TBMM`de dijital kayıt dönemi

advertisement
TBMM'de dijital kayıt dönemi
Meclis'te analog sistem sona erdi. Makaralı bantlar rafa kaldırıldı. Her alanda ol­
duğu gibi dijital sistem, mecliste de analog sistemi devre dışı bıraktı.
Meclis Bülteni- Analog kayıt sistemi
TBMM'de de dijital kayıt sistemine ye­
rini terk etmeye başladı. Daha dar bant­
tan daha yaygın hizmet venneyi sağla­
yan, arşivlemede büyük kolaylık sağla­
yan, kullanım ömrü çok daha uzun olan
dijital kayıt sistemi giderek yaygınlaşı­
yor.
TBMM'de kayıt sisteminin ilk evresini
düz yazı teşkil ediyordu. İkinci evrede
stenografı ile kayıtlar tutulmaya başla­
dı. 1960'dan itibaren üçüncü evreye ge­
çildi ve stenografiye paralel analog ses
kayıtları da alınmaya başlandı. Dijital
kayıt sistemine geçilmesiyle birlikte
TBMM'de tutanak kayıtlarında dördün­
cü evreye geçilmiş olacak.
Önceleri ses kayıt cihazları olmaksızın
gerçekleştirilen tutanak çalışmalarında.
1960'lı yıllardan sonra stenografiye
destek olarak makaralı bant sistemi kul­
lanılmaya başlandı. Makaralı bant siste­
minin kullanım süresini doldurmak
üzere olduğunu göz önünde bulunduran
T B M M Genel Sekreterliği, yeni cihaz
alımı için 7 kişilik bir maliyet araştırma
kurulu oluşturdu.
2005 yılı başında oluşturulan kurul tara­
fından hazırlanan fizibilite raporunda,
dijital ses kayıt sistemine geçilme mali­
yetinin, makaralı teyp sisteminin yeni­
lenme maliyetine göre yüzde 90 daha
ucuz olacağı ve dijital sistemin 250 300 milyar lira bedelle tamamlanabile­
ceği tespit edildi.
Dijital kayıt sisteminde yüksek kalitede
kaydedilen sesler, çok daha uzun süre
saklanabiliyor. C D ya da DVD'ye kop­
yalanarak ikinci kişilerin kullanımına
sunulması çok daha pratik. Arşivleme
maliyeti düşük ve saklama sahası daha
küçük alanda yapılabiliyor.
TBMM'nin dijital kayıt sistemine geçi­
şini C T D Sistem Yayıncılık ve Ticaret
A.Ş. üstlendi. Yapılan ihalede en düşük
teklifi veren C T D şirketi, K D V dahil
263 bin 350 YTL bedelle ihaleyi kazan­
dı.
23 Ağustos 2005 tarihinde imzala­
nan sözleşme gereği, fınna tarafın­
dan kurulum çalışmaları başlatıldı
ve 01 Ekim 2005 tarihinde Genel
42
Dijital ses kayıt sistemine geçilme maliyetinin, makaralı teyp sis­
teminin yenilenme maliyetine göre yüzde 90 daha ucuz olacağı
ve dijital sistemin 250 - 300 milyar lira bedelle tamamlanabilece­
ği tespit edildi.
Kurul ile komisyonlarda Dijital Kayıt
Sistemi deneme kayıtlarına başlandı.
İhtisas komisyonları, araştınna-soruştunna komisyonları ile Başkanlık Diva­
nı ve T B M M dışı toplantılarda kullanıl­
mak üzere 24, Genel Kurul için 4 adet
olmak üzere toplam 28 adet sayısal ses
kayıt cihazı satın alındı ve faaliyette
olan salonlara kurulan cihazlar çalıştı­
rılmaya başlandı.
Halen deneme kayıtları sürdürülen diji­
tal kayıt sisteminin yakın bir tarihte kul­
lanılır hale geleceği ve makaralı bant
EGEMENLIK
KAYıTSıZ
ŞARTSıZ
sisteminin sona ereceği bildirildi.
Sistem Nasıl İşliyor?
Toplantı salonlarındaki konuşmalar
mikrofonlar aracılığı ile miksere, ora­
dan dijital kayıt cihazına ve Bilgi İşlem
Merkezi'nde bulunan servera intikaliyle
kayıt altına alınmaktadır.
Serverda her bir toplantı için açılan bel­
gesi içinde kayıt altına alınan konuşma­
lar, özel bir programla servera bağlana­
bilen stenograflar tarafından alınarak
Genel Kurul, komisyonlar ve katıldık­
ları diğer toplantılarda yaz­
dıkları steno notlarıyla birlik­
te deşifre yapılarak tutanak
haline getirilmektedir.
MILLETINDIR
Download