlerin artma eğilimi göstermesi
Türkiye’nin ticaret potansiyeli bakımından büyük fırsatlar
barındıran Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika’ya yakınlığı ve son
yıllarda artan iyi ilişkileri
AB’ye uyum süreci
Ülkemizdeki istikrar ortamı
Yeni yasaların ticari hayatın düzenlenmesinde bakanlığın
rolünü artırması
BT kullanımının yaygınlaşması
Tüketici bilincinin gelişiyor olması
Gelişime Açık Yanlar
•
•
•
•
•
•
Birleşmeden kaynaklanan yeni kimlik, kurumsallaşma
ve kurumsal kültür sorunlarının yaşanması
Gümrük ve ticaret gibi iki farklı misyonun oluşturduğu
yapının sağlıklı olup olmadığı ve sürdürülebilirliğine
yönelik tartışmaların devam etmesi
Taşra teşkilatındaki fiziksel yapı, donanım ve teknolojik altyapının yeterli olmaması
Taşra merkez arasındaki iletişimin yetersiz olması
Gümrük hizmetlerinin sunulduğu alanlarda güvenli
bir çalışma ortamının sağlanamaması
Çalışanlara yönelik eğitimler verilmesi ile insan kaynakları kapasitesinin artırılması
Tehditler
•
•
•
•
Gümrük ve ticaret alanında dünyada yaşanan hızlı değişiminin doğurduğu uyum sorunu
Bölgesel istikrarsızlıkların ticari faaliyetleri olumsuz etkilemesi, yasadışı ticareti körüklemesi
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesinin yasadışı
ticareti kolaylaştırıyor olması
Bütçe ödeneklerinin yetersiz olması
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
5 9
4. BÖLÜM
DÖNEMSEL PLAN
4. BÖLÜM
DÖNEMSEL PLAN
STRATEJİK EKSEN 1
GÜMRÜK VE TİCARET POLİTİKALARINI GELİŞTİRME
AMAÇ 1: GÜMRÜK VE TİCARETE İLİŞKİN YÖNLENDİRİCİ POLİTİKALARI İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARLA
İŞBİRLİĞİ VE EŞGÜDÜM HALİNDE BELİRLEMEK
HEDEF 1.2 : Gümrük ve ticaret politikalarının geliştirilmesinde tüm paydaşların katkı sunacağı katılımcı bir
yapı oluşturmak
HEDEF 1.1: Genel ve konuya özel yönlendirici politi-
HEDEF 1.3 : Politika geliştirme ile hızlı ve nitelikli
kalar belirlemek ve gerçekleştirmek
karar almaya yardımcı olacak veri, enformasyon ve bilgi
yönetimini geliştirmek ve kurumsallaştırmak
Bakanlığımız, gümrük ve ticaret politikalarının ilgili kurum
ve kuruluşlarla işbirliği ve uyum içinde belirlenmesine, hazırlanmasına yardımcı olmak üzere görevlendirilmiş olup,
stratejik yönetim açısından en önemli görevimiz temel
faaliyet alanı ile ilgili genel ve konuya özel politikalar ge-
liştirmektir. Bu kapsamda politika geliştirme, düzenleme,
koordine etme ve denetleme faaliyetlerinin amaca uygun
olarak yerine getirilmesinde yönlendirici bir rol üstlenecektir.
Kapsam
• Faaliyet alanında; yönlendirici ana politikalar ve destekleyici alt politikalar geliştirme
•
•
Kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği sağlama
Veri, enformasyon ve bilgi yönetimi
Tespitler
Gelecek Perspektifi
•
•
•
Bakanlığımızın gümrük ve ticaret faaliyetlerine daha aktif
yön vermesi, ülkemizi sayılı ticaret merkezlerinden biri
haline kavuşturma vizyonunu gerçekleştirebilmesi için
politika geliştirme misyonunu yerine getirecek kurumsal
kapasitesini geliştirmeye ihtiyaç duyulmaktadır.
Konuya ilişkin temel sorun; diğer kurumların gümrük ve
ticaret ile ilgili konularda politika belirlerken Bakanlığımızın daha çok icracı konumda olmasıdır.
6 2
4. BÖLÜM DÖNEMSEL PLAN
•
•
•
Gümrük ve ticarete ilişkin genel ve bunların alt faaliyet
alanlarına özel yönlendirici politikalar geliştirmek,
Üst politika belgelerinde yer alan hedeflere uygun bir
gümrük ve ticaret politikası belirlemek,
Politika geliştirme ve nitelikli karar almaya yardımcı olacak veri, enformasyon ve bilgi yönetimini geliştirmek,
Bütün bu çalışmaları katılımcı bir anlayış çerçevesinde
ilgili aktörlerle birlikte gerçekleştirmek üzere eşgüdüm
ve işbirliği yapmak.
AMAÇ 1
GÜMRÜK VE TİCARETE İLİŞKİN YÖNLENDİRİCİ POLİTİKALARI İLGİLİ KURUM
VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ VE EŞGÜDÜM HALİNDE BELİRLEMEK
HEDEF 1.1: Genel ve Konuya Özel Yönlendirici Politikalar Belirlemek
ve Gerçekleştirmek
Stratejik plan döneminde, başta gümrük ve ticaret olmak
üzere genel, şirket ve ulusal rekabet gücü gibi konularda
PRENSİPLER
• Orta ve uzun vadeli politikalara konu edilmesi gereken stratejik önemdeki hususları belirlemek,
• Veri, enformasyon ve bilgi ile desteklenen politikalar
geliştirmek,
yönlendirici alt politikalar geliştirmek için gerekli çalışmaların planlanması ve gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
•
Politikalar geliştirme ve uygulamalar ile gümrük ve
ticaret hayatını proaktif bir şekilde yönlendirmek,
Sorunlara uzun vadeli ve kalıcı çözümler bulmak
üzere mevzuat geliştirmek.
•
Proje, Faaliyetler ve Performans Göstergeleri
Uluslararası rekabet üstünlüğü sağlamak için etkin bir piyasa sistemi oluşturmak üzere uzun vadede
izlenecek politikalar geliştirmek
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Uluslararası rekabet
üstünlüğü politikasına
ilişkin toplantı sayısı
Tüm
Birimler
4
4
4
4
4
Uluslararası rekabet
üstünlüğü politikasına
ilişkin mevzuat düzenlemesi sayısı
Tüm
Birimler
4
4
4
4
4
Yasal ticaretin basitleştirilmesi ve yasadışı ticaretin önlenmesi faaliyetlerinin etkin yürütülmesine yön verecek
politikalar geliştirmeye katkıda bulunmak
Performans Göstergesi
Yasadışı ticaretin etkin bir
şekilde önlenmesine yönelik yazılı hale getirilen
politika belgesi sayısı
Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hazırlanan
eylem planı sayısı
Ölçü Birimi
Adet
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
GMGM
Tüm
Birimler
2
2
2
2
2
-
2
1
1
-
-
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
6 3
Ticari kurumların kurumsal yapılarını güçlendirecek politikalar geliştirmek
Performans Göstergesi
Ticari kurumların kurumsal yapılarını güçlendirecek politika belgesi
Ölçü Birimi
Adet
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
İTGM
KGM
ESGM
Tüm
Birimler
3
2
2
2
2
Kayıt dışılığın azaltılmasına yönelik politikalar geliştirilmesine katkıda bulunmak
Performans Göstergesi
Kayıt dışılığın azaltılmasına
yönelik öneri içeren inceleme raporları düzenlemek
Ölçü Birimi
Adet
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
RTB
Tüm
Birimler
2
2
2
2
2
Yolsuzlukla Mücadele Stratejisinin geliştirilmesine katkıda bulunmak
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Yolsuzlukla Mücadele
Stratejisi oluşturulmasına
yönelik çalışma ve toplantılara katılım sağlamak
Yüzde
RTB
Tüm
Birimler
100
100
100
100
100
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
2
1
1
-
-
Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik politika geliştirmek
Performans Göstergesi
Hazırlanan eylem planı
sayısı
Ölçü Birimi
Adet
Sorumlu Birim
GMGM
-
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Stratejisinin geliştirilmesine katkıda bulunmak
Performans Göstergesi
Yatırım ortamının
iyileştirilmesi stratejisinin
geliştirilmesi ile ilgili
toplantı sayısı ve verilen
görüş sayısı
6 4
Ölçü Birimi
Adet
4. BÖLÜM DÖNEMSEL PLAN
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
GGM
İTGM
RYKGM
BİDB
Tüm
Birimler
4
4
4
4
4
Etki analizlerini yapmak veya etki analizlerinin yapılmasını sağlamak, değerlendirmek ve raporlamak üzere
kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Etki analizi yapmak
üzere kurumsal altyapıyı
oluşturmak
Yıl
SGB
RYKGM
-
√
-
-
-
Etki analizleri ve performans değerlendirme ko
nusunda ilgili personele
eğitim vermek
Adet
SGB
EDB
2
2
2
2
2
HEDEF 1.2: Gümrük ve Ticaret Politikalarının Geliştirilmesinde Tüm
Paydaşların Katkı Sunacağı Katılımcı Bir Yapı Oluşturmak
Plan dönemi içerisinde stratejik paydaşlardan oluşan çalışma grupları oluşturularak geliştirilecek olan politikalarla
ilgili karar vericilere görüş bildirmek, araştırma ve çalışmalar yapmak ve destek olmak hedeflenmektedir.
PRENSİPLER
• Politika geliştirmede katılımcılığı esas almak,
• Katılımcılığı kurumsallaştırarak süreklilik kazandırmak,
•
İç ve dış paydaşlar nezdinde katılımcılık kültürünü
geliştirmek.
Proje, Faaliyetler ve Performans Göstergeleri
Gümrük ve Ticaret Konseyinin etkin işleyişini sağlamak
Performans Göstergesi
Gümrük ve Ticaret
Konseyi toplanması
Ölçü Birimi
Yıl
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
SGB
Tüm
Birimler
1
1
1
1
1
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
EDB
SGB
KGM
Tüm
Birimler
3
3
3
3
2
Fikir geliştirmeye dönük ortak etkinlikler düzenlemek
Performans Göstergesi
Fikir geliştirmeye yönelik
olarak düzenlenecek
etkinlik sayısı
Ölçü Birimi
Adet
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
6 5
Yapılan ortak çalışmalar için performans değerlendirmesi ve raporlama yapmak
Performans Göstergesi
Gerekli altyapıyı
oluşturmak
Performans
değerlendirmesi yapılan
rapor sayısı
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Yıl
SGB
Tüm
Birimler
-
√
-
-
-
Adet
SGB
KGM
Tüm
Birimler
1
1
2
2
2
HEDEF 1.3 : Politika Geliştirme ile Hızlı ve Nitelikli Karar Almaya Yardımcı
Olacak Veri, Enformasyon ve Bilgi Yönetimini Geliştirmek ve Kurumsallaştırmak
Sınıflandırılmış bilgi, daha isabetli kamu politikası yapmanın ve etkili karar almanın vazgeçilmez unsurudur. Bu plan
PRENSİPLER
• Politika ve karar verme süreçlerini bilimsel yöntemlerle üretilmiş verilere dayandırmak,
• Veri üretimi için tüm ilgili kurum ve kuruluşların destek ve katılımını sağlamak,
• Tüm personelin veri toplamayı olağan ve önemli
gördüğü bir örgüt kültürü oluşturmak,
döneminde kaliteli ve tasnif edilmiş veri, enformasyon ve
bilgi yönetim sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir.
•
•
Veri, enformasyon ve bilgi yönetim sistemini kurumsallaştırmak,
Paydaşlar ile birlikte ortak veri, enformasyon ve bilgi
üretmek.
Proje, Faaliyetler ve Performans Göstergeleri
Nitelikli ve hızlı karar vermek için gerekli olan veri kategorilerini ve nasıl toplanacağını belirlemek
Performans Göstergesi
Mevcut programların
veri üretilebilirlik
uygunluğunun incelenip
raporlanması
Ölçü Birimi
Yıl
Sorumlu Birim
RYKGM
İlgili Birim
BİDB
2013
2014
2015
2016
2017
√
-
-
-
-
2013
2014
2015
2016
2017
-
√
-
-
-
Veri/enformasyon ile politika/kararları ilişkilendirecek karar destek sistemlerini kurmak
Performans Göstergesi
Karar destek sistemleri
ile ilgili alt yapının oluşturulması
6 6
Ölçü Birimi
Yıl
4. BÖLÜM DÖNEMSEL PLAN
Sorumlu Birim
RYKGM
PDB
İlgili Birim
BİDB
PDB
İstatistikçi, analist ve uzmanlar istihdam etmek ve gerekli eğitimleri vermek
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Veri toplama ve bilgiye
dönüştürme yönetimi
eğitimi sayısı
Adet
RYKGM
KGM
Tüm
Birimler
2
3
-
1
-
İstatistikçi, analist ve
uzman istihdam edilmesi
Adet
RYKGM
PDB
8
5
5
4
4
Kamu ve özel sektörde çeşitli karar vericilere yardımcı olacak istatistikleri belirlemek, verileri toplamak ve düzenli olarak
yayınlamak
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
İstatistiki verilerin periyodik olarak yayınlanması
Adet
RYKGM
-
4
4
4
4
4
Resmi İstatistik Programı
kapsamında TÜİK ile
yürütülecek ortak
çalışmaların tamamlanma
oranı ( yüzde 50 oranında
tamamlanmıştır)
Yüzde
RYKGM
BİDB
20
20
10
-
-
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
RYKGM
BHİM
1
1
1
1
1
Kamuoyunu bilgilendirici ve yönlendirici çalışmalar yapmak
Performans Göstergesi
Yayınlanan rapor sayısı
Ölçü Birimi
Adet
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
6 7
STRATEJİK EKSEN 2
TÜKETİCİYE YÖNELİK ÜRÜNLERİN GÜVENLİĞİ VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI
HEDEF 2.2 : Tüketiciye yönelik ürünlerin muhtemel
AMAÇ 2: TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE TÜKETİCİYE
risklerine ve zararlarına karşı tüketici güvenliğini esas alan
bir piyasa denetim sistemini kurmak
YÖNELİK ÜRÜNLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYICI YASAL
VE YÖNETSEL TEDBİRLERİ ALMAK
HEDEF 2.1 : Tüketicinin korunmasını sağlayıcı tedbirleri almak, eğitim ve araştırmaları teşvik etmek
Piyasaya arz edilecek her ürünün, insan sağlığı, can ve
mal güvenliği, çevrenin ve tüketicinin korunması açısından güvenlik koşullarını sağlaması gerekmektedir. Güvenli
ürünlerin piyasaya sunulmasının sağlanması ve tüketiciyi
korumaya yönelik birçok yasal ve yönetsel tedbirin alınması Bakanlığımızın temel görevlerindendir.
Kapsam
• Piyasa gözetimi ve denetimi
• Haksız rekabeti önleme
•
•
Tespitler
4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’a göre kendi görev
alanlarına giren ürünlerin mevzuatının hazırlanması ve
uygulanmasından yetkili kuruluşlar sorumlu tutulmuştur. Ürün güvenliği açısından diğer ilgili kurumlarla işbirliği içinde yapılacak etkin ve yol gösterici denetimin
amaçlara ulaşabilmek açısından önem taşımaktadır.
Ülkemizde tüketicilerin bilinçlendirilmesi, ürün güvenliğinin sağlanması, piyasa gözetim ve denetim
mekanizmalarının işletilmesi noktasında doldurulması
gereken önemli açıklar bulunmaktadır.
Mevcut durumda tüketicinin korunması bağlamında
sunulan hizmetler;
•
Tüketicilerimizin mağdur olmaması için gerekli
tüm önlemlerin alınması, yasal düzenlemelerin
yapılması ve alınan tüm önlemlere rağmen tüketicilerin mağdur olmaları halinde mağduriyetlerinin giderilmesi kapsamında gerekli işlemlerin
yapılması olmak üzere 2 temel kategoriye ayrılmaktadır.
6 8
4. BÖLÜM DÖNEMSEL PLAN
Ürün güvenliği
Tüketicinin korunması
Gelecek Perspektifi
•
•
•
•
•
•
•
•
Tüketicinin korunması ve tüketici bilincinin arttırılması amacına
dönük olarak bilgi paylaşımları yapmak.
Tüketicinin kendisine sunulan hakların ve koruma tedbirlerinin
bilincine varması ve mevcut haklarından azami oranda yararlanabilmesi için uygun ortamı sağlamak.
Görsel ve yazılı iletişim araçları yoğun olarak kullanılmak suretiyle bu bilincin artırılmasını sağlamak ve resmi yayın kuruluşları
ile bu konuda işbirliği yapmak.
Dinamik bir konu olan tüketicinin korunması hususunu durağan yapıya sahip mevzuat ile yürütülmesi yerine aynı oranda
dinamik bir mevzuat ve esnek sistem ile yürütmek.
Tüketicilerin beklentilerinin ve taleplerinin karşılanabilmesi
için öncelikle bunların neler olduğunun belirlenmesine yönelik
araştırmalar yapmak.
Toplumda yer alan tüm kesimlerin dikkatini, tüketicinin korunması ve tüketici bilincinin sağlanması konularına çekecek eğitim ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek.
Tüketicinin korunması mevzuatında AB ile teknik, kurumsal ve
yasal açıdan tam uyum sağlamak.
Adalet Bakanlığı ve Adalet Akademisi’nden alınan mevcut uygun
görüşler doğrultusunda Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile
tüketici mahkemelerinin çalışmalarına yeknesaklık kazandırmak.
AMAÇ 2
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE TÜKETİCİYE YÖNELİK ÜRÜNLERİN
GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYICI YASAL VE YÖNETSEL TEDBİRLERİ ALMAK
HEDEF 2.1: Tüketicinin Korunmasını Sağlayıcı Tedbirleri Almak, Eğitim ve
Araştırmaları Teşvik Etmek
Tüketicileri piyasanın merkezine yerleştiren, uluslararası
normlarla uyumlu, rekabetçi, etkin ve güvenli bir ekonomik düzenin oluşumuna katkıda bulunmak öncelikli
PRENSİPLER
• Tüketicilerin hak arama yollarına ilişkin yöntemleri
hızlandırmak ve kolaylaştırmak,
• Tüketicilerin sağlık ve güvenliğini korumak,
konularımız arasındadır. Tüketicilerin korunması ve sahip
olduğu haklar konusunda tedbirler almak ve uygulamak,
eğitim ve araştırmaları teşvik etmek hedeflenmektedir.
•
•
•
Tüketici odaklı hizmet sunum anlayışını yerleştirmek,
Tüketicileri bilinçlendirmek,
Haksız rekabeti önleyici bir anlayışla hareket etmek.
Proje, Faaliyetler ve Performans Göstergeleri
Tüketici Profili Araştırması Yapmak
Performans Göstergesi
Tüketici profili
araştırmasının yapılması
Ölçü Birimi
Yıl
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
TKPGM
-
√
-
-
-
√
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil mevzuatını yenilemek ve AB mevzuatına tam uyum sağlamak
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
4077 Sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında
Kanunun yayımlanması
Yıl
TKPGM
HM
√
-
-
-
-
İkincil mevzuatın
yenilenmesi
Yıl
TKPGM
HM
-
√
-
-
-
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
6 9
Tüketicilerin, sorunlarını çözmek üzere kullanabilecekleri araçlar, bilgiler ve iletişim kanalları konusunda bilinçlendirilmesine yönelik sürekli eğitim ve tanıtım faaliyetleri yapmak
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Tüketici Konseyinin
toplanması
Adet
TKPGM
-
1
1
1
1
1
Tüketici ödüllerinin sayısı
Adet
TKPGM
-
33
33
33
33
33
Bilinçlendirme amaçlı TV
program sayısı
Adet
TKPGM
-
20
20
30
30
30
Tüketicilere yönelik
bilinçlendirme amaçlı
konferans, panel ve
çalıştay sayısı
Adet
TKPGM
-
20
22
24
26
28
Televizyon kanallarında
yayınlanmak üzere
tüketici konusunu işleyen
kısa film, kamu spotu ve
yer verilen dizi sayısı
Adet
TKPGM
-
5
6
7
8
9
Hazırlanan yayın sayısı
(kitap, dergi vs.)
Adet
TKPGM
-
5
5
5
5
5
Mal ve hizmet üreticilerine
yönelik gerçekleştirilen
eğitim sayısı
Adet
TKPGM
-
10
10
10
10
10
Reklam Kurulu aracılığıyla tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının ticari reklam ve ilanlar vasıtasıyla
zedelenmesinin engellenmesi için inceleme ve değerlendirmeler yapmak
Performans Göstergesi
Reklam Kurulu tarafından
karara bağlanan dosya sayısı
Ölçü Birimi
Adet
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
TKPGM
-
2000
2200
2400
2600
2800
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
TKPGM
-
7
7
7
7
7
Tüketici hakem heyetlerine yönelik eğitimler düzenlemek
Performans Göstergesi
Tüketici hakem heyet ve
raportörlerine yönelik verilen
hizmet içi eğitim sayısı
7 0
Ölçü Birimi
Adet
4. BÖLÜM DÖNEMSEL PLAN
Yetişkinlere ve çocuklara yönelik gerek tüketici hakları gerekse güvenli ürünlere ilişkin broşür, kitapçık vb.
dokümanlar hazırlamak
Performans Göstergesi
Hazırlanan doküman sayısı
Ölçü Birimi
Adet
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
TKPGM
-
10
15
20
25
30
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
TKPGM
-
5000
10000
20000
40000
60000
Sosyal medyanın etkin kullanımını sağlamak
Performans Göstergesi
Sosyal medya aracılığıyla
iletişime geçilen tüketici
sayısı
Ölçü Birimi
Adet
Bilgi ve iletişim teknolojilerine uyum sağlayacak e-devlet projelerini hayata geçirmek ve uygulamak
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Mobil tüketici (M-tüketici)
uygulamasının kullanıma
sunulması
Yıl
TKPGM
-
√
-
-
-
-
Mobil tüketici (M-tüketici)
kullanıcı sayısı
Adet
TKPGM
-
500
750
1000
1250
1500
E-belge uygulaması
kapsamında gerçekleştirilen
garanti belgesi ve satış
sonrası hizmet yeterlilik
belgesi sayısı
Adet
TKPGM
-
5400
5600
5700
5800
5900
Tüketici hakem heyetlerine
yapılan başvuru sayısı
Adet
TKPGM
-
185000
185000 190000
195000 200000
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
7 1
HEDEF 2.2: Tüketiciye Yönelik Ürünlerin Muhtemel Risklerine ve Zararlarına
Karşı Tüketici Güvenliğini Esas Alan Bir Piyasa Denetim Sistemini Kurmak
Bakanlığımız, tüketicilerin hem ekonomik çıkarlarını, hem
de sağlık ve güvenliğini koruma görevini üstlenmiştir.
Bu görevini yerine getirebilmesi için, tüketiciye sunulan
ürün ve hizmetlerin etkin bir piyasa denetimi ve gözePRENSİPLER
• Mevzuatı sadeleştirerek yararlanıcıları etkin denetimin tarafı haline getirmek,
• Tüketici odaklı hizmet sunumunun benimsenmesi
için piyasa denetimi yapmak,
• Tüketicinin sağlık ve güvenliğini korumak,
• Dinamik bir denetim mekanizması için öğrenme ve
ilerlemeyi esas almak,
• Güvene dayalı piyasa gözetim ve denetimini kurmak
ve güçlendirmek,
• Halkla beraber ve diğer kurumlarla işbirliği içinde bir
denetim ve gözetim sistemi oluşturmak,
timine tabi tutulması amacıyla gerekli yasal ve yönetsel
tedbirleri almak ve Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinin %100 güvenli olmasını sağlamak
hedeflenmektedir.
•
•
Tüketiciyi bilinçlendirmek,
Yararlanıcıların iş ve işlemlerini yürütürken devlet tarafından tek bir birim ile muhatap olmasını sağlamak
ve tüketici şikayet merciini netleştirmek,
Görev ve sorumluluğu tek elde toplayarak yönetimi kolaylaştırmak (kaçaklara izin vermemek ve sıkı
denetime tabi tutmak),
Kontrollerin tek elden yapılmasıyla, işlem maliyetlerini azaltmak, işlemleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak.
•
•
Proje, Faaliyetler ve Performans Göstergeleri
Uluslararası düzeyde tüketici ürünleri güvenliği konusunda yapılacak toplantılara, ortak eylemlere ve çalıştaylara
düzenli katılım sağlamak
Performans Göstergesi
Tüketici ürünleri güvenliği konusunda yapılan
uluslararası toplantılara
katılım sayısı
Ölçü Birimi
Adet
Sorumlu Birim
İlgili Birim
TKPGM
-
Sorumlu Birim
TKPGM
2013
2014
2015
2016
2017
5
5
5
5
5
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
BİDB
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
PGD veri tabanı oluşturmak
Performans Göstergesi
PGD Veri tabanı üzerinden yapılan işlem sayısı
7 2
Ölçü Birimi
Adet
4. BÖLÜM DÖNEMSEL PLAN
Tüketici ürünlerini ithalat aşamasında ve iç piyasada denetlemek ve denetimde koordinasyon sağlamak
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Denetmen başına düşen
denetlenen ürün sayıısı
Adet
TKPGM
-
100
100
200
300
400
RAPEX kanalıyla gelen
güvensiz ürün bildirimlerinin denetlenme sayısı
Adet
TKPGM
-
60
70
80
80
80
Piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirmek üzere yetişmiş işgücü ve denetmen istihdamını sağlamak, piyasa
gözetimi denetmenlerini eğitmek
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Denetmen istihdamının
sağlanması
Adet
PDB
TKPGM
100
100
100
100
100
İstihdam edilen
denetmen sayısı
Gün
TKPGM
-
60
40
30
30
30
Eğitilen denetmen sayısı
Adet
TKPGM
EDB
100
100
100
100
100
Denetmen başına düşen
denetlenen ürün sayısı
Adet
TKPGM
-
-
100
200
300
400
Tüketicileri ve üreticileri ürün güvenliği konusunda bilinçlendirmek ve güvensiz ürüne karşı başvuru ve hak arama
yolları konusunda eğitmek
Performans Göstergesi
Gerçekleştirilen eğitim
sayısı
Ölçü Birimi
Adet
Sorumlu Birim
İlgili Birim
TKPGM
-
2013
5
2014
2015
2016
2017
5
5
5
5
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
7 3
STRATEJİK EKSEN 3
ULUSLARARASI EŞYA, TAŞIT VE YOLCU HAREKETLERİNİN YÖNETİMİ
HEDEF 3.3 : Kaçakçılıkla etkin mücadele etmek için
AMAÇ 3: EŞYA, TAŞIT VE YOLCU HAREKETLERİNİN
HIZLI, ETKİLİ, KOLAY VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
gerekli yönetsel ve yapısal tedbirler almak
HEDEF 3.1 : Eşyanın muayene ve kontrolünü daha
etkin, kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirmek
güvenli bir şekilde tasfiye etmek
HEDEF 3.4 : Tasfiyelik hale gelen eşyaları hızlı ve
HEDEF 3.5 : AB müktesebatına uyum çalışmalarını
yürütmek, uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerle çok
taraflı ve ikili işbirliğini artırmak ve uluslararası anlaşmalara taraf olmak
HEDEF 3.2 : Gümrük kontrollerini, risk analizini esas
alarak gerçekleştirmek
Bakanlığımız, uluslararası eşya, taşıt ve yolcu hareketlerinin yönetiminde yasal ticaretin kolaylaştırılmasını ve yasadışı ticaretin engellenmesini temel prensip olarak belirlemiştir. Uluslararası eşya, taşıt ve yolcu hareketlerini ulusal
ve uluslararası mevzuata göre yürütmek ve ilgili kurum ve
kuruluşlarla koordineli olarak kaçakçılıkla etkili mücadele
etmek Bakanlığımızın öncelikli görevleri arasındadır.
Kapsam
• Muhafaza işlemleri
• Risk yönetimi
• Eşyanın gümrük işlemleri
• Tasfiye işlemleri
Tespitler
•
•
•
•
•
7 4
Mevcut durumda kaçakçılıkla ilgili ihbar ve şikayet üzerine kurulu reaktif bir yaklaşım hakimdir.
Uluslararası eşya, taşıt ve yolcu hareketlerinin
yönetimi konusunda önemli eksiklikler bulunmaktadır.
Dünya Lojistik Performans Endeksinde gümrük
konusunda sıralamadaki yerimiz kısmen iyileşse de 27. sıra olup ülkenin ekonomik gücü ile
uyumlu görünmemektedir.
Mevcut mevzuatın farklı yorumlanması ve uygulanması belirsizliğe neden olmaktadır.
Kaçakçılıkta mücadeleden eşyanın kontrolü, muhafazası ve tasfiyesine kadar altyapı kapasitesinin
geliştirilmesi gereği göze çarpmaktadır.
4. BÖLÜM DÖNEMSEL PLAN
•
•
•
•
Kaçakçılıkla mücadele
AB’ye uyum çalışmaları
İkili ve Bölgesel Anlaşmalar
Vergi toplama
Gelecek Perspektifi
Uluslararası eşya, taşıt ve yolcu hareketlerinin yönetimi için Bakanlığın öncelikle yapması gerekenler;
•
•
•
•
•
•
Hızlı ve güvenilir gümrükler ile ticareti canlandırarak ülkenin
girişimci ve rekabet gücünü artırmak,
Kurumun imajının iyileştirilmesi ve yanlış algılamaların önüne
geçilmesi için yoğun bir halkla ilişkiler faaliyeti yürütmek,
Mevzuat hazırlama çalışmalarına paydaşları da dahil etmek ve
mükellefe güvene dayalı mevzuat yaklaşımını benimsemek,
Kaçakçılıkla mücadelede etkinlik için dış ülkelerin istihbarat
birimleri ile olan işbirliğini ve bilgi alışverişini arttırmak ve eşgüdüm sağlamak,
İyi bir kontrol mekanizmasında insan unsurunun önemi dolayısıyla mevcut personel eksikliğini gidermek,
Teknolojik gelişmelere uyum ve kaçakçılığı azaltma amacıyla
modern araç ve gereçleri kaçakçılıkla mücadele birimlerinin
envanterine katmak,
•
•
Ülkemizin konumu itibariyle önemli bir jeopolitik
noktada olmasına rağmen bölgesel ve ikili işbirlikleri düşük bir düzeydedir.
Yapılan anlaşmalar, uluslararası kuruluşların öngördüğü konularla ve AB’nin Customs Blue Print’de
belirtilen konularla yeterli düzeyde uyumlu değildir. Customs Blue Print’de belirtilen ana boşluk
alanları;
• AB Mevzuatına uyum
• İnsan kaynakları politikası
• Gümrük etiği
• İç denetim sorunları,
• Eğitim ihtiyacı analizleri
• Ticaret ve iş dünyasıyla ilişkiler
• Kurumlar arası bilgi paylaşımı
•
Kaçakçılığı önleyerek, gelir kaybının azaltılması suretiyle ülke
ekonomisine fayda sağlamak, terörün finansmanını engellemek,
Avrupa Birliği ülkeleri, ABD, Rusya gibi ekonomiye yön veren ülkelerdeki başarılı uygulamaları yerinde araştırmak ve ülkemiz ile uygulama karşılaştırmaları yapmak, verilecek raporlar doğrultusunda ekonomimizin dinamiklerine uygun olarak uyum sağlamak,
Aşağıdaki temel konu/ilkeler çerçevesinde AB ile uyumlu gümrük mevzuatı ve yönetimini sağlamak,
•
Gümrük işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi,
•
Yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması,
•
Varış öncesi beyan uygulaması,
•
Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi (NCTS),
•
Bağlayıcı Tarife Bilgisi,
•
Bağlayıcı Menşe Bilgisi
•
Modern gümrük laboratuvarları,
•
Hızlı kargo uygulaması,
•
Doküman Yönetim Sistemi,
•
Hukuk Bilgi Sistemi,
•
•
AMAÇ 3
EŞYA, TAŞIT VE YOLCU HAREKETLERİNİN HIZLI, ETKİLİ, KOLAY VE GÜVENLİ
BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
HEDEF 3.1: Eşyanın Muayene ve Kontrolünü Daha Etkili, Kolay ve Hızlı
Şekilde Gerçekleştirmek
Ürünlerin nihai kullanıcıya ulaştırılmasında ve hizmetlerin sunumunda harcanan süre işlem maliyetleri içerisinde
değerlendirilmektedir. İthalat ve ihracat işlemlerinin kolaylaştırılması ticaret hacmini önemli ölçüde olumlu olarak
etkilemektedir. APEC verilerine göre yüzde 5’lik bir işlem
maliyetlerinde azaltma yüzde 1’lik bir GSMH artışı ile sonuçlanmaktadır. İşlem maliyetleri azaltılarak ekonomiye
katkı sağlamak için eşyanın muayene ve kontrolünün etkinleştirilmesi, kolaylaştırılması ve hızlandırılması hedeflenmektedir.
PRENSİPLER
• Eşyanın muayene ve kontrolünde bürokrasiyi azaltmak
ve işlem süresini kısaltmak için süreci yeniden yapılandırmak ve iyileştirme çalışmalarını devam etmek,
• Gümrük işlemlerini kolaylaştırmak üzere mevzuatı sadeleştirmek,
• İşlem maliyetlerini düşürücü ulusal ve uluslararası ölçekte yalın entegre sistem ve süreçler geliştirmek,
•
•
•
•
Gümrük işlemlerinde kağıtsız ortama geçmek, işlemleri hızlandırmak ve etkinleştirmek,
Gümrük işlemlerinde güvenlik-kolaylık dengesini gözeten bir anlayışla hareket etmek,
Gelişmelerin ulaştığı son nokta ile uyumlu olmak.
Kamu ve özel sektör tarafından yapılacak lojistik merkezlerde yapılacak işlemlerde bakanlık görev alanına
giren konularda gerekli koordinasyonu ve idari örgütlenmeyi sağlamak.
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
7 5
Proje, Faaliyetler ve Performans Göstergeleri
Tek Pencere ve Tek Durakta Kontrol projelerini gerçekleştirmek
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Tek durak noktalarının
oluşturulma yüzdesi/sayısı
Yüzde
RYKGM
BİDB
GGM
80
20
-
-
-
Tek Pencere Sistemi çerçevesinde işbirliği yapılan
kurum/kuruluş sayısı
Yüzde
RYKGM
BİDB
GGM
13
16
-
-
-
Yüzde
RYKGM
BİDB
GGM
40
60
-
-
-
Tek pencere projesi ile
diğer kurumlardan istenilen tüm belgelerin elektronik ortama alınmasını
sağlamak
Gümrük işlemlerini, eşyanın muayenesi ve kontrolünü hızlı, verimli ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek
Performans Göstergesi
Gümrük işlemlerinde
kullanılan belgelerin
sayısının azaltılması
Ölçü Birimi
Adet
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
GGM
RYKGM
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Gümrük işlemlerinin ve
eşyanın muayenesi ile
ilgili düzenlenen mevzuat
sayısı
Adet
GGM
RYKGM
GMGM
THGM
BİDB
Konuya ilişkin yapılan
toplantı sayısı
Adet
GGM
-
Dünyadaki lojistik merkez örneklerinin incelenerek Türkiye’ye en uygun modeli belirlemek
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
İncelenen lojistik merkez
sayısı
Adet
THGM
-
2
2
-
-
-
Modelin belirlenmesi
Yıl
THGM
-
-
-
√
-
-
İntermodal Taşımacılıkta gümrük işlemlerine yönelik usul ve esasları belirlemek
Performans Göstergesi
İntermodal Taşımacılık
ile ilgili olarak gümrük
işlemlerine yönelik mevzuat düzenlemesi sayısı
7 6
Ölçü Birimi
Adet
4. BÖLÜM DÖNEMSEL PLAN
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
GGM
RYKGM
BİDB
1
1
1
1
1
Kamu ve özel sektör kuruluşları ile birlikte Türkiye Lojistik Master Planı çalışmalarına destek vermek
Performans Göstergesi
Plan çalışmalarına
katılım oranı
Ölçü Birimi
Yüzde
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
THGM
-
100
100
100
100
100
Lojistik Konseyi ve Lojistik Merkezlere ilişkin yurt içi ve yurt dışı toplantılara iştirak etmek
Performans Göstergesi
Toplantılara katılım oranı
Ölçü Birimi
Yüzde
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
THGM
-
100
100
100
100
100
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
GGM
Tüm
Birimler
8
8
8
8
8
Dış paydaşlara gümrük mevzuatı eğitimleri vermek
Performans Göstergesi
Dış paydaşları bilgilendirme hususunda
düzenlenen eğitim
programı sayısı
Ölçü Birimi
Adet
Özel fatura ile gerçekleştirilen ihracat işlemlerini gerçek zamanlı olarak elektronik ortama taşımak
Performans Göstergesi
Elektronik ortama aktarımın tamamlanma oranı
Ölçü Birimi
Yüzde
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
GGM
BİDB
RYKGM
30
35
35
-
-
Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün verilmesi ile izinli gönderici ve ihracatta yerinde gümrükleme kolaylıklarının
hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak ve bu uygulamaların akabinde izinli alıcı ve ithalatta yerinde gümrükleme
uygulamasını başlatmak
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Azalan gümrük iş
adımları sayısı
Adet
RYKGM
-
4
6
-
-
-
Basitleştirmeye ilişkin
yeni uygulama sayısı
Adet
RYKGM
GGM
3
3
-
-
-
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
7 7
HEDEF 3.2: Gümrük Kontrollerini Risk Analizini Esas Alarak Gerçekleştirmek
Gümrük kontrollerini riskli eşya üzerinde yoğunlaştırarak,
riskli olmayan eşyanın teslim süresini kısaltmak amacıyla
PRENSİPLER
• Gümrük kontrollerini riskli eşya üzerinde yoğunlaştırmak,
• Yurtiçi ve yurtdışı istihbarat paylaşımı için işbirliği ve
koordinasyonu sağlamak,
• Riskli ürünlere yönelik analiz ve istihbarat çalışmalarını artırmak,
risk yönetiminin etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.
•
•
•
Riskli eşya kontrolü için bilgi teknolojilerinden azami
derecede yararlanmak ve teknolojik gelişmeleri
izleyerek hızlı adaptasyonu sağlamak,
Riskli eşya yönetiminde faydalanmak üzere bilimsel
yöntemlere başvurmak ve araştırmalar yapmak,
Kontrolleri daha az insan daha çok teknoloji aracılığıyla yapmak.
Proje, Faaliyetler ve Performans Göstergeleri
Emniyet ve güvenlik amaçlı gümrük kontrollerini, eşyanın ve yolcunun gelişinden önce yaparak işlem süreçlerini
kısaltmak (varış öncesi kontrol)
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Adet
RYKGM
BİDB
2
3
4
5
5
Yıl
RYKGM
BİDB
GMGM
-
-
-
-
√
TIR-EPD uygulamasında
risk analizinin geliştirilmesi
Adet
RYKGM
BİDB
GGM
-
√
-
-
-
TIR-EPD uygulamasında oluşturulan risk profili sayısı
Adet
RYKGM
-
-
-
3
3
3
Varış öncesi özet beyanda
risk analizine yönelik profil
oluşturulması ve geliştirilmesi
Yolcu işlemlerinde risk
analizinin geliştirilmesi
Gümrük kontrollerini riskli eşya üzerinde yoğunlaştırarak risk yönetiminin etkinliğini arttırmak
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Hızlı kargo ve e-ticaret işlemlerinde risk analizinin geliştirilmesine
yönelik risk profili oluşturulması
Adet
RYKGM
BİDB
GGM
5
5
5
5
5
Taşra personeli ile eğitim ve değerlendirme toplantıları yapılması
Adet
RYKGM
-
3
3
3
3
3
Risk analizi teknik altyapısının yeni
uygulamalar ve gelişen teknolojiye
uyumunun sağlanarak yeni risk
profillerinin oluşturulması
Adet
RYKGM
BİDB
5
5
5
5
5
Mevcut risk analizi isabet
oranının artırılması
Yüzde
RYKGM
GGM
10
10
10
10
10
Risk analizi uygulamalarının sonuçlarını gösteren çalışmalar yapmak
ve raporlar yayımlamak
Adet
RYKGM
-
1
1
1
1
1
7 8
4. BÖLÜM DÖNEMSEL PLAN
Sonradan kontrol sistemini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Sonradan kontrol ve
Bölge Müdürlüğü Kontrol
Şubelerince denetlenen firma
sayısının artırılması
Yüzde
RYKGM
RTB
10
10
10
10
10
Sonradan kontrol ve Bölge
Müdürlüğü Kontrol Şubelerince denetlenen firma sayısının
artırılması
Yüzde
RYKGM
PDB
5
5
5
5
5
Sonradan kontrol sonuçlarını gösteren çalışmalar yapmak ve raporlar yayımlamak
Performans Göstergesi
Rapor yayımlanması
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Adet
RYKGM
-
1
1
1
1
1
HEDEF 3.3: Kaçakçılıkla Etkili Mücadele Etmek İçin Gerekli Yönetsel ve
Yapısal Tedbirleri Almak
Bakanlığımız, ülkemizin ekonomik, kültürel ve doğal değerlerini ve insan sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla kaçakçılıkla ve yasadışı ticari faaliyet, hareket ve suçPRENSİPLER
• Yasal olmayan ticari faaliyet, hareket ve suçlarla etkili
mücadele etmek,
• Kaçakçılık takip sisteminde verimliliği artırmak ve
gümrük suçları ve sahtecilikle mücadele için uluslararası bilgi ağını ve işbirliğini sağlıklı olarak işletmek,
• Kültürel ve doğal değerleri korumak,
• Kaçakçılıkla mücadelede veri, enformasyon ve bilgiye dayalı yaklaşımlardan faydalanmak
larla etkili mücadele edebilmek için gerekli yönetsel ve
yapısal tedbirleri almayı hedeflemektedir.
•
•
•
Sınır kapılarında elektronik ortamda kontrol ve denetim sağlamak,
Hedef odaklı risk analizine yönelmek ve yapılacak
gümrük kontrollerini risk analizi esaslarına dayandırmak,
Güvenlik konusunda özellikle İçişleri Bakanlığı, TSK,
ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve uluslararası çevrelerle ortak çalışmalar yapmak.
Kayıt dışılığı azaltmak, vergi kayıp ve kaçağını önlemek
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Uzlaşma komisyonu
toplantı sayısı
Adet
GGM
RYKGM
3
3
3
3
3
Vergi kaybının engellenmesine
yönelik yapılan mevzuat sayısı
Adet
GGM
RYKGM
GMGM
HM
2
2
2
2
2
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
7 9
Kaçakçılıkla mücadelede istihbarat kapasitesini geliştirmek ve modern bir ihbar ve istihbarat toplama sistemi kurmak
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Adet
GMGM
-
70
80
90
100
120
Operasyon irtibat ve kontrol
sisteminin kurulması
Yıl
GMGM
BİDB
√
-
-
-
-
İstihbarat kapasitesini
geliştirmek amacıyla eğitilen
personel sayısı
Adet
GMGM
EDB
40
40
50
50
50
Mobil ekip kapasitesini geliştirmek amacıyla oluşturulan
yeni ekip sayısı
Adet
GMGM
-
5
5
5
5
-
Gerçekleştirilen istihbari analiz
sayısı
Gemi ve liman takip programlarını dikkate alarak konteyner takip sistemini oluşturmak
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Konteyner takip sistemini
uygulayan gümrük idaresi
sayısı
Adet
RYKGM
GGM
GMGM
BİDB
20
30
-
-
-
Gümrük idarelerinin idari ve teknik kapasitesinin artırılması amacıyla çalışmalar yürütmek
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Deniz Strateji Belgesinin
yürürlüğe girmesi
Yüzde
GMGM
-
50
30
20
-
-
Kaçakçılıkla mücadele için
teknik cihaz artış oranı
Yüzde
GMGM
-
8
8
8
8
8
Kara sınır kapıları ile hava ve deniz limanlarında tarama sistemlerini yaygınlaştırmak
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Tarama sistemi sayısındaki
artış oranı
Yüzde
GMGM
-
15
5
5
5
5
Uluslararası istihbarat örgütleriyle istihbarat paylaşımı ve ortak operasyona dayalı işbirliğini artırmak
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Bölgesel ortak operasyon/
etkinlik sayısı
Adet
GMGM
ABDİGM
12
13
13
14
14
8 0
4. BÖLÜM DÖNEMSEL PLAN
Köpek eğitim merkezini kurarak detektör köpek ve eğitici sayısını artırmak
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Köpek eğitim merkezinin
kurulması
Yıl
GMGM
-
√
-
-
-
-
Detektör köpek sayısının
artış oranı
Yüzde
GMGM
-
20
25
30
30
30
Detektör köpek idarecisi
artış sayısı
Adet
GMGM
-
15
20
25
30
30
Ülkemize yönelik kaçakçılıkla ilgili ülkelerde yurtdışı gümrük müşavirleri vasıtasıyla ulusal irtibat noktası oluşturmak
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Oluşturulan irtibat noktası
sayısı
Adet
GMGM
ABDİGM
1
2
2
2
2
HEDEF 3.4: Tasfiyelik Hale Gelen Eşyaları Hızlı ve Güvenli Bir Şekilde
Tasfiye Etmek
Tasfiyelik hale gelen eşyanın en modern ve etkin yöntemler kullanılarak ekonomiye kazandırılması amaçlanPRENSİPLER
• Tasfiye işlemlerinde veri, enformasyon ve bilgiye
dayalı yaklaşımlardan faydalanmak,
• Herkese açık şeffaf bir sistem oluşturmak,
• Erişimi artırmak,
maktadır.
•
Tasfiye İşletme Müdürlüklerinin her türlü fiziki tesis
eksikliklerinin giderilmesi ve depolama kapasitesini
artırmak.
Proje, Faaliyetler ve Performans Göstergeleri
Depolama kapasitesini artırmak
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Onarılan/inşa edilen depo
sayısı
Adet
THGM
DHDB
2
2
3
3
3
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
8 1
Fiziki tesis eksikliklerini gidermek
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Onarılan/inşa edilen tesis
sayısı
Adet
THGM
DHDB
2
1
1
1
-
Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi’ne (DMİS) uyum ve analitik bütçeye geçmek
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Yıl
THGM
-
√
-
-
-
-
Sisteme uyumun
sağlanması
TİOP ‘un ambarlama, perakende, e-ihale, e-satış ve personel modüllerini işler hale getirmek
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Yıl
THGM
BİDB
-
√
-
-
-
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
TİOP’un yaygınlaştırılması
Yıl
THGM
BİDB
-
-
√
-
-
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Yıl
THGM
-
√
-
-
-
-
Modüllerin işler hale
getirilmesi
TİOP’u tamamen yaygınlaştırmak
Tasfiye Yönetmeliğini hazırlamak
Performans Göstergesi
Yönetmeliğin yayımlanması
8 2
4. BÖLÜM DÖNEMSEL PLAN
HEDEF 3.5: AB Müktesebatına Uyum Çalışmalarını Yürütmek, Uluslararası
Kuruluşlarla ve Diğer Ülkelerle Çok Taraflı ve İkili İşbirliğini Artırmak ve
Uluslararası Anlaşmalara Taraf Olmak
Küreselleşme süreciyle ülkeler arasındaki ticarette kota ve
engeller azalırken ekonomik entegrasyonun güçlendiği
ve ticaretin serbestleştiği görülmektedir. Ülke ekonomisinin uzun dönemde verimliliğinin ve istikrarının sağlanması rekabet gücünün artırılmasıyla mümkündür. Günümüzde ticaret akışının büyük ölçüde bölgesel ekonomiler
içinde gerçekleştiği görülmektedir. Ticarette rekabet gü-
PRENSİPLER
• Mevzuat uyumunu sağlayarak AB ile eşgüdümü ve
işbirliğini kolaylaştırmak,
• Bölgesel ve uluslararası işbirliği ile ticareti kolaylaştırmak ve geliştirmek,
cünü ve etkinliği artırmak, uluslararası alanda ikili ve bölgesel olarak gümrük ve ticari işbirliğini ve bilgi değişimini
sağlayarak uluslararası eşya, yolcu ve taşıt hareketlerini
kolaylaştırmak, ulusal çıkarlarımızı korumak amacıyla bölgesel anlaşmalar yapmak, uluslararası kuruluşlara ve AB’ye
uyum çalışmaları yapmak hedeflenmektedir.
•
•
Uluslararası mevzuatın sadeleştirilerek anlaşılmasını
sağlamak,
Etkin bilgi paylaşımını sağlamak.
Proje, Faaliyetler ve Performans Göstergeleri
AB’nin Bölgesel Gümrük Rehberi (Customs Blueprints) çerçevesinde belirlenen 21 alana ilişkin çalışmalar yapmak
Performans Göstergesi
Çalışmaların tamamlanma
oranı
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Yüzde
ABDİGM
Tüm Birimler
20
20
20
20
20
2013
2014
2015
2016
2017
Birlik gümrük kodunu mevzuatımıza aktarmak
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
AB Gümrük Kodu çalışmalarına
ilişkin toplantı ve ilerlemeleri
takip etme oranı
Yüzde
GGM
ABDİGM
100
100
100
100
100
Birlik Gümrük Kodunun
mevzuatımıza aktarılma oranı
Yüzde
GGM
ABDİGM
-
20
20
30
30
2013
2014
2015
2016
2017
Uluslararası nitelikli proje çalışmaları yapmak
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
AB projesi sayısı
Adet
ABDİGM
Tüm Birimler
1
2
3
3
3
Katılım sağlanan uluslararası
proje ve faaliyet sayısı
Adet
ABDİGM
Tüm Birimler
7
8
8
9
10
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2013-2017
8 3
AB’nin tercihli menşe kurallarına tam uyum sağlamak ve eğitim vermek
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
Uyum sağlanacak uluslararası
mevzuat sayısı
Adet
ABDİGM
Uluslararası mevzuatla ilgili
paydaşlara verilecek eğitim
sayısı
Adet
ABDİGM
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
GGM
8
3
3
3
3
GGM
RYKGM
4
4
4
4
4
Ticaretin kolaylaştırılması, canlandırılması ve bölgesel refahın artışına yönelik faaliyetlerde bulunmak,
projeler geliştirmek ve yürütmek
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
1
1
2
3
4
Geliştirilen ve/veya hayata
geçirilen ortak kapı projesi
sayısı
Adet
ABDİGM
GMGM
GGM
RYKGM
DHDB
BİDB
KEİ kapsamında gümrük
idareleri arasında düzenlenen
ve/veya katılım sağlanan
işbirliği toplantı sayısı
Adet
ABDİGM
Tüm Birimler
1
1
1
1
1
Pilot e-TIR Projesi’nin
uygulanma oranı
Yüzde
ABDİGM
BİDB
30
70
-
-
-
Katılım sağlanan DTÖ ticaretin
kolaylaştırılması müzakereleri
sayısı
Adet
ABDİGM
GGM
RYKGM
2
2
3
3
3
Türk dili konuşan ülkeler
gümrük idareleri arasındaki
işbirliğini geliştirmeye yönelik
faaliyet sayısı
Adet
ABDİGM
Tüm Birimler
2
2
3
3
3
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT)
ülkeleri ile bölgesel düzeyde
işbirliğini geliştirmeye yönelik
faaliyet sayısı
Adet
ABDİGM
Tüm Birimler
2
2
2
2
3
Gümrük konularında bölge ülkelerinin teknik bilgilerini artırmak, taraflar için yeni işbirliği alanlarını yaratmak ve kapasite geliştirilmesine katkı sağlamak
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
Eğitim verilen ülke sayısı
Adet
ABDİGM
8 4
4. BÖLÜM DÖNEMSEL PLAN
İlgili Birim
EDB
2013
2014
2015
2016
2017
3
3
3
3
3
Uluslararası veri değişimini kolaylaştıran altyapı sistemini oluşturmak
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
Veritabanında uluslararası
karakterleri destekleyen UTF8 formatına dönüştürülmesi
gerekli alanları belirleme ve
dönüşümü sağlama oranı
Yüzde
BİDB
Veri paylaşımı için müstakil
donanım altyapısı kurma oranı
Yüzde
Veri paylaşımı yazılım
standardı oluşturma oranı
Yüzde
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
-
100
-
-
-
-
BİDB
-
50
50
-
-
-
BİDB
-
-
100
-
-
-
Ortak Transit Sözleşmesi’ni ve Tek İdari Belge Sözleşmesi’ni uygulamaya geçirmek, NCTS uygulamasına AB-EFTA sisteminde işleyecek şekilde geçmek
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
Ortak Transit ve Tek İdari
Belge Sözleşmesi’nin uygulamaya geçirilme oranı
Yüzde
GGM
NCTS Uygunluk testlerinin
tamamlanma oranı
Yüzde
Alınan CCN/CSI Gateway
eğitim sayısı
Yazılım arayüzünün kurum
framework üne aktarılma oranı
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
ABDİGM
RYKGM
BİDB
100
-
-
-
-
BİDB
GGM
RYKGM
100
-
-
-
-
Adet
BİDB
GGM
2
4
2
2
2
Yüzde
BİDB
GGM
50
50
-
-
-
2013
2014
2015
2016
2017
Bakanlığın uluslararası çalışma kültürünü artırarak sürdürmek
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
Ülkemizde yapılan uluslararası
toplantı ve etkinlik sayısı
Adet
ABDİGM
Tüm Birimler
40
45
50
55
60
Sonuçlandırılan uluslararası
anlaşma, sözleşme, protokol,
mutabakat zaptı sayısı
Adet
ABDİGM
Tüm Birimler
40
40
45
50
55
Gümrük sorunlarının
çözümüne yönelik yurtdışı
nezdinde yapılan araştırma,
sorgu, talep sayısı
Adet
ABDİGM
Tüm Birimler
2100
2200
2350
2500
2700
Henüz ülkesi belirlenmemiş
yurtdışı teşkilatı ve temsilciliklerinin belirlenme oranı
Adet
ABDİGM
PDB
100
-
-
-
-
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
8 5
STRATEJİK EKSEN 4
GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ TACİRLER, KOOPERATİFLER, ESNAF VE SANATKARLAR VE
BUNLARIN ÜST KURULUŞLARININ YÖNETİŞİM, DÜZENLEME VE DENETLENMESİ
AMAÇ 4: BAKANLIĞIMIZIN GÖREV ALANINDAKİ KU-
HEDEF 4.1: Şirketler, kooperatifler, esnaf ve sanatkârlar
RUM VE KURULUŞLARA YÖNELİK POLİTİKALAR BELİRLEMEYE YARDIMCI OLMAK VE BELİRLENEN POLİTİKALARI İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE HAYATA GEÇİRMEK
ile bunların üst kuruluşlarına yönelik stratejiler geliştirmek, düzenlemeler yapmak ve yürütmek
Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik hayata katkıları açısından toplumun bel kemiğini oluşturan
şirketler, kooperatifler esnaf ve sanatkarlar, sermaye ve refahın tabana yayılması, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve bu
suretle sosyal dengelerin korunmasına da büyük katkı sağ-
lamaktadır. Bakanlığımız ülkemizde ticaret kültürünün geliştirilmesi ve ticari hayatın etkin işleyebilmesi için şirketler,
kooperatifler, esnaf ve sanatkarlar ile bunların üst kuruluşlarına ait hizmetlere ilişkin politikalar belirlemek, diğer kurum
ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmekle yükümlüdür.
Kapsam:
• Gerçek ve tüzel kişi tacirler
• Kooperatifler
•
•
Tespitler
•
•
•
8 6
Bugün ülkemizde esnaf ve sanatkarlar gibi gerçek ve tüzel kişi tacirler de, çoğunlukla bağımsız
çalışmayı ve kendi işinin patronu olmayı tercih
eden, rekabet gücü zayıf ekonomik birimler olarak bulunmaktadırlar.
Esnaf ve sanatkarlar, özellikle işletme sayılarının
çokluğu, ülke çapında sağladıkları istihdam, bölgesel kalkınma ve gelişmeye katkıları yönüyle
üzerinde durulması gereken bir kesimdir.
Türkiye’de esnaf ve sanatkarlar, küreselleşmeden
kaynaklanan yüksek rekabete ayak uyduramama,
yeterli sermayeye sahip olmama, değişen tüketici tercihlerine hızlı cevap verememe, yatırım ve
istihdam maliyetlerinin yüksek olması, işbirliği ve
ortaklık kültürünün gelişmemiş olması, yenilikçilik ve teknoloji kapasitelerinin yetersiz olması,
bilgi teknolojileri kullanımının yetersiz olması ve
finansmana erişimde sıkıntı yaşama gibi birçok
sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar.
4. BÖLÜM DÖNEMSEL PLAN
Esnaf ve sanatkarlar
Üst kuruluşlar
Gelecek Perspektifi
•
Ülkemizin hedeflediği temel ekonomik amaçlara hizmet etmekte olan en temel aktörler gerçek ve tüzel kişi tacirler şirketlerdir. Özellikle, ülkemizin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda ihracat oranlarında büyük bir artış elde etmek ancak uluslararası
arenada güvenilir olan, şeffaf ve belli bir istikrar içerisindeki ekonomide faaliyet gösteren şirketler ile mümkündür. Bu nedenle,
şirketlerin kuruluşunda ve daha sonraki hayatlarında kendilerine yüklenen uygulamaların hayata geçirilmesi sağlanmalı
ve idari ve mali yükleri azaltacak mekanizma ve uygulamalar
zamanlarını bürokrasiye değil işlerini büyütmeye harcayacakları bir ortam tesis edilmelidir. İşletmelerimize ilişkin kullanılabilir verilerin ve istatistiki çeşitliliğin artması ile piyasanın daha
yakından izlenerek kayıt dışılığın azaltılması ve eğilimlere göre
daha tutarlı ve amaca hizmet eden politikalar geliştirilebilmesi
sağlanmalıdır.
•
KOBİ’lerimizin alacaklarını zamanında tahsil edememe nedeniyle kendilerinin de ödeme güçlüğüne düşmeleri ve bunun
zincirleme etkileri azaltılmalıdır.
Bu amaçla;
•
Özellikle finansmana erişim konusunda teminat sıkıntısı çeken
işletmelerimize destek olmak üzere Büyüyen Anadoluya Kredi
Kolaylıkları (BAKK) projesi,
•
•
•
Alacaklarını zamanında tahsil edemeyen işletmelerimiz nakit akış sorunları ile karşı karşıya
kalarak zincirleme olarak iflasa sürüklenmektedir.
Şirketlerimizin kurumsallaşması konusunda sorunlar bulunmaktadır
Şirket ve kooperatifler kuruluşlarından tasfiyelerine kadar pek çok idari ve mali yüklerle karşılaşmaktadır. Ortak iş yapma kültürü zayıftır.
•
Şirketlerin üzerindeki idari yükümlülüklerin mükerrerliğini
engellemek üzere bir “tek temas noktası” ortaya çıkmasını ve
kullanılabilir verilerden pek çok istatistik çıkarılmasını sağlayacak MERSİS projesi,
•
Türk Ticaret Kanunun sorunsuz uygulanmasını sağlamak üzere ikincil mevzuat çalışmaları,
yürütülmektedir.
Bakanlığımız tarafından, “Esnaf ve Sanatkarlar Değişim, Dönüşüm,
Destek (3D) Strateji Belgesi ve Eylem Planı (ESDEP)” kapsamında,
geliştirilen “büyümeyi, sürekli gelişmeyi ve kalıcı olmayı hedefleyen, ahlaki değerlerden ödün vermeyen, ulusal ve uluslararası
gelişmeleri takip eden, teknolojiyi kullanan ve müşteri ile bire bir
ilişki kurarak müşteriye özel mal ve hizmet üretebilen, işbirliği ve
ortak çalışmaya açık esnaf ve sanatkar oluşturmak” vizyonu, esnaf
ve sanatkarlara yönelik gelecek perspektifimizi şekillendirmektedir.
Bu çerçevede, yine ESDEP kapsamında ortaya konulan “esnaf ve sanatkarların rekabet gücünün artırılması ve değişim ve dönüşümün
desteklenmesi” temel hedefi doğrultusunda çalışmalarımız devam
edecektir.
Kooperatifçilik, ülkemizde 8,5 milyon insanımızın gönüllü olarak
katıldığı bir ekonomik girişim modelidir. Toplumsal sorumluluk, sivil toplum değerleri ile hür teşebbüs yaklaşımını bünyelerinde birleştirme becerileri, kooperatifleri günümüzün ekonomik ve sosyal
kalkınma modelinin önemli bir parçası haline getirmiştir. Bu kapsamda; ülkemiz kooperatifçiliğinin ideal yönde geliştirilmesi hedefi
çerçevesinde Bakanlığımız tarafından hazırlanan “Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı” yürürlüğe konulmuştur. Kooperatifçiliğin geliştirilmesi için sunacağımız ana hizmetler şunlardır.
•
•
•
•
•
•
•
Kamu teşkilatlanması ve kooperatiflere hizmet sunum biçimini yeniden yapılandırmak,
Eğitim, danışmanlık, bilgilendirme ve araştırma faaliyetleri
geliştirmek,
Örgütlenme kapasitesi ve kooperatifler arası işbirliği olanaklarını artırmak,
Sermaye yapısı ile kredi ve finansmana erişim imkanlarını
güçlendirmek,
İç ve dış denetim sistemlerini tümüyle revize etmek,
Kurumsal ve profesyonel yönetim kapasitesini artırmak.
Mevzuat altyapısını uluslararası esaslara ve ihtiyaçlara göre
geliştirmek.
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
8 7
HEDEF 4.1: Şirketler, Kooperatifler, Esnaf ve Sanatkarlar ile Bunların
Üst Kuruluşlarına Yönelik Stratejiler Geliştirmek, Düzenlemeler Yapmak
ve Yürütmek
Esnaf ve sanatkarların, kooperatiflerin, şirketlerin ve diğer
tacirler için AB normlarıyla uyumlu, rekabetçi, etkin ve
güvenli bir piyasa oluşturulmasına katkı sağlamak, destek
PRENSİPLER
• Ortak iş yapma kültürünü güçlendirerek kooperatif
ve şirketleşmeyi özendirmek,
• Şirketlerin rekabet gücünün artırılmasına yönelik
çalışmalar yapmak,
• Kurumlar arası eşgüdüm ve işbirliğini teşvik edecek
güven ortamını oluşturmak,
• Ticari hayatın kurumsallaşmasını sağlamak,
vermek ve yatırım ortamını sürekli iyileştirmek için diğer
kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde politikalar belirleyip
yürütmek hedeflenmektedir.
•
•
İş ortamındaki engelleri ortadan kaldırmak,
Şirket ve kooperatiflerin kuruluşlarını ve tasfiyelerini kolaylaştırmak,
Kayıt dışılığın azaltılmasına katkı sağlamak,
İlgili kuruluşların şikayet öneri ve beklentilerini
Bakanlığa iletmelerini sağlayacak karşılıklı haberleşme kanallarını geliştirmek.
•
•
Proje, Faaliyetler ve Performans Göstergeleri
Şirket kuruluş sürecini kısaltmak ve maliyetlerini azaltmak
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
Yıl
İTGM
MERSİS projesinin Türkiye
çapında uygulanması
Yüzde
Şirket kuruluş maliyetlerinin
kişi başı milli gelire oranının
düşürülmesi
Yüzde
İşletmelerimiz üzerindeki idari
ve mali yükleri azaltacak ve
kurumsal yapılarını güçlendirecek birincil ve ikincil
düzenlemelerin yapılması
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
HM
√
-
-
-
-
İTGM
BİDB
80
20
-
-
-
BİDB
-
10
9
8
7
6
2013
2014
2015
2016
2017
Merkezi Sicil Kayıt Sisteminin kapsamını genişletmek
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
Merkezi Sicil Kayıt Sistemine
alınmış olan ekonomik faaliyet yürüten birim sayısı
Adet
(bin)
İTGM
-
100
1.000
1.000
1.000
1.000
Şirketlerin ticaret sicil işlemleri
dışındaki işlemlerin tek
noktadan gerçekleştirebildiği
işlem sayısı
Adet
İTGM
-
-
5
10
10
10
8 8
4. BÖLÜM DÖNEMSEL PLAN
İlgili Birim
Ticari kurumların kurumsal yapılarını güçlendiren ve piyasanın güvenli aktörleri haline getiren düzenlemeleri yapmak
ve uygulamak
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
Borsa dışı şirketler için
kurumsal yönetim ilkelerinin
geliştirilmesi
Yıl
İTGM
Kurumsal yönetim ilkelerini
uyguladığını ilan eden borsa
dışı şirket sayısı
Adet
İTGM
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
-
-
-
-
-
√
-
-
-
-
-
50
Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığı sisteminin gelişip yaygınlaşmasını sağlayarak tarımsal ürün piyasalarının
çağdaş bir yapıya ulaşmasına öncülük etmek
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
Lisanslı depoculuk sistemi
kapsamındaki toplam depo
kapasitesi
Bin ton
İTGM
Faaliyet izni verilmiş lisanslı
depo işletmesi sayısı
Adet
Lisanslı depoculuk sisteminin
tarım ürünleri ticaretindeki
payı
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
-
300
600
1.000
1.500
2.000
İTGM
-
4
4
3
2
2
Yüzde
İTGM
-
1
3
5
7
10
Ürün İhtisas Borsasının kuruluşu faaliyete geçirilmesi
Yıl
İTGM
-
√
-
-
-
-
Ürün İhtisas Borsasında gerçekleştirilen işlemlerin Türkiye
tarım ticaretindeki oranı
Yüzde
İTGM
-
1
3
5
7
10
Lisanslı Depoculuk ve Ürün
İhtisas Borsacılığı sisteminin
bölge ülkeleri başta olmak
üzere uluslararası düzeyde
bilinirliğini artırmaya yönelik
tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde bulunulması
Adet
İTGM
-
1
1
1
1
1
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Adet
(bin)
İTGM
12.000
15.000
17.000
18.000
20.000
Hal Kayıt Sistemini geliştirmek
Performans Göstergesi
Hal Kayıt Sistemine yapılan
bildirim sayısı
İlgili Birim
-
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
8 9
Elektronik ticaretin güvenli bir biçimde yapılmasına ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
E-Ticarete ilişkin bilinçlenmeyi, farkındalığı sağlamak
üzere ulusal ve uluslararası
nitelikte toplantı ve paneller
düzenlemek
Adet
İTGM
E-Ticarete ilişkin bilgilendirme
amaçlı yayınlar hazırlamak
Adet
Sektör temsilcileri ile
periyodik toplantılar yapmak
Sektöre ilişkin girişimcilere
rehberlik etmek ve iyi örnekleri teşvik etmek üzere bir
internet sitesi hazırlamak
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
-
2
3
4
5
6
İTGM
-
2
3
4
5
6
Adet
İTGM
-
3
3
3
3
3
Yıl
İTGM
BİDB
-
-
-
√
-
Toptan ve perakende ticaret sektörünün düzenlenmesine yönelik mevzuat çalışmaları yapmak
Performans Göstergesi
Perakende ticarette iyi işleyen
bir piyasa yapısı oluşturmak
üzere düzenlemeler yapılması
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
Adet
İTGM
İlgili Birim
HM
2013
2014
2015
2016
2017
2
1
1
1
1
Geç ödemelerde ihtar çekmeye ihtiyaç kalmadan temerrüde düşülmesinin sağlanması ve Büyüyen Anadolu’ya Kredi
Kolaylıkları Projesi
Performans Göstergesi
BAKK projesi kapsamında
kredi kullanan işletme sayısı
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
Adet
İTGM
İlgili Birim
-
2013
2014
2015
2016
2017
4.000
-
-
-
-
Esnaf ve sanatkarlara ilişkin politikaları, ilke ve hedefleri ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek, stratejiler
geliştirmek, sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
Esnaf ve sanatkarlara ilişkin
politikaları belirlemek
amacıyla düzenlenen çalıştay
sayısı
Adet
ESGM
Hazırlanan doküman sayısı
Adet
ESGM
9 0
4. BÖLÜM DÖNEMSEL PLAN
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
Esnaf ve sanatkarlara yönelik teşvik ve destekler vermek ve bu konulara yönelik düzenlemeler yapmak
Performans Göstergesi
Esnaf ve sanatkarlara yönelik
teşvik ve destek sistemi kurmak ve geliştirmek amacıyla
düzenlenen sempozyum
sayısı
Mevzuat düzenlemesi
yapılması
ESDES (Esnaf ve Sanatkar
Teşvik ve Destek Sistemi)
kapsamında destek verilmeye
başlanması
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
Adet
ESGM
Yıl
Yüzde
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
-
1
-
1
-
1
ESGM
HM
-
√
-
-
-
ESGM
-
-
-
√
-
-
2013
2014
2015
2016
2017
Esnaf ve Sanatkarlar Şurasını düzenlemek, sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
Gerçekleştirilen Esnaf ve
Sanatkarlar Şurası Genel Kurul
toplantı sayısı
Adet
ESGM
-
1
-
1
-
1
Esnaf ve Sanatkarlar Şurası İcra
Kurulu Olağan toplantı sayısı
Adet
ESGM
-
2
2
2
2
2
Ülke genelinde Kırşehir merkez olmak üzere 81 ilde Ahilik Haftası kutlamalarını koordine etmek
Performans Göstergesi
Ahilik Haftası kutlamaları
kapsamında gerçekleştirilen
Merkez Yürütme Kurulu
toplantı sayısı
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
Adet
ESGM
İlgili Birim
-
2013
2014
2015
2016
2017
5
5
5
5
5
Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sisteminin (ESBİS) paydaş kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi sistemleri ile entegrasyonunu
yaygınlaştırmak
Performans Göstergesi
ESBİS ile entegrasyonu
sağlanan bilgi sistemleri sayısı
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
Adet
ESGM
İlgili Birim
BİDB
2013
2014
2015
2016
2017
1
1
1
1
1
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
9 1
Kooperatiflere yönelik kuruluş, işleyiş ve denetim hizmetlerinde etkinliğin sağlanması için kurumsal kapasiteyi artırmak
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
Kuruluş işlemleri tamamlanan
kooperatif sayısı
Adet
KGM
Örnek ana sözleşme ile
müracaat edilen başvuruların
cevaplandırılma süresi
Gün
Örnek ana sözleşme haricinde yapılan kooperatif kuruluş
başvurularının cevaplandırılma süresi
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
-
210
225
250
275
300
KGM
-
15
12
10
7
7
Gün
KGM
-
30
25
20
15
15
Denetim onayı alınan (teftiş
onayı, ön inceleme ve üst
birliğe gönderilen) kooperatif
sayısı
Adet
KGM
-
250
260
270
270
270
Değerlendirilen denetim
raporu sayısı
Adet
KGM
-
500
550
600
600
600
Kooperatifçilik uygulaması
ile ilgili verilen görüş ve bilgi
sayısı
Adet
KGM
-
500
510
520
530
540
Güvenilir, verimli, etkin ve sürdürülebilir ekonomik girişimler niteliğini kazanmış bir kooperatifçilik yapısına ulaşmak
amacıyla Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planında yer alan stratejik hedefleri gerçekleştirmek, izlemek ve
değerlendirmek
Performans Göstergesi
Türkiye Kooperatifçilik Stratejisinde yer alan eylemlerin
tamamlanma sayısı
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
Adet
KGM
İlgili Birim
-
2013
2014
2015
2016
2017
5
5
10
17
-
Kooperatiflere yönelik gözetim, denetim ve uygulama hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve sağlıklı istatistiki verilerin
üretilmesini sağlamak üzere bir veri tabanı (KOOP-BİS) oluşturmak ve kooperatifçilik sektörünün hizmetine sunmak
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
Kooperatif bilgi sisteminin
kurulması
Yıl
KGM
KOOP-BİS’e kaydı yapılan
kooperatif sayısı
Adet
Kooperatif bilgi sistemine
girişi yapılan ortak sayısı
Kişi
(bin)
9 2
4. BÖLÜM DÖNEMSEL PLAN
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
BİDB
√
-
-
-
-
KGM
-
9.000
250
275
300
325
KGM
-
1.750
6
7
8
9
Kooperatiflere kamusal mali destek sağlamaya yönelik olarak “Kooperatifçiliği Destekleme Programı”nın hayata
geçirilmesini sağlamak
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
KOOP-DES Programı
kapsamında desteklenen
kooperatif sayısı
Adet
KGM
Milyon (TL)
KGM
KOOP-DES Programı
kapsamında kooperatiflere
sağlanacak toplam destek
tutarı
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
-
15
25
30
45
55
-
1.5
2
3
3.5
4
Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerini düzenleyen 4572 sayılı Kanunda ve ikincil mevzuatında gerekli yasal düzenlemeler
yapmak
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
Hazırlanan mevzuat sayısı
Adet
KGM
İlgili Birim
HM
2013
2014
2015
2016
2017
3
1
1
1
1
Kooperatifçilik bilincinin kazandırılması ve kooperatiflerin kurumsal yapılarının geliştirilmesine yönelik eğitim
programları düzenlemek
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
Kooperatiflere ve il müdürlüklerine yönelik düzenlenen
eğitim programı sayısı
Adet
KGM
Kooperatif girişimciliğini
teşvik amacıyla yapılan eğitim
tanıtım ve bilgilendirme
toplantısı ve etkinlik sayısı
Adet
Kooperatif girişimciliği
eğitimlerine katılımcı sayısı
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
-
5
4
3
3
3
KGM
-
7
7
7
7
3
Adet
KGM
-
200
250
300
350
250
Kooperatifçilik uygulamaları
ile ilgili doküman sayısı
Adet
KGM
-
5
5
5
5
5
Hazırlanan ülke kooperatifçilik
raporu sayısı
Adet
KGM
-
1
1
1
1
1
Uluslararası Zeytin Konseyi ile ülkemiz arasındaki koordinasyon hizmetlerini etkin olarak yürütmek
Performans Göstergesi
Düzenlenen uluslararası toplantı ve hazırlık toplantısı sayısı
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
Adet
KGM
İlgili Birim
-
2013
2014
2015
2016
2017
20
20
22
24
24
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
9 3
STRATEJİK EKSEN 5
KURUMSAL DEĞİŞİM VE GELİŞİM
AMAÇ 5: KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK, ÖĞ-
HEDEF 5.2: Kurumsal altyapı kapasitesini geliştirmek
RENEREK İLERLEMEK VE DEĞER ÜRETİMİNDE YETKİNLİK KAZANMAK
HEDEF 5.3: Personel yönetiminden insan kaynakları
yönetimine geçmek
HEDEF 5.1: Kurum konumunu güçlendirmek ve kurum kültürünü geliştirmek
Yukarıda belirtilen Bakanlığın stratejik eksenlerinde belirtilen amaç, hedef, proje ve faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli bütün yardımcı faaliyetlerin belirlenmesi,
planlanması, örgütlenmesi, koordinasyonu, yürütülmesi ve
denetlenmesi etkin bir kurumsal yapı ve yönetim gerektirmektedir. Bu kurumsal yapının ve yönetimin değişen çevre
koşullarına cevap verecek biçimde sürekli değişim ve gelişimi kaçınılmazdır.
Kapsam:
• Yönetim tarzı
• Merkez - taşra ilişkileri
• Kurumsal yapı
•
•
•
Tespitler
Bakanlığımızın kurumsal değişim ve gelişimini gerektiren hususlar şu şekilde özetlenebilir;
•
Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine henüz geçmemiş olmak,
•
Gümrük ve ticaretin tek çatı altında birleştirilmesinden kaynaklanan kurum içi uyumlaştırma ve
yeniden yapılandırma sorunu,
•
Yasal ve yapısal konularda sık yapılan değişiklikler
nedeniyle kurumsal kültürün ve aidiyetin zayıflaması,
•
Gümrük kapılarının modernize edilmeye ihtiyaç
duyulması,
•
Bakanlığın ihtiyaç duyduğu her düzeyde insan
kaynakları yetersizliği,
•
Gümrük ve ticaret uzmanı tanımı, yetiştirilmesi,
geliştirilmesi ve kariyer planlamasında yaşanılan
sorunlar,
•
Kurum içi ve kurumlar arası koordinasyon eksikliği,
9 4
4. BÖLÜM DÖNEMSEL PLAN
Bilgi işlem altyapısı
İnsan kaynakları yönetimi
Kurumsal kültür
Gelecek Perspektifi
Bakanlığımızın görevlerini etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi yeterli altyapı, etkin örgütlenme, güçlü kurum kültürü ve kaliteli insan
kaynaklarından oluşan kurumsal kapasitenin geliştirilmesine bağlıdır. Bu bağlamda;
•
Kurumun konumu ve kamuoyu nezdinde imajını güçlendirmek
•
Fiziki altyapıyı sürekli geliştirip kurumu modernize etmek
•
Çalışanlarının kendilerini kurumlarıyla bütünleştirdikleri bir kurum kültürü oluşturmak
•
Bir bütün halinde aynı amaca hizmet edecek kurum bilincini
oluşturmak. Stratejik yönetim, öğrenen organizasyon ve yönetişim ilke ve yaklaşımlarının benimsenmesine yönelik çalışmalar yapmak
•
Personel yönetimi anlayışından insan kaynakları yönetimi anlayışına geçmek. İnsan kaynakları yönetimine geçme çerçevesinde şu hususlarda değişme ve gelişme sağlanacaktır;
•
Motivasyon ve kurum aidiyeti,
•
Kariyer planlaması ve kariyer geliştirme,
•
Çalışan güvenliği ve memnuniyeti,
•
•
•
•
•
•
•
İş süreç analizleri ve görev tanımları,
İnsan gücü planlaması ve kadro değerlendirmesi,
İşe alım süreci,
Eğitim ve kişisel gelişim süreci,
Yer değiştirme (rotasyon),
Performans Değerlendirme Sistemi,
İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi,
AMAÇ 5
KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK, ÖĞRENME VE İLERLEME İLE
DEĞER ÜRETİMİNDE YETKİNLİK KAZANMAK
HEDEF 5.1: Kurum Konumunu Güçlendirmek ve Kurum Kültürünü
Geliştirmek
Yeni kurulan Bakanlığımızın kamuoyu nezdinde konum
ve imajını güçlendirmek amacıyla etik kurallara bağlı,
PRENSİPLER
• Konuyla ilgisi olan tüm birimlerin görüş ve değerlendirmelerine mutlaka yer vermek ve gerekli görülen
hallerde ortak çalışma grupları oluşturmak,
• Kurum içi ve kurum dışı etkin iletişimi sağlamak,
kurum kimliğini ön plana çıkaran eğitim odaklı kurumsal
kültürün oluşturulması hedeflenmektedir.
•
•
•
Kurumsal amaçlarla kişisel amaçları örtüştürmek,
Çalışanların motivasyonunu artırmak,
Etik değer kodlarını belirlemek ve bunları esas alarak
çalışmalar yapmak.
Proje, Faaliyetler ve Performans Göstergeleri
Yurt içi ve yurtdışı bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları yapmak
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
Tanıtım faaliyetlerini artırmak
Yüzde
BHİM
Kamuoyu algısı ve paydaş
memnuniyet anketi düzenlemek ve rapor hazırlamak
Adet
BHİM
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Tüm Birimler
10
10
10
10
10
-
1
1
1
1
1
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
9 5
Kurumsal amaçlar doğrultusunda çalışan motivasyon ve eğitimini sağlamak
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
Kurum kültürünü oluşturma
eğitimleri sayısı
Adet
EDB
Geliştirme eğitimine katılan
personel sayısı
Adet
Öğrenen örgüt yaklaşımını
işlemeye yönelik ders ve
eğitim planlanması yapılması
Öğrenen örgüt yaklaşımının
işlenmesi
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Tüm Birimler
2
3
3
3
3
EDB
Tüm Birimler
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
YIL
EDB
Tüm Birimler
√
-
-
-
-
Adet
EDB
Tüm Birimler
1
1
1
1
1
2013
2014
2015
2016
2017
20
40
60
80
100
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının kurumsal kapasitesini geliştirmek
Performans Göstergesi
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
eylem planı gerçekleşme
oranı
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
Yüzde
RTB
İlgili Birim
-
Denetim yöntem ve tekniklerinde standart belirlemek, e-teftiş uygulamaları için altyapı oluşturmak
Performans Göstergesi
E-teftiş ve denetim
standartları rehberlerinin
hazırlanması
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
RTB
Yüzde
İlgili Birim
-
2013
2014
2015
2016
2017
20
40
60
80
100
2013
2014
2015
2016
2017
1
1
1
1
1
İç kontrol standartlarına uyum düzeyini artırmak
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
Hazırlanan/revize edilen iç
kontrol eylem planı sayısı
Adet
SGB
9 6
4. BÖLÜM DÖNEMSEL PLAN
İlgili Birim
-
HEDEF 5.2: Kurumsal Altyapı Kapasitesini Geliştirmek
Bakanlığımızın görevlerini etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için fiziki altyapı ve bilgi işlem kapasitenin
sürekli yenilenmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Ayrıca, Bakanlığımızı oluşturan birimler arasında iletişim,
bilgi paylaşımı ve yetki belirsizliği gibi sorunlara mey-
dan vermemek için birimler arası ve birim içi ilişkilerde
güven esasına dayalı işbirliği ve bilgi paylaşımını daha
fazla geliştirmek, iletişimi güçlendirmek, katılımcılığı
sağlamak ve faaliyetlerde eşgüdümü esas kılmak hedeflenmektedir.
PRENSİPLER
• Elektronik gümrük uygulamalarına geçmek,
• Kağıtsız ortama geçmek,
• Veri, enformasyon ve bilgi yönetim sistemlerinden
azami düzeyde yararlanmak,
• Bilgi ve iletişim teknolojilerini sürekli güncellemek,
• İşlemleri basitleştirip hızlandırmak,
•
Estetik bir anlayışla gümrük idarelerini yeniden
tasarlamak,
Birimler arası ve birimler içi ilişkilerde koordinasyonu
ve katılımcılığı sağlamak ve iletişimi güçlendirmek,
Yetki ve görev paylaşımını rasyonel esaslara göre
yeniden belirlemek,
İlişkilerde güveni esas almak.
•
•
•
Proje, Faaliyetler ve Performans Göstergeleri
Gümrük laboratuvarlarının modernizasyonu ve akreditasyonunu yapmak
Performans Göstergesi
Modernizasyonu tamamlanan
laboratuvarların sayısı
Ölçü Birimi
Adet
Sorumlu Birim
İlgili Birim
BİDB
THGM
GGM
2013
2014
2015
2016
2017
-
1
1
2
2
2013
2014
2015
2016
2017
3
2
1
1
2
-
5
-
-
1
2013
2014
2015
2016
2017
-
25
25
25
25
Bakanlık hizmet binaları ve tesislerinin modernizasyonu ile hizmet kapasitesini geliştirmek
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
Modernize edilen Bakanlık
hizmet binaları ve tesisleri
sayısı
Adet
DHDB
Yap-İşlet-Devret modeli ile
modernize edilen gümrük
idaresi sayısı
Adet
DHDB
İlgili Birim
SGB
GGM
GMGM
HM
ABGEN
THGM
Liman otomasyon uygulamalarını BİLGE sistemine entegre etmek
Performans Göstergesi
Entegre oranı
Ölçü Birimi
Yüzde
Sorumlu Birim
RYKGM
İlgili Birim
BİDB
GGM
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
9 7
Hava ve deniz limanlarında araç ve yolcu bilgilerinin elektronik ortamda alınmasına yönelik olarak, ilgili kurumlarla
çalışmalar yapmak
Performans Göstergesi
Elektronik ortamda alınan
yolcu bilgilerinin risk analizi
sonucu kontrol edilen yolcu
sayısına oranı
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
Yüzde
GMGM
İlgili Birim
GGM
RYKGM
2013
2014
2015
2016
2017
1
3
3
3
3
İş süreçlerinin ve birimlerin kullanmakta olduğu yazılımların gözden geçirilerek iş etki analizlerini yapmak, BT açısından
eksiklik, fazlalık ve mükerrerlikleri değerlendirmek
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Gümrük ve ticaret işlemlerine
ilişkin kullanılmakta olan
rehabilitasyon yapılan yazılım
sayısı
Adet
BİDB
TÜM
BİRİMLER
2
2
2
2
2
Gümrük ve ticaret işlemlerine
ilişkin kullanılmakta olan
revize edilen yazılım sayısı
Adet
BİDB
TÜM
BİRİMLER
2
2
2
2
2
2013
2014
2015
2016
2017
Doküman Yönetim Sistemini ihtiyaca uygun, rasyonel uygulanabilir şekilde yapılandırmak
Performans Göstergesi
DYS ile ilgili gereksinimleri
karşılayan yazılım sağlanması
DYS ile ilgili yazılımın
yaygınlaştırılması
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
Yıl
BİDB
DHDB
-
√
-
-
-
-
Yüzde
DHDB
TÜM BİRİMLER
50
20
15
10
5
2013
2014
2015
2016
2017
20
30
30
10
10
TIR, Taşıt ve İhbar Takip Sistemlerini revize etmek
Performans Göstergesi
Taşıt, Tır, Kara Kapıları Taşıt
Takip ve İhbar Programlarını,
risk analizi ve ihbar takibi ile
yolcu işlemlerini de kapsayacak şekilde kara kapılarında
daha etkin bir şekilde uygulamak amacıyla revize etmek
9 8
Ölçü Birimi
Yüzde
4. BÖLÜM DÖNEMSEL PLAN
Sorumlu Birim
GMGM
İlgili Birim
RYKGM
BİDB
GGM
Bakanlık görev sahasındaki hizmetler için kağıt ortamındaki işlemlerin tamamen kaldırılarak, elektronik imzalı
ortama geçmek
Performans Göstergesi
Veri giriş salonlarında e-imza
kullanım oranı
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
Yüzde
BİDB
İlgili Birim
RYKGM
2013
2014
2015
2016
2017
100
-
-
-
-
2013
2014
2015
2016
2017
√
-
-
-
-
2013
2014
2015
2016
2017
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı otomasyon sistemini oluşturmak
Performans Göstergesi
Otomasyon Sisteminin
kurulması
Ölçü Birimi
Yıl
Sorumlu Birim
BİDB
RTB
İlgili Birim
-
İç iletişime yönelik teknolojik altyapıyı iyileştirmek
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
Merkez-taşra sağlanan PC
sayısı
Adet
BİDB
-
500
300
300
300
300
Taşra UPS altyapısının yenilenen sayısı
Adet
BİDB
-
80
50
10
5
5
Kablolama yenilenen idare
sayısı
Adet
BİDB
-
5
3
3
3
3
İletişim altyapısı yenilenen
idare sayısı
Adet
BİDB
-
20
10
5
5
5
2013
2014
2015
2016
2017
Taşra teşkilatında personel yetersizliklerini gidermek
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
Personel ihtiyacı taleplerindeki
azalma oranı
Yüzde
PDB
-
40
40
20
-
-
Görevde yükselmeye tabii
unvanlardaki ihtiyacın azalma
oranı
Yüzde
PDB
-
40
20
20
20
-
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
9 9
HEDEF 5.3: Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçmek
İnsan kaynakları yönetimi kavramı, mevcut personel yönetimi anlayışı ile kıyaslandığında, uygulamada çok daha
geniş içerik-faaliyet alanı bulan ve barındırdığı öğeler
yönüyle klasik yönetim anlayışının ötesinde çağdaş bir
kavram olarak kabul görmektedir. Bakanlığımızın amaç ve
PRENSİPLER
• Eğitim altyapısı ve kapasitesini geliştirerek nitelikli
insan kaynağı yaratmak,
• Çalışanların memnuniyet düzeylerini ve motivasyonlarını artırmak,
• Çalışanların kurumsal yönetim ve işlere katılımlarını
ve katkılarını artırmak,
hedefleri doğrultusunda, misyon, vizyon ve organizasyon
yapısına uygun yöntem ve düzenlemelerin hayata geçirilmesinde göz önünde bulundurulması gereken insan
kaynakları yönetiminin temel unsurlarının uygulanması
hedeflenmektedir.
•
İnsan kaynakları odaklı yönetim anlayışını yerleştirmek,
Performans değerlendirmesi ve ödüllendirme yapılırken yaratılan değeri dikkate almak.
•
Proje, Faaliyetler ve Performans Göstergeleri
Kurumsal yeniden yapılandırma ve insan kaynakları projesini uygulamak
Performans Göstergesi
Görev tanımları yapılmış optimum kadroları ve performans
göstergeleri belirlenmiş idare/
birim sayısı
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Adet
İDBB
Tüm
Birimler
-
15
15
15
15
Elektronik eğitim imkanlarının sağlanması, simülasyon sistemi, akıllı sınıf, e-öğrenme modülleri ve eğitim takip programı
gibi konularda araştırmalar yapmak ve gerekli yapıyı kurmak
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Eğitim ihtiyaç analizine dayalı
olarak hazırlanacak eğitim
planı
Adet
EDB
-
1
1
1
1
1
Elektronik Eğitim İmkanlarının
Sağlanması
Yüzde
BİDB
EDB
Tüm
Birimler
20
20
20
20
20
100
4. BÖLÜM DÖNEMSEL PLAN
Yer değiştirme sistemini yeniden düzenlemek
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Sistemin yeniden düzenlenmesi
Yıl
PDB
-
-
√
-
-
-
Şikayet ve davalarda azalma
oranı
Yüzde
PDB
-
-
-
10
10
10
Memnuniyet Anketi
Adet
PDB
-
1
1
1
1
1
İnsan kaynakları bilgi sistemini iyileştirme ve yeni personel bilgi sistemi kurmak
Performans Göstergesi
Ölçü Birimi
Sorumlu Birim
İlgili Birim
2013
2014
2015
2016
2017
Personel bilgi sistemi
yazılımının hazırlanması
Yüzde
BİDB
PDB
50
50
-
-
-
Personel bilgi sistemi
yazılımının yaygınlaştırılması
Yüzde
BİDB
PDB
-
80
20
-
-
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
101
5. BÖLÜM
MALİYETLENDİRME
5. BÖLÜM
MALİYETLENDİRME
Stratejik planlama sürecinde maliyetlendirme, misyon
ve vizyon doğrultusunda geliştirilen politikaların ve
bunların yansıtıldığı amaç ve hedeflerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması suretiyle, politika tercihlerinin
ve karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine katkı sağlamayı ve bütçe ile arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi
amaçlamaktadır. Bakanlığın 2013 – 2017 yılları arasında
stratejik amaçlar doğrultusunda yürütmeyi öngördüğü
faaliyet ve projelerin bütçe harcama kalemleri bazında
olası maliyetleri belirlenirken, 2013–2015 Orta Vadeli
Mali Planı ile 2013 yılı Bütçe Ödenek Cetvelinde yer alan
bütçe tahminleri rakamları göz önünde bulundurulmuş,
sonraki yıllar için de önceki yıllardaki artış oranları, mevcut ve olası enflasyon rakamları ve ekonomideki eğilimler dikkate alınmıştır. Nihai tablo olan hedefler bazında
maliyetler aşağıda sunulmuştur.
Tablo 10. Maliyet Tablosu (TL)
STRATEJİK EKSEN 1: GÜMRÜK VE TİCARET POLİTİKALARINI GELİŞTİRME
AMAÇ 1: Gümrük ve Ticarete İlişkin Yönlendirici Politikaları İlgili Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği ve Eşgüdüm Halinde
Belirlemek
2013
2014
2015
2016
2017
HEDEF 1.1
70.000
78.750
82.000
87.000
90.000
HEDEF 1.2
155.050
162.800
171.000
179.000
188.500
HEDEF 1.3
1.766.112
1.854.000
1.947.000
2.044.000
2.146.000
EKSEN 1 TOPLAMI
1.991.162
2.095.550
2.200.000
2.310.000
2.424.500
104
5. BÖLÜM MALİYETLENDİRME
STRATEJİK EKSEN 2:
TÜKETİCİYE YÖNELİK ÜRÜNLERİN GÜVENLİĞİ VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI
AMAÇ 2 : Tüketicinin Korunması ve Tüketiciye Yönelik Ürünlerin Güvenliğini Sağlayıcı Yasal ve Yönetsel Tedbirleri Almak
2013
2014
2015
2016
2017
HEDEF 2.1
2.624.500
2.361.000
2.480.000
2.604.000
2.734.000
HEDEF 2.2
2.624.500
3.150.000
3.307.500
3.473.000
3.647.000
EKSEN 2 TOPLAMI
5.249.000
5.511.000
5.787.500
6.077.000
6.381.000
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
105
STRATEJİK EKSEN 4: GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ TACİRLER, KOOPERATİFLER, ESNAF VE
SANATKARLAR VE BUNLARIN ÜST KURULUŞLARININ YÖNETİŞİM, DÜZENLEME VE
DENETLENMESİ
13.585.520
13.585.520
1.520.418
75.609.522
117.000
495.000
333.677.676
GENEL YÖNETİM
GİDERLERİ
341.061.674
355.469.000
373.242.500
391.904.600
411.500.000
GENEL TOPLAM
817.614.386
857.972.064
900.861.706
945.894.440
993.163.632
Kırmızı ile belirtilenler bütçe dışı kaynak ihtiyacını göstermektedir.
106
5. BÖLÜM MALİYETLENDİRME
Tablo 11. Kaynak Tablosu
AÇIKLAMA
2013
2014
2015
2016
2017
Genel Bütçe
511.228.650
536.711.220
563.547.518
591.723.969
621.311.688
Özel Bütçe
-
-
-
-
-
Yerel Yönetimler
-
-
-
-
-
Sosyal Güvenlik Kurumları
-
-
-
-
-
7.000.000
7.350.000
7.717.500
8.103.375
8.503.544
-
-
-
-
-
Dış Kaynaklar
49.885.000
-
-
-
-
Diğer(Bakanlık Payı, İç Ticaret Payı,
Yap-İşlet-Devret Modeli)
248.785.736
313.682.094
329.364.668
345.830.096
363.103.400
TOPLAM
817.124.386
857.972.064
900.861.706
945.894.440
993.163.632
Bütçe Dışı Kaynaklar (Bakanlık Payı, İç Ticaret Payı)
Döner Sermaye
Vakıf ve Dernekler
715.000
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2013-2017
107
6. BÖLÜM
İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
6. BÖLÜM
İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
Stratejik planlama dinamik bir süreç olduğu için, uygulama başladıktan sonra da düzenli olarak veri/bilgi toplanması ve analizi gerekmektir. Stratejik planın sürekli
izlenerek amaç ve hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin değerlendirilmesi ve değişen şartlar doğrultusunda, gerekli görüldüğünde amaçlara yönelik hedeflerde değişikliğe gidilmesi de bu sürecin bir parçasıdır.
Bu bağlamda izleme, stratejik plan ve programınızla ilgili
sorulara ve değişen çevresel koşullara cevap verebilmek
için, yardımcı bilgi toplamaktır. Proje ve faaliyetler, hizmetler veya kurumu ya da planı etkileyen benzeri dış
faktörler hakkındaki bilgiler; planlı ve düzenli olarak toplanarak değerlendirilir ve rapor haline getirilir. İzleme ile
elde edilen bilgiler; aylık Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın
koordinasyonunda periyodik olarak toplanıp ihtiyaca
cevap verebilmek amacıyla bir araya getirilir:
İzleme, rutin ve sürekli iken, değerlendirme stratejik
planın ömrü içerisinde belirli noktalarda plan hakkında
karar verebilmek için, izlemeyi ve toplanan tüm bilgileri
kullanmaktır. Gerektiğinde ve karar vermenin ötesinde,
gerekli değişiklikleri ve geliştirmeleri yapmak için de bu
bilgilerden faydalanılacaktır.
Stratejik planlama kavramını oluşturan elemanlar planlamanın nasıl yapılacağı, planın yürürlüğe konulması,
dokümanların yazımı ve iletilmesi ve nihayet planın işleyişinin değerlendirilmesidir.
Gerek organizasyonların oluşturulmasında, gerekse palanların hazırlanmasında üzerinde durulan en önemli
nokta, stratejik konuların ve hedeflerin tanımlanmasıdır.
Tanımlayamadığınız şeyleri ölçemezsiniz, ölçemediğiniz
şeyleri de yönetemezsiniz1. İşte bu çerçevede, stratejik
konuların etkilerinin belirlenmesi ile hedeflere ne ölçüde
ulaşıldığının tespiti, izleme ve değerlendirmenin büyük
önemini ortaya koymaktadır. Bir başka anlatımla, planın
uygulanmadaki başarı durumu, planlanan faaliyetlerin
izlenmesi ve değerlendirilmesi ile anlaşılmaktadır.
İzleme ve değerlendirme, sadece ne derecede başarılı
olunduğunu ölçmekle kalmaz, aynı zamanda daha etkin
olmak için bize yardımcı olur. Etkinliği gösterebilmek için
elle tutulabilirliği/ölçülebilirliği sağlamak gerekir. İzleme
ve değerlendirme, planın uygulanma aşamasında şu
anahtar soruları gündeme getirir;
1
110
6. BÖLÜM
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Kaplan & Norton, 1996
• Amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı,
• Ulaşıldı ise; gelişme hakkında bilgi sağlanması ve iletişimi,
• Ulaşılamadı ise; aşağıdaki sorular gündeme gelir;
- Amaçlara planda belirlenen zamana göre
ulaşılabilecek midir? Ulaşılamayacaksa neden?
- Tamamlama için öngörülen tarihler değiştirilmeli midir? (Bu değişikliği yaparken çok dikkatli
olunmalıdır).
- Personelin amaçlara ulaşmak için nakit, ekipman, alt yapı, eğitim vb. uygun kaynakları var
mıdır?
Değerlendirme sonuçlarının çeşitli kademelerce
kullanılmak üzere yazılı doküman haline getirilmesi
önemlidir. Bu bağlamda, Bakanlığımızda izleme ve
değerlendirme faaliyetlerini etkili olarak yapabilmek
üzere, merkez birimlerin üst düzey temsilcilerinden
oluşan İzleme Komisyonu ile merkez birim amirlerinden oluşan Değerlendirme Komisyonu oluşturulacaktır. Hedeflere ilişkin birden çok sorumlu birim
bulunduğu takdirde, sorumluluk düzeyi izleme değerlendirme aşamasında tespit edilerek, izleme ve
değerlendirme raporları periyodik olarak hazırlanacaktır.
- Amaç ve hedefler halen gerçekçi midir?
- Amaçlara ulaşmak için üzerinde daha fazla durulması gereken öncelikler değiştirilmeli midir?
- Amaçlar değiştirilmeli midir? (Bu değişiklik çok
dikkatli yapılmalıdır. Hedefler değişmeden önce
sarf edilen çabanın, neden hedeflere ulaşılmasını
sağlayamadığı bilinmelidir.)
• Gerek gelecekteki izleme ve değerlendirme faaliyetlerini, gerekse gelecekteki planlama faaliyetlerini
geliştirmek için yapılan izleme ve değerlendirmeden
neler öğrenilebildiği,
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2013-2017
111
EKLER
EK TABLO 1: Stratejik Plan Çalışma Grupları
Koordinatörler
Neşet AKKOÇ; Müsteşar Yardımcısı
Fatih İslam KARAOĞLU; Strateji Geliştirme Başkanı
Kamile SOYALP; Şube Müdür V.
MİSYON GRUBU
VİZYON GRUBU
TEMEL STRATEJİLER GRUBU
KURUMSAL DEĞİŞİM GRUBU
114
EKLER
HEDEF 1.3: Politika geliştirme
ile hızlı ve nitelikli karar
almaya yardımcı olacak
veri, enformasyon ve bilgi
yönetimini geliştirmek ve
kurumsallaştırmak
HEDEF 1.2: Gümrük ve ticaret
politikalarının geliştirilmesinde
tüm paydaşların katkı sunacağı
katılımcı bir yapı oluşturmak
HEDEF 1.1: Genel ve konuya
özel politikalar belirlemek ve
gerçekleştirmek
AMAÇ 1: Gümrük ve ticarete
ilişkin yönlendirici politikaları
ilgili kurum ve kuruluşlarla
işbirliği ve eşgüdüm halinde
belirlemek
HEDEF 2.2: Tüketiciye
yönelik ürünlerin
muhtemel risklerine ve
zararlarına karşı tüketici
güvenliğini esas alan bir
piyasa denetim sistemini
kurmak
HEDEF 2.1: Tüketicinin
korunmasını sağlayıcı
tedbirleri almak, eğitim ve
araştırmaları teşvik etmek
AMAÇ 2: Tüketicinin
korunması ve tüketiciye
yönelik ürünlerin
güvenliğini sağlayıcı
yasal ve yönetsel
tedbirleri almak
HEDEF 3.5: AB müktesebatına uyum
çalışmalarını yürütmek, uluslararası
kuruluşlarla ve diğer ülkelerle çok taraflı ve ikili
işbirliğini artırmak ve uluslararası anlaşmalara
taraf olmak
HEDEF 3.4: Tasfiyelik hale gelen eşyaları hızlı
ve güvenli bir şekilde tasfiye etmek
HEDEF 3.3: Kaçakçılıkla etkin mücadele
etmek için gerekli yönetsel ve yapısal
tedbirler almak
HEDEF 3.2: Gümrük kontrollerini, risk
analizini esas alarak gerçekleştirmek
HEDEF 3.1: Eşyanın muayene ve
kontrolünü daha etkin, kolay ve hızlı şekilde
gerçekleştirmek
AMAÇ 3: Eşya, taşıt ve yolcu hareketlerinin
hızlı, etkili, kolay ve güvenli bir şekilde
gerçekleştirilmesini sağlamak
HEDEF 4.1 : Şirketler,
kooperatifler, esnaf ve
sanatkârlar ile bunların
üst kuruluşlarına yönelik
stratejiler geliştirmek,
düzenlemeler yapmak ve
yürütmek
AMAÇ 4 : Bakanlığımızın
görev alanındaki kurum
ve kuruluşlara yönelik
politikalar belirlemeye
yardımcı olmak ve
belirlenen politikaları
işbirliği içerisinde hayata
geçirmek
Yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla ülkemizi,
gümrük hizmetlerinin ve ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı,
dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri haline getirmek.
VİZYONUMUZ
politika ve uygulamaları geliştirmek, yürütmek ve denetlemek.
Gümrük ve ticaret alanında;
- rekabeti, girişimciliği ve ekonomik büyümeyi teşvik eden,
- piyasa aktörlerinin kurumsal yapılarını güçlendiren,
- üreticileri ve tüketicileri koruyan,
- etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunan,
MİSYONUMUZ
HEDEF 5.3: Personel
yönetiminden insan
kaynakları yönetimine
geçmek
HEDEF 5.2: Kurumsal
altyapı kapasitesini
geliştirmek
HEDEF 5.1: Kurum
konumunu güçlendirmek
ve kurum kültürünü
geliştirmek
AMAÇ 5: Kurumsal
kapasiteyi geliştirmek,
öğrenme ve ilerleme
ile değer üretiminde
yetkinlik kazanmak
EK TABLO 2: Amaç / Hedef / Strateji İlişkisi
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2013-2017
115
116
EKLER
Kurumsal
Değişim ve
Gelişim
Gerçek ve Tüzel
Kişi Tacirler,
Kooperatifler, Esnaf ve
Sanatkarlar ve
Bunların Üst
Kuruluşlarının
Yönetişim,
Düzenleme ve
Denetlenmesi
Uluslararası
Eşya, Taşıt ve
Yolcu
Hareketlerinin
Yönetimi
Tüketiciye
Yönelik
Ürünlerin
Güvenliği ve
Tüketicinin
Korunması
Gümrük ve
Ticaret
Politikalarını
Geliştirme
STRATEJİK
EKSENLER
√
√
√
EDB
√
ESGM
√
√
GGM
√
√
GMGM
HM
√
İDDB
√
√
İTGM
√
√
√
√
KGM
√
PDB
√
√
RTB
√
√
√
RYKGM
√
√
√
√
SGB
√
THGM TKPGM
√
√
Hedef 5.2. Kurumsal altyapı kapasitesini geliştirmek
Hedef 5.3. Personel yönetiminden insan kaynakları
yönetimine geçmek
Hedef 5.1. Kurum konumunu güçlendirmek ve kurum
kültürünü geliştirmek
Hedef 4.1. Şirketler, kooperatifler, esnaf ve sanatkârlar ile bunların üst kuruluşlarına yönelik stratejiler
geliştirmek, düzenlemeler yapmak ve yürütmek
Hedef 3.5. AB müktesebatına uyum çalışmalarını
yürütmek, uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerle
çok taraflı ve ikili işbirliğini artırmak ve uluslararası
anlaşmalara taraf olmak
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Hedef 3.3. Kaçakçılıkla etkin mücadele etmek için
gerekli yönetsel ve yapısal tedbirler almak
Hedef 3.4. Tasfiyelik hale gelen eşyaları hızlı ve güvenli
bir şekilde tasfiye etmek
√
Hedef 3.2. Gümrük kontrollerini, risk analizini esas
alarak gerçekleştirmek
Hedef 3.1. Eşyanın muayene ve kontrolünü daha etkin,
kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirmek
√
√
√
DHDB
Hedef 2.2. Tüketiciye yönelik ürünlerin muhtemel
risklerine ve zararlarına karşı tüketici güvenliğini esas
alan bir piyasa denetim sistemini kurmak
√
BİDB
√
√
ABDİGM BHİM
Hedef 2.1. Tüketicinin korunmasını sağlayıcı tedbirleri almak, eğitim ve araştırmaları teşvik etmek
Hedef 1.3: Politika geliştirme ile hızlı ve nitelikli
karar almaya yardımcı olacak veri, enformasyon ve
bilgi yönetimini geliştirmek ve kurumsallaştırmak
Hedef 1.2: Gümrük ve ticaret politikalarının
geliştirilmesinde tüm paydaşların katkı sunacağı
katılımcı bir yapı oluşturmak
Hedef 1.1: Genel ve konuya özel yönlendirici
politikalar belirlemek ve gerçekleştirmek
HEDEFLER
SORUMLU BİRİMLER
EK TABLO 3: Hedef - Birim Matrisi
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017
117
118
Download