Türk-İslâm Edebiyatı sahasında kaleme alınan eserlerde Hz

advertisement
Türk-İslâm Edebiyatı sahasında kaleme alınan eserlerde Hz. Muhammed’in hayatının
her safhası ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Hz. Peygamber’in doğumu, isimleri, sûreti,
mûcizeleri, gazâları, hicreti, sözleri, mîrâcı, vefatı farklı edebî türlerin oluşmasına vesîle
olmuştur. Manzum kırk hadis tercümeleri de bu çerçevede teşekkül eden türlerden
birisidir. Çalışmamıza konu olan ve tam adı bilinmeyen manzum kırk hadis tercümesi,
Lütfî mahlaslı bir müellif tarafından, türün en mümbit eserlerini verdiği XVI. yüzyılda
kaleme alınmıştır. Eser, giriş ve bitiş bölümleri ile birlikte kırk adet hadisin ikişer beyit
ile nazma çekilmesi sûretiyle oluşturulmuştur. Müellifin seçtiği hadisler bir Müslüman’a
yapılmış nasihatler niteliğinde olup onun dünyevî ve uhrevî hayatını düzenlemeyi
amaçlamaktadır. Bu yönüyle eser, Müslüman Türklerin edebî zevk ve üslûbunun
ortaya konulması açısından kayda değer bir örnek olarak kabul edilebilir.
Download