Dünya Gençler Satranç fiampiyonas› Kocaeli`nde bafllad›.. 6

advertisement
6 EYLÜL 2013
Dünya Gençler Satranç fiampiyonas› Kocaeli'nde bafllad›..
Kocaeli’nde yap›lan ‘Dünya
Gençler Satranç fiampiyonas›’nda
konuflan Türkiye Satranç
Federasyonu Baflkan› Gülk›z
Tülay, 52 ülkeden 195 sporcunun
kat›ld›¤› flampiyonaya evsahipli¤i
yapman›n mutlulu¤unu
yaflad›klar›n› söyledi.
KOCAEL‹ Büyükflehir Belediyesi'nin satranç sporuna yapt›¤› yat›r›m meyvelerini vermeye bafllad›. Spor yat›r›mlar› aras›nda satranca farkl› bir önem veren Büyükflehir Belediyesi, geçen sene ilkö¤retim birinci s›n›f ö¤rencilerine 36.500 adet satranç tak›m› da¤›tm›fl ve bu
hizmetini her y›la yayaca¤›n› duyurmufltu. Türkiye Satranç Federasyonu taraf›ndan da dikkatle izlenen Büyükflehir çal›flmalar› kendini gösterdi. Dünyan›n elit spor
müsabakalar› aras›nda yer alan Dünya Gençler Satranç
fiampiyonas› Kocaeli'ne al›nd›. Kocaeli Valili¤i ve Büyükflehir Belediyesi'nin katk›lar›yla gerçekleflen flampiyonaya 52 ülkeden 195 sporcu kat›ld›. Türkiye Satranç
Federasyonu'nun organizasyonunda gerçeklefltirilen
flampiyona 27 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.
“B‹Z B‹R A‹LEY‹Z”
Aç›l›flta ilk konuflmay› yapan Türkiye Satranç Federasyonu Baflkan› Gülk›z Tulay, 52 ülkeden 195 sporcunun kat›ld›¤› flampiyonaya evsahipli¤i yapman›n mutlulu¤unu yaflad›klar›n›
söyledi. fiampiyonay›
satranc›n en yayg›n oldu¤u il olan Kocaeli'ne
tafl›d›klar›n› ifade eden
Gülk›z Tülay, “Organizasyonunun
gerçekleflmesinde
büyük eme¤i olan
proje ortaklar›na ve
Büyükflehir Belediyesi'ne teflekkür
ediyorum.
Tüm
Sporculara baflar›lar
diliyorum” dedi. Tülay
konuflmas›n› ‹ngilizce
ve Türkçe “Biz bir aileyiz” sözleriyle tamamlad›. Bafliskele Belediye Baflkan› Hüseyin
Ayaz ise, flampiyonaya evsahipli¤i yapmaktan duyduklar› memnuniyeti dile getirdi ve eme¤i geçenlere teflekkür ederek sporculara baflar›lar diledi.
“HEDEF; SATRANÇ B‹LMEYEN GENÇ KALMASIN”
Kocaeli'ndeki tüm ilkö¤retim ça¤›na gelen çocuklara satranç tak›m› verdiklerine hat›rlatan Baflkan Karaosmano¤lu, bu çerçevede ö¤retmenlere de satranç e¤itimi
verdiklerini kaydetti. Konuflmas›nda Büyükflehir Belediyesi'nin satranç hedefini de ortaya koyan Baflkan Karaosmano¤lu, “Hedefimiz Kocaeli'nde satranç bilmeyen genç kalmamas›d›r. Gençlerimizi, insanlar›m›z›
tehdit eden unsurlar var. Özellikle gençlerimiz sosyal
medyada bilgisayar oyunlar›na bakarak hamle yapma
yeteneklerini kaybediyor. Ama biz satranç ile satranc›
sevdirerek, gençlerimizin zekâs›n›n, gönlünün daha büyük at›l›mlar yapmas›n› istiyoruz. Satranç insana düflünceyi, bir ad›m sonras›n›, buz da¤›n›n görülmeyen arkas›n›, evreni, insan›n gönlünü ve beynini keflfetmeyi
ö¤retiyor. Her fleyin beyinde bafll›yor, zeka ile bafll›yor.
E¤er beyin ve zeka gerçekten sevgi dolu olursa o zaman
insan›n gençlerin önünü açm›fl oluruz. Kocaeli'nin her
köflesine satranc› ö¤retinceye kadar devam edece¤iz”
fleklinde konufltu. Baflkan Karaosmano¤lu sözlerini
flampiyonan›n Kocaeli'ne al›nmas›na vesile olan Türkiye Satranç Federasyonu'na teflekkür ederek tamamlad›
ve tüm sporculara baflar›lar diledi.
8 A¤ustos Ulusal Satranç
Turnuvas› yap›ld›
■ B‹TL‹S Valili¤i, Bitlis Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor ‹l Müdürlü¤ü ve Türkiye Satranç Federasyonu Bitlis ‹l Temsilcili¤i'nin ortaklafla gerçeklefltirdi¤i Bitlis Belediyesi 8 A¤ustos Ulusal Satranç Turnuvas› sona
erdi. Yaklafl›k 30'u yabanc› olmak üzere toplam
230 sporcunun kat›ld›¤› turnuvada, iki kategoride
yap›lan maçlar sonunda dereceye giren sporculara
ödüller verildi. Ödül töreninde bir konuflma yapan
Bitlis Belediye Baflkan Yard›mc›s› Nafiz Haspolat,
bu tür organizasyonlar›n önemine de¤inerek,
“Yurt d›fl›nda çok say›da sporcunun ilimize gelerek
turnuvaya kat›lmas› bizi memnun etti. Belediye
olarak her zaman böyle sosyal faaliyetleri düzenlemeye devam edece¤iz” dedi.
Azerbaycanl› minik sporcu Sad›k Memedov, iki kategoride ödül alarak dikkatleri üzerine çekerken, tören sonunda Bitlis Belediye Baflkan Yard›mc›s› Nafiz
Haspolat, turnuva gözlemcisi Yalç›n Gergero¤lu'na
Befl Minare ifllemeli bir vazo takdim etti.
SPORT‹F
Download