Ethan Frome

advertisement
SEÇİLMİŞ MEVZUAT
( Ağustos 2002 )
• Genel seçimin gerektirdiği giderler ile siyasi partilere yapılacak
yardımın finansmanını sağlayan 4772 sayılı "4726 Sayılı 2002 Mali Yılı Bütçe
Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayımlandı
(RG:13.8.2002/24845).
• Maliye Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı (RG:19.8.2002/24851).
• 2002/4565 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Akaryakıt Tüketim Vergisi
tutarları yeniden tespit edildi (RG: 20.8.2002/24852).
• Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinde
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı (RG:29.8.2002/24861).
Değişiklik
( Eylül 2002 )
• Bakanlığımız ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından birlikte tespit
edilen ve Emlak Vergisine esas olmak üzere 2003 yılında uygulanacak bina
metrekare normal inşaat maliyet bedellerini gösteren 34 Seri Numaralı Emlak
Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı (RG: 4.9.2002/24866).
6
• 2002/4 Sıra Numaralı Kamu İhale Tebliği’nde, Kamu İhale Kanununun
3/g bendi uyarınca; kamu iktisadi teşebbüsleri, özelleştirme kapsam ve
programında bulunan kuruluşlar ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak
birlikte yada ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları
kuruluşların istisna tekliflerinde dikkate alacakları hususlar açıklandı (RG:
6.9.2002/24868).
• 2002/4675 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim
Vergisi Kanununa ekli (I) Sayılı Listenin (A) cetvelinde yer alan sıvılaştırılmış
petrol gazı (LPG) ve otogaz ile; aynı listenin (B) cetvelinde yer alan mallar için
ÖTV tutarları yeniden belirlendi (RG: 14.9.2002/24876).
• 427 Seri Numaralı Tahsilat Genel Tebliği’nde, 6183 sayılı Kanunun
48. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 414 Seri
Numaralı Genel Tebliği ile düzenlenen tecil ve taksitlendirme imkanından
yararlanmak için başvuru süresi 15.10.2002 günü mesai saati bitimine kadar
uzatıldı. Bu düzenlemeye paralel olarak da bu mükelleflerin borçlarını ilk taksit
Ekim 2002 ayından başlamak üzere 3 ayda, 3 eşit taksitte ödemeleri uygun
görüldü (RG: 15.9.2002/24877)
• 262 Sıra Numaralı Milli Emlak Genel Tebliği ile, 242 Sıra Numaralı
Milli Emlak Genel Tebliğinin “3.2. Konutta Oturanlar Tarafından Karşılanacak
Giderler” kısmının “b” bölümü; deprem nedeniyle güçlendirme çalışması
yapılanlar ile uzun süreden beri onarım yapılamadığından boş bulunan kamu
konutlarının küçük bakım ve onarım giderlerinin, ilgili kamu kurum ve kuruluşları
tarafından karşılanmasına imkan verecek şekilde değiştirildi.
51
• 263 Sıra Numaralı Milli Emlak Genel Tebliği ile Bakanlığımızca
kendilerine kullanma izni verilen veya lehlerine üst hakkı tesis edilen yerler ile
bu yerleri ticari amaçlarla ya da limancılık faaliyeti yapmak üzere kullanan
yatırımcı şirketlerle ilgili olarak yapılması gereken işlemlere ilişkin usul ve
esaslar hakkında sorunların giderilmesi ve haksız rekabet yaratılmaması
amacıyla, anılan şirketlerin hisselerinin Bakanlığımızca belirli koşullarla verilen
izne istinaden devri halinde; hisselerin yüzde 51 ve daha fazlasını devralan
kişiler ile bu kişilerin yüzde 10 veya daha fazla payla kurucuları oldukları veya
kurucu ortak olmamakla birlikte sonradan hisse satın almak suretiyle yüzde 51
ve daha fazla hissesine sahip oldukları dış ticaret sermaye şirketleri aracılığı ile
ithal veya ihraç edilen mallara ilişkin yükleme ve boşaltmalarda bu şirketlerden
maktu kullanım bedeline ilave olarak bu tesislerin kullanımı nedeniyle nispi
bedel (yüzde 15 oranında Hazine payı) alınmamasını ve gerektiğinde
sözleşmelerinde de bu yönde düzenleme yapılmasını sağlamak amacıyla;
1.6.1990 tarih ve 165 Sıra Numaralı Milli Emlak Genel Tebliğinin (I) maddesi ile
4 üncü maddesinin (b) fıkrasının birinci ve ikinci bentleri değiştirildi.
( Ekim 2002 )
• 309 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2002 yılının
dokuz aylık geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı
% 42,47 olarak tespit edildi (RG:2.10.2002/24894).
• 2002/4808 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu personelinin
maaşlarının hesabına esas tutulan katsayılar ile muhtelif statülerde istihdam
edilen sözleşmeli personelin ücretleri brüt 100 milyon lira artış getirecek şekilde
yeniden tespit edilmiştir. Ancak, bu artış 1.10.2002-31.12.2002 tarihleri
arasındaki dönemde yapılacak ödemelerde brüt 75 milyon lira artış getirecek
şekilde uygulanacak ve aradaki fark defaten 2003 yılının Ocak ayının 15’inde
ödenecektir. Ayrıca, yılın ikinci yarısının diğer aylarında TÜFE’deki artışlara
bağlı olarak ilave maaş artışı sağlayacak başka bir düzenleme yapılmayacak
(RG:10.10.2002/24902).
• Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı (RG: 17.10.2002/24909) .
• Bütçe Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı (RG: 17.10.2002/24909).
• 2002/4811 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4761 sayılı Kanunun 20.
maddesi ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14. maddesi
kapsamındaki personelin mali ve sosyal haklarıyla ilgili olarak, 2002 yılının ikinci
altı aylık dönemi için ortalama ücret toplam üst sınırı 3 milyar lira olarak
belirlenmiş; bu sınırın belirlenmesinde dikkate alınmayacak unsurlar arasına
tedavi yardımı dahil edildi (RG:25.10.2002/24917).
• 2002/4843 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim
Vergisi Kanununa ekli (I) Sayılı Listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların
ÖTV tutarları yeniden belirlenmiş ve (B) cetvelinde yer alan malların ÖTV
52
Kanununun 8/1. maddesi uyarınca tesliminde vergi tutarı kilogram başına
50.000 lira olarak tespit edildi (RG:25.10.2002/24917).
• 2 seri numaralı Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile 1 Seri Numaralı
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde bazı değişiklikler yapıldı (RG:
26.10.2002/24918).
• 78 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile gelir ve kurumlar
vergisi mükelleflerinin 2002 yılı Temmuz-Eylül geçici vergi dönemi dokuz aylık
kazançlarının tespitinde kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet
unsurlarının %20.8’ini kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacakları
açıklandı (RG:26.10.2002/24918).
( Kasım 2002 )
• Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Uzmanlığı Görev,
Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlandı (RG: 3.11.2002/24925).
• 33 sıra numaralı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile Solvent
türevlerinin 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8. maddesinin 1.
fıkrası kapsamında teslimine ilişkin tecil-terkin uygulaması ile bu uygulama
çerçevesinde indirimli teminat imkanından yararlanılması, yeminli mali
müşavirler tarafından düzenlenecek “Üretim Tasdik Raporu” ibraz edilmesi şartına bağlanarak, konuya ilişkin usul ve esaslar açıklandı (RG: 4.11.2002/24926).
• 2002/4845 sayılı, bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadroların
değiştirilmesine
ilişkin
Bakanlar
Kurulu
Kararı
yayımlandı
(RG:
6.11.2002/24928).
• Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu
Başkanlığı Maliye Uzmanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı (RG: 8.11.2002/24930).
• 4 sıra numaralı Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği ile şüpheli
işlem kapsamında tutar sınırı olmaksızın kimlik tespiti yapılacak işlemlerin
kapsamı genişletildi. Ayrıca uyum görevlisi atanması ve şüpheli işlem bildirim
usulü hakkında açıklamalar yapıldı (RG: 10.11.2002/24932).
• Muhasebat Genel Müdürlüğü Devlet Muhasebe Uzmanları Görev ve
Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı
(RG: 12.11.2002/24934).
• Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Denetmenleri Görev ve
Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı
(RG: 12.11.2002/24934).
• Maliye Bakanlığı Tasfiye Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı (RG:14.11.2002/
24936).
53
• Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Uzmanlığı
Görev, Yetki, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı (RG: 14.11.2002/24936).
• Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Denetmenleri Görev,
Yetki, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı (RG: 14.11.2002/24936).
• Mali Suçları Araştırma Kurulu Mali Suçları Araştırma Uzmanları Görev
ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı
(RG: 19.11.2002/24941).
• Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörleri Görev ve Çalışma
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı (RG:
19.11.2002/24941).
• Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzmanlığı
Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı (RG: 19.11.2002/24941) .
• Kamu İhale Kurumu'nun Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri
İhaleleri Uygulama Yönetmelikleri yayımlandı (RG: 20.11.2002/24942).
• Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları Görev ve Çalışma
Yönetmeliğinin Ek 1. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik yayımlandı
(RG: 21.11.2002/24943).
• Maliye Bakanlığı Milli Emlak Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı (RG: 21.11.2002/24943).
• Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Devlet Malları
Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik yayımlandı (RG: 21.11.2002/24943).
• Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Devlet Gelir Uzmanlığı
Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı (RG: 24.11.2002/24946).
• Kamu İhale Kurumu'nun Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama
Yönetmeliği yayımlandı (RG: 26.11.2002/24948).
• Kuruluşların Bağlı ve İlgili Oldukları Bakanlıkların Değiştirilmesi İle İlgili
İşlem ile, Başbakanlığa bağlı bulunan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Maliye Bakanlığına bağlandı, Başbakanlık ile ilgili bulunan Türkiye
Muhasebe Standartları Kurulu da
Maliye Bakanlığı ile ilgilendirildi
(RG: 27.11.2002/24949).
54
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards