Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon

advertisement
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
(Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. B Tipi
Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend Değişken
Alt Fonu (1.Alt Fon))
1 Ocak 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait
finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu
-
İçindekiler
Finansal tablolarla ilgili bağımsız denetim raporu
Sayfa
1-2
Finansal durum tablosu
3
Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
4
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
5
Nakit akış tablosu
6
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar
7-27
‘jP!
E
Buıldıng a better
workıng world
Güney Bağrnsız Denetim ve
SMMM AŞ
Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak No:27
Maslak, Sarıyer 34398
İstanbul Turiey
Tel: +902123153000
Fax: —90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil Na: 479920-427502
-
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
(Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. 8 Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı
Değerli Maden Trend
Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon))
Kurucu Yönetim Kurulu’na
Finansal Tablolara ilişkin Rapor
Azimut Podföy Yönetimi AŞ. Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon <Eski Adıyla Global Menku
l Değerler
A.Ş. D Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon))
Kurucu
Yönetim Kurulu’na (“Fon”) 31 Aralık 2015 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte
sona eren
hesap dönemine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, toplam değer/net varlık değeri
değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen
dipnotlar ve diğer
açıklayıcı notlardan oluşan ilişikteki finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.
Kurucu Yönetiminin Finansal Tablolara ilişkin Sorumluluğu
Kurucu yönetimi; fınansal tabloların Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına
ilişkin Tebliğ (Il
14.2) (“Tebliğ”) çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nca ÇSPK”) belirlenen esaslar
a ve bunlar ile
düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standartları hükümlerini içeren; “SPK Muhas
ebe ve
Finansal Raporlama Mevzuatı”na uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir
biçimde
sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen finansal tablola hazırla
rın
nmasını
sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.
Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu finansal tablolar hakkın
da görüş
vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan
bağımsız denetim
standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafın
dan yayımlanan
Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun
olarak
yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetim
in, finansal
tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlan
arak
yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetim, finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde
etmek
amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, fınansa
l tablolardaki
hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesi de dahil, bağıms
ız denetçinin
mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara
uygun
denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla, Fon’un finansal tablolarının hazırlanması
ve gerçeğe
uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, Fon’un kontro
iç
lünün
etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün olarak finansa
l tabloların
sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, Kurucu Yönetim Kurulu tarafından kullanılan
muhasebe
politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadı
ğının
değerlendirilmesini de içerir.
Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün
oluşturulması
için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
A member flrm ofErnsı Svoung Gı0b0ı Limlıed
EY
Building a better
working world
Görüş
Görüşümüze göre, finansal tablolar, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
(Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend
Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon)) 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle finansal durumunu ve aynı tarihte sona
eren hesap dönemine ait fınansal performansını ve nakit akışlarını SPK Muhasebe ve Finansal
Raporlama Mevzuatı’na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.
Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere ilişkin Rapor
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Fonun 1
Ocak-31 Aralık 2015 hesap döneminde defter tutma düzeninin, TTK ile Fonun bağlı olduğu şemsiye
fon iç tüzüğünün hnansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa
rastlanmamıştır.
UK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Kurucu Yönetim Kurulu tarafımıza denetim
kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir.
ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Ernst
a Young Global Limited
(2)
A nıcrnhcr
in, ol Lrr,nt
Yoo, ,{,
610001 Lımitolİ
Azimut Porttöy Yönetimi A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
(Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden
Trend
Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon))
Bağımsız Denetim’den Geçmiş
31 Aralık 2015 Tarihli finansal durum tablosu
<Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
Ters Repo Alacakları
Diğer Alacaklar
Takas Alacakları
Finansal Varlıklar
Dipnot
referansları
31 Aralık
2015
31 Aralık
2014
4
495.012
52.665
2.517
-
-
6
Toplam Varlıklar (A)
Yükümlülükler
Takas Borçları
Diğer Borçlar
287
1.076.350
574.705
1.624.344
965.347
Toplam Yükümlülükler (Toplam DeğeriiNet Varlık
Değeri Hariç) (B)
Toplam DeğeriNet Varlık Değeri (A-B)
(58.089)
(4.329)
(48.983>
(62.418)
1.575.361
902.929
Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
(3)
-
(48.983)
-
5
-
369.086
1 9.039
Azimut Porttöy Yönetimi A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
(Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend
Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon))
Bağımsız Denetim’den Geçmiş
1 Ocak-31 Aralık 2015 Tarihli Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”> olarak gösterilmiştir.)
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere ilişkin Gerçekleşmiş
Kar/Zarar
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş
Kar/Zarar
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyet Gelirleri
Yönetim Ücretleri
Saklama Ucretleri
Denetim Ucretled
Kurul Ücretleri
Komisyon ve Diğer işlem Ücretleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Esas Faaliyet Giderleri
Esas Faaliyet Kar/Zararı
Net Dönem Karı/Zararı ÇA)
DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıfiandırılacaklar
Diğer Kapsamlı Gelir (B)
TOPLAM DEÖERDEINET VARLIK DEĞERİNDE
ARTIŞ(AZAÜŞ (A+B)
Dipnot
referansları
1 Ocak31 Aralık
2015
1 Ocak
31 Aralık
2014
10
32553
8980
10
34.832
(10.937)
11
11
(48463)
1 8.638
37.560
(32.833>
(12.704)
(1.764)
(228)
(3.146>
(8.086)
(58.761>
(21.201)
(21.201)
-
-
-
-
-
-
(21.201)
46.077
Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
(4)
7.029
81.701
86.773
(17.218)
(13.282>
(2.720>
(104>
(1.448)
(5.924)
(40.696)
46.077
46.071
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
(Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend
Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon))
Bağımsız Denetim’den Geçmiş
1 Ocak-31 Aralık 2015 Tarihli Toplam DeğerİNet Varlık Değeri Değişim Tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Dipnot
1 Ocak1 Ocak
referanslan 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
Toplam DeğerilNet Varlık Değeri (Dönem Başı)
8
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış/Azalış
Katılma Payı Ihraç Tutarı (+)
Katılma Payı iade Tutarı (-)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Sonu)
8
902.929
666.557
(21.201)
2.454.609
(1.760.976>
46.077
1,590.061
(1.399.766)
1.575.361
902.929
Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
(5)
Azimut Porttöy Yönetimi A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
(Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend
Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon))
1 Ocak -31 Aralık 2015 Dönemine ait Nakit Akış Tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Dipnot
referanslan
k işletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Net Dönem Karı/Zararı
Net Dönem Karı!Zararı Mutabakatı ile Ilgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile Ilgili Düzeltmeler
Kar/Zarar Mutabakatı ile Ilgili Diğer Düzeltmeler
Işletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
Alacaklardaki Artış/Azalışla ilgili Düzeltmeler
Borçiardaki Artış/Azalışla ligili Düzeltmeler
Işletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla ilgili
Düzeltmeler
Faaıiyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
Alınan Faiz
Diğer Nakit Gidşleri/Çıkışları
B. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Katılma Payı thraçtarından Elde Edilen Nakit
Katılma Payı ladeleh Için Ödenen Nakit
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve
Nakit Senzerlerindeki Net Artış/Azalış (A+B)
C. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit
Benzerleri Uzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Net Artış/Azalış (A+B÷C)
D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)
10
10
4
1 Ocak31 Aralık
2015
1 Ocak
31 Aralık
2014
(201.1 39)
(21.203)
(81.016)
(32.553)
(48.463)
(78.807)
387.838
(13.435)
(195.746)
46.077
(1.951)
(8.980)
7029
(414.964)
(380.615)
58.331
(453.209)
(20.113)
32.553
(52.665)
693.633
2.454.610
(1.760.976)
(92.680)
172.092
8.980
163.112
190.295
1.590.061
(1.399.766)
492.495
(8.451)
-
-
492.495
2.517
495.012
(8.451)
10.968
2.517
Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
(6)
Azimut Porttöy Yönetimi A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
(Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend
Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon))
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar
<Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1.
Fon hakkında genel bilgiler
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon (Eski Adıyla Global Menkul Değerler
A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon)> Fonu’dur.
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ‘nun 52. ve 53.
maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine göre yönetilmek üzere tasarruf sahiplerinden
katılma payları karşflığında toplanan paralarla, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına
göre, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen varlık ve/veya işlemlerden oluşan portföyleri işletmek
amacıyla Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon kumlmuştur.
Fon yönetim kurulu tarafından 10 Temmuz 2015 tarihinde alınan kararla Global Menkul Değerler A.Ş.
B Tipi Şemsiye Fonu na Bağlı Değerli Maden Trend Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon>’un adı Azimut PYŞ
Beşinci Değişken Fonu olarak değiştirilmiştir.
Fon Kurucusu, Yöneticisi ve Saklayıcı Kurum ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:
Kurucu:
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Büyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria A Kule K:4 Esentepe-Şişli 34394 Istanbul
Yönetici:
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Büyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria A Kule K:4 Esentepe-Şişli 34394 Istanbul
Saklayıcı Kurumlar:
Istanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Şişli Merkez Mahallesi Merkez Caddesi No: 6 34381 Şişli / Istanbul
Türkiye iş Bankası A.Ş.
iş Kuleleri Kule 1 Kat: 1 34330 Levent/Istanbul
Fon’un yönetim stratejisi
Fonun yatırım stratejisi; Fon portföyüne dahil edilecek sermaye piyasası araçlarının seçimi sırasında
temel analiz, teknik analiz ve kantitatif analiz gibi temel araştırma yöntemleri kullanılarak belirlenen
yatırım araçları güncel piyasa koşullarına uygun yatırım çeşitlendirmesi ve portföy zamanlaması gibi
temel kriterler göz önünde bulundurularak portföye dahil edilir ve bu suretle getiri elde edilmesi
amaçlanır. Yatırım yapılacak fınansal enstrümanların seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az
olanları tercih edilir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir.
Ancak söz konusu sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80’ini aşamaz. Yatırım
yapılacak varlıklar gözönünde bulundurularak fonun volatilite aralığına karşılık gelen risk değeri 3-4
aralığında kalacaktır.
(7)
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
<Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend
Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon))
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar
Sunuma ilişkin temel esaslar
Uygulanan muhasebe standartları
SPK, 28 Şubat 1990 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, Xl/6 numaralı tebliği ve bu tebliğe değişiklik
getiren 19 Aralık 1996 ve 27 Ocak 1998 tarihli tebliğler ile Menkul Kıymetler Yatırım Fonları tarafından
1 Ocak 1990 tarihinden başlayarak düzenlenecek mali tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına
ilişkin ilke ve kuralları belirlemişti. 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına Ilişkin Tebliği” (11-14.2) (Tebliğ) ile 31
Aralık 2014 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yatırım fonlarının finansal tablolarının hazırlanmasında
Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarının (TMS) esas alınması hüküm altına alınmış ve
finansal rapor tanımı yapılarak, bu kapsama finansal tablolar, sorumluluk beyanları ve portföy raporları
aJınmıştır. Fiyat raporları ve partföy dağılım raporlarından oluşan portföy raporları, fon portföylerinde
yer alan varlıkların değerlenmesine ve değerlemeler sonucunda hesaplanan fon portföy ve toplam
değerlerine ilişkin bilgileri içeren raporlar olarak düzenlenmiştir. Ayrıca SPK sözkonusu finansal
tablolara ilişkin olarak tablo ve dipnot formatlarını yayımlamıştır.
TMS’ye Uygunluk Beyanı
Fon, finansal tablolarını Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867
(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına
ilişkin Tebliği” (11-14.2) kapsamında hazırlanan fınansal raporların, bağımsız denetim raporuyla birlikte
bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişinin imzasını taşıyan bir yazı ekinde kurucuya
ulaşmasından sonra, kurucu tarafından finansal raporların kamuya açıklanmasına ilişkin yönetim
kurulu kararına bağlandığı tarihi izleyen altıncı iş günü mesai bitimine kadar KAPta açıklanması
gerekir. Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılan finansal varlıklar, haricinde maliyet
esası baz alınarak TL olarak hazırlanmıştır.
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle fınansal tablolar yayımlanmak üzere 29 Şubat 2016 tarihinde Kurucu
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Muhasebe politikalarında değişiklikler ve hatalar
Yeni bir TMSrrFRS’nin ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri, söz
konusu TMS/TFRS’nin şayet varsa, geçiş hükümlerine uygun olarak geriye veya ileriye dönük olarak
uygulanmaktadır. Herhangi bir geçiş hükmünün yer almadığı değişiklikler, muhasebe politikasında
isteğe bağlı yapılan önemli değişiklikler veya tespit edilen muhasebe hataları geriye dönük olarak
uygulanmakta ve önceki dönem fınansal tabloları yeniden düzenlenmektedir.
Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Fonun cari dönem finansal
tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır ve uygunluk sağlanması açısından
karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden düzenlenir veya sınıflandırılır.
(8)
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
(Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend
Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon))
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait fınansal tabloların hazırlanmasında esas
alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle geçerli yeni ve
değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak
uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Fonun mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri
ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
i) 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar
TMS 19
—
Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan Katkıları (Değişiklik)
TMSTTFRS’lerde Yıllık iyileştirmeler
KGK, Eylül 2014’de ‘2010-2012 Dönemine ilişkin Yıllık Iyileştirmeler” ve “2011-2013 Dönemine ilişkin
Yıllık Iyileştirmeler” ile ilgili olarak aşağıdaki standart değişikliklerini yayınlanmıştır. Değişiklikler 1
Temmuz 2014’den itibaren başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir.
Yıllık iyileştirmeler 2010—2012 Dönemi
-
TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler
TFRS 3 işletme Birleşmeleri
TERS 8 Faaliyet Bölümleri
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TMS 24 ilişkili Taraf Açıklamaları
Yıllık iyileştirmeler
-
2011—2013 Dönemi
TERS 3 Işletme Birleşmeleri
TERS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TERS 13’dekiportföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil TMS 39 (veya
TFRS 9, hangisi geçerliyse) kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır.
TMS 40 Yatınm Amaçlı Gayrimenkuller
Söz konusu değişikliklerin Fonun fınansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi
almamıştır.
(9)
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
(Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. 6 Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend
Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon))
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar, Türk Lirası <‘TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
ii> Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz
yürürlüğe girmemiş ve Fon tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve
değişiklikler aşağıdaki gibidir. Fon aksi belidilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe
girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.
TFRS 9 Finansal Araçlar— Sınıflandırma ve Açıklama
TFRS 11 Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler)
TMS 16 ve TMS 38— Kabul edilebilir Amortisman ve Itfa Yöntemlerinin Açıklığa Kavuşturulması (TMS
16 ve TMS 38 ‘deki Değişiklikler)
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 41 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler (Değişiklikler)
TMS 27—Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (TMS 27’de Değişiklik)
TERS 10 ve TMS 28: Yatırımcı işletmenin İştirak veya iş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya
Katkıları Değişiklikler
TFRS 10, TERS 12 ve TMS 28: Yatırım işletmeleri: Konsolidasyon istisnasının uygulanması (TFRS 10
ve TMS 28 ‘de Değişiklik)
TMS 1: Açıklama İnisiyatifi (TMS 1 ‘de Değişiklik)
TERS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları
—
-
—
TFRS Yıllık iyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi
KGK, Şubat 2015’de “TFRS Yıllık lyileştirmeler, 2012-2014 Dönemini yayınlamıştır. Doküman,
değişikliklerin sonucu olarak değişikliğe uğrayan standartlar ve ilgili Gerekçeler hariç, dört standarda
beş değişiklik getirmektedir. Etkilenen standartlar ve değişikliklerin konuları aşağıdaki gibidir
-
TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler elden çıkarma
yöntemlerindeki değişikliklerin (satış veya ortaklara dağıtım yoluyla) yeni bir plan olarak değil, eski
planın devamı olarak kabul edileceğine açıklık getirilmiştir
TFRS 7 Finansal Araçlar Açıklamalar bir fınansal varlığın devredilmesinde hizmet
sözleşmelerinin değerlendirilmesine ve netleştirmeye ilişkin TFRS 7 açıklamalarının ara dönem
özet finansal tablolar için zorunlu olmadığına ilişkin açıklık getirilmiştir
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar—yüksek kaliteli kurumsal senetlerin pazar derinliğinin,
borcun bulunduğu ülkede değil borcun taşındığı para biriminde değerlendirileceğine açıklık
getirilmiştir
TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama gerekli ara dönem açıklamalarının ya ara dönem
finansal tablolarda ya da ara dönem finansal tablolardan gönderme yapılarak sunulabileceğine
açıklık getirilmiştir.
—
-
—
-
-
—
Bu değişiklikler 1 Ocak 2015 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup,
erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin Fonun finansal durumu ve
performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
(10)
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
(Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden
Trend
Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon))
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek
dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak
şekilde finansal tablolara yansıtılır. 1 Ocak -31 Aralık 2015 hesap döneminde muhasebe
tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Önemli muhasebe politikalarının özeti
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmişfır.
Finansal araçlar
Finansal bir varlık veya borç ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülür.
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılmayan finansal varlık veya finansal borçların ilk
muhasebeleştirilmesi sırasında, ilgili finansal varlığın edinimi veya finansal borcun yüklenimi ile
doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de söz konusu gerçeğe uygun değere ilave edilir.
Finansal varlık ve borçların normal yoldan alım ve satımları işlem tarihi esasına gore
muhasebeleştirilmektedir.
Fon finansal varlık ve borçlarını TMS 39 uyarınca aşağıdaki kategorilerde sınıflandırniaktadır.
Gerçeğe uygun değer farkı kr veya zarara yansıtılan finansal varlık ve finansal borçlar:
Bu kategoride alım-satım amaçlı fınansal varlıklar yer almaktadır.
Alım-satım amaçlı finansal varlıklar esas itibariyle, yakın bir tarihte satılmak veya geri satın alınmak
amacıyla edinilen veya ilk muhasebeleştirme sırasında, birlikte yönetilen ve son zamanlarda kısa
dönemde kar etme konusunda belirgin bir eğilimi bulunduğu yönünde delil bulunan belirli finansal
araçlardan oluşan bir portföyün parçası olan varlıklardır. Bu kategoride hisse senetleri gibi özkaynağa
dayalı kıymetler, kamu ve özel borçlanma senetleri yer almaktadır.
Alım-satım amaçlı finansal varlıklar kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri
üzerinden değerlenir. Alım-satım amaçlı menkul kıymetlerin gerçeğe uygun değerindeki değişiklik
sonucu ortaya çıkan gerçekleşmemiş kar/zarar, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda
“Finansal varlık ve yükümlülüklere ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar” da yansıtılır. Alım-satım amaçlı
finansal varlıklardan elde edilen faiz ve kupon tahsilatları ile satış yoluyla gerçekleşen kar/zarar,
kar
veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda “Faiz Gelirleri” ve “Finansal varlık ve yükümlülüklere
ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar” a dahil edilmiştir.
(11)
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
(Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend
Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon))
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Finansal araçlar <devamı)
Ilk muhasebeleştirme sırasında, işletme tarafından, gerçeğe uygun değer farkı kr veya zarara
yansıtılan olarak sınıflanan finansal varlıklar alım satım amaçlı olmayan özkaynağa dayalı kıymetler ve
borçlanma araçlarını içermektedir. Sözkonusu fınansal varlıklar, Fonun izahnamesinde belirtildiği
üzere Fonun risk yönetim veya yatırım stratejisi çerçevesinde gerçeğe uygun değer esas alınarak
yönetilen ve performansları buna göre değerlendirilen bir portföyün parçası olan varlıklar olmaları
nedeniyle ilk kayda alımlarından gerçeğe uygun değer farkı kr veya zarara yansıtılan olarak
sınıflanan varlıklardır (yönetim kuruluna ve icra kurulu başkanına veya her kimse bu raporlamanın
yapıldığı) ilgili grup hakkında bu esasa göre bilgi sunulmaktadır.
,
Kredi ve alacaklar
Sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada işlem görmeyen, türev
olmayan finansal varlıklardır. Bankalardaki mevduat, nakit teminatları, ters repo alacakları, takas
alacakları ve diğer alacaklar Fon tarafından bu kategoride sınıflandırılan finansal varlıklardır. Kredi ve
alacaklar ilk kayda alımlarından sonra etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyet ile
değerlen irler.
Diğer finansal borçlar
Bu kategoride alım-satım amaçlı olarak sınıflanmayan tüm fınansal borçlar yer almaktadır. Fon repo
borçları, takas borçları, krediler ve fınansal yükümlülükler ile diğer ticari borçlarını bu kategoriye dahil
etmektedir. Diğer finansal yükümlülükler ilk kayda alımdan sonra etkin faiz yöntemi ile hesaplanan itfa
edilmiş maliyetleri ile yansıtılmaktadır.
Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Gerçeğe uygun değer, piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın
satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyattır.
Finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri belirlenmesinde aşağıda belirtilen değerleme
esas ve yöntemleri kullanılmıştır:
1) Değerleme gününde aktif bir piyasada işlem gören menkul kıymetler çıkış fiyatını yansıttığı için
bekleyen kapanış seansı fiyatları veya kapanış seansında fiyatı oluşmayanlar için bir önceki seansın
ağırlıklı ortalama fiyatı ile diğer çıkış fiyatları ile
2) Borsada işlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alım-satıma konu olmayanlar
3) Borsada işlem görmeyen finansal varlık ve yükümlükler ile türev finansal araçlar indirgenmiş nakit
akım yöntemi, özdeş veya karşılaştırılabilir araçlara ilişkin piyasa işlemleri sonucu oluşan fiyatlar,
opsiyon fıyatlama modelleri ve piyasa katılımcıları tarafından çoğunlukla kullanılan ve gözlemlenebilir
girdileri azami kullanan diğer yöntemler
(12)
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
(Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend
Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon))
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”> olarak gösterilmiştir.)
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya
finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin
bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk
muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın
ilgili fınansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit
akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına
ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur. Itfa edilmiş
değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit
akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile
defter değeri arasındaki farktır.
Yabancı para çevrimi
Fonun geçerli ve finansal tabloların sunumunda kullanılan para birimi TL’dir. Yabancı para işlemler,
işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden TL’ye çevrilmiştir. Yabancı paraya dayalı parasal
varlık ve yükümlülükler, bilanço tarihinde geçerli olan döviz kurları kullanılarak; yabancı para cinsinden
olan ve maliyet değeri ile ölçülen parasal olmayan kalemler ilk işlem tarihindeki kurlardan; yabancı
para cinsinden olan ve gerçeğe uygun değerleri ile ölçülen parasal olmayan kalemler ise gerçeğe
uygun değerin tespit edildiği tarihte geçerli olan kurlardan TL’ye çevrilmiştir.’ Çevrimler sonucu oluşan
kur farkları kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda yansıtılmıştır.
Finansal araçların netleştirilmesi
Finansal varlık ve yükümlülükler, netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip
olunması ve söz konusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya eş zamanlı
sonuçlandırma niyetinin olması durumunda bilançoda netleştirilerek gösterilmektedir.
Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemleri
Tekrar geri alımlarını öngören anlaşmalar çerçevesinde satılmış olan menkul kıymetler (“Repo”),
finansal durum tablosunda “Teminata verilen finansal varlıklar” altında fon portföyünde tutuluş
amaçlarına göre “Gerçeğe uygun değer farkı kğr/zarara yansıtılan” porttöylerde sınıflandırılmakta ve
ait olduğu portföyün esaslarına göre değerlemeye tabi tutulmaktadır. Repo sözleşmesi karşılığı elde
edilen fonlar pasifte “Repo borçları hesabında muhasebeleştirilmekte ve ilgili repo anlaşmaları ile
belirlenen satım ve geri alım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için etkin faiz oranı
yöntemine göre gider reeskontu hesaplanmaktadır. Repo işlemlerinden sağlanan fonlar karşılığında
ödenen faizler kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda “faiz gelirleri” kalemi altında
muh asebeleştirilmektedir.
Geri satım taahhüdü ile alınmış menkul kıymet (“Ters repo”) işlemleri finansal durum tablosunda “Ters
repo alacakları’ kalemi altında muhasebeleştirilmektedir. Ters repo anlaşmaları ile belirlenen alım ve
geri satım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için “Etkin faiz (iç verim) oranı
yöntemi”ne göre faiz gelir reeskontu hesaplanmakta ve kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir
tablosunda “faiz gelirleri” kalemi altında muhasebeleştirilmektedir.
(13)
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
(Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend
Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon))
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Takas alacakları Iborçiarı
Takas borçiarı raporlama tarihi itibariyle normal yoldan alım işlemlerinde satın alma sözleşmesi
yapılmış ancak teslim alınmamış menkul kıymet alımlarına ilişkin olan borçlardır. Takas alacakları
normal yoldan satış işlemlerinde satış sözleşmesi yapılmış ancak teslim edilmemiş menkul kıymet
satışlarına ilişkin olan alacaklardır. Takas alacak ve borçları itfa edilmiş maliyetleri ile yansıtılmaktadır.
Verilen Teminatlar
Fon tarafından nakit ve nakit benzeri olarak verflen teminatlar (marjin teminatları) finansal durum
tablosunda ayrı olarak gösterilmekte ve nakit ve nakit benzerlerine dahil edilmemektedir, Nakit ve nakit
benzerleri dışında verilen teminatlar (marjin teminatları) ise teminata verilen nakit ve nakit benzerleri
olarak sınıflanmaktadır.
Gelirlgiderin tanınması
Menkul kıymet satış karlzararı
Fon portföyünde bulunan menkul kıymetlerin, alım ve satımı, Fon paylarının alım ve satımı, Fonun
gelir ve giderleri ile Fonun diğer işlemleri yapıldıkları gün itibariyle (işlem tarihi> muhasebeleştirilir.
Fon’dan satılan bir menkul kıymet satış günü değeri (alış bedeli ve satış gününe kadar oluşan değer
artış veya azalışları toplamı) üzerinden ilgili varlık hesabına alacak kaydedilir. Satış günü değeri,
ortalama bir değer olup; ilgili varlık hesabının borç bakiyesinin, ilgili menkul kıymetin birim sayısına
bölünmesi suretiyle hesaplanır. Satış tutarı ile satış günü değeri arasında bir fark oluştuğu takdirde bu
fark “Menkul kıymet satış karları” hesabına veya “Menkul kıymet satış zararları hesabına kaydolunur.
Satılan menkul kıymete ilişkin ‘Fon payları değer artış/azalış” hesabının bakiyesinin ortalamasına göre
satılan kısma isabet eden tutar ise, bu hesaptan çıkarılarak “Gerçekleşen değer artışları/azalışları”
hesaplarına aktarılır. Bu hesaplar ilgili dönemdeki diğer kapsamlı gelir tablosunda neueştirilerek
“Finansal Varlık ve Yükümlülüklere llişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar” hesabında, Menkul kıymet alım
satımına ait aracılık komisyonları da alım ve satım bedelinden ayrı olarak “Aracılık komisyonu gideri”
hesabında izlenir.
Ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri
Ücret ve komisyonlar genel olarak tahsil edildikleri veya ödendikleri tarihte gelir tablosuna
yansıtılmaktadır. Bununla birlikte, fon yönetim ücreti ve denetim ücreti tahakkuk esasına göre
muhasebeleştirilmektedir.
Faiz gelir ve gideri
Faiz gelir ve giderleri ilgili dönemdeki kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda tahakkuk
esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Faiz geliri sabit veya değişken getirili yatırım araçlarının
kuponlarından sağlanan gelirleri ve iskontolu devlet tahvillerinin iç iskonto esasına göre
değerlenmelerini kapsar.
Temettü geliri
Temettü gelirleri ilgili temettüyü alma hakkı oluştuğu tarihte fınansal tablolara yansıtılmaktadır.
(14)
Azimut Porttöy Yönetimi A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
(Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend
Değişken Alt Fonu (1.AIt Fon)>
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı>
Yönetim ücreti
Yönetim ücreti tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Bu fon için yönetim ücreti, yıllık
%2.50’dir.
Giderler
Tüm giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.
Vergi
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinde 7 Temmuz 2006 tarihinde 5527 sayılı
yasa ile yapılan değişiklik ve bu değişiklik çerçevesinde yayınlanan 23 Temmuz 2006 tarih ve 26237
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan menkul
kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansman tonları ve varlık finansman tonları
dahil> ile menkul kıymetler yatırım ortalıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak
tevkifat oranı 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren %0 olarak değiştirilmiştir.
(15>
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
(Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend
Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon))
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (‘TL’) olarak gösterilmiştir.>
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Katılma payları
Katılma payları pay sahiplerinin opsiyonuna bağlı olarak paraya çevrilebilir olup, finansal yükümlülük
olarak değerlendirilmektedir. Katılma payları Fonun net varlık değeri üzerinden günlük olarak
belirlenen fiyatlardan pay sahipleri tarafından alınıp satılabilir. Katılma payının fiyatı fon net varlık?
toplam değerinin! değerleme gününde tedavülde olan pay sayısına bölünerek belirlenmektedir.
Fiyatlama Raporuna İlişkin Porttöy Değerleme Esasları
-
-
Değerleme her işgünü itibariyle yapılır.
Portföydeki menkul kıymetlerin değerlemesinde, aşağıda belirtilen esaslar kullanılır:
(a)
(b)
Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların
alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin TCMB döviz satış kuru
ile çarpılması suretiyle bulunur.
Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan;
Borsada işlem görenler değerleme gününde borsada oluşan en son seans
ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlarla değerlenir. Şu kadar ki, kapanış seansı
uygulaması bulunan piyasalarda işlem gören varlıkların değerlemesinde kapanış
seansında oluşan fiyatlar, kapanış seansında fıyatın oluşmaması durumunda ise
borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlar kullanılır.
ii)
Borsada işlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alım satıma konu
olmayan paylar son işlem tarihindeki borsa fıyatıyla; borçlanma araçları! ters repo
ve repolar son işlem günündeki iç verim oranı ile değerlenir.
bi)
Fon katılma payları, değerleme günü itibarıyla en son açıklanan fiyatları esas
alınarak değerlenir.
iv)
Vadeli mevduat, bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya
eklenmesi suretiyle değerlenir.
Yabancı para cinsinden olanlar, TCMB tarafından ilgili yabancı para için
v)
belirlenen döviz alış kuru ile değerlenir.
vi)
Türev araçlar nedeniyle teminat olarak verilen varlıklar da portföy değeri
tablosunda gösterilir. Bu varlıklar teminatın türü dikkate alınarak bu maddedeki
esaslar çerçevesinde değerlenir.
vii)
Borsa dışı repo-ters repo sözleşmeleri, piyasa fiyatını en doğru yansıtacak
şekilde güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntemle değerlenir.
vbi)
(i) l <vii) nolu alt bentlerde belirtilenler dışında kalanlar, KGK tarafından
yayımlanan TMSTtFRS dikkate alınarak değerlenir. Değerleme esasları, yazılı
karara bağlanır.
ix)
<vii) ve <viii) nolu alt bentlerde yer alan yöntemlere ilişkin kararlar kurucunun
yönetim kurulu tarafından alınır.
(c)
Endeks fonların portföylerinde yer alan varlıklardan; baz alınan endeks kapsamında
bulunan varlıklar endeksin hesaplanmasında kullanılan esaslar, diğer varlıklar ise <b)
bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlenir.
Fonun diğer varlık ve yükümlülükleri, KGK tarafından yayımlanan TMSTTFRS dikkate alınarak
değerlenir. Şu kadar ki, fonun yabancı para cinsinden yükümlülükleri TCMB tarafından ilgili
yabancı para için belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir.
i)
-
-
Bir payın alış ve satış değeri, Fon toplam değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesi ile
bulunur.
(16)
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
(Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend
Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon))
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları
Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan
şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde oluştuğu raporlanan gelir ve
giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahmin ve varsayımlar
yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahmin ve
varsayımlardan farklılık gösterebilir. Ayrıca belirtilmesi gereken önemli muhasebe değerlendirme,
tahmin ve varsayımlar ilgili notlarda açıklanmaktadır.
3.
Bölümlere göre raporlama
Fon. Fonun yatırım stratejisine uygun olarak çeşitli menkul kıymetlere ve türevlere yatırım yapmak
amacıyla tek faaliyet bölümü olarak yapılanmıştır. Fonun tüm faaliyetleri birbiriyle ilişkili ve birbirlerine
bağımlıdır. Dolayısıyla tüm önemli faaliyet kararları Fonu tek bir bölüm olarak değerlendirmek
suretiyle alınmaktadır. Tek faaliyet bölümüne ilişkin bilgiler Fonun bir bütün olarak sunulan finansal
tablo bilgilerine eşittir.
4.
Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzerlerine ilişkin işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.
Nakit ve nakit benzerleri
31 Aralık 2015
31 Aralık 2014
Bankalar
Diğer Hazır Değerler
Borsa Para Piyasası
4.143
45
490.824
1,558
959
Toplam
495.012
2.517
5.
-
Diğer Alacaklar ve Borçlar
Bilançoda gösterilen “Diğer borçlar” ve “Diğer Alacaklar” kalemlerinin detayları aşağıda açıklanmıştır:
Diğer Alacaklar
31 Aralık 2015
Kurucudan Alacaklar
-
Toplam
-
(17)
31 Aralık 2014
19.039
19.039
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
(Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend
Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon))
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (‘TL”) olarak gösterilmiştir.)
5.
Diğer Alacaklar ve Borçlar (devamı)
Diğer Borçlar
31 Aralık 2015
Fon Pay Geri Alım
Fon Yönetim Ücreti
Denetim Ücreti
Diğer Giderler
Ek Kayda Alma
BPP
Diğer Borçlar
Tahvil Borsa Payı
<43.584)
(2.904)
(1.764)
(590)
(79)
<62)
-
(1.450)
(1.475)
-
-
-
-
<1.400)
<4)
(48.983)
(4.329)
-
Toplam
31 Aralık 2014
ilişkili taraflara borçlar fon yönetim ücreti tahakkukundan oluşmaktadır. Fonun sermaye piyasası
araçlarından oluşan menkul kıymetler porttöyü Global Menkul Değerler A.Ş. tarafından
yönetilmektedir. Kurucuya Fonun yönetim ve temsili ile Fon’a tahsis ettiği donanım ve personel ile
muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin % 0,00684
(yüzbindealtıvirgülseksendört) yıllık %2,50 (yüzdeikivirgülelli) oranında bir yönetim ücreti tahakkuk
ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Şirkete ödenir. Söz konusu ücret kurucu ve
yönetici arasında yapılacak anlaşma çerçevesinde paylaştırılır.
6.
Finansal Yatırımlar
31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle finansal varlıklar içerisinde taşınan alım satım amaçlı menkul
kıymetlere ilişkin bilgiler:
Yabancı Menkul Kıymet
31 Aralık
2015
31 Aralık
2014
1.076.380
574.705
1.076.380
574.705
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna
yansıtılan fınansal varlıklar
31 Aralık 2015
Maliyet
Makul değeri Kayıtlı değeri
Yabancı Menkul Kıymet
1.162.713
1.076.380
1.076.380
Toplam
1.162.713
1.076.380
1.076.380
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna
yansıtılan fınansal varlıklar
Maliyet
31 Aralık 2014
Makul değeri Kayıtlı değeri
Yabancı Menkul Kıymet
594.235
574.705
574.705
Toplam
594.235
574.705
574.705
(18)
Azimut Porttöy Yönetimi A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
(Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu na Bağlı Değerli Maden Trend
Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon))
31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
7.
Niteliklerine Göre Diğer Giderler
Fon’un kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda giderler niteliklerine göre sunulmuş olup,
esas faaliyetlerden diğer giderler ve komisyon ve diğer işlem ücretleri detayı aşağıdaki gibidir:
Esas faaliyetlerden diğer giderler;
31 Aralık 2015
Fon Işletim Giderleri
-
Vergi, Resim ve Harçlar
Noter Tasdik ve Ücreti
Banka Masrafları
Ilan Giderleri
Diğer Giderler
(712)
(830)
(379)
(690)
Toplam
31 Aralık 2014
(1.120)
(961)
(825)
(378)
-
(5.475)
(2.640)
(8.086>
(6.924)
31 Aralık 2015
31 Aralık 2014
Komisyon ve diğer işlem ücretleri detayı;
Aracılık Komisyonu
Tahvil Borsa Payı
VOB işlemi Komisyonu
Hisse Senetleri Komisyonlari
Diğer Komisyon Gelirleri
Tahvil Kamu Kesimi
Ters Repo ve Repo
BPP
-
-
(1412)
(236)
(709)
(826)
(195)
(568)
Toplam
(3.146)
(19)
(807)
(107)
(534)
-
-
-
-
-
(1.448)
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
(Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend
Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon))
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
8.
Toplam değeri Net varlık değeri ve toplam değeri! Net varlık değerinde artış / azalış
Aşağıda Fonun cari dönem ile geçmiş dönem finansallarına ait birim pay değeri ile toplam değer / net
varlık değerinin detayı verilmiştir.
Fon toplam değeri (TL)
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)
Birim pay değeri (TL>
Net varlık değerindeki artış (azalış)(TL)
Birim paya düşen net varlık değerindeki artış (azalış) (TL)
31 Aralık 2015
31 Aralık 2014
1.575.361
162.965.098
0,009667
902.929
94.700.715
0,009535
672.432
0,000132
236.372
0,000645
Katılma belgeleri hareketleri:
Dönem başında dolaşımdaki pay sayısı
Dönem içinde satılan katılma belgesi sayısı
Dönem içinde geri alınan katılma belgesi sayısı(-)
Toplam
9.
31 Aralık 2015
adet
31 Aralık 2014
adet
94.700.715
248.215.839
(179.951.456)
74.980.116
167.097.208
(147.376.609)
162.965.098
94.700.715
Fiyat raporundaki ve finansal durum tablosundaki toplam değer! net varlık değeri
mutabakatı
Değerleme esaslarında bir fark olmaması nedeniyle fonun 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle finansal
varlıkların finansal durum tablosundaki 1.575.361 TL (31 Aralık 2014 902.929 TL) tutarındaki
değerleri fonun fiyat raporundaki finansal varlıkların toplamı ile aynıdır.
(20)
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
<Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend
Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon))
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
10.
Hasılat
lOcak—
31 Aralık
2015
Faiz ve Temettü Gelirleri
Takasbank VOB Nema Faizi
Devlet Tahvili
Ters Repo Faiz Gelirleri
VOS
BPP Faiz Gelirleri
-
lOcak
31 Aralık
2014
6480
16.400
6.854
7.715
1.584
2.500
32.553
8.980
55.963
27.689
(11.612)
(37.208)
12.513
(23.450)
34.832
(10.937)
67.385
(1.957)
-
-
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekle şmiş Kar/Zarar
Menkul Kiymet Satiş Karları
Gerçekleşen Değer Artışları
Menkul Kiymet Satiş Zararlar
Gerçekleşen Değer Azalışlan
Toplam
11.
-
-
Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler
Fonun 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle esas faaliyetlerinden diğer gelirleri olan 18.638 TL diğer
gelirlerden oluşmaktadır (31 Aralık 2014 -61.701). 8.086 TL tutarında esas faaliyetlerden diğer
giderler hesabı ise banka masrafları, tescil ilan giderleri, noter Ödemeleri giderlerinden oluşmaktadır.
(31 Aralık 2014—5.924 TL)
12.
Türev araçlar
Fonun 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle portföyünde türev finansal araçları;
Sözleşme Tanımı
FjtRYSD1215S0
FxAuusDo2ısso
F_XAUUSDO4İSSO
Pozisyon
Nominal değer
Uzlaşma fiyatı
Rayiç değeri
Kısa
78,00
12,00
2,9
1.069,6
228.017
37.416
10,00
1.080,3
31.351
Kısa
Kısa
Net Pozisyon
296.784
Fonun 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle portföyünde türev fınansal araçları bulunmamaktadır.
(21)
Azimut Porttöy Yönetimi A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
<Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend
Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon))
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
13.
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi
Finansal risk faktörleri
Fon faaliyeti gereği piyasa riskine (faiz oranı riski, kur riski ve hisse senedi Iemtia fiyat riski), kredi
riskine ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Fonun risk yönetim amacı Fonun yatırım stratejileri
kapsamında katılım paylarının değerini maksimize etmektir. Fon menkul kıymetlerini gerçeğe uygun
fiyatlar ile değerleyerek maruz kalınan piyasa riskini faiz ve hisse senedi pozisyon riski ayrımında
günlük olarak takip etmektedir. Fon Kurulu’nca, belirli dönemlerde poftföyün yönetimine ilişkin
stratejiler ve limitler belirlenmekte portföy, podföy yöneticileri tarafından bu çerçevede yönetilmektedir.
Ekonomik tablonun ve piyasaların durumuna göre bu limit ve politikalar değişim göstermekte,
belirsizliğin hakim olduğu dönemlerde riskin asgari düzeye indirilmesine çalışılmaktadır.
Yoğunlaşma riski
Fon içtüzüğünde belirlenen yöntemler uygulanmış olup, söz konusu yatırım stratejisi de dahil olmak
üzere, fona alınacak menkul kıymetlerin fon portföyüne oranı işlemleri mevzuata, içtüzük ve
izahnamede belirlenen sınırlamalara uygunluk arz etmektedir.
Faiz oranı riski
Faiz oranı riski, piyasa faiz oranlarında meydana gelen değişikliklerden dolayı Fonun faize duyarlı
finansal varlıklarının nakit akışlarında veya gerçeğe uygun değerinde dalgalanmalar olması riskidir. 31
Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle fon’un sabit ve değişken faizli finansal araçları vardır. Fonun
faize duyarlılığı finansal araçların faiz değişimine bağlı olarak finansal varlıkların gerçeğe uygun
değerlerinde olacak değişikliği içermektedir.
Faiz pozisyonu tablosu aşağıdaki gibidir;
Finansal varlıklar
31 Aralık 2015
31 Aralık 2014
1.076.380
574.705
Aşağıdaki tabloda piyasa faiz oranlarındaki 5% değişimin, diğer bütün değişkenler sabit kalmak
kaydıyla, Fonun net varlık değerine potansiyel etkisi sunulmaktadır:
31 Aralık 2015
31 Aralık 2014
Kar zarar
Kar zarar
üzerindeki etkisi üzerindeki etkisi
Faız artışıl(azalışı)
%5
.
(%5)
.
-
.
-
Fiyat riski
Şirket piyasa fıyatıyla değerlenen fınansal varlıklara sahip olduğundan fiyat riskine maruz kalmaktadır.
31 Aralık 2015
31 Aralık 2014
Kar zarar
Kar zarar
üzerindeki etkisi üzerindeki etkisi
Fiyat artışıl(azalışı)
%5
(%5)
(22)
53.819
28.735
(53.819)
(28.735)
Azimut Porttöy Yönetimi A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
(Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. 8 Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend
Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon))
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”> olarak gösterilmiştir.)
13.
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
Kur riski
Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya
çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkiler kur riskini oluşturmaktadır. Fonun 31 Aralık 2015 ve
31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, dövizli işlemleri bulunduğundan fon kur riskine maruz kalmaktadır.
31 Aralık 2015
Jakit ve nakit benzerleri
:inansal yatırımlar
Jet pozisyon
3ilanço dışı döviz cinsinden
ürev araçların net varıık /
yükümlülük) pozisyonu
let yabancı para varlık!
yukumlüluk) pozisyonu
TL nın ilgili ‘t? karşısında % 5
leğer kaybetmesi durumunda
ıet varlık değerindeki değişim
L nın ilgili YP karşısında % 5
leğer kazanması durumunda net
‘arlık değerindeki değişim
TL karşılığı ABD dolan
45
15
1076380
368863
Diğer TL karşılığı ABD doları
1.558
672
5747051
246983
.
-
-
-
.
1.076.424
.
.
.
-
-
.
(53.821)
Diğer
-
-
.
53,821
31 Aralık 20141
-
-
576.263
-
-
28813
(28.813)
Likidite riski
Likidite riski, nakit olarak ya da diğer bir finansal varlığın teslimi suretiyle ödenen finansal borçlarla ilgili
yükümlülüklerin yerine getirilmesinde zorlanma riskidir. Fon, katılma paylarının paraya çevrilmesine
bağlı olarak günlük nakit çıkış riskine maruzdur. Fonun politikası varlıklarının en az %0 %100’ni
piyasada hemen satılabilecek likit yatırımlarda tutmaktır. Ayrıca Fonun 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle
495.012 TL nakit ve nakit benzeri bulunmaktadır.
-
31 Aralık 2015
1 aya kadar
Nakit ve nakit benzerleri
Ters Repo Aıacakıan
Finansal yatırımlar
Diğer Aıacakıar
Teminata Verilen Nakit ve
Nakit Benzerleri
Toplam varlıklar
3 aya kadar
3ay1 yıı arası
Iyıl
£ yıı arası
-
-
-
-
-
.
.
.
5 yıl üzeri
.
.
.
.
.
.
-
-
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-
Takas Borçları
Diğer borçlar
(48.983)
Topıam kaynakıar
Net ıikidite fazıası)(açığı)
.
.
vadesiz
Toplam
495.012
495.012
1.076.380
287
1.076.380
287
52.665
52.665
1.624.344
1.624.344
.
.
-
.
-
.
.
-
(48.963)
.
.
.
.
-
(48.983)
-
.
-
.
(23)
1.524.344
(48.983)
(48.983)
1.575.361
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
(Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend
Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon>)
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
13.
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
31 Aralık 2014
1 aya kadar
3 aya kadar
3ay1 yıl arası
Iyıl
5 yıl arası
5 yıl üzerl
Vadesiz
Nakit ve nakit benzerleri
Ters Repo Alacakları
Finansal yatırımlar
DiğerAlacaklar
2.517
369.086
-
-
-
.
-
-
-
-
.
-
-
-
-
-
-
Toplam varlıklar
390.642
-
.
-
-
(58.089)
(4.329)
-
-
-
-
-
(62.418)
.
-
-
-
.
328.224
-
Takas Borçları
Diğer borçlar
Toplam kaynaklar
19.039
Toplam
574.705
2.517
369.086
574.705
19.039
514.705
965.347
(58.089)
(4.329)
(62.418)
Net likidite
fazlasıl(açığı)
.
-
-
574.705
902.929
Katılma paylari pay sahibinin opsiyonunda talep edildiği anda paraya çevrilebilmektedir. Ancak
yönetim yukarda sunulan sözleşmeye bağlı vade analizinin gerçek nakit akışlarını yansıtmasınl
beklememektedir, zira katılma payı sahipleri katılım paylarinl daha uzun sürelerde elde tutmaktadır.
(24)
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı>
-
-
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kaıınan azami kredi riski (A+B+C+D+E) (‘)
Azami nskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
A.Vadesi geçmemiş veya değer düşüklüğüne uğramamış fınansal varlıkların net defter değerleri
B. Koşulları yeniden göruşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış
sayılacak fınansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri
Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğune uğrayan varlıkıarın net defter değerleri
E. Bilanço dışı kredi risk, ıçeren unsurlar
31 Aralık 2014
-
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D÷E) ()
Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
A.Vadesi geçmemiş veya değer düşüklüğüne uğramamış rınansaı varlıkların net defter değerleri
8. Koşulları yeniden gorüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış
sayılacak fınansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri
-Teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların neı defter değerleri
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
31 Araıık 2D15
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri:
(25)
Ilışkilı
taraf
Ticari Alacaklar
-
-
taraf
Diğer
Aıacakıar
287
287
Aıacaklar
Ticari Aıacakıar
lıişkili
Diğer
taraf
taraf
-
taraf
19.039
10.039
taraf
Diğer Aıacakıar
illşkııı
Diğer
-
Diğer Alacaklar
lıişklıi
Diğer
taraf
taraf
574.705
574.705
Yatınmlar
Finansal
1.076.380
1.076.380
Finansal
Yatınmiar
405.012
495.012
369 086
369.086
Ters repo
2.517
2.517
bakiyesi
Nakit ve Nakit Benzerleri
Cari hesap
-
-
Nakit ve Nakit Benzerleri
Cari hesap
Ters repo
bakiyesi
Kredi riski, fınansal aracın taraflarından birinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle diğer tarafta finansal bir kayıp/zarar meydana gelmesi riski
olarak
tanımlanmaktadır. Fonun kredi riski temel olarak borçlanma araçlarına yaptığı yatırımlardan kaynaklanmaktadır. Fon işlemlerini Azimut Portföy Yönetimi
A.Ş.
aracılığıyla gerçekleştirmekte olup sözkonusu alacaklara ilişkin kredi riski sınırlıdır.
Kredi riski
13.
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar <devamı>
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”> olarak gösterilmiştir.)
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
(Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. 8 Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend Değişken Alt Fonu (1.AIt
Fon)>
Azimut
Portföy
Yönetimi
A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
(Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. 8 Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend
Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon))
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
ii
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
Finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar
a)
Finansal tablolarda maliyet veya itfa edilmiş maliyet ile yansıtılanlar:
Finansal tablolarda maliyet veya itfa edilmiş maliyet ile yansıtılan nakit ve nakit benzerleri ile, diğer
alacak ve borçların kısa vadeli olmaları nedeniyle defter değerlerinin gerçeğe uygun değerlerini
yansıttığı varsayılmıştır.
b)
Finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile yansıtılanlar
Finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile yansıtılan finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe
uygun değerlerinin tespitinde kullanılan girditedn seviyelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
•
•
•
Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ölçüm tarihinde erişilebilen, özdeş varlıkların
veya borçların aktif piyasalardaki kotasyon fiyatları (düzeltilmemiş olan) ile değerlenmektedir.
Ikinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede
belirtilen borsa fiyatından başka direk ya da indirek olarak piyasada gözlenebilen fiyatının
bulunmasında kullanılan girdilerden değedenmektedir.
Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun
değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden
değerlenmektedir.
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar (alım satım amaçlı fınansal
varlıklar> devlet iç borçlanma senetleri, özel sektör tahvilleri ve hisse senetlerinden oluşmaktadır ve
rayiç değerlerinin belirlenmesinde piyasa fiyatları esas alınır. Bu sebeple1 söz konusu varlıkların
raporlama tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer seviyesi birinci seviyedir.
1. Seviye
Finansal varlıklar:
Alım-satım amaçlı fınansal varlıklar
Yabancı Hisse Senedi
Toplam finansal varlıklar
-
-
Toplam
1.076.380
1.076.380
1.076.380
1.076.380
1. Seviye
Finansal_varlıklar:
Alım-satım amaçlı fınansal varlıklar
Yabancı Menkul Kıymet
Toplam finansal varlıklar
31 Aralık 2015
2. Seviye 3. Seviye
574.705
574.705
(26)
31 Aralık 2014
2. Seviye 3. Seviye
-
-
-
-
Toplam
574.705
576.705
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
(Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend
Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon))
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar <devamı)
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
16.
Nakit akış tablosuna ilişkin açıklamalar
Nakde eşdeğer varlıklar döneme isabet eden kasa ve faiz gelir reeskontlar hariç orijinal vadesi üç
aydan kısa olan bankalardan alacaklardan oluşmaktadır.
15.
Toplam değer/net varlık değeri değişim tablosuna ilişkin açıklamalar
Toplam değer! net varlık değerine ilişkin açıklamalar dipnot öde açıklanmıştır.
16.
Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir ve
anlaşılabilir olması açısından açıklanması gereken diğer hususlar
Sermaye Piyasası Kurulu’nun <SPK) 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867(mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliği (11-14.2) ile Menkul
Kıymet Yatırım Fonları tarafından düzenlenecek mali tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin
ilke ve kurallara uygun olarak hazırlanmıştır.
17.
Raporlama döneminden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar, dönem karına ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş
fınansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile. bilanço tarihi ile
bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. Fon, bilanço tarihinden
sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda. finansal tablolara alınan tutarları bu
yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Fonun raporlama döneminden sonraki açıklaması gereken
olayları bulunmamaktadır.
(27>
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
(Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. B Tipi
Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend Değişken
Alt Fonu (1.Alt Fon))
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle sona eren hesap
dönemine ait fiyat raporu
V
E
Güney Bağrmsız Denetim ve
SMMMAŞ
Eski 8üyükdee Cad.
Orjin Mas!ak No:27
Masla. Sarıyer 32398
lstanzul Turkey
Buıldıng a better
workıng world
Tel: +902123153000
Fax:+90212230829t
ey.com
Ticaret Sicil No: 479920-427502
-
Azimut Porttöy Yönetimi A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
(Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend
Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon))
Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net
Varlık Değeri Tablosunu içeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak
Hazırlanmasına Ilişkin Rapor
Azimut Porttöy Yönetimi A.Ş. Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon <Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş.
B Tipi Şemsiye Fonu na Bağlı Değerli Maden Trend Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon»’nun pay fiyatının
hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu
içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ <11-14.2)” hükümlerine ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası
Kurulu’nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla
incelemiş bulunuyoruz.
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon(Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş.
3 Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend Değişken Alt Fonu (1.Alt Fonfl’nun pay fiyatının
hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu
içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ <11-14.2> hükümlerine ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.
Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kumlu ve Azimut Portföy Yönetim A.Ş. ‘nin bilgisi ve kullanımı için
hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
of Ernst 8 Young Global Limited
•
A
,remor .rn dEm,’
Yst-r Gıcz
1nd’d
1
CiNSİ
oöviz
HİSSE SENETLERİ
YABANCI HİSSE
AUUSI 5W
USD
GBS.LN
USU
GL0.US
USU
IGIN LN
USD
IPLT.LN
USU
ISLN.LN
USU
JHPAUA.SW
USU
JOSIUA 5W
USD
PHAG.LN
USU
PHAU.LH
USO
PHPD LN
USD
PHPT.LN
USD
PTUSA 5W
USD
5GW LN
USU
SPAL İN
USD
SVUSA.SW
USD
XPAİ.LN
USD
XPLA.LN
USU
XSIL.LN
USD
ZSILUS.SW
USD
GRUP TOPLAMI
BPP
PPP
GRUP TOPLAM
TÜR EV
F TRYUSDI2İ5SO
TL
F XAUUS0O2İ6SO
USU
F XAUUSDO4İ6SO
USU
GRUP TOPLAMI
VOB NAKİT TEMİNATI
VOG NAKiT
TEMİNATI
GRUP TOPLAMI
DİĞER
DOVIZ
USD
USD
GRUP TOPLAMI
FON PORTFÖY DEĞERİ
MENKUL KIYMET
1
FED
İHRAÇCI
KURUM
04/01118
VADE
TARiHİ
15,35
TVADE’TNOMİNALI
KALAN
FAİZ
ORANI
31 Aralık 2015 Tarihli Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
15.30
15,30
78,00
12,00
10.00
100,00
490 824.27
490,624.27
430.00
400,00
198.00
1 500.00
120.00
1.18000
25,00
450.00
610.00
270,00
170.00
160,00
50,00
400.00
90,00
50.00
170,00
28000
69.00
28000
6,902.00
NOMİNAL
DEĞER
1
(2)
2.912418
2.924300
1.069,550000
1.080,250000
15.350000
110.416628
108,937275
113 887929
22.053153
14.138250
15 032737
610,136800
14,427467
14,414984
107.706296
57,903647
91.511938
94,330800
110.032725
60.210667
145,175400
60,161294
94661643
145.662754
142,978250
BİRİM AUŞ
FİYATI
31)12115
08)12)15
09)12)15
08)12)15
31/12)15
11112115
08)12115
23110115
08112115
31112115
31112115
31112115
31112115
31112115
11112115
31112(15
31112115
31112115
11I12)l5
31(12)15
31(12)15
31/12)15
31/12115
31/12)15
31/12)15
SATIN AUŞ
TARİHİ
1
1
İç
ORANI
1 ISKONTO
1
1
1
1
REPO
TEMİNAT
TUTARI
1
490.824,27
NET
DÖNÜŞ
TUTARI
1
1
2,918100
2,923300
1.068 500000
1.074 350000
14650000
104040000
101,282000
101,597000
20,991000
12.828000
13.591000
527,000000
13,180000
13.302000
l02,643)
52,230000
83,445000
85.430000
I04,214
54,185000
135,800üJ)
53.880000
85.015000
135,700000
132,360000
GÜNLÜK 86
DEĞER
1
1
4465
44,65
1.620.156,33
000
0,00
100.00
100.00
52.952,26
52.952,26
100,00
100,00
11,30
1.32
1.84
2.48
6,45
2.54
10.05
‘ibo
“57
12.20
1098
5,45
8.54
0.42
4.35
3,57
1,61
2.20
7.51
2.41
3.62
GRUP
0,00
0.00
0,00
0.00
1
228.017,40
37.415,88
31.350,61
296.783,89
490 824.27
490.624,27
131.300,49
118.220,40
58.701,10
91 880,76
4.492,01
46 798.68
38445.97
17.307,25
23.878,11
80.871,08
25.910,10
38.960,14
12.46466
121.542,75
14,230.55
19.813,90
26 728.63
69.46304
27.323,05
108,147.12
1.076.379DB
TOPLAM
DEĞER
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
(Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. BTipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon))
1
0.00
0,00
3.27
3.27
0.00
0.00
0,00
0.00
30,29
30.29
8.10
7,30
3,62
5,67
0.28
2,89
2,37
1.07
1.46
4,99
1.60
2,41
0,77
7.51
0.88
1.22
1,65
4,29
1,69
5.67
66.44
TOPLAM
YABANCI HİSSE
MENKUL KIYMET
‘
‘“‘
NYSE
NYSE
UYSE
UYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NASDAO
NAS0AO
NASOAO
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
t{YSE
14156
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
NYSE
ıı
0.96%
0,00%
0,00%
0.00%
0,00%
0,00%
0,96%
0,96%
0,96%
0,00%
0,96%
0,00%
0,00%
0,96%
0,96%
0,96%
0,00%
0,00%
000%
000%
000%
0,00%
0,00%
0.00%
000%
000%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0.00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,96%
0,00%
000%
096%
00%
0 00%
00%
N9AL
31 Aralık 2014 Tarihli Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.
-
77
15
103
79
38
131
39
61
102
111
174
194
44
51
375
163
630.00
12
13
97
111
243
13
275
337
3
3
17
19
48
11
43
62
6
7,00
30
2496
60,96
94,00
3
44
5’
17
20
32
35,96
5
34
45,00
17,00
20,00
38,00
3,00
NJL
1633
8012
205.39
156.52
77,99
7959
147,81
143,49
117,53
173,12
155,74
156,66
187.75
£5,18
(4)
127,97
124.05
114,90
1148
23,135
23,73747
21,87749
17.7451
19.16749
2065
15.66079
109S8
780,43
2035
20,6
15,35
20.30888
15,39629
15,2946
116,21
116,96
72.15
7839
78,53
142,61
145 03395
11525
120,11
11766
11824
127,1
12474
117,67134
114,58163
İ29 32
“i30 24
117.64
12367
111.82
eıAA1s
01 012014
03012014
23-122014
01.092014
04.1120İ4
23,122014
03.07.2014
01,09.2014
30.12.2014
24.12.2014
04,11,2014
23,12 2014
20,09,2013
23.12 2014
28 08,2014
14022014
23.12.2014
20.09.2013
23.12 2014
03 07.2014
28.02.2014
23,12 2014
03,07,2014
04.11,2014
23.12.2014
08.12,2014
23,12-2014
28.02 2014
23,122014
30.12.2014
20,09,2013
05,07,2014
23,12,2014
04,11 2014
2312 2014
30122014
01092014
05 092014
23 122014
28082014
0411,2013
23,12,2014
01,07.2014
23,12 2014
04,11 2014
23,12,2014
03,07,2014
28,02,2014
23,12,2014
09.10,2014
23.12.2014
30.12.2014
96,12,2013
SANŞJPJ$
0 00%
0 00%
0 00%
0 00%
000%
0.00%
0.00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0.00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
000%
0.00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
096%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,96%
0,00%
0.00%
0,00%
096%
0 00%
096%
096%
0,00%
0,00%
0,00%
0 00%
0.00%
0,00%
0.00%
0,00%
0.00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
is04j,o
TI’JiT
11845
11845
118-45
114,7659
114.7659
114,1559
114,8431
114.8431
114,8431
114,8431
23.6315
23,8375
17,9638
17,9638
15,9471
15,9471
15.9471
773.61
113.61
15.63
1563
1563
15,6938
15 6938
15,6938
116,2079
1162079
77.2275
77,2275
77,2275
116,6591
116 6591
116.6591
11824
11824
11824
117,919
117,919
117.919
79.26
7926
79,26
159
159
76,85
78,85
11902
119,02
119,02
159 575
159,575
159,575
‘58,16
OCgŞK8BR
Zs
21m 84
4 13432
28 388.99
210% 85
10 147,85
3498339
10 421,91
1638093
27 257,30
29,662.35
9 651,34
10 760,69
1 639,20
2,131,80
13 915,24
6,048,49
23377,60
21 601,36
23 401,47
3 527,84
4 037.01
8 837,78
474,13
10 042,42
1239653
8İ 1,21
811,21
“3 054,91
41431
862563
98599
1167252
16830.15
165080
1 92593
825398
6585,26
16 463,14
25792.20
553,29
6,114,92
9,405.93
5 289.61
739954
871,23
421,66
1 384,74
9416,22
12.462,54
6312,38
7 426,30
‘9’4,109,91
1 104,07
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
(Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon))
3,76%
4,07%
061%
070%
1,54%
008%
175%
2,14%
0,14%
0,14%
053%
059%
1,50%
0 52%
203%
2,93%
029%
034%
1,44%
1,15%
286%
4,49%
0.10%
1,41%
1,64%
1,09%
1,29%
1,02%
1,12%
0,24%
1,64%
2,17%
1,10%
1,29%
2.46%
0.19%
JJ9Ş
5.09%
1 81%
2,84%
4,74%
5.16%
1,68%
1,87%
032%
0,37%
072%
—
—
—
—
-
225%
0.44%
301%
2.24%
1 08%
371%
1,10%
1,73%
2.89%
314%
1,02%
1,14%
0,19%
0,23%
1,47%
0,64%
2.48%
2,29%
2,48%
0,37%
0,43%
0,94%
0,05%
1,96%
1,30%
09%
09%
32%
38%
.91%
0,32%
1,24%
1,78%
0.17%
0.20%
0,87%
0,70%
1,74%
2,73%
0,96%
0.60%
1,00%
0,67%
078%
0,62%
0,68%
0,15%
1,00%
1,32%
0,61%
0,79%
1,50%
0,12%
GRUP TOPLAMI
FON PORTFOY
F. TERS REPO
TER REPO
GRUP TOPLAMI
TC.
TC-
NYSE
NYSE
02-01-2015
0201-2015
8-52%
852%
000%
0,00%
31 Aralık 2014 Tarihli Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.>
373,489,27
159 014,23
21009804
369.172,27
1600
22.00
4.317,00
(4)
90,943
99943
15504
154.19
31122014
31-12.2014
10122014
23 122014
609%
089%
000%
000%
369,215,00
15909500
210.12000
369.215,00
99,06361
99,06622
158.16
158,15
943.791,03
159 037.11
210 049.01
369.086,12
568836
800650
574.764.9*
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
(Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend Değişken Alt Fonu (1.AIt Fon)>
43,09%
56.91%
1.02%
1.41%
16 55%
22,26%
39,11%
062%
0.66%
60,69%
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon
(Eski Adıyla Global Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’ na Bağlı Değerli Maden Trend
Değişken Alt Fonu (1.Alt Fon))
31 Aralık 2015 Tarihli Fiyat Raporu
<Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”> olarak gösterilmiştlr.)
31 Aralık
2015
Tutar
Grup
TL
31 Aralık
2014
Toplam
Tutar
Grup
Toplam
%
TL
%
‘4
Fon portföy değeri
Hazır değerler
Kasa
Bankalar
1.620.155
100,00
102,84
943.791
100,00
104,53
4.187
100,00
0,27
1517
100,00
0,20
4.143
98,93
0,27
1.558
61,91
0.17
Diğer hazır değerler
Alacaklar
45
1,07
0.00
959
19.074
38,09
100,00
0,11
100,00
100,00
2,11%
100,00
6,91
-
-
-
-
.
Takaslan Alacaklar
DiğerAlacaklar
.
.
-
.
-
.
Diğer Varlıklar
.
.
-
(48.993)
100,00
(3,11)
Borçlar
Banka avanslan
Banka kredileri
Takasa borçlar
Fon yönetim ücretleri
Hisse senedi alım borçları
Diğer borçlar
Kayda alma ücreti
Fon toplam değeri
-
-
19.074
(36>
(62.418)
-
-
-
-
-
-
.
-
-
-
(43585)
(2.904)
8898
(2.77)
5,93
(0,18)
-
.
-
(2.415)
4,93
(79)
0.16
(0,15>
<0,01)
1.575.361
100,00
(5)
2,11
-
-
-
-
(1.450)
(58.072)
(2.896)
2,32
93,04
4,64
-
-
902.929
(0,16)
(6,43)
(0,32)
100,00
Download