SİBER GÜVENLİK PROTOKOLÜ İMZALANDI

advertisement
SİBER GÜVENLİK PROTOKOLÜ İMZALANDI
Üniversitemiz ile EPEYD (Engelsiz Perspektif Engellilere Yardım Derneği) arasında
engelsiz siber güvenlik eğitimi konusunda iĢbirliği yapmak üzere protokol imzalandı.
Türkiye'de ilk kez Alanya merkezli olarak, fiziksel engelli olmakla birlikte zihinsel
yetenekleri yüksek bireylerin eğitilerek; yüzyılımızın en büyük problemlerinden biri olan ve
ülkemiz için de büyük önem arz eden siber güvenlik alanında üstün nitelikli kiĢiler
yetiĢtirmek ve aynı zamanda engellilerin toplumla entegrasyonunu sağlamak amacı bu
protokolün ana temasını oluĢturmaktadır.
Protokol töreninde konuĢan Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet PINARBAġI, üniversite olarak
EPEYD'e her türlü eğitim ve alt yapı desteğini sağlayacaklarını belirterek, bu güzel amaca
hizmet etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gayretlerinden dolayı dernek
baĢkanı Kerem ÜNSAN, dernek üyesi Osman ÜNSAN ve dernek basın danıĢmanı Servet
SĠPAHĠOĞLU'na teĢekkür etti.
Dernek BaĢkanı Kerem Ünsal ise, derneğe olan katkının tüm kurum ve kuruluĢlar
tarafından giderek arttığını, derneğin sivil savunmaya yaptığı katkılardan dolayı özellikle Sivil
Savunma Bakanlığı tarafından çok yakinen tanındığını ve takip edildiğini söyledi. Ünsan
önümüzdeki günlerde Ankara'da Siber Güvenlik konusunda çok büyük bir çalıĢtay
toplantısının yapılacağını EPEYD olarak bu çalıĢtaya öncülük yapacaklarını belirtti.
Derneğin Halkla ĠliĢkiler Sorumlusu Servet Sipahioğlu ise, Ülkemizde ilk kez Alanya
merkezli kurulacak olan Siber Güvenlik Eğitim Merkezi'nin son derece önemli olduğunu ve
bir ilkin baĢarıldığını belirterek, "Siber güvenlik konusunda ülkemiz ve bölgemiz adına çok
önemli çalıĢmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz aylarda Alanya'da ilk kez Siber Güvenlik Paneli
düzenledik. ġimdi ise arkamıza ALKÜ'yü aldık. Derneğimize Milli Savunma Bakanlığı
MüsteĢarlığı çok büyük destek veriyor. Derneğimiz Türkiye'de ses getirmeye devam ediyor"
dedi.
Download