2008 12 Aylık Finansal Rapor - Türk Hava Yolları

advertisement
TÜRK HAVA YOLLARI
ANONĠM ORTAKLIĞI VE
BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2008
TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLOLAR
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE
KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiĢtir.)
VARLIKLAR
Not
Dönen Varlıklar
Bağımsız
Denetimden GeçmiĢ
31 Aralık 2008
Bağımsız
Denetimden GeçmiĢ
Yeniden DüzenlenmiĢ
31 Aralık 2007
2.580.680.234
1.487.528.554
Nakit ve Nakit Benzerleri
6
504.905.721
480.196.215
Finansal Yatırımlar
7
1.403.033.703
292.020.000
Ticari Alacaklar
10
349.144.133
245.539.019
Diğer Alacaklar
11
61.673.958
305.855.757
Stoklar
13
98.359.291
113.740.571
Diğer Dönen Varlıklar
26
163.563.428
50.176.992
5.290.955.322
3.434.915.521
Duran Varlıklar
Diğer Alacaklar
11
22.808.881
21.756.328
Finansal Yatırımlar
7
1.750.943
3.016.564
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16
43.637.924
38.370.043
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17
48.130.000
53.700.000
Maddi Duran Varlıklar
18
5.049.449.610
3.234.359.407
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19
17.697.129
10.445.317
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
35
26
1.986.324
105.494.511
3.193.155
70.074.707
7.871.635.556
4.922.444.075
TOPLAM VARLIKLAR
Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
1
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE
KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiĢtir.)
Not
Bağımsız
Denetimden GeçmiĢ
31 Aralık 2008
Bağımsız
Denetimden GeçmiĢ
Yeniden DüzenlenmiĢ
31 Aralık 2007
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Borç Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Yolcu Uçuş Yükümlülükleri
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8
9
10
11
35
22
24
26
26
1.614.307.835
419.289.229
5.401.092
435.109.211
161.554.179
4.185.809
7.460.396
47.818.425
441.806.825
91.682.669
1.186.652.969
228.918.371
877.628
364.523.991
83.387.054
19.981.215
4.779.221
39.664.361
379.676.586
64.844.542
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Diğer Borçlar
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8
11
24
35
26
3.270.740.625
2.798.005.235
7.865.284
142.459.082
291.289.291
31.121.733
1.887.889.627
1.595.842.462
7.058.322
131.959.011
128.930.080
24.099.752
2.986.587.096
175.000.000
1.672.901.479
4.459.406
1.134.226.211
1.847.901.479
175.000.000
1.739.005.871
895.492
61.014.406
(393.511.064)
265.496.774
7.871.635.556
4.922.444.075
KAYNAKLAR
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Hisse Senedi İhraç Primleri
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Yabancı Para Çevrim Farkları
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Net Dönem Karı / Zararı
27
27
27
TOPLAM KAYNAKLAR
Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
2
.
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2008 ve 2007 TARĠHLERĠNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT KONSOLĠDE GELĠR TABLOLARI
(Tutarlar Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiĢtir.)
Bağımsız
Denetimden GeçmiĢ
Bağımsız
Denetimden GeçmiĢ
Yeniden DüzenlenmiĢ
Not
1 Ocak – 31 Aralık 2008
1 Ocak – 31 Aralık 2007
28
28
6.123.174.209
(4.650.231.377)
4.859.508.826
(3.605.924.596)
1.472.942.832
(635.876.008)
(203.813.181)
56.690.528
(102.559.670)
1.253.584.230
(576.810.259)
(170.639.967)
226.544.680
(9.919.460)
587.384.501
722.759.224
3.572.374
1.427.882.203
(713.373.140)
15.489.140
309.116.345
(676.136.015)
VERGĠ ÖNCESĠ KAR
1.305.465.938
371.228.694
Vergi Gelir / (Gideri)
-Dönem Vergi Gelir / (Gideri)
-Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)
(171.239.727)
(7.673.685)
(163.566.042)
(105.731.920)
(122.471.610)
16.739.690
1.134.226.211
265.496.774
0,648
0,152
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER
Satış Gelirleri
Satışların Maliyeti (-)
BRÜT KAR / (ZARAR)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Diğer Faaliyet Gelirleri
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
FAALĠYET KARI / (ZARARI)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar /
Zararlarındaki Paylar
Finansal Gelirler
Finansal Giderler (-)
29,30
29,30
31
31
16
32
33
35
35
DÖNEM KARI
Hisse BaĢına Kazanç (Kr)
36
Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
3
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2008 VE 2007 TARĠHLERĠNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiĢtir.)
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Enflasyon
Düzeltme Farkları
Hisse Senetleri İhraç
Primleri
Finansal Varlık
Değer Azalış Fonu
Kardan Ayrılan
Kısıtlanmış Yedekler
Yabancı Para
Çevrim Farkları
Net Dönem
Karı / (Zararı)
31 Aralık 2006 Bakiyesi-Önceden Raporlanan
Sık uçuş programı UFRYK 13 ile ilgili
düzeltme (Not 2.3)
Kullanılmamış izin karşılığı ile ilgili düzeltme
(Not 2.3)
Bakım onarım gider tahakkuku ile ilgili
düzeltme (Not 2.3)
175.000.000
1.739.005.871
895.492
(2.696.482)
61.014.406
-
178.782.921
(542.283.756)
1.609.718.452
-
-
-
-
-
-
-
(16.471.443)
(16.471.443)
-
-
-
-
-
-
-
(7.083.719)
(7.083.719)
-
-
-
-
-
-
-
(6.455.066)
(6.455.066)
31 Aralık 2006 Bakiyesi-Düzeltilmiş
175.000.000
1.739.005.871
895.492
(2.696.482)
61.014.406
-
178.782.921
(572.293.985)
1.579.708.223
-
-
-
2.696.482
-
-
(178.782.921)
-
178.782.921
-
2.696.482
Önceki Dönem Karının Geçmiş Yıllar
Zararlarına Aktarılması
Finansal Varlık Değerlemesi
Net Dönem Karı
Geçmiş Yıllar
Zararları
Toplam
-
-
-
-
-
-
265.496.774
-
265.496.774
31 Aralık 2007 Bakiyesi-Düzeltilmiş
175.000.000
1.739.005.871
895.492
-
61.014.406
-
265.496.774
(393.511.064)
1.847.901.479
31 Aralık 2007 Bakiyesi-Önceden Raporlanan
Sık uçuş programı UFRYK 13 ile ilgili
düzeltme (Not 2.3)
Kullanılmamış izin karşılığı ile ilgili düzeltme
(Not 2.3)
175.000.000
1.739.005.871
895.492
-
61.014.406
-
291.892.623
(363.500.835)
1.904.307.557
-
-
-
-
-
-
(8.830.945)
(16.471.443)
(25.302.388)
-
-
-
-
-
-
(2.054.546)
(7.083.719)
(9.138.266)
Bakım onarım gider tahakkuku ile ilgili
düzeltme (Not 2.3)
-
-
-
-
-
-
(15.510.358)
(6.455.066)
(21.965.424)
175.000.000
1.739.005.871
895.492
-
61.014.406
-
265.496.774
(393.511.064)
1.847.901.479
Özkaynak Kalemleri ve Enflasyon Düzeltmesi
Farklarının Geçmiş Yıl Zararlarına
Mahsubu (Not 27)
Yabancı Para Çevrim Farkları (Not 27)
-
(66.104.392)
-
(895.492)
-
-
(61.014.406)
-
4.459.406
-
128.014.290
-
4.459.406
Önceki Dönem Karının Geçmiş Yıllar
Zararlarına Aktarılması
-
-
-
-
-
-
(265.496.774)
265.496.774
-
-
-
-
-
-
-
1.134.226.211
-
1.134.226.211
175.000.000
1.672.901.479
-
-
-
4.459.406
1.134.226.211
-
2.986.587.096
31 Aralık 2007 Bakiyesi-Düzeltilmiş
Net Dönem Karı
31 Aralık 2008 Bakiyesi
Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
4
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
1 OCAK-31 ARALIK 2008 VE 2007 TARĠHLERĠNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMLERĠNE AĠT KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiĢtir.)
FAALĠYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMLARI
1 Ocak31 Aralık 2008
1 Ocak31 Aralık 2007
Yeniden
DüzenlenmiĢ
1.305.465.938
371.228.694
393.826.194
23.354.581
(123.120.093)
(55.645)
(942.833.498)
(3.572.374)
105.396.609
(3.378.570)
586.719.977
15.637.769
5.000.000
6.071.262
(35.033)
1.368.477.117
(119.242.883)
243.129.246
15.381.280
(54.435.261)
(35.419.804)
70.585.220
78.974.087
2.681.175
62.130.239
37.238.679
8.154.065
1.677.653.160
(12.854.510)
(102.736.069)
(82.420.266)
364.850.565
19.461.897
(45.848.879)
(131.324)
290.162.081
(15.489.140)
91.110.738
12.959.975
(258.280.289)
2.957.138
4.967.798
(1.725.000)
2.796.990
(674.120)
(2.540.292)
835.806.832
5.319.971
100.003.412
19.934.631
562.588
(45.120.423)
35.068.902
(5.971.753)
(816.049)
30.442.865
(1.789.384)
8.659.982
982.101.574
(4.807.795)
(88.479.266)
(104.442.414)
1.479.642.315
784.372.099
-
3.142.924
26.482.893
82.172.581
7.034.983
(4.280.515)
(1.070.066.191)
(230.333.395)
(1.188.989.644)
5.385.011
45.848.879
2.540.292
(292.020.000)
(224.114.270)
(459.217.164)
(261.788.079)
(3.917.374)
(237.712)
(206.665.601)
(3.855.209)
504.131
(265.943.165)
(210.016.679)
24.709.506
115.138.256
DÖNEM BAġINDAKĠ NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ
480.196.215
365.057.959
DÖNEM SONUNDAKĠ NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ
504.905.721
480.196.215
Not
Vergi Öncesi Dönem Net Karı
Faaliyetlerde Kullanılan Nakit Akımına UlaĢmak Ġçin Yapılan Düzeltmeler:
Amortisman ve İtfa payları
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Faiz Geliri
Sabit Kıymet Satış Karı
Değer Düşüklüğü Karşılığındaki (Azalış) / Artış
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararı
Faiz Giderleri
Hibe Kredilerdeki Değişim
Finansal Borçlar Üzerindeki Kur Farkı Gideri / (Geliri)
Şüpheli Alacak Karşılığındaki Artış
Finansal Varlık Satış Zararı
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artışı
Türev Enstrüman Makul Değer Değişimi
Finansal Varlık Değer Artış Fonundan Netleşen Ertelenen Vergi Varlığı
Temettü Geliri
ĠĢletme Sermayesindeki DeğiĢikliklerden Önceki Faaliyet Karı
Ticari Alacaklardaki (Artış) / Azalış
Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Alacaklardaki Azalış / (Artış)
Stoklardaki Azalış
Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış) / Azalış
Diğer Duran Varlıklardaki Artış
Ticari Borçlardaki Artış
Diğer Borçlardaki Artış / (Azalış)
Kısa Vadeli Borç Karşılıklarındaki Artış / (Azalış)
Yolcu Uçuş Yükümlülüklerindeki Artış
Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit
Ödenen Kıdem Tazminatları
Ödenen Faizler
Peşin Ödenen Vergiler
18,19
24
32
31
18
16
33
26
32,33
10
17
33
32
10
11
13
26
26
10
11
22
26
26
24
24
26,35
Faaliyetlerden Elde Edilen Net Nakit
YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
Finansal Varlık Satışından Elde Edilen Nakit
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satışından Elde
Edilen Nakit
Alınan Faiz
Alınan Temettü
İştirak Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışı
Kısa Vadeli Finansal Yatırımlardaki Artış
Maddi ve Maddi Olmayan Varlık Alımı (*)
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit
FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
Finansal Kiralama Anapara Geri Ödemeleri
Banka Kredilerindeki Azalış
Diğer Finansal Yükümlülüklerdeki (Azalış) /Artış
18,19
37
7,16
7
18,19
9
Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit
NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠNDEKĠ NET (AZALIġ) / ARTIġ
(* ) 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren oniki aylık dönemde 1.299.191.959 TL‟lik maddi ve maddi olmayan duran varlık alımının
1.019.175.119 TL‟lik kısmı finansal kiralama yöntemi ile yapılmıştır. (31 Aralık 2007: 811.508.468 TL‟lik maddi ve maddi olmayan
duran varlık alımının 565.806.020 TL‟lik kısmı finansal kiralama yöntemi ile yapılmıştır.)
5
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
1
ġĠRKETĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU
Türk Hava Yolları A.O. (“Şirket” veya “THY”) 1933 yılında Türkiye‟de kurulmuştur. Şirket‟in ana
faaliyet konusu yurt içi ve yurt dışında yolcu ve kargo hava taşımacılığı yapmaktır. 31 Aralık 2008
ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle Şirket‟in hissedarları ve hisse dağılımı aşağıdaki gibidir:
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Diğer (Halka açık kısım)
Toplam
31 Aralık 2008
% 49,12
% 50,88
% 100,00
31 Aralık 2007
% 49,12
% 50,88
% 100,00
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Türk Hava Yolları A.O. ile Bağlı Ortaklığında (hep birlikte “Grup”)
çalışan toplam personel sayısı 14.072‟dir (31 Aralık 2007: 12.951). 31 Aralık 2008 ve 2007
tarihlerinde sona eren dönemler içinde çalışan ortalama personel sayısı sırasıyla 13.724 ve
13.043‟tür. Şirket, Türkiye‟de kayıtlı olup merkez adresi aşağıdaki gibidir:
Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası, Atatürk Havalimanı, 34149 Yeşilköy İSTANBUL.
2
FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
Şirket ve Türkiye‟de yerleşik bağlı ortaklıkları, yasal defterlerini ve kanuni mali tablolarını Türk
Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak
tutmakta ve hazırlamaktadır.
2.1.1 Uygulanan Muhasebe Standartları
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ” ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile
bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu
Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan
geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir ve bu Tebliğ ile birlikte Seri: XI, No: 25 "Sermaye
Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğe
istinaden, işletmeler finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası
Finansal Raporlama Standartları (“UMS/UFRS”)‟na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak
Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS‟nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu
(“UMSK”) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”)
tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS‟ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen
standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama
Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınacaktır.
Rapor tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS‟nin UMSK tarafından
yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden dolayı, ilişikteki finansal
tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği çerçevesinde UMS/UFRS‟ye göre hazırlanmış olup
finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu
kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur. Bu kapsamda geçmiş dönem mali tablolarında bazı
sınıflamalar yapılmıştır.
6
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
2
FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
2.1.2 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi
Grup, SPK‟nın 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda 1 Ocak 2005 tarihinden
geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son vermiştir.
2.1.3 Konsolidasyon Esasları
a) Konsolide mali tablolar, aşağıda (b) ve (c) paragraflarında yer alan hususlar kapsamında, ana
ortaklık olan Türk Hava Yolları A.O. ile Bağlı Ortaklık ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklarının
mali tablolarını içermektedir. Gerekli olması halinde, Grup‟un izlediği muhasebe politikalarıyla aynı
olması amacıyla bağlı ortaklıkların mali tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler
yapılmıştır.
Tüm grup içi işlemler, bakiyeler, gelir ve giderler konsolidasyonda elimine edilmiştir.
b) Bağlı Ortaklık, Şirket‟in doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisselerle ilgili oy
kullanma hakkının %50‟den fazlasını kullanma yetkisi kanalıyla mali ve işletme politikalarını
Şirket‟in menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu işletmeyi ifade
eder.
Aşağıdaki tabloda 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Bağlı Ortaklık, sahip olunan pay ve ortaklık
oranları gösterilmiştir:
Şirket ünvanı
THY Teknik A.Ş.
Faaliyet konusu
Teknik Bakım
İştirak Oranı
31 Aralık 2008
31 Aralık 2007
100%
100%
Kayıtlı
olduğu ülke
Türkiye
Bağlı Ortaklıklığa ait bilanço ve gelir tablosu, tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide
edilmiştir. Şirket‟in sahip olduğu Bağlı Ortaklığın kayıtlı değeri ile öz sermayesi karşılıklı olarak
netleştirilmiştir. Şirket ile Bağlı Ortaklık arasındaki grup içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyon
sırasında silinmiştir.
%100 hissesi Şirket‟e ait olmak üzere 20 Ağustos 2008 tarihinde kurulan A Grubu İşletme
Ruhsatı‟na sahip ve yer hizmetleri ile iştigal edecek olan TGS Yer Hizmetleri A.Ş., 31 Aralık 2008
tarihi itibariyle henüz fiili operasyona başlamadığından konsolidasyona tabi tutulmamıştır.
c) Şirket‟in müşterek yönetimine sahip olduğu üç adet iştiraki vardır. İştirak oranı % 49 ve 50 olan ve
Şirket tarafından müşterek kontrol edilen bu işletmeler, özkaynaktan pay alma yöntemiyle
değerlenmektedir.
7
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
2
FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
2.1.3 Konsolidasyon Esasları (devamı)
Aşağıdaki tabloda 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar ve ortaklık
oranları gösterilmiştir:
Şirket ünvanı
Güneş Ekspres Havacılık
A.Ş.
THY DO&CO İkram
Hizmetleri A.Ş.
P&W T.T. Uçak Bakım
Merkezi Ltd. Şti.
Faaliyet konusu
Hava taşımacılığı
İştirak Oranı
31 Aralık
31 Aralık
2008
2007
50%
50%
Kayıtlı
olduğu ülke
Türkiye
İkram hizmetleri
50%
50%
Türkiye
Teknik Bakım
49%
-
Türkiye
Ekteki mali tablolarda müşterek yönetime tabi ortaklıkların faaliyet sonuçları ile varlık ve
yükümlülükleri varsa, UFRS 5 standardı uyarınca satılmak üzere elde tutulan varlık olarak
muhasebeleştirilenler dışında, özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmiştir. Özkaynak
yöntemine göre konsolide bilançoda iştirakler, maliyet bedelinin iştirakin net varlıklarındaki edinim
sonrası dönemde oluşan değişimdeki Grup‟un payı kadar düzeltilmesi sonucu bulunan tutardan
iştirakte oluşan herhangi bir değer düşüklüğünün düşülmesi neticesinde elde edilen tutar üzerinden
gösterilir. İştirakin, Grup‟un iştirakteki payını (özünde Grup‟un iştirakteki net yatırımının bir
parçasını oluşturan herhangi bir uzun vadeli yatırımı da içeren) aşan zararları kayıtlara alınmaz.
2.2
Kullanılan Para Birimi
Grup‟un her işletmesinin kendi mali tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede
geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin mali durumu ve
faaliyet sonuçları, Şirket‟in geçerli para birimi olan ve konsolide mali tablolar için sunum para
birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
Türkiye‟de 1 Ocak 2005‟ten itibaren paradan altı sıfır atılmasıyla birlikte Yeni Türk Lirası (YTL),
Türkiye Cumhuriyeti‟nin yeni para birimi olarak belirlenmişti. Bakanlar Kurulu 1 Ocak 2009
tarihinden itibaren para birimindeki “Yeni” ibaresinin kaldırılmasına karar vermiştir. Bu nedenle, 31
Aralık 2008 itibariyle Şirket‟in fonksiyonel ve raporlama para birimi ve geçmiş yıl karşılaştırmalı
tutarları 1 YTL = 1 TL oranı kullanılarak TL olarak sunulmuştur.
2.3
Muhasebe Politikalarında, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki
dönem mali tabloları yeniden düzenlenmektedir.
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları
geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe
tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde,
gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye
yönelik olarak uygulanır.
8
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
2
FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)
2.3
Muhasebe Politikalarında, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar (devamı)
Önceki Dönem Mali Tablolarının Yeniden Düzeltilmesi
Grup, 1 Ocak 2009 veya bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olan UFRYK 13,
“Müşteri Bağımlılık Programları" yorumunu henüz yürürlüğe girmemiş olmasına rağmen erken
uygulamayı benimsemiş ve önceki uygulamada ücretsiz seyahatin artan maliyet yöntemi ile
hesaplanan tahmini maliyeti yükümlülük olarak kaydedilmekte iken UFRYK 13‟e göre, müşteri
sadakat programları satış işlemlerinin farklı bir bileşeni şeklinde muhasebeleşmeye başlamıştır.
Tahsil edilen satış bedelinin gerçeğe uygun değerinin bir kısmı sık uçuş programı yolcu
yükümlülükleri olarak kazanılmamış gelire dağıtılarak, söz konusu menfaatler müşteri tarafından
kullanıldıkça gelir kaydedilmektedir. UFRYK 13‟ün 1 Ocak 2007'den başlayan dönemden itibaren
uygulanması ile birlikte önceki dönem mali tabloları 8 numaralı Uluslararası Finansal Raporlama
Standardı “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar” (“UMS 8”)‟e
istinaden yeniden düzenlenmiştir.
Grup, önceki yıllarda çalışan sayısının fazlalığı ve sağlıklı bir veritabanı oluşturulamaması nedeniyle
çalışanlarına ilişkin olarak kullanılmamış izin karşılığı hesaplaması yapmamıştır. Grup 31 Aralık
2008 tarihli mali tablolarını hazırlarken Grup‟un kullanılmamış izin yükümlülüğü hesaplanmış ve
tutarın önceki dönem mali tabloları 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren başlayarak 8 numaralı
Uluslararası Finansal Raporlama Standardı “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde
Değişiklik ve Hatalar” (“UMS 8”)‟e istinaden yeniden düzenlemiştir.
Grup, operasyonel kiralama yolu ile edinilmiş uçaklarına ilişkin olarak ayırdığı bakım onarım gider
tahakkuku politikasını gözden geçirmiş ve önceki yıllarda ayırdığı gövde bakımları için gider
tahakkukunun yanı sıra, motor, APU ve iniş takımları bakımları için de tahakkuk hesaplamaya karar
vermiştir. Söz konusu hesaplama ile birlikte önceki dönem mali tabloları 1 Ocak 2007 tarihinden
başlayarak 8 numaralı Uluslararası Finansal Raporlama Standardı “Muhasebe Politikaları,
Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar” (“UMS 8”)‟e istinaden yeniden düzenlenmiştir.
Yukarıdaki hususlar sonucu önceki dönem mali tablolarının yeniden düzenlenmesinin mali tablo
büyüklüklerine etkileri aşağıda özetlenmiştir:
31 Aralık 2007
Yolcu uçuş yükümlülükleri
Diğer kısa vadeli
yükümlülükler
Çalışanlara sağlanan faydalar
Ertelenmiş vergi
yükümlülüğü(net)
Net dönem karı
Geçmiş yıllar zararları
Satış gelirleri
Satışların maliyeti
Pazarlama, Satış ve Dağıtım
giderleri
Genel yönetim giderleri
Diğer faaliyet giderleri
Vergi gelir / (gideri)
Hisse başına kazanç (Kr)
Daha Önce
Raporlanan
(Sınıflamalar
sonrası)
348.048.601
Sık uçuş
programı ile
ilgili düzeltme
31.627.985
37.387.761
28.241.529
-
11.422.832
27.456.781
-
64.844.542
39.664.361
139.838.444
291.892.623
(363.500.835)
4.877.448.756
(3.584.547.121)
(6.325.597)
(8.830.945)
(16.471.443)
(17.939.930)
-
(2.284.566)
(2.054.546)
(7.083.719)
(1.989.527)
(5.491.356)
(15.510.358)
(6.455.066)
(19.387.948)
125.736.925
265.496.774
(393.511.064)
4.859.508.826
(3.605.924.596)
(576.454.165)
(170.417.405)
(16.820.709)
(112.330.882)
0,167
6.901.249
2.207.736
(0,005)
(356.094)
(222.562)
513.637
(0,001)
3.877.590
(0,009)
(576.810.259)
(170.639.967)
(9.919.460)
(105.731.920)
0,152
9
Kullanılmamış Bakım onarım
izin karşılığı gider tahakkuku
ile ilgili
ile ilgili
düzeltme
düzeltme
-
Yeniden
Düzenlenmiş
379.676.586
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
2
FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)
2.3
Muhasebe Politikalarında, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar (devamı)
Önceki Dönem Mali Tablolarının Yeniden Düzeltilmesi (devamı)
31 Aralık 2006
Yolcu uçuş yükümlülükleri
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Çalışanlara sağlanan faydalar
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü (net)
Geçmiş yıllar zararları
2.4
Daha Önce
Raporlanan
(Sınıflamalar
sonrası)
Sık uçuş
programı ile
ilgili düzeltme
321.743.168
183.944.515
22.149.729
149.979.174
(542.283.756)
20.589.304
(4.117.861)
(16.471.443)
Kullanılmamış
izin karşılığı
Bakım onarım
ile ilgili
gider tahakkuku
düzeltme
ile ilgili düzeltme
8.854.649
(1.770.930)
(7.083.719)
8.068.833
(1.613.767)
(6.455.066)
Yeniden
Düzenlenmiş
342.332.472
192.013.348
31.004.378
142.476.617
(572.293.985)
Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
Grup cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK’nın Uluslararası
Finansal Raporlama Yorumlama Komitesi (UFRSYK) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2008
tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiş standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet
konusu ile ilgili olanları uygulamıştır.
Aşağıda yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 1 Ocak 2008
tarihi ve sonrasında başlayan mali dönemler için zorunlu olduğu halde Grup‟un faaliyetleri için
geçerli değildir:
UFRSYK 11, “UFRS 2 – Grup ve İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerine İlişkin İşlemler”,
UFRSYK 12, “Hizmet İmtiyaz Anlaşmaları”,
UFRSYK 14, “UMS 19- Tanımlanmış Fayda Varlığı Üzerindeki Sınırlama, Asgari Fonlama
Gereklilikleri ve Birbirleriyle Olan Karşılıklı Etkileşimleri”,
UMS 39, UFRS 7 “Finansal Varlıkların Sınıflandırılmasına İlişkin Değişiklikler”
10
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
2
FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)
2.4
Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
2008 yılında henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanması benimsenmemiş standartlar
ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
Aşağıdaki Standartlar ve Yorumlar bu mali tabloların onaylanma tarihinde yayınlanmış ancak yürürlüğe
girmemiştir:
UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri”
1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.
UFRYK 15, “Gayrimenkul Şirketlerinde İnşaat
Sözleşmeleri”
1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.
UFRYK 16, “Yurtdışındaki İşletme ile İlgili
Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması”
1 Ekim 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.
UFRYK 17, “Parasal Olmayan Varlıkların
Hissedarlara Dağıtımı”
1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.
UFRYK 18, “Müşterilerden Varlık Transferi”
1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.
1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.
UFRS 2, “Hisse Bazlı Ödemeler” Hakediş
Koşulları ve İptallerine İlişkin Değişiklik.
UFRS 1, “Uluslararası Finansal Raporlama
Standartlarının İlk Kez Uygulanması”
UFRS‟lerin İlk Kez Uygulanmasında Yatırım
Maliyetlerine İlişkin Değişiklik.
1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.
UFRS 3, “İşletme Birleşmeleri”
1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.
UMS 27, “Konsolide ve Bireysel Finansal
Tablolar”
UMS 28, “İştiraklerdeki Yatırımlar”
UMS 31 “Müşterek Yönetime Tabi
Ortaklıklardaki Paylar” Satın Alma Yönteminin
Uygulanması Hakkında Kapsamlı Değişiklik.
UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri”
Doğrudan Giderleştirmeyi Engelleyen
Kapsamlı Değişiklikler.
1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.
UMS 27, “Konsolide ve Konsolide Olmayan
Finansal Tablolar” UFRS‟lerin İlk Kez
Uygulanmasında Yatırım Maliyetlerine
İlişkin Değişiklik
1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.
11
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
2
FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)
2.4
Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
UMS 1, “Finansal Tabloların Sunumu”
1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan hesap dönemleri için
geçerlidir.
1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten
UMS 32, “Finansal Araçlar: Sunum” Geri Satın Alma
sonra başlayan hesap dönemleri için
Opsiyonlu Finansal Araçlar ve Nakde Çevrilmelerinde
Doğacak Yükümlülüklerin Açıklanması Hakkında Değişiklik. geçerlidir.
UMS 1, “Finansal Tabloların Sunumu”
Doğrudan Öz kaynağa Kaydedilen Net Gelir Tablosu
Gerekliliğine İlişkin Kapsamlı Değişiklikler
1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan hesap dönemleri için
geçerlidir.
UMS 39, “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve
Ölçme” Riskten Korunmaya Konu Olabilecek Kalemlere
İlgili Değişiklikler
1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan hesap dönemleri için
geçerlidir.
2008 yılında henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanması benimsenmemiş
standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklik ve yorumlar ile ilgili olarak özet bilgiler
aşağıda sunulmuştur.
UFRS 1, “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” ve UMS 27 “ Konsolide
ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar” a yapılan değişiklik
Değişiklik, UFRS‟yi ilk defa uygulayan şirketlerin açılış bilançolarında bağlı ortaklıklardaki,
müştereken kontrol edilen işletmelerdeki veya iştiraklerdeki yatırımların maliyetini UMS 27‟ye uygun
olarak veya tahmini maliyet değerleriyle belirlemelerine olanak tanımaktadır. UMS 27‟ye yapılan
değişiklik bağlı ortaklık, müştereken kontrol edilen işletmeler veya iştiraklerden elde edilen
temettünün konsolide olmayan finansal tablolarda gelir tablosunda yansıtılmasını gerektirmektedir.
Bu değişikliğin Grup‟un finansal tablolarına etkisinin olmayacağı beklenmektedir.
UFRS 2 “Hisse Bazlı Ödemeler”
Değişen standartla, hakediş koşulu‟nun tanımlanması ve performans ve hizmet koşulları haricindeki
koşullar için „haketmeme koşulu‟ kavramına açıklık getirilmektedir. Standart aynı zamanda, gerek
İşletme gerekse karşı taraf (çalışan veya hizmet sağlayan) tarafından iptal edilen ödüllerin aynı şekilde
muhasebeleştirileceğini ifade etmektedir. Bu değişikliğin Grup‟un finansal tablolarına etkisinin
olmayacağı beklenmektedir.
UFRS 8 “Faaliyet Bölümleri”
UFRS 8 “Faaliyet Bölümleri”, UMS 14 “Bölümlere Göre Raporlama”nın yerine geçmektedir. Bu
standart, bölümlere göre raporlamanın yönetimin bakış açısına göre hazırlanan ve iç raporlamada
kullanılan bölümleme kriterleri baz alınarak yapılmasını getirmektedir. Grup, UFRS 8‟i 1 Ocak 2009
tarihinden itibaren uygulamaya başlayacaktır.
12
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
2
2.4
FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)
Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
UMS 32 ve UMS 1 „Tasfiye Durumunda Satılabilir Finansal Araçlar ve Yükümlülükler‟
UMS 32‟ye getirilen değişiklik tasfiyeden kaynaklanan satılabilir finansal araçlar ile yükümlülüklerin,
belirli kriterler yerine getirildiği takdirde, sermaye aracı olarak sınıflandırılmasını gerektirmektedir.
UMS 1‟e getirilen değişiklik ise, sermaye aracı olarak sınıflandırılan satılabilir finansal araçların
tanımlanması ve açıklanmasını gerektirmektedir. Bu değişikliğin grubun finansal tablolarına etkisinin
olmayacağı beklenmektedir.
UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri”
Değişiklik, işletmelerce, bir özellikli varlığın elde edilmesi, inşaası veya üretimi ile doğrudan
ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetlerinin, ilgili özellikli varlığın maliyetinin bir parçası olarak
aktifleştirilmesini gerektirmektedir. Borçlanma maliyetlerinin oluştuğu anda giderleştirilmesi seçeneği
bu değişiklik ile sona erecektir. Grup, UMS23 (Revize) standardını 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren
uygulayacaktır.
UFRS 3, “İşletme Birleşmeleri”
Değişiklikler, işletme birleşmelerindeki satın alımlar ile ilgili maliyetlerin oluştuğu anda gider
yazılmasını ve satın alım sırasında muhasebeleştirilen koşullu bedelin makul değerinde sonradan
meydana gelen değişikliklerin şerefiyeden düzeltilmesi yerine gelir tablosunda dikkate alınmasını
gerektirmektedir. Bu değişikliğin grubun finansal tablolarına etkisinin olmayacağı beklenmektedir.
UFRYK 15, “Gayrimenkul İnşaatı ile İlgili Anlaşmalar ”
UFRYK 15, bir gayrimenkulün inşaatı için yapılan anlaşmanın, UMS 11 “İnşaat Sözleşmeleri”
standardı veya UMS 18 “Hâsılat” standardı kapsamına girip girmediğinin ve buna bağlı olarak da
böyle bir gayrimenkul inşasından elde edilen gelirin ne zaman muhasebeleştirileceğinin belirlenmesi
konusunda yol göstermektedir. Bu değişikliğin grubun finansal tablolarına etkisinin olmayacağı
beklenmektedir.
UFRYK 16, “Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırım ile İlgili Riskten Korunma”
UFRYK 16, üç ana konuya açıklık getirmektedir: Finansal tablolarda kullanılan sunum para birimi bir
işletmenin finansal korunma muhasebesi uygulayabilmesine gerekçe oluşturmaz. Dolayısıyla, bir ana
kuruluş yalnızca kendi finansal tablolarında kullanılan para birimi ile yabancı operasyonlarında
kullanılan para birimi farkından doğan kur farklarını finansal riskten korunma riski olarak
adlandırabilir. Finansal riskten korunma aracı grup içindeki işletme ya da işletmelerce elde tutulabilir.
Bu yorumun Grup‟un finansal tablolarına bir etkisi olması beklenmemektedir.
UFRYK 17 “Parasal olmayan varlıkların hissedarlara dağıtımı”
UFRYK 17, hissedarların teslim alacağı parasal veya parasal olmayan varlıkları seçme hakkına sahip
olmaları durumu da dahil olmak üzere, karşılıklı olan tüm parasal olmayan varlıkların dağıtımı için
uygulanacaktır. Bu yorumun Grup‟un finansal tablolarına bir etkisi olması beklenmemektedir.
13
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
2
2.4
FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)
Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
UFRYK 18 “Müşterilerden Varlık Transferi”
Yorum, müşterilerden alınan maddi duran varlıkların, inşaat yapımı için alınan nakdin veya bu türde
müşterilerden alınan varlıkların muhasebeleştirilmesi konusuna açıklık getirmektedir. Bu yorumun
Grup‟un finansal tablolarına bir etkisi olması beklenmemektedir.
UMS 1, “Finansal Tabloların Sunuluşu” (Değişiklik)
Finansal tablolarda sunulan bilgilerin yararını artırmak amacıyla UMS 1 değişikliğe tabi tutulmuştur.
Özsermaye değişim tablosunun sadece hissedarlar ile yapılan işlemleri içermesi, Kar Zarar Tablosuna
ek olarak, “Diğer Kapsamlı Kar Zarar Tablosu” adında, tüm gelir ve harcama kalemlerini kar zarar
olarak sınıflandıracak yeni bir finansal tablonun yayımlanmaya başlaması ve yeni dönemlerde bir
önceki döneme ait finansal tabloların yeniden yorumlanması veya yeni muhasebe politikalarının
geriye dönük olarak üçüncü bir kolonda geçmiş dönemlere ait etkilerinin yayımlanması standartta
yapılan ana değişikliklerdir. Grup, finansal tabloların sunuluşuna ilişkin ilgili değişiklikleri 2009‟da
yapacaktır.
UMS 39, “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” Riskten Korunmaya Konu Olabilecek
Kalemlerle İlgili Değişiklikler
Bu değişiklik, enflasyona karşı riskten korunma muhasebesinin ancak ilgili finansal aracın nakit
çıkışlarının sözleşmeden kaynaklanacak şekilde enflasyona bağlı olması halinde yapılabileceğine
açıklık getirmektedir.
2008 yılında henüz yürürlüğe girmemiş ancak Grup tarafından erken uygulanması benimsenmiş
standartlar
UFRYK 13, “Müşteri Bağlılık Programları”
1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.
UFRYK 13, “ Müşteri Bağlılık Programları”
UFRYK 13‟e göre, müşteri sadakat programları satış işlemlerinin farklı bir bileşeni şeklinde
muhasebeleşmelidir. Tahsil edilen bedelin rayiç değerinin bir kısmı müşteriye sağlanan menfaatlere
dağıtılarak, söz konusu menfaatler müşteri tarafından kullanıldıkça gelir kaydedilmelidir. UFRYK
13‟ün uygulaması henüz yürürlüğe girmemiş olmasına rağmen Grup tarafından erken uygulanması
benimsenmiştir (Not 2.3).
14
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
2
FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)
2.5
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
İlişikteki mali tabloların hazırlanması sırasında uygulanan önemli muhasebe politikaları aşağıdaki
gibidir:
2.5.1 Netleştirme/Mahsup
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri
net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine
getirilmesinin eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler.
2.5.2 Hasılat
Yolcu ve kargo taşıma gelirleri, taşıma hizmeti tamamlandığında faaliyet geliri olarak
kaydedilmektedir. Satılan ancak henüz kullanılmayan (uçulmayan) biletler, yolcu uçuş yükümlülüğü
olarak kaydedilmektedir.
Grup tarihsel istatistikler kullanarak uçulmayan ve geçerliliğini yitirmiş biletler hakkında tahmini
hesaplamalar yapabilmektedir. Kullanılmayacağı tahmin edilen biletler, faaliyet geliri içerisinde
kaydedilmiştir.
Yolcu gelirlerine ilişkin olarak acentelere
gerçekleştiğinde gider olarak kaydedilmektedir.
verilecek
komisyonlar
taşımacılık
hizmeti
2.5.3 Stoklar
Stoklar maliyet ya da net gerçekleşebilir değerinin düşük olanı ile hareketli ağırlıklı ortalama
maliyet metodu kullanılarak değerlenmektedir.
2.5.4 Maddi Duran Varlıklar
Maddi varlıklar, enflasyonun etkilerinden arındırılmış ve 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle düzeltilmiş
başlangıç değerleri ve müteakip dönemlere ilişkin girişlerin maliyet değerlerinden, birikmiş
amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü karşılığı düşüldükten sonraki net değeri ile belirtilir.
Amortisman, maddi varlıkların değerleri üzerinden faydalı ömürleri esas alınarak doğrusal
amortisman yöntemi ile ayrılmaktadır.
Maddi varlıkların faydalı ömürleri ve hurda değerleri aşağıda belirtilmiştir:
- Binalar
- Uçaklar
- Kargo uçağı
- Motorlar
- Komponentler
- Tamir edilebilen yedek parçalar
- Simülatörler
- Makina ve ekipmanlar
- Döşeme ve demirbaşlar
- Taşıtlar
- Diğer maddi varlıklar
Faydalı Ömür (yıl)
Hurda değer
25-50
15-20
30
15-20
7
3-7
10-20
3-15
3-15
4-7
4-15
%10-30
% 10
%10-30
%0-10
-
Maddi varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan
kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir
tablosuna dahil edilir.
15
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
2
FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)
2.5
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.5.5 Kiralama İşlemleri
Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemleri,
finansal kiralama olarak sınıflandırılırken diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır.
Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın makul değeri, ya da asgari
kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı kullanılarak aktifleştirilir. Kiralayana karşı olan
yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak gösterilir. Finansal kiralama
ödemeleri, finansman gideri ve finansal kiralama yükümlüğündeki azalışı sağlayan ana para ödemesi
olarak ayrılır ve böylelikle borcun geri kalan ana para bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz
hesaplanmasını sağlar. Finansal giderler gelir tablosuna kaydedilir.
Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler (kiralayandan kira işleminin gerçekleşebilmesi için
alınan veya alınacak olan teşvikler de kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna
kaydedilir), kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir.
2.5.6 Maddi Olmayan Varlıklar
Maddi olmayan varlıklar, özel maliyetleri, iktisap edilmiş hakları, bilgi sistemlerini ve bilgisayar
yazılımlarını içermektedir. Maddi olmayan varlıklar, enflasyonun etkilerinden arındırılmış ve 31
Aralık 2004 tarihi itibariyle düzeltilmiş başlangıç değerleri ve müteakip dönemlere ilişkin girişlerin
maliyet değerlerinden, birikmiş amortisman düşüldükten sonraki net değeri ile belirtilir. Özel
maliyetler kira süreleri, diğer maddi olmayan varlıklar ise faydalı ömürleri olan 5 yıl boyunca
doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulmaktadır.
2.5.7 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Grup, ilgili bilanço tarihinde, bir varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge
olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı
tahmin edilir. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı
değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü meydana
gelmiştir. Geri kazanılabilir tutar varlığın net satış fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı
seçilerek bulunur. Kullanım değeri, bir varlığın sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda
elden çıkarılmasından elde edilmesi beklenen nakit akımlarının tahmin edilen bugünkü değeridir.
Değer düşüklüğü kayıpları konsolide gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın,
değer düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla
ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek ve varlığın
hiç değer düşüklüğü muhasebeleştirilmemiş şekilde amortismana tabi tutulmaya devam edilerek
bulunacak net defter değerini arttırmayacak şekilde geri çevrilir ve gelir olarak konsolide mali
tablolara yansıtılır.
Grup, değer düşüklüğü testi yapılacak en alt seviye nakit yaratan birim olarak topluca uçaklarını,
yedek motorlarını ve simülatörlerini (“Uçaklar”) belirlemiştir ve değer düşüklüğü hesaplaması
Uçaklar için toplu bazda yapılmaktadır. Grup, Uçakların net defter değerlerinin geri kazanılabilir
değerlerini aşıp aşmadığını kontrol ederken, geri kazanılabilir değer tespitinde ABD Doları net satış
fiyatlarını kullanmaktadır. Uçaklar için net satış fiyatı, uluslararası ikinci el uçak fiyat kataloglarına
göre tespit edilmektedir. Yedek motorlar ve simülatörler için net satış fiyatı, ABD Doları satın alma
değerlerine göre hesaplanan net defter değerleridir.
16
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
2
FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)
2.5
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.5.7 Varlıklarda Değer Düşüklüğü (devamı)
İlişikteki finansal tablolarda, net defter değerleri ile geri kazanılabilir değerler arasındaki farktaki
dönemsel değişimler diğer faaliyetlerden gelir/gider grubu altında değer düşüş karşılığındaki
azalma/artma olarak kaydedilmektedir. Kur değişimlerinden kaynaklanan değer değişimleri ise
finansal gelir/gider grubu altında gösterilmektedir.
2.5.8 Borçlanma Maliyetleri
Tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir .
2.5.9 Finansal Araçlar
Finansal varlık ve borçlar, Grup‟un bu finansal araçlara hukuki olarak taraf olması durumunda
Grup‟un konsolide mali tablolarında yer alır.
a) Finansal varlıklar
Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun
değerinden kayıtlara alınan finansal varlıklar haricinde kayıtlara gerçeğe uygun piyasa değerinden
alım işlemiyle doğrudan ilişkili harcamalar düşüldükten sonra alınır. Yatırımlar, yatırım araçlarının
ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı
olan ticari işlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır.
Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”,
“vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve
alacaklar” olarak sınıflandırılır. Sınıflandırma, finansal varlıkların niteliğine ve amacına bağlı olarak
yapılır ve ilk muhasebeleştirme sırasında belirlenir.
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Grup‟un finansal varlığı elde etmesinin başlıca amacının yakın bir tarihte varlığı elden çıkarma
olması, finansal varlığın Grup‟un hep birlikte yönettiği ve kısa vadede oluşan karların hemen realize
edildiği tanımlanmış bir finansal araç portföyünün bir parçasını oluşturması ve finansal riske karşı
etkili bir koruma aracı olarak belirlenmeyen tüm türev ürünlerinde söz konusu finansal varlıklar
gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Gerçeğe
uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıkların, gerçeğe uygun değerleriyle
değerlenmesi sonucu oluşan kazanç ya da kayıp, kar/zararda muhasebeleştirilir. Kar / zarar içinde
muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal varlıktan elde edilen faiz ve / veya
temettü tutarını da kapsar.
Etkin faiz yöntemi
Finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu döneme
dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması
durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte tahsil edilecek tahmini nakdi, tam olarak
ilgili finansal varlığın net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Vadesine kadar elde tutulacak ve satılmaya hazır borçlanma araçları ve kredi ve alacaklar olarak
sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemine göre hesaplanmaktadır.
17
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
2
FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)
2.5
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.5.9 Finansal Araçlar (devamı)
a) Finansal varlıklar (devamı)
Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar
Grup‟un vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu sabit veya belirlenebilir bir ödeme
planına sahip, sabit vadeli bono ve tahviller, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak
sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiş
maliyet bedelinden değer düşüklüğü tutarı düşülerek kayıtlara alınır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Grup tarafından elde tutulan bazı hisse senedi ve borçlanma araçları satılmaya hazır finansal
varlıklar olarak sınıflandırılır ve bu tür varlıklar gerçeğe uygun değerleriyle değerlenir.
Değer düşüklüğü giderleri, etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faiz gelir ve döviz cinsinden
varlıkların döviz kuruyla değerlenmelerinden doğan kayıp ve kazançlar haricinde gerçeğe uygun
değerdeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç ve kayıplar, doğrudan özsermaye içerisinde
yatırımlar yeniden değerlendirme fonunda muhasebeleştirilir. Yatırımın elden çıkartılması ya da
değer düşüklüğüne uğraması durumunda, önceden yatırımların yeniden değerlendirme fonunda
muhasebeleştirilen toplam kazanç ya da kayıpları dönem içi kar / zarar hesaplarına dahil edilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarıyla ilişkilendirilen temettüler, Grup ilgili ödemeleri almaya hak
kazandığı zaman kar / zarar içinde muhasebeleştirilir.
Yabancı para cinsinden olan satılmaya hazır parasal varlıkların gerçeğe uygun değeri, ilgili yabancı
para cinsinden rayiç değerinin raporlama tarihinde geçerli olan çevrim kuru kullanarak raporlanan
para cinsine çevrilmesiyle bulunur. Varlığın, çevrim kurundan kaynaklanan gerçeğe uygun
değerindeki değişiklikler kar/zarar içinde, diğer değişiklikler ise özkaynak altında muhasebeleştirilir.
Kredi ve alacaklar
Ticari alacaklar, kredi alacakları ve diğer alacaklar, ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile
muhasebeleştirilmektedirler. İlk kayıt tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, etkin faiz yöntemi
kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden gösterilmişlerdir.
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlıklar,
her bilanço tarihinde bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına
ilişkin göstergelerin bulunup, bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk
muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden daha fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu
olayın ilgili finansal varlığın veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen
gelecekteki tahmini nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer
düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü
zararı oluşur. Kredi ve alacaklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit
akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri
ile defter değeri arasındaki farktır.
18
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
2
FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)
2.5
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.5.9 Finansal Araçlar (devamı)
a) Finansal varlıklar (devamı)
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde,
bütün finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden
düşülür. Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda bu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir.
Karşılık hesabındaki değişimler, kar veya zarar içinde muhasebeleştirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa, ve
azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla
ilişkilendirilebiliniyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün
iptal edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması
durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde kar / zararda iptal edilir.
Değer düşüklüğü sonrası satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde sonradan
meydana gelen artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren
vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer
değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Bu varlıkların
defter değeri gerçeğe uygun değerlerine yakındır.
b) Finansal yükümlülükler
Grup‟un finansal yükümlülükleri ve özsermaye araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere ve finansal
bir yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Grup‟un
tüm borçları düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı
finansal araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan
muhasebe politikaları aşağıda belirtilmiştir.
Finansal yükümlülükler ya gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal
yükümlülükler olarak ya da diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun
değeriyle kayda alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle
yeniden değerlenir. Gerçeğe uygun değerlerindeki değişim, kar / zararda muhasebeleştirilir.
Kar/zarar içinde muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için
ödenen faiz tutarını da kapsar.
Diğer finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler, finansal borçlar dahil olmak üzere, başlangıçta işlem maliyetlerinden
arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilir.
19
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
2
FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)
2.5
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.5.9 Finansal Araçlar (devamı)
b) Finansal yükümlülükler (devamı)
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri
ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz
giderinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen
ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte
yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine
indirgeyen orandır.
Türev finansal araçlar ve finansal riskten korunma muhasebesi
Grup, içinde bulunduğu sektör ve faaliyetlerinin doğası gereği, kur ve faiz oranlarındaki değişimlere
bağlı olan finansal risklerden etkilenebilmektedir.
Faiz oranı riskinin en önemli kaynağı finansal kiralama borçlarıdır. Grup‟un politikası, bazı sabit
faiz oranlı borçlarını, değişken faiz oranlı borçlara ve Euro cinsinden borçlarını, ABD Doları
cinsinden borçlara dönüştürmektir.
Grup, bu amaçla türev araçlar kullanmaktadır.
Türev finansal araçlar, sözleşme tarihindeki gerçeğe uygun değeri ile hesaplanır ve sonraki
raporlama dönemlerinde gerçeğe uygun değer ile tekrar hesaplanır. Türev finansal araçların gerçeğe
uygun değerindeki değişmeler doğrudan gelir tablosunda kayıtlara alınır.
2.5.10 İşletme Birleşmeleri
Yoktur.
2.5.11 Kur Değişiminin Etkileri
Yıl içerisinde gerçekleşen döviz işlemleri, işlem tarihindeki kurlar kullanılarak Türk Lirası‟na
çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize bağlı varlık ve borçlar, bilanço tarihinde geçerli olan
kurlar kullanılarak Türk Lirası‟na çevrilmiştir. Bu çevirimden ve dövizli işlemlerin tahsil /
tediyelerinden kaynaklanan kambiyo karları / zararları gelir tablosunda yer almaktadır.
İlgili tarihler itibariyle dönem sonu ve ortalama ABD Doları kuru aşağıdaki gibidir:
Dönem Sonu Kuru
1,5123
1,1647
31 Aralık 2008 tarihinde sona eren yıl
31 Aralık 2007 tarihinde sona eren yıl
Ortalama Kur
1,2976
1,3003
İlgili tarihler itibariyle dönem sonu ve ortalama Euro kuru aşağıdaki gibidir:
Dönem Sonu Kuru
2,1408
1,7102
31 Aralık 2008 tarihinde sona eren yıl
31 Aralık 2007 tarihinde sona eren yıl
20
Ortalama Kur
1,8969
1,7773
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
2
FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)
2.5
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.5.12 Hisse Başına Kazanç
Hisse başına kazanç, net karın ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine
bölünmesi ile tespit edilir. Türkiye‟de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından
dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile arttırabilmektedirler. Hisse başına kazanç hesaplanırken, bu
bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kazanç
hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını
geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.
2.5.13 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal
bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun
yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali
tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.
2.5.14 Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin
edilebilir olması durumunda mali tablolarda karşılık ayrılır.
Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak,
bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi
yoluyla hesaplanır.
Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak
ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine
eşittir.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü
taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil
edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak
muhasebeleştirilir.
Zarara sebebiyet verecek sözleşmeler
Zarara sebebiyet verecek sözleşmelerden kaynaklanan mevcut yükümlülükler, karşılık olarak
hesaplanır ve muhasebeleştirilir.
Grup‟un, sözleşmeye bağlı yükümlülüklerini yerine getirmek için katlanılacak kaçınılmaz
maliyetlerin bahse konu sözleşmeye ilişkin olarak elde edilmesi beklenen ekonomik faydaları aşan
sözleşmesinin bulunması halinde, zarara sebebiyet verecek sözleşmenin varolduğu kabul edilir.
21
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
2
FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)
2.5
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.5.15 İlişkili Taraflar
Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf Şirket ile ilişkili sayılır:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla:
(i) İşletmeyi kontrol etmesi, işletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme ile ortak kontrol
altında bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil
olmak üzere);
(ii) Şirket üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması; veya
(iii) Şirket üzerinde ortak kontrole sahip olması;
Tarafın, Şirket‟in bir iştiraki olması;
Tarafın, Şirket‟in ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması;
Tarafın, Şirket‟in veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması;
Tarafın, (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması;
Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e)‟de
bahsedilen herhangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir
işletme olması;
Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma
sonrasında sağlanan fayda planları olması gerekir.
2.5.16 Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması
Raporlanabilir bölüm, bölüm bilgileri açıklanması zorunlu olan bir endüstriyel bölüm veya coğrafi
bölümdür. Endüstriyel bölümler, belirli bir mal veya hizmeti ya da birbirleriyle ilişkili mal veya
hizmet grubunu sağlama veya risk ve fayda açısından Grup’un diğer bölümlerinden farklı özelliklere
sahip bölümlerdir. Coğrafi bölümler, Grup’un belirli bir ekonomik çevrede mal veya hizmet temin
eden ve risk ve fayda açısından başka bir ekonomik çevre içerisinde faaliyet gösteren diğer
bölümlerden farklı özelliklere sahip bölümlerdir.
Bir endüstriyel bölümün veya coğrafi bölümün raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için
gereklilik, bölüm hasılatının büyük bir çoğunluğunun grup dışı müşterilere yapılan satışlardan
kazanılması ve grup dışı müşterilere yapılan satışlardan ve diğer bölümler ile gerçekleştirilen
işlemlerden elde edilen bölüm hasılatının, tüm bölümlere ilişkin iç ve dış toplam hasılatın en az
%10’unu oluşturması veya kar veya zararla sonuçlanan bölüm sonucunun kar elde edilen bölümlerin
toplam sonuçları ve zarar eden bölümlerin toplam sonuçlarının mutlak anlamda büyük olanının en az
%10’una isabet etmesi veya bölüm varlıklarının, tüm bölümlerin toplam varlıklarının en az %10’unu
oluşturmasıdır.
Grup’un risk ve fayda oranlarının özellikle ürettiği mal ve hizmetlerdeki farklılıklardan etkilenmesi
sebebiyle, bölüm bilgilerinin raporlanmasına yönelik birinci format olarak endüstriyel bölümler
belirlenmiştir. Coğrafi bölümler bazındaki bilgiler, Grup’un faaliyetlerinin, konsolide mali tablolar
genelinde ve parasal önemsellik kavramında, Türkiye dışındaki coğrafi bölümler açısından
raporlanabilir bölüm özelliği göstermediğinden dolayı konsolide mali tablolarda yer verilmemiştir
(Dipnot 5).
22
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
2
FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)
2.5
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.5.17 İnşaat Sözleşmeleri
Yoktur.
2.5.18 Durdurulan Faaliyetler
Yoktur.
2.5.19 Devlet Teşvik ve Yardımları
Devlet bağışları, bağışların alınacağına ve Grup’un uymakla yükümlü olduğu şartları karşıladığına
dair makul bir güvence olduğunda gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda alınırlar.
Maliyetlere ilişkin devlet bağışları, karşılayacakları maliyetlerle eşleştikleri ilgili dönemler boyunca
tutarlı bir şekilde gelir olarak muhasebeleştirilir.
Maddi duran varlıklara ilişkin devlet bağışları, ertelenmiş devlet bağışları olarak cari olmayan
borçlar altına sınıflandırılır ve faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman uygulanarak gelir
tablosuna alacak kaydedilir.
2.5.20 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira ve/veya değer artış kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan
gayrimenkuller olup ilk olarak maliyet değerleri ve buna dahil olan işlem maliyetleri ile ölçülürler.
Başlangıç muhasebeleştirmesi sonrasında yatırım amaçlı gayrimenkuller, bilanço tarihi itibariyle
piyasa koşullarını yansıtan gerçeğe uygun değer ile değerlenirler. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin
gerçeğe uygun değerindeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç veya zararlar oluştukları dönemde
gelir tablosuna dahil edilirler.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, satılmaları veya kullanılamaz hale gelmeleri ve satışından gelecekte
herhangi bir ekonomik yarar sağlanamayacağının belirlenmesi durumunda bilanço dışı bırakılırlar.
Yatırım amaçlı gayrimenkulun kullanım süresini doldurmasından veya satışından kaynaklanan
kar/zarar, oluştukları dönemde gelir tablosuna dahil edilir.
2.5.21 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve onun bağlı ortaklığına konsolide vergi beyannamesi hazırlaması
izni vermediğinden, ekli konsolide mali tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları her bir
işletme bazında ayrı olarak hesaplanmıştır.
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.
Cari vergi
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye
tabi kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi
ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer
verilen kârdan farklılık gösterir. Grup‟un cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış
ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.
23
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
2
FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)
2.5
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.5.21 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devamı)
Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen
tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların
bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasallaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla
belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için
hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi
kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla
hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen
işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara
alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Grup‟un geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği
ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı
ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen
vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen
vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye
tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması
ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenmiş
vergi varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine
imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine
getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibariyle yasallaşmış veya önemli
ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi
varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Grup‟un bilanço tarihi itibariyle
varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin
ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini
mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi
mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Grup‟un cari vergi varlık ve
yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.
Dönem cari ve ertelenmiş vergisi
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili
kalemlere ilişkin ertelenmiş vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya
da işletme birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait
ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir. İşletme
birleşmelerinde, şerefiye hesaplanmasında ya da satın alanın, satın alınan bağlı ortaklığın
tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinde elde ettiği
payın satın alım maliyetini aşan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur.
24
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
2
FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)
2.5
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.5.22 Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları
Türkiye‟de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik
veya işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan
Faydalar Standardı (“UMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda
planları olarak nitelendirilir.
Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri
dolayısıyla ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre
hesaplanmış ve finansal tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar
gelir tablosuna yansıtılmıştır.
2.5.23 Emeklilik Planları
Yoktur.
2.5.24 Tarımsal Faaliyetler
Yoktur.
2.5.25 Nakit Akım Tablosu
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı
bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır.
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Grup‟un satış faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
akımlarını gösterir.
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup‟un yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve
finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Grup‟un finansman faaliyetlerinde kullandığı
kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.
Hazır değerler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3
aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini
taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
2.5.26 Sermaye ve Temettüler
Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan
edildiği dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir.
2.5.27 Hibe Krediler
Hibe krediler, uçak ve motorların satın alımlarında veya finansal kiralama yöntemiyle elde
edilmelerinde kazanılmaktadır. Grup, hibe kredileri aktiflerin maliyetinden düştükten sonra aktifleri
ekonomik ömürleri süresince itfa etmektedir. Faaliyet kiralamasına ilişkin kazanılan hibe krediler,
ertelenmiş gelir olarak kaydedilmekte ve kiralama süresince itfa edilmektedir.
2.5.28 Tahmin Uygulaması
Finansal tabloların UFRS‟ye uygun olarak hazırlanabilmesi, yönetimin raporlanan varlık ve
yükümlülükleri, koşullu borçları, gelir ve giderleri etkileyebilecek tahminler yapmasını
gerektirmektedir. Gerçek sonuçlar bu tahminlerden farklı olabilir.
25
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
2
FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)
2.5
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.5.29 Bakım ve Onarım Giderleri
Maddi varlıkların ve kiralanan varlıkların düzenli bakımı ve onarımı için yapılan harcamalar, ilgili
döneme faaliyet gideri olarak kaydedilmektedir. Sahip olunan veya finansal kiralama ile alınan
uçakların büyük bakımları yapıldıkça gider olarak kaydedilmekte; operasyonel kiralanan uçakların
bakımları ise periyodik bazda gider olarak tahakkuk ettirilmektedir.
2.5.30 Sık Uçuş Programı
Grup, üyelerine “Miles and Smiles” adında bir Sık Uçuş Programı (Frequent Flyer Program)
dahilinde birikmiş mesafe üzerinden ücretsiz uçuş ödülü vermektedir. Uçuş ödülü satış işlemlerinin
farklı bir bileşeni şeklinde muhasebeleştirilmektedir. Tahsil edilen bedelin rayiç değerinin bir kısmı
müşteriye sağlanan menfaatlere dağıtılarak, söz konusu menfaatler müşteri tarafından kullanıldıkça
gelir kaydedilmektedir.
Grup, aynı zamanda “Shop & Miles” Programı dahilinde katılımcılara mil kredisi satmaktadır. Bu
gelirin bir kısmı ertelenmiş gelir olarak kaydedilmekte ve seyahat sağlandıkça gelir olarak
kaydedilmektedir.
2.6
Önemli muhasebe tahminleri ve varsayımlar
Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin
tutarlarını, koşullu varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan
gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını
gerektirmektedir. Grup geleceğe yönelik tahmin ve varsayımlarda bulunmaktadır. Muhasebe
tahminleri doğası gereği gerçekleşen sonuçlarla birebir aynı tutarlarda neticelenmeyebilir. Gelecek
finansal raporlama döneminde, varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerinde önemli düzeltmelere
neden olabilecek tahmin ve varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Varlıklarda Değer Düşüklüğü tespit çalışması:
Grup‟un varlıklarda değer düşüklüğü ile ilgili temel varsayımları ve hesaplama yöntemi Not 2.5.7‟de
açıklanmıştır.
Sık uçuş programı yükümlülüğü hesaplaması:
Not 2.5.30‟de belirtildği gibi, Grup‟un üyeleri için “Miles and Smiles” ve “Shop & Miles” adlarında
uygulamaya koyduğu programları bulunmaktadır. Sözkonusu programlara ilişkin yükümlülük
hesaplamalarında geçmiş yıllarda gerçekleşmiş veriler üzerinden istatistiki yöntemler kullanılarak
bulunan kullanım oranı ve mil bedeli tutarları kullanılmıştır. Ayrıca Grup, Not 2.3‟te belirtildiği gibi
UFRYK 13, “Müşteri Bağımlılık Programları" yorumunu henüz yürürlüğe girmemiş olmasına
rağmen erken uygulamayı benimsemiştir.
Maddi varlıkların faydalı ömürleri ve hurda değerleri:
Grup, maddi varlıkların üzerinden Not 2.5.4‟te belirtilen faydalı ömürleri ve hurda değerleri dikkate
alarak amortisman ayırmaktadır.
26
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
3
ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ
Yoktur .
4
Ġġ ORTAKLIKLARI
Yoktur .
5
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Faaliyet Alanları
Grup, 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle ağırlıklı olarak tek bir endüstride faaliyet göstermektedir. Ana
faaliyet alanı yurt içinde ve dışında Türkiye bağlantılı yolcu ve kargo hava taşımacılığı yapmak ve
uçaklar için teknik bakım hizmeti sağlamaktır.
Coğrafi Alanlar
Gelir analizi, Grup‟un hizmet verdiği uçuş hatları baz alınarak yapılmaktadır. Türkiye‟de yapılan
yolcu ve kargo taşıma gelirleri, yurtiçi hizmet geliri olarak kaydedilmektedir. Tarifeli ve tarifesiz
bütün yurtdışı uçuş gelirleri uçuşun yapıldığı coğrafi bölgelere göre kaydedilmektedir.
5.1. Toplam Varlıklar ve Yükümlülükler
Toplam Varlıklar
Havacılık
Teknik
Toplam
Eksi: Konsolidasyon eliminasyonları
Konsolide mali tablolara göre
toplam varlıklar
31 Aralık 2008
7.831.690.828
444.054.277
8.275.745.105
(404.109.549)
31 Aralık 2007
4.890.714.620
401.029.690
5.291.744.310
(369.300.235)
7.871.635.556
4.922.444.075
Toplam Yükümlülükler
Havacılık
Teknik
Toplam
Eksi: Konsolidasyon eliminasyonları
Konsolide mali tablolara göre
toplam yükümlülükler
31 Aralık 2008
4.845.103.732
93.546.882
4.938.650.614
(53.602.154)
31 Aralık 2007
3.042.813.141
87.450.922
3.130.264.063
(55.721.467)
4.885.048.460
3.074.542.596
5.2. Faaliyet Karı/(Zararı)
Bölüm Sonuçları:
01 Ocak 2008-31 Aralık 2008
Satış gelirleri
Satışların maliyeti
Brüt kar / (zarar)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri
Faaliyet karı / (zararı)
Havacılık
Teknik
6.005.865.887 615.219.281
(4.607.738.807) (533.636.020)
1.398.127.080
81.583.261
(632.369.295)
(3.714.723)
(172.203.555) (34.289.692)
58.451.034
17.899.690
(89.018.085) (37.081.214)
562.987.179
24.397.322
27
Bölümlerarası
Eliminasyon
(497.910.959)
491.143.450
(6.767.509)
208.010
2.680.066
(19.660.196)
23.539.629
-
Toplam
6.123.174.209
(4.650.231.377)
1.472.942.832
(635.876.008)
(203.813.181)
56.690.528
(102.559.670)
587.384.501
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
5
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
5.2. Faaliyet Karı/(Zararı) (devamı)
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğüne İlişkin Gelir Tablosu Kalemleri
Bölümlerarası
Eliminasyon
01 Ocak 2008-31 Aralık 2008
Havacılık Teknik
Maddi Varlık Değer Düşüş
Karşılığındaki Reel Artış
(Diğer Faaliyetlerden Giderler)
(69.275.908)
Maddi Varlık Değer Düşüş Karşılığında
Kur Değişiminden Kaynaklanan Azalış
(Finansal Gelir)
1.012.109.406
-
Toplam
-
(69.275.908)
-
1.012.109.406
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlara İlişkin Gelir Tablosu Kalemleri
01 Ocak 2008-31 Aralık 2008
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen
Yatırımların Kar/(Zararlarındaki) Paylar
Havacılık
4.042.859
Bölümlerarası
Eliminasyon
Teknik
(470.485)
Toplam
-
3.572.374
Bölüm Sonuçları:
01 Ocak 2007-31 Aralık 2007
Satış gelirleri
Satışların maliyeti
Brüt kar / (zarar)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri
Faaliyet karı / (zararı)
Havacılık
Teknik
4.803.709.345
593.130.196
(3.571.461.131) (565.035.173)
1.232.248.214
28.095.023
(574.362.175)
(2.454.780)
(143.115.793) (28.341.664)
223.299.004
9.004.150
(9.169.488) (12.443.267)
728.899.762
(6.140.538)
Bölümlerarası
Eliminasyon
Toplam
(537.330.715)
4.859.508.826
530.571.708 (3.605.924.596)
(6.759.007)
1.253.584.230
6.696
(576.810.259)
817.490
(170.639.967)
(5.758.474)
226.544.680
11.693.295
(9.919.460)
722.759.224
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğüne İlişkin Gelir Tablosu Kalemleri
01 Ocak 2007-31 Aralık 2007
Havacılık
Maddi Varlık Değer Düşüş
Karşılığındaki Reel Azalış
(Diğer Faaliyetlerden Gelirler)
178.731.865
Maddi Varlık Değer Düşüş Karşılığında
Kur Değişiminden Kaynaklanan Artış
(Finansal Gider)
(468.893.946)
Teknik
Bölümlerarası
Eliminasyon
Toplam
-
-
178.731.865
-
-
(468.893.946)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlara İlişkin Gelir Tablosu Kalemleri
01 Ocak 2007-31 Aralık 2007
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen
Yatırımların Kar/ (Zararlarındaki) Paylar
Havacılık Teknik
15.489.140
28
-
Bölümlerarası
Eliminasyon
-
Toplam
15.489.140
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
5
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
5.3.Yatırım Faaliyetleri
01 Ocak 2008-31 Aralık 2008
Maddi ve maddi olmayan varlık
alımı
Cari dönem amortisman gideri ve
itfa payı
Maddi varlıklar birikmiş değer
düşüklüğü
Özkaynak yöntemiyle değerlenen
iştirakler
Havacılık
Maddi varlıklar birikmiş değer
düşüklüğü
Özkaynak yöntemiyle değerlenen
iştirakler
6
Bölümlerarası
Eliminasyon
Toplam
1.180.306.571
118.885.388
-
1.299.191.959
310.842.502
82.983.692
-
393.826.194
360.198.667
-
-
360.198.667
39.872.359
3.765.565
-
43.637.924
Havacılık
Teknik
Bölümlerarası
Eliminasyon
Toplam
703.014.972
108.493.496
-
811.508.468
262.343.010
102.507.555
-
364.850.565
1.303.032.165
-
-
1.303.032.165
38.370.043
-
-
38.370.043
01 Ocak 2007-31 Aralık 2007
Maddi ve maddi olmayan varlık
alımı
Cari dönem amortisman gideri ve
itfa payı
Teknik
NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ
Nakit ve nakit benzerlerinin dökümü aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008
356.049
244.458
365.786.513
122.908.559
15.610.142
504.905.721
Kasa
Alınan çekler
Banka – vadeli mevduatlar
Banka – vadesiz mevduatlar
Diğer hazır değerler
31 Aralık 2007
372.624
144.736
399.915.290
71.505.567
8.257.998
480.196.215
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle yabancı para banka bakiyeleri 339.442.970 TL‟dir (31 Aralık 2007:
391.171.073 TL).
29
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
6
NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ (devamı)
Vadeli Mevduatlar:
AçılıĢ Tarihi
Faiz Oranı
90.700.000 TL
17.11.200831.12.2008
%13,50 - %23.50
02.01.2009
22.01.2009
90.700.000
23.050.000 Euro
07.11.2008
%7,76
05.02.2009
49.345.440
149.270.034 USD
24.10.2008
31.12.2008
%2,00 - %7,50
02.01.2009
22.01.2009
Anapara Para Birimi
Anapara Para Birimi
72.700.000 TL
172.365.000 Euro
27.849.804 USD
AçılıĢ Tarihi
05.11.200731.12.2007
22.10.200731.12.2007
03.12.200731.12.2007
Vade
Faiz Oranı
%17,90 - %18,52
%4,75 - %5,75
%4,30 - %5,80
Vade
02.01.200805.02.2008
02.01.200821.02.2008
01.01.200828.01.2008
31 Aralık 2008
225.741.073
365.786.513
31 Aralık 2007
72.700.000
294.778.623
32.436.667
399.915.290
7
FĠNANSAL YATIRIMLAR
Kısa vadeli finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008
1.403.033.703
3 aydan uzun vadeli mevduatlar
31 Aralık 2007
292.020.000
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle yabancı para banka bakiyeleri 858.433.703 TL‟dir (31 Aralık 2007:
171.020.000 TL).
3 aydan uzun vadeli mevduatlar:
Anapara Para Birimi
544.600.000 TL
107.460.000 Euro
415.515.000 USD
Anapara
Para Birimi
121.000.000
TL
100.000.000
Euro
AçılıĢ Tarihi
21.05.2008
22.12.2008
07.07.200822.12.2008
23.01.200815.12.2008
AçılıĢ Tarihi
05.11.200718.12.2007
22.10.200724.12.2007
Faiz Oranı
%19,15 - %23,00
%6,50 - %8,50
%5,65 - %8,55
Faiz Oranı
%17,50 - %18,52
%5,50 - %5,76
30
Vade
05.01.2009
03.09.2009
19.01.2009
04.05.2009
05.01.2009
24.07.2009
Vade
04.04.200805.06.2008
21.03.200821.05.2008
31 Aralık 2008
544.600.000
230.050.368
628.383.335
1.403.033.703
31 Aralık 2007
121.000.000
171.020.000
292.020.000
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
7
FĠNANSAL YATIRIMLAR (devamı)
Uzun vadeli finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir:
Sita Inc.
Emek İnşaat ve İşletme A.Ş.
Star Alliance GMBH
Türev enstrümanlar gerçeğe uygun değeri (Not: 39)
31 Aralık 2008
1.679.619
26.859
44.465
1.750.943
1.750.943
31 Aralık 2007
1.679.619
26.859
1.706.478
1.310.086
3.016.564
Sita Inc., Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. ve Star Alliance GMBH aktif bir piyasada işlem
görmediğinden dolayı maliyet değerleri ile gösterilmektedir.
Grup‟un uzun vadeli finansal yatırımlarının 31 Aralık 2008 itibariyle detayları aşağıdaki gibidir:
Şirketin Ünvanı
Şirketin ve
Faaliyetin Yeri
Sahiplik
Oranı
Sahip Olunan Oy
Hakkı
Emek İnşaat ve
İşletme A.Ş.
Türkiye
%0,3
%0,3
Sita Inc.
Hollanda
%0,1‟den az
%0,1‟den az
Star Alliance
GMBH
Almanya
% 5,88
% 5,88
8
Ana Faaliyet Alanı
İnşaat
Bilgi ve Telekomünikasyon
Hizm.
Star Alliance Üye Havayolları
Arasındaki Koordinasyon
FĠNANSAL BORÇLAR
Kısa vadeli finansal borçlar aşağıdaki gibidir:
Banka kredileri
Finansal kiralama borçları
31 Aralık 2008
34.900.371
384.388.858
419.289.229
31 Aralık 2007
3.735.162
225.183.209
228.918.371
31 Aralık 2008
2.798.005.235
2.798.005.235
31 Aralık 2007
26.715.577
1.569.126.885
1.595.842.462
Uzun vadeli finansal borçlar aşağıdaki gibidir:
Banka kredileri
Finansal kiralama borçları
31
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
8
FĠNANSAL BORÇLAR (devamı)
Kısa vadeli banka kredilerinin detayları 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir:
Vade Tarihi
15.08.2009
Faiz Oranı
Libor + %1,25
Orjinal Para
Faiz Tahakkuku
22.937.732 ABD Doları 139.945 ABD Doları
TL
34.900.371
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle uzun vadeli banka kredisi bulunmamaktadır.
Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısımları 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle aşağıdaki
gibidir:
Vade Tarihi
15.08.2009
Faiz Oranı
Libor + %1,25
Orjinal Para
Faiz Tahakkuku
2.959.707 ABD Doları 247.266 ABD Doları
TL
3.735.162
Uzun vadeli finansal borçları oluşturan banka kredilerinin detayları 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle
aşağıdaki gibidir:
Vade Tarihi
15.08.2009
Faiz Oranı
Libor + %1,25
Orjinal Para
22.937.732 ABD Doları
Faiz Tahakkuku
-
TL
26.715.577
Finansal kiralama borçları aşağıdaki gibidir:
1 yıldan az
1 – 5 yıl arası
5 yıldan fazla
Eksi: Gelecek yıllara ait faiz gideri
Mali tablolarda gösterilen finansal kiralama
borçlarının anapara tutarı
Faiz aralığı:
Değişken oranlı borçlar
Sabit oranlı borçlar
31 Aralık 2008
480.276.603
1.566.966.270
1.778.034.612
3.825.277.485
(642.883.392)
31 Aralık 2007
298.808.141
986.535.222
948.427.925
2.233.771.288
(439.461.194)
3.182.394.093
1.794.310.094
1.221.791.915
1.960.602.178
3.182.394.093
1.123.591.167
670.718.927
1.794.310.094
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle, ABD Doları ve Euro cinsinden ifade edilen finansal kiralama
borçlarının ağırlıklı ortalama faiz oranları, sabit oranlı borçlar için %4,90; değişken oranlı borçlar
için ise %1,93‟dir.
32
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
9
DĠĞER FĠNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa vadeli diğer finansal yükümlülüklerin dökümü aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008
4.761.176
639.916
5.401.092
Türev enstrümanlar gerçeğe uygun değeri (Not: 39)
Bankaya borçlar
31 Aralık 2007
877.628
877.628
Bankaya borçlar hesabı ay sonu vergi ve SSK ödemeleri için banka tarafından faizsiz olarak
kullandırılan gecelik borçlardan oluşmaktadır.
10
TĠCARĠ ALACAKLAR VE BORÇLAR
Kısa vadeli ticari alacakların dökümü aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008
383.824.100
4.741.388
(2.378.567)
(37.042.788)
349.144.133
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not 37)
Alacak reeskontu (-)
Şüpheli alacaklar karşılığı
31 Aralık 2007
268.319.123
702.938
(2.078.023)
(21.405.019)
245.539.019
Ticari alacaklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı, dava konusu alacaklar için ayrılmış karşılıklar
ve geçmiş tahsil edilememe tecrübesine dayanılarak hesaplanmış karşılıklardan oluşmaktadır.
Grup‟un 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren dönemlere ilişkin şüpheli alacak
karşılığındaki değişimi aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 31 Aralık 2008
21.405.019
20.707.670
(4.895.781)
(174.120)
37.042.788
Dönem başı ayrılmış karşılık
Cari dönem gideri
Tahsil edilen alacak
Silinen alacak
Dönem sonu itibariyle ayrılan karşılık
1 Ocak 31 Aralık 2007
18.447.881
6.377.605
(2.520.959)
(899.508)
21.405.019
Grup, alacaklarının kredi riski ile ilgili açıklamaları finansal tablo dipnotu 38‟de Kredi Riski
bölümünde vermiştir.
Kısa vadeli ticari borçların dökümü aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008
427.496.732
9.433.149
(2.428.283)
607.613
435.109.211
Ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar (Not 37)
Borç reeskontu (-)
Diğer
33
31 Aralık 2007
360.281.125
7.126.031
(3.130.776)
247.611
364.523.991
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
11
DĠĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
Kısa vadeli diğer alacakların dökümü aşağıdaki gibidir:
Uçak alımı için yapılan nakdi olarak geri alınacak
ön ödemeler
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklar (Not 37)
Yurtdışı satınalma işlemlerinden doğan alacaklar
Vergi dairesinden alacaklar
Teknik malzeme yurtdışı alacakları
Sita depozito sertifikalarından alacaklar
Personelden alacaklar
Bosna Hersek Havayolları hisse senedi avansı
Verilen depozito ve teminatlar
İndirilecek KDV
Diğer alacaklar
31 Aralık 2008
31 Aralık 2007
30.220.978
67.386
5.551.351
4.917.861
1.465.399
600.600
1.263.682
10.704.000
949.250
4.295.567
1.637.884
61.673.958
280.205.350
10.293.642
11.466.895
478.459
1.634.072
593.654
344.627
385.359
453.699
305.855.757
31 Aralık 2008
4.796.921
1.205.400
3.472.266
6.924.230
6.410.064
22.808.881
31 Aralık 2007
11.750.866
917.469
2.239.135
2.447.361
3.591.420
810.077
21.756.328
31 Aralık 2008
26.061.291
21.564.459
57.613.133
162.591
751.062
45.587.172
7.603.582
1.072.264
1.138.625
161.554.179
31 Aralık 2007
19.849.575
20.378.288
24.971.575
380.719
350.971
8.359.465
5.458.956
961.986
2.675.519
83.387.054
31 Aralık 2008
7.865.284
31 Aralık 2007
7.058.322
Uzun vadeli diğer alacakların dökümü aşağıdaki gibidir:
Yurtdışı satınalma işlemlerinden doğan alacak
Sita depozito sertifikalarından alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
Faaliyet tipi kiralamalar için verilen avanslar
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklar (Not 37)
Personelden alacaklar
Kısa vadeli diğer borçların dökümü aşağıdaki gibidir:
Ödenecek vergi ve fonlar
Ödenecek SSK primleri
MCO avansları
Sanal pos bilet avansları
Özel kira avansları
Mil kredi satışları için alınan avanslar
Alınan depozito ve teminatlar
Alınan diğer avanslar
Diğer borçlar
Uzun vadeli diğer borçların dökümü aşağıdaki gibidir:
Alınan depozito ve teminatlar
12
FĠNANS SEKTÖRÜ FAALĠYETLERĠNDEN ALACAK VE BORÇLAR
Yoktur (31 Aralık 2007: Yoktur).
34
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
13
STOKLAR
31 Aralık 2008
87.165.280
25.918.729
113.084.009
(14.724.718)
98.359.291
Yedek parça, uçuş ekipmanı
Diğer stoklar
Değer düşüklüğü karşılığı (-)
31 Aralık 2007
91.924.069
32.662.010
124.586.079
(10.845.508)
113.740.571
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren dönemlere ilişkin stok değer düşüklüğündeki değişim
aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 31 Aralık 2008
10.845.508
13.078.367
(9.199.157)
14.724.718
Dönem başı ayrılmış karşılık
Dönem içinde ayrılan karşılık
Dönem içinde ayrılan karşılık iptali
Dönem sonu itibariyle ayrılan karşılık
14
1 Ocak 31 Aralık 2007
4.910.688
8.516.796
(2.581.976)
10.845.508
CANLI VARLIKLAR
Yoktur (31 Aralık 2007: Yoktur).
15
DEVAM EDEN ĠNġAAT SÖZLEġMELERĠNE ĠLĠġKĠN VARLIKLAR
Yoktur (31 Aralık 2007: Yoktur).
16
ÖZKAYNAK YÖNTEMĠYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar aşağıdaki gibidir:
Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. (Sun Express)
THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş. (Turkish DO&CO)
P&W T.T. Uçak Bakım Merkezi Ltd. Şti.
31 Aralık 2008
13.811.371
26.060.988
3.765.565
43.637.924
31 Aralık 2007
18.301.705
20.068.338
38.370.043
Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. (Sun Express)‟in 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihlerine ilişkin
mali bilgileri aşağıdaki gibidir:
Varlıklar
Yükümlülükler
Özkaynaklar
Grup‟un özkaynaklardaki payı
Hasılat
Dönem karı / (zararı)
Dönem kar/ (zararında) Grup‟un payı
35
31 Aralık 2008
113.774.956
86.152.214
27.622.742
31 Aralık 2007
97.835.411
61.232.001
36.603.410
13.811.371
18.301.705
765.171.890
(3.899.580)
(1.949.790)
541.761.918
21.239.662
10.619.831
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
16
ÖZKAYNAK YÖNTEMĠYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR (devamı)
THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş.‟nin 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihlerine ilişkin mali
bilgileri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008
31 Aralık 2007
Varlıklar
93.245.421
98.361.252
Yükümlülükler
41.123.446
58.224.577
Özkaynaklar
52.121.975
40.136.675
Grup‟un özkaynaklardaki payı
Hasılat
Dönem karı / (zararı)
Dönem kar/ (zararında) Grup‟un payı
26.060.988
20.068.338
190.142.882
11.985.300
5.992.650
149.131.138
9.738.618
4.869.309
P&W T.T Uçak Bakım Merkezi Ltd. Şti‟nin 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihlerine ilişkin
mali bilgileri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008
31 Aralık 2007
Varlıklar
8.344.051
Yükümlülükler
659.225
Özkaynaklar
7.684.826
Grup‟un özkaynaklardaki payı
3.765.565
-
Hasılat
Dönem karı / (zararı)
Dönem kar/ zararında Grup‟un payı
(960.174)
(470.485)
-
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar / (zarar) içindeki payları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008
(1.949.791)
5.992.650
(470.485)
3.572.374
Sun Ekspress
Turkish DO&CO
P&W T.T. Uçak Bakım Merkezi Ltd. Şti.
Toplam
31 Aralık 2007
10.619.831
4.869.309
15.489.140
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların 31 Aralık 2008 itibariyle detayları aşağıdaki gibidir:
Şirket‟in Ünvanı
Şirketin ve
Faaliyetin
Yeri
Sahiplik
Oranı
Sahip Olunan
Oy Hakkı
Güneş Ekspres
Havacılık A.Ş.
(Sun Express)
Türkiye
%50
%50
Hava Taşımacılığı
THY DO&CO İkram
Hizmetleri A.Ş.
Türkiye
%50
%50
İkram Hizmeti
P&W T.T. Uçak Bakım
Merkezi Ltd. Şti.
Türkiye
%49
%49
Bakım Hizmeti
36
Ana Faaliyet Alanı
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
17
YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER
Açılış bakiyesi, 1 Ocak
Makul değer değişikliğinden kaynaklanan kazanç /
(kayıp)
Çıkış
Kapanış bakiyesi
31 Aralık 2008
53.700.000
31 Aralık 2007
51.975.000
(5.000.000)
(570.000)
48.130.000
1.725.000
53.700.000
Grup‟un 31 Aralık 2008 tarihindeki yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değeri, Grup
ile ilişkisi olmayan bağımsız bir ekspertiz şirketi tarafından 02 Şubat 2009 tarihinde gerçekleştirilen
değerlemeye göre elde edilmiştir. Değerleme, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş
bağımsız ekspertiz şirketi tarafından benzer gayrimenkuller ile ilgili piyasa işlem fiyatlarının
referans alınmasıyla tespit edilmiştir.
37
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
18 MADDĠ DURAN VARLIKLAR
Teknik
Diğer
Yerüstü
Ekipman,
Ekipmanlar
Düzenlemeleri ve Simülatör ve
ve
Binalar
TaĢıtlar
DemirbaĢlar
Maliyet
Açılış bakiyesi 1 Ocak 2008
İlaveler
Çıkışlar
Transferler
31 Aralık 2008 kapanış bakiyesi
BirikmiĢ Amortisman
Açılış bakiyesi 1 Ocak 2008
Cari dönem amortismanı
Çıkışlar
31 Aralık 2008 kapanış bakiyesi
Birikmiş değer düşüklüğü
31 Aralık 2008 net defter
değeri
31 Aralık 2007 net defter
değeri
Uçaklar ve
Yedek
Motorlar
Komponent ve
Tamir Edilebilir
Yedek Parçalar
Yapılmakta
Olan
Yatırımlar
Sahip Olunan
Toplam
Varlıklar
Finansal
Kiralama ile
Alınan
Uçaklar
Toplam
164.584.014
10.644
(253.838)
304.718
164.645.538
303.009.428
20.494.791
(12.210.080)
311.294.139
171.151.244
8.968.480
(13.557.988)
166.561.736
2.639.937.173
85.287.700
(2.114.432)
32.203.509
2.755.313.950
327.244.646
102.489.872
(63.641.960)
366.092.558
59.697.500
42.532.535
(39.520.108)
62.709.927
3.665.624.005
259.784.022
(91.778.298)
(7.011.881)
3.826.617.848
3.830.021.095
1.019.175.119
6.386.093
4.855.582.307
7.495.645.100
1.278.959.141
(91.778.298)
(625.788)
8.682.200.155
53.372.621
2.409.090
247.371.689
12.680.870
144.571.580
8.589.280
1.460.111.153
94.370.543
153.043.938
77.231.045
-
2.058.470.981
195.280.828
899.782.547
190.643.575
2.958.253.528
385.924.403
(114.650)
55.667.061
(11.877.505)
248.175.054
158.627
(13.345.794)
139.815.066
(1.023.101)
1.553.458.595
(470.168.442)
(45.265.003)
185.009.980
-
(71.626.053)
2.182.125.756
(470.009.815)
1.090.426.122
109.811.148
(71.626.053)
3.272.551.878
(360.198.667)
108.978.477
63.277.712
26.746.670
731.686.913
181.082.578
62.709.927
1.174.482.277
3.874.967.333
5.049.449.610
111.211.393
50.917.920
26.579.664
562.315.592
174.200.708
59.697.500
984.922.777
2.249.436.630
3.234.359.407
38
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
18 MADDĠ DURAN VARLIKLAR (devamı)
Teknik
Arsa, Yerüstü
Ekipman,
Diğer
Düzenlemeleri & Simülatör ve Ekipmanlar ve
Binalar
TaĢıtlar
DemirbaĢlar
Maliyet
Açılış bakiyesi 1 Ocak 2007
İlaveler
Çıkışlar
Transferler
31 Aralık 2007 kapanış
bakiyesi
BirikmiĢ Amortisman
Açılış bakiyesi 1 Ocak 2007
Cari dönem amortismanı
Çıkışlar
31 Aralık 2007 kapanış
bakiyesi
Birikmiş değer düşüklüğü
31 Aralık 2007 net defter
değeri
31 Aralık 2006 net defter
değeri
Uçaklar ve
Yedek
Motorlar
Komponent ve
Tamir Edilebilir
Yedek Parçalar
Yapılmakta
Olan
Yatırımlar
Sahip Olunan
Toplam
Varlıklar
Finansal
Kiralama ile
Alınan
Uçaklar
Toplam
164.584.014
-
299.032.332
18.351.381
(14.374.285)
-
184.022.713
17.599.129
(30.583.704)
113.106
2.594.142.676
45.794.497
-
348.240.451
97.781.251
(118.777.056)
-
889.470
60.911.307
(2.103.277)
3.590.911.656
240.437.565
(163.735.045)
(1.990.171)
3.264.215.075
565.806.020
-
6.855.126.731
806.243.585
(163.735.045)
(1.990.171)
164.584.014
303.009.428
171.151.244
2.639.937.173
327.244.646
59.697.500
3.665.624.005
3.830.021.095
7.495.645.100
50.636.378
2.736.243
249.655.257
12.074.399
167.630.870
7.261.263
1.377.629.493
82.481.660
168.324.320
98.551.773
-
2.013.876.318
203.105.338
742.326.360
157.456.187
2.756.202.678
360.561.525
-
(14.357.967)
(30.320.553)
-
(113.832.155)
-
(158.510.675)
-
(158.510.675)
53.372.621
-
247.371.689
(4.719.819)
144.571.580
-
1.460.111.153
(617.510.428)
153.043.938
-
-
2.058.470.981
(622.230.247)
899.782.547
(680.801.918)
2.958.253.528
(1.303.032.165)
111.211.393
50.917.920
26.579.664
562.315.592
174.200.708
59.697.500
984.922.777
2.249.436.630
3.234.359.407
165.922.636
46.281.627
16.391.843
587.302.935
179.916.131
889.470
996.704.642
2.141.324.327
3.138.028.969
39
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
18
MADDĠ DURAN VARLIKLAR (devamı)
Grup‟un 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren dönemlere ilişkin ayırmış olduğu maddi
duran varlık değer düşüş karşılığındaki değişim aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 1 Ocak 31 Aralık 2008
31 Aralık 2007
Açılış bakiyesi
1.303.032.165
1.012.870.084
Maddi duran varlık değer düşüş karşılığındaki
reel artış / (azalış)
69.275.908
(178.731.865)
Maddi duran varlık değer düşüş karşılığında
kur değişiminden kaynaklanan artış / (azalış)
(1.012.109.406)
468.893.946
Dönem sonu itibariyle ayrılan karşılık
360.198.667
1.303.032.165
Grup, Not 2.5.7.‟de açıklanan çerçevede maddi duran varlıklarından uçaklar, yedek motorlar ve
simülatörlerin (“Uçaklar”) değer düşüklüğü hesaplamalarında geri kazanılabilir değer olarak
ABD Doları bazlı net satış fiyatlarını kullanmaktadır. 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren hesap
döneminde ABD Doları‟nın TL karşısında değer kazanması sonucu (Not 2.5.11) uçakların TL
cinsinden net satış fiyatları yükseldiğinden dolayı değer düşüklüğü karşılığında kur
değişiminden kaynaklanan 1.012.109.406 TL tutarında azalma, uçakların ABD Doları bazlı
fiyatlarında oluşan ABD Doları cinsinden gerileme sonucunda ise değer düşüklüğü karşılığında
69.275.908 TL artış gerçekleşmiş ve toplamda değer düşüklüğünde 942.833.498 TL azalma
meydana gelmiştir.
19 MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Haklar
Özel Maliyetler
Toplam
68.832.212
8.138.832
(12.701)
76.958.343
23.890.480
12.093.986
(7.516.640)
625.788
29.093.614
92.722.692
20.232.818
(7.529.341)
625.788
106.051.957
62.031.040
3.777.402
(12.701)
65.795.741
20.246.335
4.124.389
(1.811.637)
22.559.087
82.277.375
7.901.791
(1.824.338)
88.354.828
31 Aralık 2008 net defter değeri
11.162.602
6.534.527
17.697.129
31 Aralık 2007 net defter değeri
6.801.172
3.644.145
10.445.317
Maliyet
Açılış bakiyesi 1 Ocak 2008
İlaveler
Çıkışlar
Transferler
31 Aralık 2008 kapanış bakiyesi
BirikmiĢ Amortisman
Açılış bakiyesi 1 Ocak 2008
Cari dönem amortismanı
Çıkışlar
31 Aralık 2008 kapanış bakiyesi
40
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
19
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (devamı)
Haklar
Özel
Maliyetler
Toplam
65.652.323
3.213.543
(33.654)
-
19.848.969
2.051.340
1.990.171
85.501.292
5.264.883
(33.654)
1.990.171
31 Aralık 2007 kapanış bakiyesi
BirikmiĢ Amortisman
Açılış bakiyesi 1 Ocak 2007
Cari dönem amortismanı
Çıkışlar
68.832.212
23.890.480
92.722.692
58.966.832
3.068.545
(4.337)
19.025.840
1.220.495
-
77.992.672
4.289.040
(4.337)
31 Aralık 2007 kapanış bakiyesi
62.031.040
20.246.335
82.277.375
31 Aralık 2007 net defter değeri
6.801.172
3.644.145
10.445.317
31 Aralık 2006 net defter değeri
6.685.491
823.129
7.508.620
Maliyet
Açılış bakiyesi 1 Ocak 2007
İlaveler
Çıkışlar
Transferler
20
ġEREFĠYE
Yoktur (31 Aralık 2007: Yoktur).
21
DEVLET TEġVĠK VE YARDIMLARI
Yoktur.
22
KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa vadeli borç karşılıklarının dökümü aşağıdaki gibidir:
Dava karşılığı
Diğer borç karşılıkları
31 Aralık 2008
7.460.396
-
31 Aralık 2007
4.695.954
83.267
7.460.396
4.779.221
Dava karşılıklarının 31 Aralık 2008 ve 2007 dönemlerindeki değişimi aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 31 Aralık 2008
4.695.954
3.031.707
(267.265)
7.460.396
Dönem başı ayrılmış karşılık
Cari dönemde ayrılan karşılık
Konusu kalmayan karşılık
Dönem sonu itibariyle ayrılan karşılık
41
1 Ocak 31 Aralık 2007
5.544.394
283.140
(1.131.580)
4.695.954
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
22
KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
Grup, faaliyetleri gereği maruz kaldığı aleyhte açılan davalara ilişkin karşılık ayırmaktadır.
Aleyhte açılan davalar genellikle eski çalışanların açtığı işe iade davaları ile kayıp ya da hasar
görmüş bagaj ve kargolara ilişkindir.
a) Verilen Teminatlar:
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle verilen teminat mektupları tutarı 81.610.647 TL‟dir (31 Aralık
2007: 43.439.870 TL).
b) Referans Mektubu:
31 Aralık 2008
31 Aralık 2007
2.900.000 ABD Doları
2.556.459 Euro
c) Hava kargo ücretlerinin sabitlenmesine ilişkin olarak ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Birimi
ve Avrupa antitröst otoriteleri tarafından 2006 yılı başlarında Avrupa ve Amerika‟da eş zamanlı
olarak, önde gelen havayolları şirketleri dahil olmak üzere, çok sayıda havayolu şirketini
kapsayan bir inceleme başlatılmıştır. Söz konusu inceleme kapsamında 6 Nisan 2006 tarihinde
ABD Columbia (Washington) Bölge Mahkemesi tarafından Şirket‟e bir tebligat yapılarak hava
kargo ücretlerine ilişkin olarak Şirket‟in uhdesinde bulunan bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi
talep edilmiştir. Söz konusu tebligatın benzerleri diğer sözü geçen havayollarına da yapılmıştır.
İnceleme kapsamında ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Birimine Şirket‟in antitröst kurallarını
ihlal etmediği bildirilmiş olup, görüşmeler Şirket‟i temsilen ABD'li avukatlarca
sürdürülmektedir. Rapor tarihi itibariyle, Şirket yönetimi ABD Adalet bakanlığının başlatmış
olduğu incelemelerin sonuçlarının güvenilir olarak ölçülemeyeceğini düşünmektedir. Bu sebeple
ekteki konsolide mali tablolarda bu hususlar ile ilgili herhangi bir karşılık ayrılmamıştır. Ancak,
bu hususların Grup‟a mali yükümlülük getirmesi ihtimali bulunmaktadır.
Sun Express‟e verilen referans mektubu
d) Grup‟un iskonto edilmiş kıdem tazminatı yükümlülüğü 142.459.082 TL‟dir. 31 Aralık 2008
tarihi itibariyle Grup‟un tüm çalışanlarını işten çıkarması durumunda ödeyeceği miktar ise,
yaklaşık olarak 265.943.937 TL‟dir.
23
TAAHHÜTLER
Grup‟un henüz tahakkuk etmemiş faaliyet tipi kiralama borçlarının dökümü aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008
31 Aralık 2007
Bir yıldan az
201.619.938
130.984.676
1 – 5 yıl arası
684.056.091
483.430.705
5 yıldan fazla
422.009.094
413.038.239
1.307.685.123
1.027.453.620
Grup, 2005-2008 yılları arasında teslim almak üzere, uçak üreticisi firmalarca yapılacak
indirimler öncesi liste fiyatlarına göre, uçak alımlarının toplam bedeli yaklaşık olarak 4.7 Milyar
ABD Doları olan 59 adet uçak için anlaşma imzalamıştır. Söz konusu uçaklardan 5 tanesi 2005
yılında, 23 tanesi 2006 yılında, 12 tanesi 2007 yılında, 19 tanesi de 2008 yılında teslim alınmış
olup 59 adet uçağın teslimatı tamamlanmıştır. Ayrıca Grup 2009 yılının ilk çeyreğinde teslim
alınmak üzere, uçak üreticisi firmaca yapılacak indirimler öncesi liste fiyatlarına göre, uçak
alımlarının toplam bedeli yaklaşık olarak 172 Milyon ABD Doları olan 4 adet uçak alımı için
anlaşma imzalamıştır. Grup, söz konusu alımlarla ilgili olarak bu firmaya 31 Aralık 2008
itibariyle 20 Milyon ABD Doları avans ödemesi yapmıştır.
42
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
24
ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008
Maaş tahakkukları
33.409.789
Personele borçlar
1.674.174
Kullanılmamış izin karşılığı
12.734.462
31 Aralık 2007
27.511.764
729.765
11.422.832
47.818.425
39.664.361
Uzun vadeli kıdem tazminatı karşılığı dökümü aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008
142.459.082
Kıdem tazminatı karşılığı
31 Aralık 2007
131.959.011
Kıdem tazminatı karşılığı aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır:
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak
şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi
yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6
Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60‟ıncı
maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal
kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili
bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun‟dan
çıkarılmıştır.
1 Ocak 2009 tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, aylık 2.260,05 TL (1 Ocak 2008: 2.087,92
TL) tavanına tabidir.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı
karşılığı, Şirket‟in, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük
tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. UMS 19 (“Çalışanlara
Sağlanan Faydalar”), şirketin yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal
değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin
hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak
artacak olmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin
düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle, 31 Aralık 2008 tarihi
itibariyle, ekli mali tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden
kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. İlgili
bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık %5,40 enflasyon ve %12 iskonto oranı varsayımlarına göre
yaklaşık %6,26 olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır (31
Aralık 2007: %5.71). İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Şirket‟e kalacak olan
kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı %2,99 olarak dikkate alınmıştır (2007: %2,72). Kıdem
tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup, Grup‟un kıdem tazminatı karşılığının
hesaplanmasında 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olan 2.260,05 TL tavan tutarı dikkate
alınmıştır.
43
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
24
ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (devamı)
Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki değişim aşağıdaki gibidir:
1 Ocak31 Aralık 2008
131.959.011
17.941.602
8.260.634
(2.847.655)
(12.854.510)
142.459.082
Dönem başı ayrılmış karşılık
Cari hizmet maliyetleri
Faiz maliyeti
Aktueryal kazanç
Ödemeler
Dönem sonu itibari ile ayrılan karşılık
25
1 Ocak31 Aralık 2007
117.304.910
12.758.760
6.703.137
(4.807.796)
131.959.011
EMEKLĠLĠK PLANLARI
Yoktur (31 Aralık 2007: Yoktur).
26
DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer dönen varlıkların dökümü aşağıdaki gibidir:
İş avansları
Personel avansları
Peşin ödenmiş satış komisyonları
Teknik bakım gelir tahakkuku
Gelecek aylara ait sigorta giderleri
Peşin ödenmiş faaliyet tipi kiralama giderleri
Geri alınacak KDV
Peşin ödenen wet lease kira gideri
Peşin ödenen finansal kira faiz gideri
Peşin ödenmiş kira giderleri
Peşin ödenen vergi ve fonlar
Verilen sipariş avansları
Interline yolcu geliri tahakkukları
Peşin ödenen Eximbank ABD garanti ücreti
Peşin ödenen uçak finansman gideri
Gelir tahakkukları
Teslim alınan uçaklara ilişkin hibe kredi gelir
tahakkukları
Devreden KDV
Peşin ödenmiş diğer giderler
Peşin ödenen banka kredisi finansman gideri
Gelecek aylara ait giderler
Diğer dönen varlıklar
44
31 Aralık 2008
1.005.304
820.624
8.832.684
5.438.066
5.676.306
11.010.997
5.469.834
5.345.647
1.112.512
406.502
58.951.175
4.649.039
8.073.217
1.092.408
1.062.573
1.828.282
31 Aralık 2007
727.382
400.642
11.254.831
5.458.505
3.366.409
7.845.528
3.462.269
1.003.842
594.629
1.968.365
7.715.608
1.092.408
764.269
2.176.269
40.861.407
275.568
973.430
21.088
643.475
13.290
163.563.428
1.744.538
406.976
21.690
169.056
3.776
50.176.992
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
26
DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
Diğer duran varlıkların dökümü aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008
74.096.755
18.171.033
2.618.689
7.197.530
3.175.779
234.725
105.494.511
Maddi varlıklara ilişkin yapılan ödemeler
Motor bakım rezervi
Peşin ödenen Eximbank ABD garanti ücreti
Peşin ödenen uçak finansman giderleri
Peşin ödenmiş faaliyet tipi kiralama giderleri
Gelecek yıllara ait giderler
31 Aralık 2007
49.020.239
9.420.039
3.704.559
4.797.882
2.743.798
388.190
70.074.707
Yolcu uçuş yükümlülüklerinin dökümü aşağıdaki gibidir:
Sık uçuş programı yolcu yükümlülükleri
Bilet satışından doğan yolcu uçuş yükümlülükleri
Mil satışından doğan yolcu uçuş yükümlülükleri
31 Aralık 2008
98.946.996
253.091.354
89.768.475
441.806.825
31 Aralık 2007
80.814.519
227.074.654
71.787.413
379.676.586
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerin dökümü aşağıdaki gibidir:
Teslim alınacak uçaklara ilişkin hibe kredi geliri
Bakım onarım gider tahakkukları
Teşvik primi tahakkuku
Diğer gider tahakkukları
Gelecek aylara ait gelirler
Diğer yükümlülükler
31 Aralık 2008
9.926.677
69.099.738
4.603.716
369.934
430.965
7.251.639
91.682.669
31 Aralık 2007
20.327.228
33.355.898
7.144.213
2.650.295
150.945
1.215.963
64.844.542
31 Aralık 2008
39.289.960
(8.168.227)
31.121.733
31 Aralık 2007
27.843.438
(3.743.686)
24.099.752
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerin dökümü aşağıdaki gibidir
Brüt hibe krediler
Hibe krediler birikmiş amortismanı
45
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
27
ÖZKAYNAKLAR
Sermaye-KarĢılıklı ĠĢtirak Sermaye Düzeltmesi
Grup‟un sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
Grup
T.C. Başbakanlık Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı (*)
Diğer (Halka açık kısım)
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltmesi farkları(***)
Düzeltilmiş sermaye
A, C
A
%
49,12(**)
50,88(**)
31 Aralık 2008
85.963.662
89.036.338
175.000.000
1.672.901.479
1.847.901.479
%
49,12(**)
50,88(**)
31 Aralık 2007
85.963.662
89.036.338
175.000.000
1.739.005.871
1.914.005.871
(*) Özel şahıslara ait 1.644 adet hisse THY 1984 yılında özelleştirme programına alındığı
sırada dikkate alınmamıştır. Bilahare, THY‟nın Yüksek Planlama Kurulu‟nun 30 Ekim 1990
tarihli kararıyla onaylanan ana sözleşmesi gereği söz konusu hisseler T.C. Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı adına kaydedilmiştir.
(**) T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı‟nın sahibi bulunduğu ve SPK‟nın
12.05.2006 tarih ve 22/569 sayılı izni ile 16-18.05.2006 tarihleri arasında halka arz edilen,
Grup‟un 175.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %25‟ine tekabül eden 43.750.000 YTL
ile ek satışa konu olan ve halka arz tutarının %15‟ine ve çıkarılmış sermayesinin %3,75‟ine
tekabül eden 6.562.500 TL nominal değerli toplam 50.312.500 TL tutarındaki (çıkarılmış
sermayenin %28,75‟i) A Grubu nama yazılı hisse senetlerinin 1 TL nominal değerli beher hisse
senedi için yatırımcı gruplarına satışı Toptan Satış Pazarı‟nda 24.05.2006 tarihinde
gerçekleşmiştir. Taksitli satışlardan iade olan toplam 212.254 adet THY hissesinin, Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı‟na geçmesiyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığı‟nın sermayedeki payı %49,12
olmuştur.
(***) Şirket‟in 17.04.2008 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında alınan karar
doğrultusunda, 2007 yılı karının geçmiş yıl zararından mahsubundan sonra geriye kalan ve mali
tabloların enflasyona göre ilk defa düzeltilmesi ile ilişkili bulunan geçmiş yıllar zararı sırasıyla,
olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, hisse senedi ihraç primi, özel yedekler ve
özsermaye kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye
yedeklerinden mahsup edilmiştir. Mahsup işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmiştir.
Geçmiş Yıllar Zararları
(393.511.064)
Net Dönem Karı / (Zararı)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Hisse Senetleri İhraç Primleri
Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları
265.496.774
61.014.406
895.492
66.104.392
-
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Grup‟un çıkarılmış ve ödenmiş sermayesi her biri 0.1 Kr
nominal değerli 174.999.999.999 adet A grubu hisse ve 0.1 Kr nominal değerli 1 adet C grubu
hisseden oluşmaktadır. Bu hisseler nama yazılıdır. C grubu hisse ÖİB‟ye ait olup aşağıda
belirtilen imtiyazlara sahiptir:
Ana Sözleşme Madde 7: Nama yazılı hisselerin devrinde Yönetim Kurulu onayı ile beraber C
grubu hisseyi temsilen seçilen Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyunun bulunması şarttır.
Ana Sözleşme Madde 10: Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşur, 7 üyeden birinin C grubu hissedarın
göstereceği adaydan seçilmesi zorunludur.
46
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
27
ÖZKAYNAKLAR (devamı)
Ana Sözleşme Madde 14: Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu‟nun alacağı kararların
geçerliliği C grubu hisseyi temsilen seçilen üyenin olumlu oy kullanmasına bağlıdır:
a) Ana Sözleşmenin 3.1. maddesinde belirtilen şirket misyonunu açıkça olumsuz etkileyecek
kararların alınması,
b) Genel kurula ana sözleşme değişikliği önerilmesi,
c) Sermaye arttırılması,
d) Nama yazılı hisselerin devrinin onaylanması ve devrin pay defterine işlenmesi,
e) Şirket‟in Sermaye Piyasası Kurulu‟na sunduğu son yıllık bilançosunda yer alan aktif
toplamının beher sözleşme bazında %5‟ini geçen ve Şirket‟i doğrudan veya dolaylı olarak
bağlayan her türlü işlem yapması, taahhüt altına sokacak her türlü kararın alınması (şöyle ki
kamu payının Şirket sermayesindeki payı %20‟nin altına düştüğünde bu bent hükmü
kendiliğinden ortadan kalkacaktır),
f) Şirket‟in başka gruplarla birleşmesi, feshi veya tasfiyesi,
g)Münhasıran pazar şartları dahilinde veya diğer kaynaklarla operasyon giderini dahi
karşılayamayan hatlar haricinde, herhangi bir uçuş hattının kaldırılması veya sefer sayısının
belirgin bir şekilde azaltılmasına ilişkin kararların alınması.
Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler
Türk Ticaret Kanunu‟na göre yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere
ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu‟na göre birinci tertip yasal yedekler, Şirket‟in ödenmiş
sermayesinin %20‟sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5‟i olarak ayrılır. İkinci tertip
yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin %5‟ini aşan dağıtılabilir karın %10‟udur. Türk Ticaret
Kanunu‟na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50‟sini geçmediği sürece sadece zararları
netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün
değildir. Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK‟nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi
yaparlar.
Yabancı Para Çevirim Farkları
Yabancı para çevirim farklarında Grup‟un müşterek yönetime tabi ortaklığı olan ve özkaynaktan
pay alma yöntemine göre muhasebeleştirilen Güneş Ekspres Havacılık A.Ş.(Sun Ekspres)‟nin
özkaynaklarında kur değişiminden kaynaklanan değişim takip edilmektedir.
Kar Payı Dağıtımı
Hisseleri İMKB‟de işlem gören şirketler, SPK tarafından getirilen temettü şartına aşağıdaki
şekilde tabidir:
Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 9 Ocak 2009 tarihli kararı gereğince 2008 yılı faaliyetlerinden
elde edilen karların dağıtım esasları ile ilgili olarak payları borsada işlem gören anonim
ortaklıklar için, asgari kar dağıtım oranı % 20 (2007: %20) olarak uygulanacaktır. SPK‟nın
halka açık şirketlerin kar dağıtım esaslarını düzenlediği Seri: IV, No: 27 Tebliğine göre bu
dağıtımın şirketlerin genel kurullarında alacakları karara bağlı olarak nakit ya da temettünün
sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılmasına ya
da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilmesine;
belirlenecek birinci temettü tutarının mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermayelerinin % 5‟inden az
olması durumunda, söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine
imkan verilmiş olup ancak bir önceki döneme ilişkin temettü dağıtımını gerçekleştirmeden
sermaye artırımı yapan ve bu nedenle payları “eski” ve “yeni” şeklinde ayrılan anonim
ortaklıklardan, 2008 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem karından temettü
dağıtacakların, hesaplayacakları birinci temettüyü nakden dağıtmaları zorunluluğu vardır.
47
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
27
ÖZKAYNAKLAR (devamı)
Kar Payı Dağıtımı (devamı)
Söz konusu 9 Ocak 2009 tarihli Kurul Kararı ile konsolide finansal tablo düzenleme
yükümlülüğü bulunan işletmelerce dağıtılabilir karın hesaplanmasında, şirketlerin yasal
kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, dağıtacakları kar tutarını Seri:XI
No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri finansal tablolarında yer alan net
dönem karlarını dikkate alarak hesaplamalarına imkan tanınmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kar üzerinden SPK‟nın asgari
kar dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan kar dağıtım tutarının,
tamamının yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kardan karşılanabilmesi durumunda, bu tutarın
tamamı, karşılanmaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir karın tamamı
dağıtılacaktır. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda veya yasal kayıtların
herhangi birinde dönem zararı olması durumunda ise kar dağıtımı yapılmayacaktır.
9 Ocak 2009 tarihli Kurul Kararı ile şirketlerin yasal kayıtlarında bulunan geçmiş yıl karları,
dönem karı ve kar dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynakların toplam tutarına Seri:XI,
No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlanıp kamuya ilan edilecek finansal tablo dipnotlarında yer
verilmesine karar verilmiş olup, Şirket için bu tutar 272.807.034 TL tutarındaki dönem karı,
7.806.889 TL tutarındaki olağanüstü yedekler ve 303.035.058 TL tutarındaki geçmiş yıllar
karlarının toplamı olan 583.648.981 TL‟den oluşmaktadır.
Öte yandan Şirket‟in 31 Aralık 2008 tarihli yasal kayıtlarında yer alan dönem karı hariç
özkaynak kalemlerinin tutarları aşağıdaki gibidir:
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Hisse Senedi İhraç Primleri
Yasal Yedekler
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kar Yedekleri
Özel Fonlar
Geçmiş Yıllar Karları
Toplam
175.000.000
533.595.133
181.185
16.366.224
7.806.889
9
41.516.237
303.035.058
1.077.500.735
48
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
SATIġLAR VE SATIġLARIN MALĠYETĠ
28
Brüt karın dökümü aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 31 Aralık 2008
1 Ocak 31 Aralık 2007
Tarifeli hizmetler
Yolcu
Kargo ve Posta
5.372.181.012
381.265.205
4.288.124.779
320.313.440
Toplam tarifeli hizmetler
Tarifesiz hizmetler
Diğer gelirler
Brüt satıĢlar
5.753.446.217
79.011.633
290.729.962
6.123.187.812
4.608.438.219
55.981.490
195.099.796
4.859.519.505
(13.603)
6.123.174.209
(4.650.231.377)
(10.679)
4.859.508.826
(3.605.924.596)
1.472.942.832
1.253.584.230
Eksi: iskontolar ve satıştan iadeler
Net satıĢlar
Satışların maliyeti (-)
Brüt kar
Tarifeli hizmetlerin coğrafi dağılımı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 31 Aralık 2008
2.339.635.934
957.987.938
700.021.271
220.517.817
156.956.164
48.995.003
27.517.999
20.181.995
1 Ocak 31 Aralık 2007
1.864.333.122
840.076.118
455.236.678
211.861.564
102.318.306
12.451.621
16.293.665
17.772.215
4.471.814.121
3.520.343.289
Yurtiçi
1.281.632.096
1.088.094.930
Toplam tarifeli hizmetler uçuş geliri
5.753.446.217
4.608.438.219
- Avrupa
- Uzak Doğu
- Orta Doğu
- Kuzey Amerika
- Kuzey Afrika
- Güney Afrika
- Batı Afrika
- Orta Afrika
49
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
28
SATIġLAR VE SATIġLARIN MALĠYETĠ (devamı)
Satışların maliyetinin dökümü aşağıdaki gibidir:
Akaryakıt giderleri
Personel giderleri
Konma, konaklama ve üstgeçiş giderleri
Amortisman giderleri
Yer hizmetleri giderleri
Yolcu hizmet ve ikram giderleri
Bakım giderleri
Faaliyet tipi kiralama giderleri
Diğer havayolları koltuk kirası
Diğer kira giderleri
Hizmet giderleri
Sigorta giderleri
Haberleşme giderleri
Uçak kirası
Diğer vergiler
Nakliye giderleri
Aydınlatma, ısıtma, enerji ve su
giderleri
Diğer satışların maliyeti
50
1 Ocak 31 Aralık 2008
1.850.738.704
856.558.103
399.283.075
371.409.129
276.261.303
259.376.473
233.448.486
147.455.022
141.212.392
24.958.770
22.961.843
21.169.619
7.019.829
6.898.765
6.154.225
5.776.863
1 Ocak 31 Aralık 2007
1.174.134.082
739.111.335
331.960.978
346.726.772
227.210.951
211.204.158
193.703.763
165.884.682
121.009.853
15.166.928
5.845.162
31.339.269
5.307.418
8.644.856
4.449.236
2.350.624
4.285.948
15.262.828
7.782.769
14.091.760
4.650.231.377
3.605.924.596
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
29
ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ, PAZARLAMA SATIġ VE DAĞITIM
GĠDERLERĠ, GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ
1 Ocak 31 Aralık 2008
1 Ocak 31 Aralık 2007
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
635.876.008
576.810.259
Genel yönetim giderleri
203.813.181
170.639.967
839.689.189
747.450.226
Pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin dökümü aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 31 Aralık 2008
1 Ocak 31 Aralık 2007
Pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri (-)
Personel giderleri
Komisyon ve teşvik giderleri
Rezervasyon sistem giderleri
Reklam ve tanıtım giderleri
Diğer kira giderleri
Üyelik giderleri
Hizmet giderleri
Haberleşme giderleri
Yolcu hizmet ve ikram giderleri
Diğer vergiler
Nakliye giderleri
Aydınlatma, ısıtma, enerji ve su giderleri
Bakım giderleri
Akaryakıt giderleri
Amortisman giderleri
Sigorta giderleri
Diğer satış pazarlama giderleri
199.988.876
189.842.053
104.458.574
34.517.643
17.635.490
12.929.861
11.688.333
11.335.043
9.388.785
6.672.221
5.187.679
2.686.730
1.410.155
789.684
708.667
527.870
26.108.344
174.507.198
214.794.109
81.639.787
17.941.039
17.968.550
10.104.609
9.252.686
12.161.793
6.852.235
4.612.134
4.946.627
2.101.925
1.710.098
846.778
507.897
548.350
16.314.444
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri toplam
635.876.008
576.810.259
51
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
29
ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ, PAZARLAMA SATIġ VE DAĞITIM
GĠDERLERĠ, GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ (devamı)
Genel yönetim giderlerinin dökümü aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 31 Aralık 2008
1 Ocak 31 Aralık 2007
Genel yönetim giderleri (-)
Personel giderleri
Amortisman giderleri
Bakım giderleri
Hizmet giderleri
Diğer vergiler
Diğer kira giderleri
Komisyon ve teşvik giderleri
Haberleşme giderleri
Sigorta giderleri
Aydınlatma, ısıtma, enerji ve su giderleri
Akaryakıt giderleri
Diğer genel yönetim giderleri
122.824.047
21.708.398
11.817.364
8.398.360
7.734.389
6.828.249
4.636.545
3.730.409
2.610.354
2.127.523
296.111
11.101.432
103.031.818
17.615.896
7.629.252
6.312.313
6.727.369
5.980.929
3.767.516
4.823.437
2.280.134
2.152.697
407.546
9.911.060
Genel yönetim giderleri toplam
203.813.181
170.639.967
1 Ocak 31 Aralık 2008
1 Ocak 31 Aralık 2007
1.851.824.499
1.179.371.026
1.175.388.406
1.016.650.351
399.283.075
393.826.194
276.261.303
268.765.258
246.676.005
344.988.688
194.478.598
334.445.920
331.960.978
364.850.565
227.210.951
218.056.393
203.043.113
334.655.798
218.561.625
262.996.642
5.489.920.566
4.353.374.822
30
NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER
Niteliklerine göre giderler
Akaryakıt giderleri
Personel giderleri
Konma, konaklama ve üstgeçiş
giderleri
Amortisman giderleri
Yer hizmetleri giderleri
Yolcu hizmet ve ikram giderleri
Bakım giderleri
Kira giderleri
Komisyon ve teşvik giderleri
Diğer giderler
52
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
31
DĠĞER FAALĠYETLERDEN GELĠR/GĠDERLER
Diğer faaliyetlerden gelirlerin dökümü aşağıdaki gibidir:
Maddi varlık değer düşüş karşılığındaki reel azalış (Not 18)
Bakım malzemesi satıcılarından alınan indirimler
Malzeme satış geliri
Tazminat ve ceza gelirleri
Yapı Kredi protokol geliri
Konusu kalmayan karşılıklar
Alış iskontoları
Bedelsiz Malzeme Geliri
Kira gelirleri
Akaryakıt, ikram, handling ve diğer firmalarından alınan
iadeler
Hurda malzeme satış geliri
Sabit kıymet satış geliri
Yatırım amaçlı gayrimenkuller değerleme farkı
Diğer hizmet gelirleri
İade edilen uçağa ilişkin kira iadesi
Alınan hizmetlere ilişkin iade ve indirimler
Uçak üreticisi tarafından anlaşmaya istinaden yapılan iade
Uçak kiralamalarına ilişkin geri alınan stopaj
Komisyon gelirleri
Depo sayım fazlalıkları
Kiralama şirketlerinden alınan bakım iadeleri
Diğer
1 Ocak 31 Aralık 2008
8.174.830
7.486.917
6.268.389
3.510.000
4.903.880
6.423.388
6.302.617
979.550
1 Ocak 31 Aralık 2007
178.731.865
5.831.205
5.354.254
3.388.398
3.655.647
4.172.900
1.054.398
912.474
479.134
761.611
179.102
7.893
1.540.571
61.582
1.155.523
8.455.541
1.802.460
283.261
132.624
1.725.000
1.148.542
455.006
964.234
702.503
97.187
118.644
1.195.563
13.020.663
1.797.852
56.690.528
226.544.680
Diğer faaliyetlerden giderlerin dökümü aşağıdaki gibidir:
Maddi varlık değer düşüş karşılığındaki reel artış (Not 18)
Karşılık giderleri
Yatırım amaçlı gayrimenkuller değerleme farkı
Tazminat ve ceza gideri
Vizesiz yolcu gideri
Sabit kıymet satış zararı
Diğer giderler
53
1 Ocak 31 Aralık 2008
69.275.908
23.492.206
5.000.000
1.140.017
1.973.061
1 Ocak 31 Aralık 2007
6.424.973
1.012.296
1.112.743
123.457
1.300
1.555.021
1.368.148
102.559.670
9.919.460
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
32
FĠNANSAL GELĠRLER
Finansal gelirlerin dökümü aşağıdaki gibidir:
Maddi varlık değer düşüş karşılığında kur değişiminden
kaynaklanan azalış (Not 18)
Faiz geliri
Kur farkı geliri
Reeskont faiz geliri
Finansal borçlar kur farkı geliri
Temettü geliri
33
1 Ocak 31 Aralık 2008
1 Ocak 31 Aralık 2007
1.012.109.406
123.120.093
287.925.459
4.692.212
35.033
45.848.879
2.446.885
258.280.289
2.540.292
1.427.882.203
309.116.345
1 Ocak 31 Aralık 2008
586.719.978
103.921.630
6.071.262
8.260.634
6.801.332
1.474.979
1 Ocak 31 Aralık 2007
88.707.976
2.796.990
6.703.137
2.890.995
2.402.762
123.325
468.893.946
98.750.693
4.967.798
21.718
713.373.140
676.136.015
FĠNANSAL GĠDERLER
Finansal giderlerin dökümü aşağıdaki gibidir:
Finansal borçlar kur farkı gideri
Finansal kiralama faiz gideri
Türev araçlar gerçeğe uygun değer değişim gideri
Kıdem tazminatı faiz maliyeti
Reeskont gideri
Finansal borçlar faiz gideri
Maddi varlık değer düşüş karşılığında kur değişiminden
kaynaklanan artış (Not 18)
Kur farkı zararı
Menkul kıymet satış karı
Diğer finansal giderler
34
SATIġ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN
FAALĠYETLER
Yoktur (31 Aralık 2007: Yoktur).
54
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
35
VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ
Dönem karı vergi yükümlülüğü aşağıdaki gibidir:
Ödenecek kurumlar vergisi karşılığı
Peşin ödenen vergi ve fonlar
31 Aralık 2008
7.673.685
(3.487.876)
4.185.809
31 Aralık 2007
122.471.610
(102.490.395)
19.981.215
1 Ocak 31 Aralık 2008
7.673.685
163.566.042
171.239.727
1 Ocak 31 Aralık 2007
122.471.610
(16.739.690)
105.731.920
Vergi gideri aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır:
Cari dönem vergi gideri
Ertelenen vergi gideri / (geliri)
Vergi gideri / (geliri)
Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerini konsolide ettiği
mali tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu
konsolide mali tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan tüm
şirketler için ayrı ayrı hesaplanmıştır.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 21 Haziran 2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete‟de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
yürürlükten kaldırılmıştır.
Türkiye‟de Kurumlar Vergisi oranı 2006 yılından geçerli olmak üzere %20‟dir (2006, 2007
ve/veya 2008 yıllarında yatırım indiriminden yararlanmayı tercih edenler için %30‟dur).
Kurumlar vergisi oranı, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul
edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin
düşürülmesi sonucu bulunacak safi kurum kazancına uygulanır. Kurumlar vergisi beyannamesi,
hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın 25‟inci günü akşamına kadar verilir ve
ayın sonuna kadar ödenir.
Gelir Vergisi Kanunu‟nun Geçici 69‟uncu maddesi çerçevesinde 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle
mevcut olup kazancın yetersiz olması nedeniyle 2005 yılı kazançlarından indirilemeyen ve
sonraki döneme devreden yatırım indirimi istisnası tutarları mükellefin tercihine bağlı olarak
2006 , 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlardan indirilebilecektir. GVK‟nın mülga Ek:1-6
maddeleri kapsamındaki (eski hükümlere tabi) teşvik belgeli yatırım indirimi istisna tutarı
“yeniden değerleme oranı” ile GVK‟nın mülga 19 uncu maddesi kapsamındaki (yeni hükümlere
tabi) teşvik belgesi yatırım indirimi istisnası “ÜFE” oranında arttırılmaktadır.
Yatırım indirimi istisnasından yararlanılması halinde kurum kazançlarına uygulanacak
Kurumlar Vergisi oranı %20 yerine %30 olacaktır. Mükellefler yatırım indirimi istisnasından
yararlanma tercihlerini 2006, 2007 ve 2008 yıllarının tamamı için kullanabilecekleri gibi bu
yılların herhangi biri için de kullanabileceklerdir.
Grup, 2005 Yılından devreden yatırım indirimi istisnası tutarlarını 2006 Yılı ve 2007 Yılı
kazancından indirmektedir. Bu nedenle 2006 ve 2007 Yılı için uygulanan fiili kurumlar vergisi
oranı %30‟dur. 2008 yılında uygulanan kurumlar vergisi oranı ise %20‟dir. Ertelenen vergi
oranı da aynı şekilde %20‟dir.
55
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
35
VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (devamı)
Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden geçerli kurumlar vergisi oranında geçici vergi
hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14‟üncü gününe kadar beyan edip 17‟inci günü
akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek
kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir.
Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar nakden iade alınabileceği gibi
devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup edilebilir.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak
kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından
mahsup edilemez.
Türkiye‟de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir
uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı
takip eden dördüncü ayın 25‟inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.
Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını
inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye‟de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar
payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf
olan dar mükelleflere dağıtılan ve Gelir Vergisi Kanunu‟nun 75‟inci maddesinin 2‟nci fıkrasının
(1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kar payları üzerinden %15 oranında vergi kesintisi
yapılır. Aynı fıkranın parantez içi hükmüyle karın sermayeye eklenmesinin kar dağıtımı
sayılmayarak stopaja tabi tutulmayacağı belirtilmiştir.
22.11.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye
Kazandırılması Hakkındaki Kanun ile tam mükelleffiyete tabi gerçek kişi ve kurumların
yurtdışında bulunan işyeri ve daimi temsilcileri aracalığıyla elde ettikleri ticari kazançları
30.04.2009 tarihine kadar elde edilenler de dahil olmak üzere, bu kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren 31.05.2009 tarihine kadar Türkiye‟ye transfer edilmesi kaydıyla gelir ve
kurumlar vergisinden müstesna edilmiştir.
06.12.2008 tarihinde yayımlanan 1 seri nolu 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye
Kazandırılması Hakkında Kanuna ilişkin Genel Tebliğ‟in 7.4 maddesinde; “ Yurt dışında
bulunan işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla elde edilen şube kazançları takvim yılının son
günü itibarıyla kesin olarak tespit edileceğinden, sadece 2008 yılına ilişkin olarak elde edilen bu
türden kazançlar 2008 yılında geçici vergi dönemleri itibarıyla geçici vergi beyanına konu
edilmiş olsa dahi, 31/05/2009 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmek şartıyla, 2008 yılına
ilişkin verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde gelire veya kurum
kazancına dahil edilmek ve beyannamelerin ilgili satırında gösterilmek suretiyle istisnaya konu
edilecektir.” hükümleri yer almaktadır.
Bu çerçevede Şirket‟in 2008 yılında elde ettiği 436.428.799 TL yurtdışı şube kazancı istisnası ,
2008 yılı Kurumlar Vergisi matrahına indirim kalemi olarak konu edilmiştir. 2008 yılında
kullanılamayan ve sonraki yıllarda kullanılacak istisna tutarı ise ertelenmiş vergi hesaplamasına
konu edilmiştir.
56
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
35
VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (devamı)
1 Ocak31 Aralık 2008
1 Ocak31 Aralık 2007
1.305.465.938
371.228.694
261.093.188
111.368.608
- vergiye tabi olmayan gelirler
- kullanılan yatırım indirimi
- Yararlanılan yurtdışı kazanç istinası
- kanunen kabul edilmeyen giderler
- ertelenmiş vergi hesaplamasında vergi oranının
değişim etkisi
(5.848.893)
(87.285.760)
3.281.192
(3.036.319)
(9.404.519)
1.084.716
-
5.719.434
Gelir tablosundaki vergi karşılığı gideri
171.239.727
105.731.920
Vergi karşılığının mutabakatı:
Faaliyetlerden elde edilen vergi öncesi kar
%20 vergi oranı (2007: %30) üzerinden hesaplanan
vergi
Vergi etkileri:
Grup, ertelenen kurumlar vergisi varlık ve yükümlülüklerini UFRS mali tablolar ile yasal mali
tablolar arasında farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini
dikkate alarak hesaplamaktadır. İleriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden
ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri, yükümlülük metoduna göre hesaplanmaktadır.
31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle hesaplanan ertelenen vergi varlıkları ve
yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:
Uzun vadeli finansal kiralama borcu
Birikmiş mali zarar
Kıdem tazminatı karşılığı
Kısa vadeli finansal kiralama borcu
Gider tahakkukları
Stok değer düşüş karşılığı
Kullanılmamış izin karşılığı
Şüpheli alacaklar karşılığı
Alacak reeskontu
Gelecek aylara ait gelir ve giderler
Borç reeskontu
Bilet satış avans karşılığı
Sabit kıymetler
Diğer
Ertelenen vergi varlıkları
Ertelenen vergi yükümlülükleri
Ertelenen vergi varlıkları / (yükümlülükleri), net
57
31 Aralık 2008
49.277.131
31.206.426
28.491.817
21.716.516
36.194.357
2.944.944
2.546.893
3.050.391
472.633
1.037.855
(485.657)
(32.179.753)
(433.734.782)
158.262
(289.302.967)
31 Aralık 2007
61.960.569
26.391.803
17.036.113
22.362.546
2.169.102
2.284.567
865.498
415.605
(112.032)
(626.155)
(21.728.406)
(236.888.551)
132.416
(125.736.925)
31 Aralık 2008
1.986.324
(291.289.291)
(289.302.967)
31 Aralık 2007
3.193.155
(128.930.080)
(125.736.925)
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
35
VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (devamı)
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle ertelenen vergi yükümlülüğü hareketi aşağıdadır:
1 Ocak açılışındaki ertelenen vergi yükümlülüğü
Ertelenmiş vergi gideri / (geliri)
Cari dönem ertelenen vergi yükümlülüğü
36
1 Ocak 31 Aralık 2008
125.736.925
163.566.042
289.302.967
1 Ocak 31 Aralık 2007
142.476.615
(16.739.690)
125.736.925
HĠSSE BAġINA KAZANÇ
Konsolide gelir tablolarında belirtilen hisse başına kazanç, net karın ilgili dönem içinde mevcut
hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.
Şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan hisseleri oranında hisse dağıtarak (“Bedelsiz
Hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı
çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kazanç hesaplamasında kullanılan
ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak
uygulamak suretiyle elde edilir.
Hisse başına kazanç, net karın ilgili dönemler içindeki ağırlıklı ortalama hisse adedine
bölünmesi ile aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır
Toplam hisselerin 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerindeki sayısı ve hisse başına karın
hesaplaması aşağıda gösterildiği gibidir:
1 Ocak itibariyle hisse adedi (tam adet)
Çıkarılan yeni hisse adedi (tam adet)
31 Aralık itibariyle hisse adedi (tam adet)
Hisselerin dönem içerisindeki ağırlıklı
ortalaması (tam adet)
Dönem karı
Hisse başına kazanç (Kr)(*)
(*)
1 Ocak 31 Aralık 2008
175.000.000.000
175.000.000.000
1 Ocak 31 Aralık 2007
175.000.000.000
175.000.000.000
175.000.000.000
1.134.226.211
0,648
175.000.000.000
265.496.774
0,152
1 TL nominal değerli hisseye isabet eden kazanç sırasıyla 2008 yılında 6,48 TL; 2007 yılında ise 1,52
TL olmaktadır.
58
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
37
ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI
Müşterek yönetime tabi ortaklıklardan kısa vadeli ticari alacakların dökümü aşağıdaki gibidir:
Sun Express (Not 10)
THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş. (Not 10)
31 Aralık 2008
646.191
4.095.197
4.741.388
31 Aralık 2007
702.938
702.938
İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari olmayan alacakların dökümü aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008
Bağlı ortaklık
TGS Yer Hizmetleri A.Ş.(Not 11)
Müşterek yönetime tabi ortaklık
THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş. (Not 11)
67.386
67.386
31 Aralık 2007
-
10.293.642
10.293.642
Müşterek yönetime tabi ortaklıklardan uzun vadeli ticari olmayan diğer alacakların dökümü
aşağıdaki gibidir:
THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş. (Not 11)
31 Aralık 2008
-
31 Aralık 2007
3.591.420
Müşterek yönetime tabi ortaklıklara kısa vadeli ticari borçlar aşağıdaki gibidir:
Sun Express (Not 10)
THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş. (Not 10)
31 Aralık 2008
9.433.149
9.433.149
31 Aralık 2007
2.644.738
4.481.293
7.126.031
31 Aralık tarihinde sona eren dönemlerde Müşterek yönetime tabi ortaklıklarla (satılmaya hazır
finansal varlık olarak sınıflanan USAŞ haricinde) olan işlemler aşağıdaki gibidir:
Sun Express‟e yapılan satışlar
THY DO&CO‟ya yapılan satışlar
THY DO&CO‟dan elde edilen faiz geliri
1 Ocak 31 Aralık 2008
8.038.397
792.687
401.509
9.232.593
1 Ocak 31 Aralık 2007
7.522.413
559.408
1.478.805
9.560.626
Sun Express‟ten yapılan alımlar
THY DO&CO‟dan yapılan alımlar
USAŞ‟tan yapılan alımlar (*)
1 Ocak 31 Aralık 2008
30.909.242
147.850.051
178.759.293
1 Ocak 31 Aralık 2007
22.434.065
109.001.142
1.144.635
132.579.842
(*) 15 Kasım 2007 tarihi itibariyle Grup‟un elinde bulundurduğu USAŞ hisselerinin tamamı
satıldığından; 2008 yılında USAŞ ile yapılan işlemler gösterilmemiştir.
59
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
37
ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
Grup ile Sun Express arasındaki işlemler, koltuk kiralama işlemlerinden; Turkish DO&CO
arasındaki işlemler ise ikram hizmetleri ve kredi finansmanı işlemlerinden kaynaklanmaktadır.
İlişkili taraflarla olan alacaklar teminatsız olup, ticari olan alacakların vadesi yaklaşık 30
gündür. THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş.‟den 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle olan ticari
olmayan alacağın vadesi 31 Mart 2009 tarihi olup, bu alacak için Euro bazında 5% faiz
yürütülmüştür. Sözkonusu alacak 12 Kasım 2008 tarihinde tamamen tahsil edilmiştir. İlişkili
taraflardan olan alacaklarla ilgili olarak herhangi bir şüpheli alacak karşılığı ayrılmamıştır.
İlişkili kuruluşlardan sağlanan temettüler aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 31 Aralık 2008
6.999.950
35.033
7.034.983
Sun Express
Star Alliance Services GmbH
Uçak Servisi A.Ş (USAŞ)
Emek İnşaat ve İşletme A.Ş.
1 Ocak 31 Aralık 2007
2.539.966
327
2.540.293
Şirket‟in, Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleriyle Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür
Yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan tamamı kısa vadeli faydalardan
oluşan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 3.003.116 TL‟dir (2007: 1.963.485 TL).
38
FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ
(a)
Sermaye risk yönetimi
Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer
yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı
hedeflemektedir.
Grup‟un sermaye yapısı 8. notta açıklanan finansal borçları da içeren borçlar ve sırasıyla nakit
ve nakit benzerleri, ödenmiş sermaye, yedekler ile geçmiş yıl zararlarını içeren özkaynaklar
kalemlerinden oluşmaktadır.
Grup‟un yönetim kurulu sermaye yapısını periyodik olarak inceler. Bu incelemeler sırasında
kurul, sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskleri değerlendirir.
Grup, kurulun yaptığı önerilere dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut
olan borcun geri ödenmesiyle dengede tutmaktadır.
Grup‟un genel stratejisi 2007 yılından beri aynı şekilde devam etmektedir.
Toplam Borçlar
Eksi:Nakit ve nakit benzerleri
Net Borç
Toplam Özkaynak
Toplam Sermaye
Net borç/toplam sermaye oranı
60
31 Aralık 2008
31 Aralık 2007
3.657.804.767
(504.905.721)
3.152.899.046
2.986.587.096
6.139.486.142
0.51
2.190.162.452
(480.196.215)
1.709.966.237
1.847.901.479
3.557.867.716
0.48
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
38 FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ
(devamı)
(b)
Finansal Risk Faktörleri
Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit
akımı faiz oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grubun risk
yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı
üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Grup,
çeşitli finansal risklerden korunmak amacı ile az oranda türev ürünleri kullanmaktadır.
Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda yürütülmektedir.
Risk politikalarına ilişkin olarak ise finansal risk tanımlanır, değerlendirilir ve Grup‟un operasyon
üniteleri ile birlikte çalışmak suretiyle riskin azaltılmasına yönelik araçlar kullanılır.
61
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
38.
FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı)
(b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.1) Kredi riski yönetimi
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri
Alacaklar
Diğer Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Taraf
Bankalardaki
Mevduat
67.386
84.415.453
1.891.728.775
7.506.082
-
-
4.741.388
314.650.601
67.386
84.415.453
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri
-
-
-
-
-
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
- teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
-
29.752.144
2.318.741
-
-
-
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
-
37.042.788
(37.042.788)
-
-
-
-
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
-
-
-
-
-
31 Aralık 2008
ĠliĢkili Taraf
Diğer Taraf
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (*)
4.741.388
344.402.745
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı (**)
-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri
(*)Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenirliliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
(**) Teminatlar, müşterilerden alınan nakit teminat ve teminat mektuplarından oluşmaktadır.
62
ĠliĢkili Taraf
-
1.891.728.775
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
38.
FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı)
(b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.1) Kredi riski yönetimi(devamı)
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri
Alacaklar
Diğer Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Taraf
Bankalardaki
Mevduat
13.885.062
313.727.023
763.440.857
2.985.698
-
-
702.938
227.204.782
13.885.062
313.727.023
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri
-
-
-
-
-
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
- teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
-
17.631.299
1.548.185
-
-
-
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
-
21.405.019
(21.405.019)
-
-
-
-
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
-
-
-
-
-
31 Aralık 2007
ĠliĢkili Taraf
Diğer Taraf
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (*)
702.938
244.836.081
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı (**)
-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri
(*)Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenirliliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
(**)Teminatlar, müşterilerden alınan nakit teminat ve teminat mektuplarından oluşmaktadır.
63
ĠliĢkili Taraf
-
763.440.857
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
38.
(b)
FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ
(devamı)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.1) Kredi riski yönetimi(devamı)
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi
nedeniyle Grup‟a finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır.
Grup‟un kredi riski temel olarak ticari alacaklarına ilişkindir. Bilançoda gösterilen tutar Grup
yönetiminin önceki tecrübelerine ve cari ekonomik şartlara bağlı olarak tahmin ettiği şüpheli
alacaklar düşüldükten sonraki net tutardan oluşmaktadır. Grup‟un kredi riski çok sayıda
müşteriyle çalışıldığından dolayı dağılmış durumdadır ve önemli bir kredi risk yoğunlaşması
yoktur.
64
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
38.
FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı)
b.1)
Kredi riski yönetimi(devamı)
Grup‟un 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle vadesi geçmiş alacaklarının vade analizi aşağıda sunulmuştır.
Alacaklar
31 Aralık 2008
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
Ticari Alacaklar
Diğer
Alacaklar
Türev
Araçlar
Bankalardaki
Mevduat
Diğer
Toplam
9.751.742
-
-
-
-
9.751.742
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
13.013.807
-
-
-
-
13.013.807
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
16.766.592
-
-
-
-
16.766.592
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
27.150.622
-
-
-
-
27.150.622
Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş
112.169
-
-
-
-
112.169
Toplam vadesi geçen alacaklar
66.794.932
-
-
-
-
66.794.932
2.318.741
-
-
-
-
2.318.741
Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
65
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
38.
FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı)
b.1) Kredi riski yönetimi(devamı)
Grup‟un 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle vadesi geçmiş alacaklarının vade analizi aşağıda sunulmuştır.
Alacaklar
31 Aralık 2007
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Türev
Araçlar
Bankalardaki
Mevduat
Diğer
Toplam
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
3.457.874
-
-
-
-
3.457.874
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
6.958.296
-
-
-
-
6.958.296
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
5.380.723
-
-
-
-
5.380.723
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
23.172.953
-
-
-
-
23.172.953
Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş
66.472
-
-
-
-
66.472
Toplam vadesi geçen alacaklar
39.036.318
-
-
-
-
39.036.318
1.548.185
-
-
-
-
1.548.185
Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
66
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
38.
FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ
(devamı)
(b)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.1) Kredi riski yönetimi(devamı)
Bilanço tarihi itibariyle Grup‟un vadesi geçmiş ticari alacaklardan karşılık ayrılmamış olanlara
ilişkin aldığı nakit teminat ve teminat mektupları toplamı 2.318.741 TL‟dir (31 Aralık 2007:
1.548.185 TL).
Bilanço tarihi itibariyle, vadesi geçmiş ticari alacaklardan karşılık ayrılmış olanlara ilişkin alınan
teminatlar bulunmamaktadır.
b.2)Likidite riski yönetimi
Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Grup
yönetiminin kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski
yönetimi oluşturmuştur. Grup, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip
etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve
borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle yönetir.
Aşağıdaki tablo, Grup‟un türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını
göstermektedir. Aşağıdaki tablolar, Grup‟un yükümlülükleri iskonto edilmeden ve ödemesi gereken
en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler
aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir. Düzeltmeler kolonu ilerleyen dönemdeki muhtemel nakit
akımına sebep olan kalemi göstermektedir. Bahse konu kalem vade analizine dahil edilmiş olup,
bilançodaki finansal yükümlülüklerin bilanço değerine dahil edilmemiştir.
Grup, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve
yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin
devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir.
Likidite riski tablosu:
31 Aralık 2008
SözleĢme uyarınca vadeler
Defter Değeri
SözleĢme
uyarınca nakit
çıkıĢlar
toplamı
(I+II+III+IV)
34.900.371
35.698.342
1.469.294
34.229.048
3.182.394.093
435.109.211
639.916
3.653.043.591
3.825.277.485
437.537.494
639.916
4.299.153.237
107.114.326
382.178.541
639.916
491.402.077
373.162.277
55.358.953
462.750.278
3 aydan
kısa (I)
3-12
ay arası (II)
1-5 yıl
arası (III)
5 yıldan
uzun (IV)
Türev olmayan
finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Finansal kiralama
yükümlülükleri
Ticari borçlar
Diğer finansal yükümlülükler
Toplam yükümlülük
67
1.566.966.270
1.566.966.270
1.778.034.612
1.778.034.612
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
38. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ
(devamı)
(b)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.2)Likidite riski yönetimi(devamı)
Likidite riski tablosu(devamı):
31 Aralık 2007
SözleĢme uyarınca vadeler
Defter
Değeri
SözleĢme
uyarınca nakit
çıkıĢlar toplamı
(I+II+III+IV)
3 aydan
kısa (I)
3-12
ay arası (II)
1-5 yıl
arası (III)
5 yıldan
uzun (IV)
Türev olmayan
finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Finansal kiralama
Yükümlülükleri
Ticari borçlar
Diğer finansal yükümlülükler
Toplam yükümlülük
30.450.739
33.197.488
1.339.485
3.936.297
27.921.706
-
1.794.310.094
364.523.991
877.628
2.190.162.452
2.233.771.288
367.654.767
877.628
2.635.501.171
72.434.883
322.809.225
877.628
397.461.221
226.373.258
44.845.542
275.155.097
986.535.221
1.014.456.927
948.427.925
948.427.925
b.3)Piyasa riski yönetimi
Grup‟un faaliyetleri öncelikle, aşağıda ayrıntılarına yer verildiği üzere, döviz kurundaki ve faiz
oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Piyasa riskleri ayrıca,
duyarlılık analizleri ile değerlendirilmektedir. Cari yılda Grup‟un maruz kaldığı piyasa riskinde
veya maruz kalınan riskleri yönetim ve ölçüm yöntemlerinde, önceki yıla göre bir değişiklik
olmamıştır.
b.3.1) Kur riski yönetimi
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Grup‟un yabancı
para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal olmayan
yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:
68
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ
(devamı)
38.
(b)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.3)Piyasa riski yönetimi (devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi
31 Aralık 2008
1. Ticari Alacak
2a. Parasal Finansal Varlıklar
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
TL KarĢılığı
201.671.977
1.262.639.867
7.419.217
ABD Doları
36.369.880
898.295.237
2.458.692
Avro
72.663.669
290.202.499
41.404
Ġngiliz
Sterlini
6.607.281
5.534.421
4.760.149
Diğer
86.031.147
66.752.748
158.971
4. DÖNEN VARLIKLAR
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
1.471.731.061
72.794.855
937.123.809
72.789.485
363.753.228
4.400
16.974.200
-
153.879.822
970
72.794.855
72.789.485
4.400
-
970
8. DURAN VARLIKLAR
9. TOPLAM VARLIKLAR
1.544.525.915
1.009.913.294
363.757.628
16.974.200
153.880.792
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
244.277.677
419.289.229
9.761.078
-
125.858.217
251.539.094
4.472.433
-
56.555.014
167.750.135
2.789.861
-
16.252.346
81.221
-
45.612.100
2.417.562
-
13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
673.327.984
2.798.005.235
7.998.826
-
381.869.744
1.052.489.444
1.038.768
-
227.095.010
1.745.515.791
5.829.426
-
16.333.567
4.210
-
48.029.662
1.126.422
-
17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.806.004.061
1.053.528.212
1.751.345.217
4.210
1.126.422
18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.479.332.045
1.435.397.956
1.978.440.227
16.337.777
49.156.084
19.Bilanço dışı döviz cinsinden
araçların net varlık/yükümlülük
pozisyonu (19a-19b)
-
-
-
-
-
19a.Aktif karakterli bilanço dışı
döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1.934.806.130)
(425.484.662)
(1.614.682.599)
636.423
104.724.708
(2.015.020.202)
(500.732.839)
(1.614.728.403)
(4.123.726)
104.564.766
-
-
-
-
-
-
-
4.540.026.181
1.651.794.897
536.061.102
2.404.349.759 141.055.054
1.458.560.268
19b.Pasif karakterli bilanço dışı
döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı
20. Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu (918+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / yükümlülük
pozisyonu (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22.Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam
gerçeğe uygun değeri
23.Döviz varlıklarının hedge edilen kısmının tutarı
24.Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı
25.İhracat
26.İthalat
937.339.395
69
495.108.749
14.626.988
204.719.765
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
38.
(b)
FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ
(devamı)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.3)Piyasa riski yönetimi (devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi (devamı)
31 Aralık 2007
TL KarĢılığı
1. Ticari Alacak
2a. Parasal Finansal Varlıklar
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. DÖNEN VARLIKLAR
5. Ticari Alacaklar
ABD Doları
Ġngiliz Sterlini
Avro
Diğer
152.929.733
851.108.316
29.729.317
1.033.767.366
-
32.854.718
320.548.967
24.184.104
377.587.789
-
60.271.524
480.569.767
2.481.011
543.322.302
-
4.463.030
2.751.061
441.884
7.655.975
-
55.340.461
47.238.521
2.622.318
105.201.300
-
6a. Parasal Finansal Varlıklar
-
-
-
-
-
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
33.037.915
27.968.007
4.296.063
72.219
701.626
8. DURAN VARLIKLAR
33.037.915
27.968.007
4.296.007
72.219
701.626
1.066.805.281
405.555.796
547.618.365
7.728.194
105.902.926
10. Ticari Borçlar
275.237.576
165.992.798
62.189.479
6.421.277
40.634.022
11. Finansal Yükümlülükler
9. TOPLAM VARLIKLAR
228.918.371
172.833.268
56.085.103
-
-
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
-
-
-
-
-
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
-
-
-
-
-
504.155.947
338.826.066
118.274.582
6.421.277
40.634.022
-
-
-
-
-
1.595.842.462
1.002.202.862
593.639.600
-
-
7.058.322
623.528
5.475.078
4.466
955.250
-
-
-
-
-
17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.602.900.784
1.002.826.390
599.114.678
4.466
955.250
18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.107.056.731
1.341.652.456
717.389.260
6.425.743
41.589.272
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1.040.251.450)
(936.096.660)
(169.770.895)
1.302.451
64.313.654
(176.547.969)
788.348
60.989.710
-
-
-
13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
19.Bilanço dışı döviz cinsinden
araçların net varlık/yükümlülük
pozisyonu (19a-19b)
19a.Aktif karakterli bilanço dışı
döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı
19b.Pasif karakterli bilanço dışı
döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı
20. Net yabancı para varlık yükümlülük
pozisyonu
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık /
(1.103.018.682)
(988.248.771)
22.Döviz hedge'i için kullanılan finansal kısmının
Tutarı
(1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
-
-
23.Döviz varlıklarının hedge edilen kısmının tutarı
-
-
-
24.Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı
-
-
-
-
-
25.İhracat
3.541.007.680
404.030.508
2.086.025.988
133.603.007
917.348.176
26.İthalat
1.443.809.705
848.244.161
409.655.308
14.561.708
171.348.529
70
-
-
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
38.
(b)
FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ
(devamı)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.3)Piyasa riski yönetimi (devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi (devamı)
Kur riskine duyarlılık
Grup, başlıca ABD Doları ve EURO cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Aşağıdaki tablo
Grup‟un ABD Doları ve EURO kurlarındaki %10‟luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını
göstermektedir. %10‟luk oran, üst düzey yöneticilere Grup içinde kur riskinin raporlanması
sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası
değişikliği ifade etmektedir. Duyarlılık analizi sadece yıl sonundaki açık yabancı para cinsinden
parasal kalemleri kapsar ve söz konusu kalemlerin yıl sonundaki %10‟luk kur değişiminin
etkilerini gösterir. Bu analiz, dış kaynaklı krediler ile birlikte Grup içindeki yurt dışı faaliyetler için
kullanılan, krediyi alan ve de kullanan tarafların fonksiyonel para birimi dışındaki kredilerini
kapsamaktadır. Pozitif değer, kar/zararda ve diğer özkaynak kalemlerindeki artışı ifade eder.
31 Aralık 2008
Vergi Öncesi Kar / Zarar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
%10 değer kazanması
%10 değer kaybetmesi
(42.548.468)
42.548.468
-
-
3- ABD Doları net etki (1 +2)
(42.548.468)
42.548.468
4 - Avro net varlık / yükümlülük
(161.468.260)
161.468.260
-
-
(161.468.260)
161.468.260
1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
5 - Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro net etki (4+5)
7 - GBP net varlık / yükümlülüğü
63.642
(63.642)
-
-
63.642
(63.642)
10.472.471
(10.472.471)
-
-
12- Diğer net etki (10 +11)
10.472.471
(10.472.471)
TOPLAM (3 + 6 + 9 + 12)
(193.480.615)
193.480.615
8- GBP riskinden korunan kısım (-)
9- GBP net etki (7 +8)
10 - Diğer net varlık / yükümlülüğü
11- Diğer riskinden korunan kısım (-)
71
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
38.
(b)
FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ
(devamı)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.3)Piyasa riski yönetimi (devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi(devamı)
Kur riskine duyarlılık (devamı)
31 Aralık 2007
Vergi Öncesi Kar / Zarar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
%10 değer kazanması
%10 değer kaybetmesi
(93.609.667)
93.609.667
-
-
3- ABD Doları net etki (1 +2)
(93.609.667)
93.609.667
4 - Avro net varlık / yükümlülük
(16.977.090)
16.977.090
-
-
(16.977.090)
16.977.090
130.245
(130.245)
-
-
130.245
(130.245)
6.431.365
(6.431.365)
-
-
12- Diğer net etki (10 +11)
6.431.365
(6.431.365)
TOPLAM (3 + 6 + 9 + 12)
(104.025.147)
104.025.147
1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
5 - Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro net etki (4+5)
7 - GBP net varlık / yükümlülüğü
8- GBP riskinden korunan kısım (-)
9- GBP net etki (7 +8)
10 - Diğer net varlık / yükümlülüğü
11- Diğer riskinden korunan kısım (-)
Grup, Not 2.5.7‟de açıklanan çerçevede maddi duran varlıklarından uçaklar, yedek motorlar ve
simülatörlerin değer düşüklüğünün hesaplanmasında geri kazanılabilir değer olarak ABD Doları bazlı
net satış fiyatlarını kullanmaktadır. Dolayısıyla Grup‟un maddi varlıkları için ayırmış olduğu değer
düşüklüğü karşılığı, ABD Doları‟nın TL karşısında değer kazanması durumunda azalmakta, değer
kaybetmesi durumunda ise artmaktadır. Bu çerçevede, ABD Doları‟nın TL karşısında %10 değer
kazanması durumunda; uçaklar, yedek motorlar ve simülatörlere ilişkin değer düşüklüğü
karşılığındaki azalmadan dolayı, yukarıdaki tablodaki etkiler haricinde vergi öncesi dönem karında
360.198.667 TL artış meydana gelecekti (1 Ocak-31 Aralık 2007: 227.192.643 TL). Öte yandan,
Grup‟un maddi duran varlık değer düşüş karşılığındaki azalma, maddi duran varlıkların TL net defter
değerleri ile sınırlı olduğu için döviz kurlarındaki artışın etkisi 360.198.667 TL ile sınırlıdır. Eğer,
ABD Doları TL karşısında %10 değer kaybederse bu tutarlar aynı kalmakla beraber, yukarıdaki
tablodaki etkiler haricinde gelir tablosundaki etki ters yönde gerçekleşecektir.
72
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
38.
(b)
FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ
(devamı)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.3.2) Faiz oranı riski yönetimi
Grup sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanmaktadır. Mevcut borçların faiz durumları göz
önüne alındığında değişken faizli borçların büyük çoğunluğu oluşturduğu görülmekle beraber, son
yıllarda yapılan uçak finansmanlarında maliyetin de uygun olması şartıyla sabit faizli borçlanmaların
ağırlığı yükseltilerek değişken ve sabit faizli borçlar arasında kısmi bir denge oluşturulmaya
çalışılmaktadır. Grup‟un değişken faiz oranlı borçları Libor ve Euribor‟a bağlı olduğu için lokal
risklere bağımlılık düşüktür.
Faiz Pozisyonu Tablosu
31 Aralık 2008
31 Aralık 2007
Sabit Faizli Araçlar
Finansal Varlıklar - Vadeli Mevduatlar
Finansal yükümlülükler
1.768.820.216
1.960.602.178
691.935.290
670.718.927
DeğiĢken Faizli Finansal Araçlar
Finansal Yükümlülükler
1.256.692.286
1.154.041.906
Faiz oranı duyarlılığı
Aşağıdaki duyarlılık analizleri raporlama tarihinde maruz kalınan faiz oranı riskine ve bu oranda
meydana gelebilecek değişikliğe göre belirlenir ve tüm raporlama dönemi boyunca sabit tutulur.
Grup yönetimi değişken faizli borçların faizi olan, Libor ve Euribor faiz oranında %0.5‟lik bir
dalgalanma durumunda ortaya çıkabilecek etkileri hesaplamakta ve üst yönetime raporlamaktadır.
Libor ve Euribor faiz oranında %0.5‟lik bir yükseliş olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit
tutulması durumunda:
Grup‟un oniki aylık döneme ait vergi öncesi dönem karı 6.283.461 TL azalacaktır (31 Aralık 2007
döneminde vergi öncesi dönem karı 5.770.210 TL azalacaktır). Libor ve Euribor faiz oranının %0.5
düşmesi durumunda ise oniki aylık vergi öncesi net dönem karı aynı tutarlarda artacaktır.
39
FĠNANSAL ARAÇLAR
Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri
Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:
Standart vade ve koşullarda, aktif likit bir piyasada işlem gören finansal varlık ve yükümlülüklerin
gerçeğe uygun değeri kote edilmiş piyasa fiyatı üzerinden belirlenir.
Türev araçların gerçeğe uygun değeri, kote edilmiş fiyatları kullanılmak suretiyle hesaplanır.
Fiyatların mevcut olmadığı durumlarda, türev araçların (forward ve swap) vadeleri için
uygulanabilir getiri eğrisi kullanılmak suretiyle indirgenmiş nakit akımı analizi kullanılır.
73
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
39
FĠNANSAL ARAÇLAR (devamı)
Finansal araçların sınıfları ve gerçeğe uygun değerleri
31 Aralık 2008 Bilanço
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Finansal kiralama borçları
Diğer finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
İtfa edilmiş
değerlerinden
gösterilen diğer
finansal varlıklar
Gerçeğe uygun
değer farkı kar
veya zarara
yansıtılan
finansal varlık
Krediler ve
alacaklar
Gerçeğe uygun
değeri kar /zarara
yansıtılan türev
araçlar
Maliyet
değeri ile
gösterilen
satılmaya
hazır
yatırımlar
İtfa edilmiş
değerlerinden
gösterilen
finansal
yükümlülükler
Kayıtlı
değer
Not
504.905.721
1.403.033.703
-
349.144.133
84.482.839
-
-
1.750.943
-
-
504.905.721
1.404.784.646
349.144.133
84.482.839
6
7
10
11
-
-
-
4.761.176
-
-
34.900.371
3.182.394.093
639.916
435.109.211
34.900.371
3.182.394.093
5.401.092
435.109.211
8
8
9
10
İtfa edilmiş
değerlerinden
gösterilen diğer
finansal varlıklar
Gerçeğe uygun
değer farkı kar
veya zarara
yansıtılan
finansal varlık
Krediler ve
31 Aralık 2007 Bilanço
alacaklar
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
480.196.215
Finansal yatırımlar
292.020.000
1.310.086
Ticari alacaklar
245.539.019
Diğer alacaklar
327.612.085
Finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Finansal kiralama borçları
Diğer finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Grup, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir .
74
Gerçeğe uygun
değeri kar /zarara
yansıtılan türev
araçlar
Maliyet
değeri ile
gösterilen
satılmaya
hazır
yatırımlar
İtfa edilmiş
değerlerinden
gösterilen
finansal
yükümlülükler
Kayıtlı
değer
Not
-
1.706.478
-
-
480.196.215
295.036.564
245.539.019
327.612.085
6
7
10
11
-
-
30.450.739
1.794.310.094
877.628
364.523.991
30.450.739
1.794.310.094
877.628
364.523.991
8
8
9
10
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
39
FĠNANSAL ARAÇLAR (devamı)
Türev Enstrümanlar
Grup, gelecekteki önemli işlemleri ve nakit akımlarını finansal riskten korumak amacıyla bazı sabit
faiz oranlı finansal kiralama borçlarını değişken faiz oranlı finansal kiralama boçlarına çevirmek ve
bazı Euro cinsinden olan finansal kiralama borçlarını ABD Doları cinsinden finansal kiralama
borçlarına çevirmek üzere faiz oranı ve çapraz kur takası sözleşmelerine girmiştir.
Grup, söz konusu işlemlerin gerçeğe uygun değer farklarındaki değişimden elde edilen kazanç ve
kayıpları doğrudan gelir tablosuna intikal ettirmektedir. Söz konusu işlemlerin makul değerleri 31
Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008
326.427
(5.087.603)
(4.761.176)
Çapraz kur takas sözleşmeleri
Faiz oranı takas sözleşmeleri
40
31 Aralık 2007
(332.468)
1.642.554
1.310.086
BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR
a) Ortaklık Ana Sözleşmesi‟nin YTL‟ye uyumu amacıyla 6. Maddesinin değiştirilmesi ve Ana
Sözleşme‟ye geçici 3. maddenin ilave edilmesine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
22.01.2009 tarihinde yapılmış olup, toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü‟nün 15.12.2008 tarih ve 5942 sayılı onayları
doğrultusunda Ortaklık Ana Sözleşmesi‟nin 6. Maddesinin değiştirilmesi ve geçici 3. maddenin
ilave edilmesinin kabulüne karar verilmiştir.
b) Ortaklık Yönetim Kurulu'nca, jet yakıtı maliyetinin, yakıt fiyatlarında yaşanan fiyat
değişimlerinden etkilenmesini azaltmak, jet yakıtı maliyetinin belirli bir aralıkta veya tek bir
fiyatta sabitlenebilmesi ve yakıt borsasında oluşabilecek olumsuz durumlardan minumum
derecede etkilenmesini sağlamak amacıyla, Ortaklığın öngörülen yıllık jet yakıtı tüketim
miktarının yaklaşık %10'una kadar olan kısmı için "Riskten Korunma" (Hedge) yöntemlerinin
kullanmasına karar verilmiştir.
c) Ortaklık Yönetim Kurulu'nca; gerekli anlaşmaların imzalanmasını takiben 10 ay sonra teslim
alınmak üzere 1 adet A320 simülatörü ile 13 ay sonra teslim alınmak üzere 1 adet A330/A340
simülatörünün alınmasına karar verilmiştir.
d) 27 Mart 2002 tarihinde Perge Aviation Ltd. Şirketinden kiralanmak suretiyle Ortaklık
filosuna katılmış olan Boeing 737-800 tipi TC JGE uçağı Amsterdam Shipol havalimanına inişi
sırasında kaza geçirmiştir. Uçak kira sözleşmesi şartlarına uygun olarak, Ortaklık Filo Poliçeleri
kapsamında 41.767.200 USD değeriyle grup broker şirketi Albatros aracılığıyla,
sigortalanmıştır.
f) Ortaklık ile Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (HAVA İŞ) arasında yapılmış olan 21. Dönem
Toplu İş Sözleşmesi 31.12.2008 tarihinde sona ermiştir. Ancak, taraflar arasında 2 yıl için
yapılması gereken 22. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine işyerinde toplu iş sözleşme
çoğunluk tespiti ve yetkiye ilişkin prosedürün uzaması nedeni ile başlanamamış olup, söz
konusu bu sürecin uzun sürebileceği de dikkate alınarak toplu iş sözleşme görüşmeleri
beklenmeksizin Ortaklık personeline 1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere % 6 oranında
zam yapılmasına Yönetim Kurulunca karar verilmiştir.
75
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
40
BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR
g) Ortaklık Yönetim Kurulu tarafından 5 adet 777-300 ER uçağının Ekim 2010-Şubat 2011
döneminde her ay 1 adet teslim edilmek üzere Boeing firmasından satın alınmasına karar
verilmiştir.
h) Ortaklık Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, Havaş Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. ile
yapılan görüşmeler neticesinde yeni kurulmakta olan TGS Yer Hizmetleri A.Ş. için ortaklık
sözleşmesinin imzalanmasına karar verilmiştir.
41
FĠNANSAL TABLOLARI ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YA DA FĠNANSAL
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI AÇISINDAN
AÇIKLANMASI GEREKEN DĠĞER HUSUSLAR
a-) Konsolide mali tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 07.04.2009 tarihinde onaylanmış ve
yayınlanması için yetki verilmiştir. Genel Kurul‟un mali tabloları değiştirme yetkisi
bulunmaktadır.
b-) Grup ayrıca Seri XI No 29 sayılı Tebliğ‟e uyumlu olarak finansal tablolarını hazırlarken,
mali tabloların kalemlerinin gösterimi ve sınıflandırılması değiştiğinden dolayı
karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tablolarını da buna uygun olarak
yeniden sınıflandırmıştır. Yapılan sınıflamaların geçmiş dönem özkaynaklarına ve net kar /
(zarar)‟a bir etkisi bulunmamaktadır. Yapılan önemli sınıflamalar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “Hazır Değerler” içerisinde gösterilen 292.020.000 tutarındaki
kalem, 31 Aralık 2008 tarihli bilançoda “Finansal Yatırımlar” içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “Kısa Vadeli Diğer Alacaklar (net)” içerisinde gösterilen
1.128.024 tutarındaki kalemler 31 Aralık 2008 tarihli bilançoda “Diğer Dönen Varlıklar”
içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “Uzun Vadeli Diğer Alacaklar (net)” içerisinde gösterilen
2.329.400 tutarındaki kalem 31 Aralık 2008 tarihli bilançoda “Diğer Duran Varlıklar” içerisinde
gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “Diğer Yükümlülükler (net)” içerisinde gösterilen 40.227.863
tutarındaki kalemler 31 Aralık 2008 tarihli bilançoda “Diğer Borçlar” içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “Kısa Vadeli Diğer Yükümlülükler (net)” içerisinde gösterilen
28.241.528 tutarındaki kalemler 31 Aralık 2008 tarihli bilançoda “Çalışanlara Sağlanan
Faydalar” içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “Kısa Vadeli Diğer Yükümlülükler (net) ” içerisinde gösterilen
24.099.752 tutarındaki kalemler 31 Aralık 2008 tarihli bilançoda “Diğer Uzun Vadeli
Yükümlülükler” içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “Kısa Vadeli Ticari Alacaklar (net)” içerisinde gösterilen
385.359 tutarındaki kalem 31 Aralık 2008 tarihli bilançoda “Kısa Vadeli Diğer Alacaklar”
içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “Kısa Vadeli İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)” içerisinde
gösterilen 10.293.642 tutarındaki rakam 31 Aralık 2008 tarihli bilançoda “Kısa Vadeli Diğer
Alacaklar” içerisinde gösterilmiştir.
76
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
41
FĠNANSAL TABLOLARI ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YA DA FĠNANSAL
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI AÇISINDAN
AÇIKLANMASI GEREKEN DĠĞER HUSUSLAR (devamı)
31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “Uzun Vadeli İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)” içerisinde
gösterilen 3.591.420 tutarındaki kalem 31 Aralık 2008 tarihli bilançoda “Uzun Vadeli Diğer
Alacaklar ” içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “Uzun Vadeli Ticari Alacaklar (net) ” içerisinde gösterilen
4.686.496 tutarındaki kalem 31 Aralık 2008 tarihli bilançoda “Uzun Vadeli Diğer Alacaklar ”
içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “Kısa Vadeli Alınan Avanslar” içerisinde gösterilen 35.024.716
tutarındaki kalemler 31 Aralık 2008 tarihli bilançoda “Kısa Vadeli Diğer Borçlar ” içerisinde
gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “Kısa Vadeli Ticari Borçlar (net)” içerisinde gösterilen
5.458.956 tutarındaki kalem 31 Aralık 2008 tarihli bilançoda “Kısa Vadeli Diğer Borçlar ”
içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “Stoklar (net)” içerisinde gösterilen 1.968.365 tutarındaki
kalem 31 Aralık 2008 tarihli bilançoda “Diğer Dönen Varlıklar” içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “Kısa Vadeli Ticari Alacaklar (net)” içerisinde gösterilen
114.196 tutarındaki kalem 31 Aralık 2008 tarihli bilançoda “Diğer Alacaklar” içerisinde
gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli gelir tablosunda daha önce netleştirilerek gösterilen 104.840.425
tutarındaki “Interline yolcu ve kargo geliri” ne ilişkin tutar, 31 Aralık 2008 tarihli gelir
tablosunda karşılaştırılabilir olabilmesi açısından “Satış Gelirleri” ve “Satışların Maliyeti”
içerisinde brüt olarak gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli gelir tablosunda “Faaliyet Giderleri” içerisinde gösterilen 4.562.157
tutarındaki akaryakıt gideri 31 Aralık 2008 tarihli gelir tablosunda “Satışların Maliyeti”
içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli gelir tablosunda “Faaliyet Giderleri” içerisinde gösterilen 18.014.837
tutarındaki koltuk kirası gideri 31 Aralık 2008 tarihli gelir tablosunda “Satışların Maliyeti”
içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli gelir tablosunda “Faaliyet Giderleri” içerisinde gösterilen 3.371.755
tutarındaki kargo handling gideri 31 Aralık 2008 tarihli gelir tablosunda “Satışların Maliyeti”
içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli gelir tablosunda “Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar” içerisinde
gösterilen 178.731.865 tutarındaki değer düşüklüğü 31 Aralık 2008 tarihli gelir tablosunda
“Diğer Faaliyet Gelirleri” içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli gelir tablosunda “Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar” içerisinde
gösterilen 15.489.140 tutarındaki iştirak geliri 31 Aralık 2008 tarihli gelir tablosunda “Özkaynak
Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararındaki Paylar” içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli gelir tablosunda “Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar” içerisinde
gösterilen 45.848.879 tutarındaki faiz geliri 31 Aralık 2008 tarihli gelir tablosunda “Finansal
Gelirler” içerisinde gösterilmiştir.
77
TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları
Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
41
FĠNANSAL TABLOLARI ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YA DA FĠNANSAL
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI AÇISINDAN
AÇIKLANMASI GEREKEN DĠĞER HUSUSLAR (devamı)
31 Aralık 2007 tarihli gelir tablosunda “Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ” içerisinde
gösterilen 2.540.292 tutarındaki temettü geliri 31 Aralık 2008 tarihli gelir tablosunda “Finansal
Gelirler” içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli gelir tablosunda “Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar” içerisinde
gösterilen 468.893.946 tutarındaki değer düşüklüğü kur farkı geliri 31 Aralık 2008 tarihli gelir
tablosunda “Finansal gelirler” içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli gelir tablosunda “Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar” içerisinde
gösterilen 98.750.693 kur farkı gideri 31 Aralık 2008 tarihli gelir tablosunda “Finansal Gelirler”
içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli gelir tablosunda “Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar” içerisinde
gösterilen 4.967.798 tutarındaki menkul kıymet satış zararı 31 Aralık 2008 tarihli bilançoda
“Finansal Gelirler” içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli gelir tablosunda “Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar” içerisinde
gösterilen 6.703.137 tutarındaki kıdem tazminatı faiz maliyeti 31 Aralık 2008 tarihli gelir
tablosunda “Finansal Giderler” içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli gelir tablosunda “Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar” içerisinde
gösterilen 2.446.885 tutarındaki reeskont geliri 31 Aralık 2008 tarihli gelir tablosunda “Finansal
Gelirler” içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli gelir tablosunda “Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar” içerisinde
gösterilen 2.540.293 tutarındaki temettü geliri 31 Aralık 2008 tarihli gelir tablosunda “Finansal
gelirler” içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli gelir tablosunda “Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar” içerisinde
gösterilen 2.890.995 tutarındaki reeskont gideri 31 Aralık 2008 tarihli gelir tablosunda “Finansal
giderler” içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli gelir tablosunda “Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar” içerisinde
gösterilen 1.137.412 tutarındaki kalem 31 Aralık 2008 tarihli gelir tablosunda “Diğer
Faaliyetlerden Gider ve Zararlar” içerisinde gösterilmiştir.
78
Download