URAL, A. (2008). “Okuldaki Törenlere İlişkin Görüş”.

advertisement
URAL, A. (2008). “Okuldaki Törenlere İlişkin Görüş”. Kepli Cübbeli Tören Eziyeti.
Haber: Sevgim Denizaltı. Birgün Gazetesi. 19.06.2008. Sayfa 3.
KEPLİ CÜBBELİ TÖREN EZİYETİ
Anaokulu ve ilköğretim öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen ve öğrencilere kep-cübbe
giydirilen mezuniyet törenleri, bazı velilerin tepkisini çekiyor. Özellikle maddi durumu
yetersiz olan veliler, yoksul semtlerdeki devlet okullarında bile zorunlu tutulan bu törenler
nedeniyle zor durumda kaldıklarını belirtiyorlar.
Kepli cübbeli mezuniyet törenine itiraz ettiklerinde "Ġsterseniz katılmazsınız" cevabını alan
veliler, bunun "ayrımcılık" yarattığını söyledi. Çocuklarının törene katılmadıkları ya da
katılamadıkları için dıĢlanma tehlikesiyle karĢı karĢıya olduğunu ifade eden veliler, "Eskiden
böyle adetler yoktu. ġimdi en yoksul semtteki okullarda bile bu törenler zorunlu tutuluyor.
Çocuklarımızı göndermek istemiyoruz, ama o zaman da arkadaĢları arasında dıĢlanmalarından
korkuyoruz" diye konuĢtular.
"AMAÇ GÖZ BOYAMAK"
GeliĢim Psikoloğu Doç. Dr. Serdar Değirmencioğlu, kep törenlerinin bu ülkede herhangi bir
geleneğe dayanmadığını belirterek, "Bu törenleri popüler kültürün yayılması olarak da ele
almak mümkün. Mezuniyet törenlerinin yaygınlaĢtırılması, popüler kültürün ve medyatikliğin
çekici hale gelmesi ile de iliĢkili" dedi. Değirmencioğlu, bu törenlerin hemen her zaman okul
çalıĢanları ya da veliler tarafından önemsendiği için yapıldığını söyledi. Değirmencioğlu,
sözlerini Ģöyle sürdürdü:
"Ġçeriğine bakıldığında törenlerin, çoğu zaman incir çekirdeğini doldurmayan, hatta "rahathazır ol" komutları, marĢ, anlamı az sözler ve bol bol süs gibi, okullarda zaten olmaması
gereken Ģeylerle dolu olduğu görülür. Okullardaki süs eğilimi, özellikle özel okullarda,
tümüyle göz boyama ile iliĢkilidir. Tıpkı diğer süsler gibi paralı insanlar tarafından
edinilebilir. Parası olmayan insanlar ise bu süse eriĢmek için kendilerini boĢ yere zorlamak
durumunda kalırlar. Oysa mezuniyet törenleri tipik bir tüketim nesnesi gibidir, epey para ve
emekle düzenlenir ve bu para da emek de boĢa gider".
"YARARLI DEĞĠL ZARARLI"
GeliĢimsel açıdan bakıldığında, bu törenlerin çocuklar açısından çok rahatsız edici
olabileceğini belirten Değirmencioğlu, çocukların özellikle küçük yaĢlarda dıĢarıda kalmaktan
rahatsız olduklarını ve dıĢlanmalarının adaletsizliği ile baĢa çıkmakta çok zorlandıklarını ifade
etti. DıĢlanma konusunun, okulların tüm dünyadaki en önemli sorunu olduğunu söyleyen
Değirmencioğlu,
"Okulun temel iĢlevlerinden biri, öğrencinin bedensel veya zihinsel engel,
dil, din, cinsiyet, mali durum gibi herhangi bir nedenle dıĢlanmasını engellenmektir. Bu
bağlamda düĢünüldüğünde, mezuniyet törenleri vb. etkinlikler, herhangi bir yarar
üretmedikleri gibi üstüne bir de zarar getirirler" dedi. Değirmencioğlu, son olarak, ülkede
yoksulluk artarken, para harcayarak katılanacak mezuniyet törenlerinin yapılmasını, üstelik
zorunlu tutulmasını anlamanın mümkün olmadığını belirtti.
"ÖĞRENCĠ ĠSTĠSMARI"
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Ayhan Ural da,
okullardaki törenlerin, okulların amacının önüne çıkarılmaması gerektiğini söyledi.
"Okulların, yöneticilerin, öğretmenlerin ve hatta öğrenci ve velilerin saygınlık arayış
alanına dönüşen okul törenleri, sosyal ve ekonomik yetersizlik içindeki öğrenci ve aileleri
yeterince örseliyor" diyen Ural, bu törenlerin öğrencilerin sosyal ve kültürel
farklılıklarından kaynaklı bir ayrımcılık yaratmaması gerektiğini vurguladı. Ural, sözlerine
şöyle devam etti: "Gözlemlediğim kadarıyla, okullardaki törenlerin bütün içerik ve biçimsel
yapısı, en üst yöneticilerin beğenisine uygun yapılandırılarak, töreni gerçekleştirenleri yok
sayan
bir
anlayışı
yansıtıyor.
Bu
durum,
öğrencilerin
istismarı
olarak
da
değerlendirilebilir. Bütün bu olumsuzlukların altında yatan gerçek, egemen eğitim
anlayışının yarışmacılığa dayandırılması. Yarışmacı eğitim anlayışının öğrencide ve
toplumda yarattığı tahribat, bütün çıplaklığıyla görülüyor."
http://www.birgun.net/actuel_index.php?news_code=1213826029&year=2008&month=06&day=19
Haber: Sevgim Denizaltı
BĠRGÜN GAZETESĠ 3.sayfa
Download