1. Alanı 60 cm2 olan bir dikdörtgenin kenar uzunlukları santimetre

advertisement
8
1. Alanı 60 cm2 olan bir dikdörtgenin kenar
uzunlukları santimetre cinsinden aralarında
asal sayılar olduğuna göre bu dikdörtgenin
çevresi en az kaç santimetredir?
A) 32
B) 34
C) 38
5. ab1 üç basamaklı bir sayı ve √𝐚𝐛𝟏 bir
doğal sayı olduğuna göre a+b kaç olabilir?
A) 5
B) 8
√𝟏,𝟗𝟔 + √𝟏,𝟐𝟏
√𝟔,𝟐𝟓
A) 1
𝟏
𝟑𝟐
D) 13
D) 46
6.
2. 3a = 81 , 2b =
C) 10
işleminin sonucu kaçtır?
B) 1,1
C) 1,4
D) 2,5
olduğuna göre a+b
kaçtır?
A) -9
B) -1
C) 1
D) 9
7. A = √𝟏𝟐 ve B = √𝟏𝟎𝟖 olduğuna göre
𝐀+𝐁
𝐀−𝐁
işleminin sonucu kaçtır?
A) -4√𝟑
3.
𝟖𝟓 .𝟒𝟒
𝟑𝟐𝟒
A) 2
C) -4
D) -2
işleminin sonucu kaçtır?
B) 4
C) 8
D) 16
4. 0,000025 sayısının bilimsel gösterimi
a.10b olduğuna göre
A) -2
B) -2√𝟑
B) -1
𝐛
𝐚
8.
Bir turizm firmasının üç şehre düzenlediği
geziler ve bu gezilere katılan erkek ve kadın
sayıları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Buna
göre gezilere katılanlardan rastgele seçilen
birinin erkek veya Antalya gezisine katılmış
biri olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?
kaçtır?
A)
C) 1
D) 2
𝟐𝟑
𝟔𝟎
B)
𝟕
𝟑𝟎
C)
𝟕
𝟏𝟐
D)
𝟏𝟑
𝟐𝟎
8
9.
13.
y
x
Yukarıdaki şekilde verilenlere göre
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) [DE] DBC üçgeninin yüksekliğidir.
Yukarıda koordinat sisteminde verilen şekil
orijin etrafında saat yönünde 900
döndürülüyor.
Aşağıdakilerden
hangisi
oluşan görüntünün köşe koordinatlarından
biri değildir?
B) ABC eşkenar üçgendir.
C) [CD] , C açısının açıortayıdır.
D) IDEI > IBEI
A) (0,4)
B) (4,4)
C) (5,2)
D) (2,3)
10. Koordinat sisteminde A(-1,2) ve B(2,-2)
noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir?
A) 1
B) √𝟏𝟕
C) 3
D) 5
14. (3x-2)2 = Ax2 + Bx + 4 eşitliği bir özdeşlik
olduğuna göre A+B kaçtır?
A) 13
B) 3
C) -3
D) -13
11. Koordinat sisteminde (-2,1) noktasının
önce y eksenine göre yansıması alınıyor.
Ardından oluşan görüntü x eksenine paralel
2 br aşağı öteleniyor. Son durumda oluşan
noktanın koordinatları toplamı kaçtır?
A) -2
B) -1
C) 0
D) 1
12. (3x-2).(x+2) = A.x2+B.x+C eşitliğine göre
A+B+C kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
15. Alanı (4x2+12x+9 ) cm2 olan karenin
çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?
A) 8x+6
B) 10x+9
C) 8x+12
D) 16x+36
8
16. Güneşli bir günde 6m yüksekliğindeki
ağacın gölgesinin uzunluğu 8m’dir.Buna göre
aynı anda 180 cm uzunluğundaki bir insanın
gölgesinin uzunluğu kaç metre olur?
A) 2,1
B) 2,2
C) 2,3
19. Tablo: Bir aracın benzin tüketim
masrafı
Km cinsinden
gidilen yol (x)
D) 2,4
1
2
3
Kuruş cinsinden
kullanılan benzinin
değeri (y)
9
13
17
Yukarıdaki tabloda bir aracın kilometrede
yaktığı benzinin değeri verilmiştir. Buna göre
yol ile kullanılan benzinin değeri arasındaki
doğrusal ilişki hangi seçenekte verilmiştir?
17.
7m
25 m
A) y = 2x + 7
B) y = 4x+5
C) y = 5x+4
D) y = 6x+3
Şekilde verilen dik üçgen biçimindeki arsanın
etrafına arsanın etrafını tamamen kapatan
dikenli tel çekilecektir. Bu iş için en az kaç
metre tel gerekir?
A) 40
B) 47
C) 56
D) 62
20.
18.
Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişer ikişer
oturduklarında 3 öğrenci ayakta kalıyor.
Üçer üçer oturduklarında ise 3 sıra boş
kalıyor. Buna göre sınıfta kaç öğrenci vardır?
A) 21
Resimdeki otobüste engellerin binebilmesi
için kullanılan rampanın yerden yüksekliği
30 cm ve rampanın eğimi % 75 olduğuna
göre rampanın uzunluğu kaç santimetredir?
A) 40
B) 45
C) 50
D) 55
B) 24
C) 27
D) 30
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards