Sunuş - İnşaat Mühendisleri Odası

advertisement
Sunuş
Dünyada çalışma yaşamına bakıldığında sanki büyük bir savaşın sürdüğü izlenimi uyanmaktadır. Bu savaşta sayısız erkek ve kadın çalışan yaşamını kaybetmiş ve halen kaybetmeye devam etmektedir.
Dünyada her yıl 270 milyon iş kazası meydana gelmekte, bu kazalar sonucu 2 milyon
300 bin insan yaşamını kaybederken 160 milyon insan meslek hastalığına yakalanmaktadır. Türkiye’de ise her gün ortalama 176 iş kazası meydana gelmekte, kazalar nedeniyle 3 kişi hayatını yitirirken, 5 kişi ise iş göremez hale gelerek sakatlanmaktadır.
Türkiye’de iş kazaları sonucu en fazla insanın hayatını kaybettiği sektörlerin başında
meslektaşlarımızın da çalıştığı inşaat iş kolu bulunmaktadır. İnşaat sektöründe resmi
kaynaklara göre her yıl iş kazaları nedeniyle yaklaşık 350 kişi hayatını kaybetmektedir.
Rakamların çarpıcı olmasına karşılık yapılan araştırmalar iş kazalarının yüzde 50’sinin
“kolaylıkla” önlenebilecek kazalar olduğunu, yüzde 48’inin ise sistemli bir çalışma ile önlenebileceğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla iş kazalarını yüzde 2 gibi çok düşük bir
değere çekebilmek mümkündür. Ancak gerek siyasi iktidarların çalışma yaşamına neo
liberal ekonomi politikalarını hâkim kılmak istemeleri gerek işverenlerin işçi sağlığı ve iş
güvenliği önlemlerini ek bir maliyet olarak değerlendirmeleri sorunun çözüm yollarını
tıkamaktadır.
Ayrıca sektörün bir tarafını oluşturan işverenler ve yüklenicilerin büyük çoğunluğu açısından işçi sağlığı ve iş güvenliği baret ve emniyet kemeri gibi basit kişisel koruyucular
olarak algılanmaktadır. Bunlara eklenen devletin çalışma yaşamındaki denetim fonksiyonunun en aza indirilmesi, yetersiz sayıdaki iş müfettişleri ve çalışma koşullarının zorluğu, düzensiz ve dağınık mevzuat ise elverişsiz çalışma koşullarının pervasızca devam
ettirilmesinde etken olmaktadır.
İnşaat Mühendisleri Odası, işçi sağlığı ve iş güvenliği sorununun yakıcılığından, yaşama hakkının en temel insan hakkı olması gerçeğinden ve mesleki sorumluluklarından
hareketle işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunun çözümünde olanakları çerçevesinde aktif
rol üstlenmeye çalışmaktadır. Odamız bu doğrultuda işçi sağlığı ve iş güvenliği sempozyumları düzenlemektedir.
Odamızın Çanakkale Şubemiz yürütücülüğünde düzenlediği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği sempozyumunun amacı işçi sağlığı ve iş güvenliği konusuna dikkatleri çekmek, bu
alanda yapılan bilimsel çalışmaları kamuoyu ile paylaşmak ve bu konuda çalışma yapan
akademisyenler ile mesleğin uygulamacıları olan inşaat mühendislerini bir araya getirmektir. Ayrıca iş kazalarının nedenleri, alınması gereken önlemleri tartışarak, bu alanda
bilgi ve bilinç düzeyini yükseltmekte sempozyumun amaçları arasında bulunmaktadır.
Çalışma yaşamının en önemli sorunlarından olan işçi sağlığı ve iş güvenliği sorununun çözümüne büyük katkılar sunacağına inandığımız İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Sempozyumu’nun düzenlenmesinde emeği geçen İMO Yönetim Kurulu’na, Düzenleme
Kurulu’na, Bilim ve Danışma Kurulu’na, çağrılı konuşmacılara, panelistlere, bildiri sahiplerine ve destekleyip katkıda bulunan İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş.’ye,
teşekkür ederiz.
İMO Çanakkale Şubesi
Yönetim Kurulu
-9-
Download