tıbbi ürünün adı

advertisement
KISA ÜRÜN BİLGİSİ
1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
COLASTİN-L 80 mg FİLM TABLET
2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ
Her bir film tablet;
80 mg Atorvastatin’e eşdeğer Atorvastatin kalsiyum içermektedir.
Yardımcı maddeler için, Bkz. 6.1
3- FARMASÖTİK FORM
Her bir 80 mg’lık film tabletler;
Beyaz film kaplı, bir yüzü ortadan çentikli, diğer yüzü “80” baskılı, oblong tabletler.
4 – KLİNİK ÖZELLİKLERİ
4.1 Terapötik Endikasyonlar
Diyet ile birlikte;
Klinik olarak koroner kalp hastalığı olmayan hiperkolesterolemik hastalarda kardiyovasküler
morbitide ve mortaliteyi (ölümcül olan veya ölümcül olmayan miyokard enfaktüsü, koroner
revaskülarizasyon ihtiyacı) azaltmada endikedir.
Klinik olarak koroner kalp hastalığı olan hiperkolesterolemik hastalarda ikincil olayları
(ölümcül olan veya ölümcül olmayan miyokard enfaktüsü, ölümcül olan veya ölümcül
olmayan inme, geçici iskemik atak, koroner revaskülarizasyon ihtiyacı ve kardiyovasküler
mortalite) azaltmada endikedir.
Total kolesterol, LDL-kolesterol, Apolipoprotein B ve trigliserid düzeylerindeki artışla
(Frederickson Tip IIa, IIb, III ve IV hiperlipidemilerde) birlikte olan hiperlipidemilerde artmış
lipid düzeylerini azaltmada endikedir.
4.2 Pozoloji ve Uygulama Şekli
Hasta Colastin-L’ye başlatılmadan önce standart bir kolesterol düşürücü diyete tâbi tutulmalı
ve Colastin-L ile tedavi süresince bu diyete devam edilmelidir.
Hiperkolesterolemi
(Heterozigot
familyal
ve
nonfamilyal)
ve
Karma
(Mikst)
Hiperlipidemi :
Sayfa 1 / 12
Tavsiye edilen başlangıç dozu günde bir defa 10 mg’dır. Dozaj aralığı günlük 10-80 mg’dır.
Maksimum doz günde bir defa 80 mg’dır. Atorvastatin tek doz halinde günün herhangi bir
saatinde yemekle beraber veya ayrı olarak alınabilir. Dozlar, ilaç kullanmadan önceki LDL-K
seviyelerine, tedavide hedeflenen amaca ve hastanın tedaviye verdiği cevaba göre kişisel
olarak ayarlanmalıdır. Lipid düzeyleri 2-4 haftada bir gözden geçirilmeli ve dozaj ayarlaması
buna göre yapılmalıdır.
Tedavi amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki tedavi kılavuzu kullanılabilir:
Lipid Düzenlenmesi için NCEP Kılavuzu
Risk Kategorisi
LDL
Yaşam
hedefleri(mg/dl)
değiştirmeyi
gerektirecek
tarzını İlaç tedavisini gerektirebilecek
LDL seviyeleri (mg/dl)
LDL
seviyeleri(mg/dl)
KKH
veya < 100
KKH
>/= 100
>/= 130 (100-129: opsiyonel
olarak ilaç)*
risk
durumundakiler
(10 yıllık risk
>%20)
2’den fazla risk < 130
faktörleri
yıllık
>/= 130
(10
10 yıllık risk %10-20: >/=130
10 yıllık risk <%10 :
risk </=
>/=160
%20)
0-1
Risk < 160
>/= 160
Faktörü
>/= 190
(160-189:
opsiyonel
LDL
düşürücü ilaçlar)
KKH = Koroner Kalp Hastalığı, PVH = Periferik Vasküler Hastalık
*: Terapötik yaşam biçimini değiştirmekle de düşürülemeyen (<100 mg/dl) LDL-K seviyeleri
için bazı otoriteler LDL-K düşürücü ilaç kullanımını önermektedir.
LDL-K düzeyleri için hedeflere ulaşıldığında dahi trigliserit düzeyleri hala >/=200 mg/dl ise
HDL-K seviyesini yükseltmek ikinci hedef olmalıdır.
Homozigot Familyal Hiperkolesterolemi :
Sayfa 2 / 12
Homozigot familyal hiperkolesterolemili hastalarda atorvastatinin günlük dozu 10-80 mg
arasındadır. Atorvastatin, diğer lipid düşürücü ilaçların tedavide yetersiz kaldığı durumlarda
bu ilaçlara adjuvan olarak kullanılabilir.
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Böbrek hastalığının mevcudiyeti, atorvastatinin plazma konsantrasyonunu ve lipid düşürücü
tesirini etkilemez. Bu nedenle doz ayarlamasına gerek duyulmaz.
Pediyatrik popülasyon: Heterozigot familyal hiperkolesterolemisi olan erken ve geç dönem
çocuk ve adolesanlarda 6 ay boyunca ilacın etkinlik ve güvenilirliği klinik çalışmalarla
incelenmiştir. Atorvastatin kullanan hastalardaki advers etki profilinin plasebo verilen
hastalarla benzer olduğu bildirilmiştir. Ancak bu hasta grubunda 20 mg’ın üzerindeki
dozlarda yapılmış bir çalışma yoktur.
Geriyatrik popülasyon: Homozigot familyal hiperkolesterolemili hastalardaki sınırlı
kullanımlı bir çalışmada, hastaların, çoğu 80 mg’lık atorvastatine LDL’de % 15’den daha
büyük bir azalmayla (% 18 -
% 45) cevap vermiştir.
Geriyatrik Kullanım: ≥ 70 yaş olan yetişkinlerde günde 80 mg’a kadar olan dozlarla yeterli
tedavi deneyimi elde edilmiştir. Önerilen dozları kullanan yaşlı hastalarda etkinlik ve emniyet
genel popülasyonda görülene benzerdir.
Kombine Tedavi :
Atorvastatin aditif bir etki gözlenebilmesi için safra asidine bağlanan reçinelerle birlikte
kullanılabilir. Genellikle HMG-KoA redüktaz inhibitörleri ile fibratların bir arada
kullanılmasından kaçınılmalıdır.
4.3 Kontrendikasyonlar
Atorvastatin; ilacın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığı olan, aktif karaciğer hastalığı
bulunan veya serum transaminaz seviyelerinde açıklanamayan yükselmeler görülen bireylerde
kontrendikedir. Ayrıca hamilelikte, laktasyon döneminde ve doğurganlık çağında olup da
uygun kontraseptif yöntemleri kullanmayan kadınlarda kontrendikedir.
4.4 Özel Kullanım Uyarıları ve Önlemleri
Karaciğer Üzerindeki Etkiler:
Sayfa 3 / 12
HMG-KoA redüktaz inhibitörleri, diğer lipid düşürücü tedavilerde de görüldüğü üzere
karaciğer fonksiyonlarında biyokimyasal anormalliklere neden olur. Atorvastatin kullanan
hastaların % 0.7’sinin serum transaminaz seviyelerinde normal seviye üst sınırının 3 katından
fazla yükselme görülmüştür. Atorvastatine bağlı olarak karaciğer fonksiyon testlerinde
görülen yükselmeler sarılık veya diğer klinik belirti veya semptomlara bağlı değildir. Doz
azaltıldığında veya ilaç kesildiğinde transaminaz seviyeleri tedavi öncesindeki seviyelerine
geri döner.
Karaciğer hasarını düşündüren belirti ya da semptomlar görülen hastalara karaciğer fonksiyon
testleri yapılmalıdır. Transaminaz seviyeleri artmış olan hastalar enzim düzeyleri normale
dönene kadar takip edilmelidir. Tedaviye başlanmadan önce, tedaviyi takip eden 12 haftalık
süre boyunca ve herhangi bir doz arttırılması durumunda
periyodik olarak karaciğer
fonksiyon testlerinin izlenmesi gerekir. Karaciğer enzimlerindeki değişim genellikle
atorvastatin kullanımının ilk 3 ayında ortaya çıkar. ALT veya AST değerlerindeki artış normal
seviyenin üst sınırının 3 katına ulaştığı takdirde ya doz azaltılmasına gidilmeli ya da ilacın
kullanımına son verilmelidir. Karaciğer hastalığı öyküsü olan ve ciddi miktarlarda alkol
tüketimi olan hastalarda atorvastatin, çok dikkatle kullanılmalıdır.
İskelet Kasına Etkileri :
Atorvastatin ile tedavi edilen hastalarda komplike olmayan miyalji oluştuğu bildirilmiştir
(Bkz. Yan Etkiler). Kreatin fosfokinaz (CPK) seviyelerinde belirgin artış (normal üst sınırın
10 katından fazla) olması nedeniyle kas ağrısı veya kaslarda güçsüzlük semptomlarının eşlik
ettiği miyopati teşhis edilebilir.
Belirgin olarak yüksek CPK seviyeleri ortaya çıkarsa ya da miyopati teşhis edilir veya bundan
şüphelenilirse, atorvastatin tedavisi kesilmelidir. Miyopati riski bu sınıfa ait ilaçlarla beraber
siklosporin, fibrik asit türevleri, eritromisin, niasin veya azol antifungaller kullanıldığında
artar. Miyopatiyi düşündüren belirti ya da semptomları gelişen hastaların CPK düzeyleri
ölçülmelidir. CPK’daki anlamlı artışların sürmesi halinde doz azaltılması ya da atorvastatinin
kesilmesi önerilir. Bu gruptaki diğer ilaçlarla, miyoglobinüriye sekonder olarak akut böbrek
yetmezliği ile birlikte rabdomiyoliz bildirilmiştir. Akut miyopatiyi düşündüren ciddi
durumdaki hastalarda veya rabdomiyolize sekonder olarak böbrek yetmezliği oluşma eğilimi
arttıracak predispozan bir faktörü (akut ciddi enfeksiyon, hipotansiyon, önemli cerrahi
müdahele, travma, ciddi metabolik, endokrin ve elektrolit bozuklukları ve kontrol edilemeyen
krizler) olan hastalarda atorvastatin tedavisi geçici olarak veya tamamen kesilmelidir.
4.5 Diğer Tıbbi Ürünler ile Etkileşimler ve Diğer Etkileşim Biçimleri
Sayfa 4 / 12
Tedavi esnasında atorvastatin ile beraber siklosporin, fibrik asit türevleri, niasin (nikotinik
asit), eritromisin ve azol antifungalleri gibi ilaçların birlikte uygulanması miyopati riskini
arttırmaktadır.
Antasit: Atorvastatin ile beraber oral antiasit süspansiyonun kullanılması atorvastatinin
plazma konsantrasyonunu yaklaşık % 35 azaltmıştır. Bununla birlikte LDL-K düşüşünde bir
değişiklik olmamıştır.
Antipirin: Atorvastatinin antipirin farmakokinetiği üzerine bir etkisi yoktur.
Kolestipol: Kolestipol ve atorvastatin birlikte uygulandığında atorvastatinin plazma
konsantrasyonları yaklaşık % 25 düşer. Bu nedenle atorvastatin ve kolestipolün birlikte
uygulandıklarında görülen LDL-K düşüşü, ilaçların herbirinin
tek başına verildiğinde
görülenden daha fazla olmuştur.
Simetidin: Atorvastatin ile simetidinin birlikte uygulanmasının atorvastatinin plazma
konsantrasyonuna ve LDL-K düşürücü özelliği üzerinde bir etkisi yoktur.
Digoksin: Atorvastatin ve digoksinin multipl dozlarının birlikte uygulanması ile digoksinin
kararlı hal plazma konsantrasyonları yaklaşık % 20 artmıştır. Digoksin kullanan hastalar
dikkatlice izlenmelidir.
Eritromisin: Sitokrom P450 3A4 inhibitörü olan eritromisin ile atorvastatinin
birlikte
uygulanması sağlıklı gönüllülerde atorvastatinin plazma konsantrasyonlarını yaklaşık % 40
arttırır.
Azitromisin: Günde tek doz 10 mg Atorvastatin ile günde tek doz 500 mg Azitromisinin
beraber uygulanması sonucunda atorvastatinin plazma konsantrasyonları değişmemiştir.
Oral Kontraseptifler: Atorvastatin ile bir oral kontraseptifin birlikte kullanılması,
noretindron ve etinil östradiolün AUC değerlerinde yaklaşık % 20-% 30 artışa neden olur. Bu
artış nedeniyle atorvastatin kullanan bayanların oral kontraseptif dozu seçilirken dikkatli
olunmalıdır.
Varfarin: Kronik varfarin tedavisi gören hastalarda atorvastatin kullanımını protrombin
zamanında klinik olarak anlamlı bir etki göstermemiştir.
Amlodipin: Atorvastatin 80 mg ve Amlodipin 10 mg beraber uygulanması, kararlı hal
durumunda Amlodipinin farmakokinetiğini değiştirmemiştir. Bununla beraber atorvastatinin
Cmaks değerinde bir değişiklik olmamış ancak EAA değerinde artış görülmüştür.
Sitokrom P450 inhibitörleri: Atorvastatin ile sitokrom P450 3A4’ün bilinen inhibitörlerinin
(azol antifungalleri siprofloksazin, klaritromisin, diklofenak, doksisiklin, eritromisin,
imatinib, izoniazid, nefazodon, nikardipin, propofol, proteaz inhibitörleri, quinidin,
Sayfa 5 / 12
verapamil) birlikte kullanılması, Atorvastatinin plazma konsantrasyonlarında artış ile
sonuçlanmıştır.
Greyfurt suyu Atorvastatinin serum düzeylerini arttırabildiğinden ilaç ile birlikte günde 1
litreden fazla tüketilmemelidir.
St John’s wort (Sarı kantaron ektresi) Atorvastatin düzeylerinde azalmaya sebep olabilir.
4.6 Gebelik ve Laktasyon
Genel Tavsiye
Gebelik kategori X.
Gebelik dönemi:
Atorvastatin kalsiyum gebelik döneminde uygulandığı takdirde ciddi doğum kusurlarına yol
açmaktadır.
Colastin-L gebelik döneminde kontrendikedir.
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Atorvastatin hamile kadınlar üzerinde kesinlikle güvenilir değildir. HMG-KoA redüktaz
inhibitörleri gebelik ve emzirme döneminde kontrendikedir. Çocuk doğurma potansiyeli olan
kadınlar uygun kontraseptif yöntemler kullanmalıdır. Eğer ilaç kullanılırken hamile kalınırsa
ilaç bırakılmalı ve hastalar ilacın fetüs üzerindeki zararlı etkileri konusunda uyarılmalıdır.
Laktasyon dönemi:
Colastin-L emzirme döneminde kontrendikedir.
4.7 Araç ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
Atorvastatinin araç ve makine kullanımını etkilediğine dair herhangi bir veri mevcut değildir.
4.8 İstenmeyen etkiler
Atorvastatin genellikle iyi tolere edilir. Advers reaksiyonlar çoğunlukla hafif ve geçici
niteliktedir. En sık rastlanan advers etkiler; konstipasyon, flatulans, dispepsi ve abdominal
ağrıdır.
Hastaların % 2’sinden azında aşağıdaki advers etkiler görülmüştür :
Vücutta: Yüzde ödem, ateş, boyunda sertlik, malasi, ışığa duyarlılık reaksiyonu, yaygın
ödem.
Sindirim sistemi: Gastroenterit, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler, kolit, kusma,
gastrit, ağız kuruluğu, rektal kanama, özofajit, eruktasyon, glossit, ağız ülserleri, anoreksi,
Sayfa 6 / 12
iştah artışı, stomatit, safra kesesi ağrısı, dudak iltihabı, duodenal ülser, yutma güçlüğü, enterit,
melena, diş eti kanaması, mide ülseri, tenezmus, ülseratif stomatit, hepatit, pankreatit,
kolestatik sarılık.
Solunum sistemi: Pnömoni, dispne, astma, burun kanaması, bronşit, rinit.
Sinir sistemi: Parestezi, uyuklama hali, unutkanlık, anormal rüyalar, libidoda azalma,
duygusal değişiklik, koordinasyon bozukluğu, periferal nöropati, tortikollis, yüz felci,
hiperkinezi, depresyon, hipestezi, hipertoni.
İskelet-kas sistemi: Bacak krampları, bursit, tenosinovit, miyasteni, tendon kontraktürü,
miyosit.
Deri: Pruritis, kontakt dermatit, alopesi, ciltte kuruluk, terleme, akne, ürtiker, egzema, sebore,
deri ülserleri.
Ürogenital sistem: Sık idrara çıkma, sistit, hematüri, impotens, ağrılı idrar yapma, böbrek
taşı oluşumu, noktüri, epididimit, fibrokistik meme, vajinal kanama, albuminüri, memelerde
büyüme, metroraji, nefrit, üriner inkontinans, üriner retansiyon, idrara sıkışma hissi, anormal
ejakülasyon, uterus kanaması.
Özel duyular: Ambliyopi, kulak çınlaması, göz kuruluğu, refraksiyon bozukluğu, göz
hemoraji, sağırlık, glokom, parozmi, tat alamama, tat almada değişiklik.
Kardiyovasküler
sistem:
Palpitasyon,
vasodilatasyon,
senkop,
migren,
postural
hipotansiyon, flebit, aritmi, anjina pektoris, hipertansiyon.
Metabolik ve Beslenme Bozuklukları: Hiperglisemi, kreatin fosfataz artışı, gut, kilo alımı,
hipoglisemi.
Kan ve Lenfatik sistem: Ekimoz, anemi, lenfadenopati, trombositopeni, peteşi.
HMG-KoA redüktaz inhibitörleri kolesterol sentezi ile ilişkilidir ve teorik olarak adrenal
ve/veya gonadal steroid üretimini bozabilir. Klinik çalışmalar atorvastatinin bazal plazma
kortizol konsantrasyonunu düşürmediğini veya adrenal rezervlerini bozmadığını göstermiştir.
HMG-KoA redüktaz inhibitörleri; ketokonazol, spironolakton ve simetidin gibi endojen
steroid hormonların düzeylerini veya aktivitelerini düşüren ilaçlarla birlikte kullanılacağı
durumlarda gerekli önlemler alınmalıdır.
4.9 Doz aşımı ve Tedavisi
Atorvastatinin doz aşımı için spesifik bir tedavi bulunmamaktadır. Herhangi bir doz aşımı
durumunda hasta semptomatik olarak tedavi edilmeli ve gerekli destekleyici tedbirler
alınmalıdır. İlaç plazma proteinlerine yüksek oranda bağlandığından dolayı hemodiyalizin
atorvastatin klerensini anlamlı olarak arttırması beklenmez.
Sayfa 7 / 12
5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
5.1 Farmakodinamik Özellikleri
Farmakoterapötik grubu: Hmg Coa Redüktaz İnhibitörleri
ATC kodu: C10AA05
Atorvastatin,
HMG-KoA (3-hidroksi–3-metilglutaril-koenzim A) redüktazın selektif ve
kompetitif inhibitörü olan antihiperlipidemik
bir ajandır. HMG-KoA redüktaz hepatik ve
ekstrahepatik kolesterol biyosentezinde hız kısıtlayıcı basamak olan HMG-KoA’nın
mevalonata dönüşmesi olayını katalize eder. Karaciğerdeki trigliseridler ve kolesterol, çok
düşük dansiteli lipoproteinlerin (VLDL) yapısına girer ve periferik dokulara dağılmak üzere
plazmaya salınırlar. Düşük dansiteli lipoprotein (LDL), VLDL’den oluşur ve primer olarak
yüksek afinite gösteren LDL reseptörü üzerinden katabolize olur.
Atorvastatin, homozigot ve heterozigot familyal hiperkolesterolemili, hiperkolesterolemi ve
kombine dislipideminin nonfamilyal tipindeki hastalarda total kolesterol (Total-K), LDLkolesterol (LDL-K) ve apo B seviyelerini düşürür. Ayrıca VLDL-kolesterol (VLDL-K) ve
trigliserit düzeylerini düşürür ve HDL-kolesterol (HDL-K) ve apolipoprotein A-1 seviyelerini
arttırır. Atorvastatin izole hipertrigliseridemili hastalarda Total-K, LDL-K, VLDL-K, apo B,
trigliserit ve non-HDL-K düzeylerini düşürür ve
HDL-K’yi arttırır. Atorvastatin
disbetalipoproteinemili hastalarda orta dansiteli lipoprotein (IDL) seviyesini düşürür. HMGKoA redüktazı inhibe ederek plazma kolesterolü ve lipoprotein düzeylerini düşürür ve
karaciğerdeki kolesterol sentezini azaltır ve ayrıca LDL’nin artmış alımı ve katabolizması için
hücre yüzeyindeki hepatik LDL reseptörlerinin sayısını arttırır.
Atorvastatin LDL üretimini ve LDL partiküllerinin sayısını azaltır. Atorvastatin dolaşan LDL
partiküllerinin kalitesinde yararlı bir değişimin yanısıra LDL reseptör aktivitesinde de çok
büyük ve devamlı bir artış sağlar. Atorvastatin çoğunlukla lipid düşürme tedavisinde yanıt
vermeyen bir popülasyon olan homozigot familyal hiperkolesterolemili hastalarda LDL-K’yi
düşürmede etkilidir.
Atorvastatin metabolitleri de farmakolojik olarak atorvastatin kadar etkilidir.
Yapılan çalışmalarda atorvastatinin; Total-K’yi (% 30-% 46), LDL-K’yi (% 41-% 61),
apolipoprotein B’yi (% 34-% 50) ve trigliseridleri (% 14-% 33) düşürdüğü, HDL-K ve
apolipoprotein A’da artışa neden olduğu bulunmuştur. Bu neticeler, heterozigot familyal
hiperkolesterolemili, familyal olmayan hiperkolesterolemili hastalarda ve insüline bağımlı
Sayfa 8 / 12
olmayan diabetes mellituslu hastaları da içeren karma hiperlipidemili hastalar için de
geçerlidir.
5.2 Farmakokinetik Özellikleri
Emilim
Atorvastatin oral uygulamadan sonra hızla absorbe olur ve 1-2 saat içinde maksimum plazma
konsantrasyonlarına ulaşır. Atorvastatin dozuyla orantılı olarak absorpsiyonun derecesinde
artma gözlenir. Atorvastatinin mutlak biyoyararlılığı yaklaşık % 14 ve HMG-KoA redüktaz
inhibitör aktivitesinin sistemik yararlanımı ise % 30’dur. Atorvastatin tabletleri solüsyonlarla
kıyaslandığında % 95-% 99 biyoyararlılığa sahiptir. Sistemik yararlılığın düşük olması
gastrointestinal
mukozadaki
pre-sistemik
klirense ve/veya
karaciğerdeki
ilk
geçiş
metabolizmasına dayanır. İlacın yiyeceklerle alımının absorpsiyon oranı ve derecesini
azalttığı düşünülse de atorvastatinin yiyeceklerle veya yiyeceksiz alımında LDL-K
seviyesindeki düşüş benzer çıkmıştır. Plazma atorvastatin konsantrasyonu ilaç akşam
kullanıldığında sabah kullanımına göre daha düşük olur (Cmaks ve AUC için yaklaşık % 30).
Ancak LDL-K azalması ilacın alınma zamanına bağlı olmaksızın aynıdır.
Dağılım
Atorvastatinin ortalama dağılım hacmi yaklaşık 381 L’dir. Atorvastatin plazma proteinlerine
≥ % 98 oranında bağlanır.
Biyotransformasyon
Atorvastatin sitokrom P450 3A4 aracılığıyla orto ve parahidroksilat türevlerine ve çeşitli beta
oksidasyon ürünlerine metabolize olur. İn vitro ortamda orto ve parahidroksilat
metabolitlerinin HMG-KoA redüktazı inhibisyonu atorvastatin ile aynıdır. HMG-KoA
redüktazı inhibe eden aktivitenin yaklaşık % 70’inden aktif metabolitler sorumludur.
Atorvastatin metabolizması eritromisin tarafından inhibe edilen sitokrom P450 3A4 ile ilişkili
olduğundan dolayı in vitro çalışmalar eritromisin ile atorvastatinin birlikte uygulanması
sonucu atorvastatinin plazma konsantrasyonunda artma olduğunu göstermiştir.
Atılım
Atorvastatin, hepatik ve/veya ekstrahepatik metabolizasyonu takiben öncelikle safradan
elimine edilir. Bununla beraber, ilacın enterohepatik siklusa uğramadığı görülmektedir.
Atorvastatinin insanlardaki ortalama plazma eliminasyon yarı-ömrü yaklaşık 14 saattir ancak
HMG-KoA redüktaz için inhibitör aktivitenin yarı-ömrü aktif metabolitlerin etkisi nedeniyle
Sayfa 9 / 12
yaklaşık 20-30 saattir. Oral uygulamayı takiben atorvastatin dozunun % 2’sinden daha az
miktarı idrar yoluyla atılır.
Özel Popülasyonlar
Geriyatrik : Atorvastatinin sağlıklı yaşlı bireylerdeki ( ≥65 yaş) plazma konsantrasyonları
genç yetişkinlerinkinden daha yüksektir (Cmax değeri yaklaşık % 40, AUC için % 30). Ancak
aynı dozda atorvastatin uygulandığında LDL-K düşürücü etkisi genç popülasyondakinden
farklı değildir.
Pediyatrik : Pediyatrik popülasyona ait yeterli farmakokinetik veri mevcut değildir.
Cinsiyet: Atorvastatin konsantrasyonları kadınlarda erkeklerdekinden farklıdır (kadınlarda
yaklaşık olarak Cmax % 20 yüksek ve AUC % 10 düşüktür). Buna rağmen atorvastatinin
LDL-K düşürücü etkisi bakımından kadınlar ve erkekler arasında klinik olarak anlamlı bir
farka rastlanmamıştır.
Böbrek
yetmezliği:
Böbrek
hastalığı
mevcudiyetinin
atorvastatinin
plazma
konsantrasyonlarına veya LDL-K düzeylerini düşürmesine bir etkisi yoktur. Bu nedenle
böbrek fonksiyonlarında bozukluk olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
Hemodiyaliz: Atorvastatin plazma proteinlerine yüksek oranda bağlandığından dolayı
hemodiyalizin atorvastatin klirensi üzerinde önemli bir etki göstermesi beklenemez.
Karaciğer yetmezliği : Kronik alkolik karaciğer hastalığı olan hastalarda atorvastatinin
plazma konsantrasyonları belirgin biçimde artmıştır. Childs-Pugh A olan hastalarda Cmax ve
AUC 4 kat, Childs-Pugh B olan hastalarda ise Cmax yaklaşık 16 kat AUC ise 11 kat artmıştır
(Bkz. Kontrendikasyonlar ).
5.3. Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
Colastin-L 80 mg Film Tablet içerdiği etkin madde olan Atorvastatin kalsiyumTürkiye ve
Dünya’nın çeşitli ülkelerinde yıllardır kullanılmakta olup, hakkındaki tüm bilgiler standart
monografların ve vademekum bilgilerinin yer aldığı kitaplarda yer almaktadır. Kullanımları
ile görülebilecek olumsuz etkiler ilgili bölümlerde yeralmaktadır (4.4 , 4.5 , 4.8 , 4.9).
6- FARMASÖTİK ÖZELLİKLER
6.1- Yardımcı maddelerin listesi
Laktoz monohidrat (332.00 mg)
Sayfa 10 / 12
Kalsiyum karbonat
Mikrokristalin selüloz
Kroskarmeloz sodyum (76.00 mg)
Hidroksipropil selüloz - L
Polisorbat
Magnezyum stearat
Hidroksipropil metil selüloz
Polietilen glikol
Titanyum dioksit
Talk
Simetikon
6.2- Geçimsizlikler
Yoktur.
6.3. – Raf Ömrü
36 Ay
6.4- Özel saklama önlemleri
25oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
6.5 – Ambalajın niteliği ve içeriği
Bir yüzü aluminyum folyo, diğer yüzü şekillenebilen aluminyum folyo (Formpack) kaplı 6
tabletlik alu – alu stripler.
Her bir karton kutu 30 veya 90 tablet içermektedir.
Tüm ambalaj büyüklükleri satılmayabilir.
6.6- Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve
Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.
7. RUHSAT SAHİBİ
Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah.Basın Ekspres Cad.
Sayfa 11 / 12
No: 1 34303
Küçükçekmece - İstanbul
Tel: 0 212 692 92 92
Fax: 0 212 697 00 24
8. RUHSAT NUMARASI
209/85
9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ
24.11.2006/ 24.11.2011
10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ
Sayfa 12 / 12
Download