30 haziran 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ile

advertisement
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İLE
SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İÇİNDEKİLER
SAYFA
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
1–2
3
4
5
6–7
8–83
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
8–10
10–30
31
31-32
33-34
35
35-36
36-38
39
39-40
41
42
42
43
43
43-47
47
48-49
50
51
51
51-52
52
53-54
54
54
55-58
58
59
59
59
60
60
61
61-65
65
65-70
71-81
NOT
NOT
40
41
GRUBUN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
İŞLETME BİRLEŞMELERİ
DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
FİNANSAL YATIRIMLAR
FİNANSAL BORÇLANMALAR
DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
TÜREV ARAÇLAR
STOKLAR
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
İŞ ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLER
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
MADDİ DURAN VARLIKLAR
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
ŞEREFİYE
DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR
TAAHHÜTLER
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
ÇEŞİT ESASINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞ GİDERLER
ESAS FAALİYETLERİNDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER
FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DÂHİL)
PAY BAŞINA KAZANÇ
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA
MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDE AÇIKLAMALAR)
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YÂDA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK,
YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER
HUSUSLAR
81-82
83
83
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev araçlar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
6
7
10,37
37
10
11,37
37
11
12
13
14
35
26
Ara Toplam
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Diğer Alacaklar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
7
11
16
18
19,20
20
19
14
35
26
TOPLAM VARLIKLAR
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
1.070.939.821
1.247.477.435
317.207.908
326.535.683
4.759.628
321.776.055
35.210.886
25.791.941
9.418.945
6.437.653
313.191.402
37.530.836
4.950.540
23.792.839
602.854.579
129.560
242.163.317
8.656.105
233.507.212
30.238.007
25.732.662
4.505.345
297.867.253
29.332.371
3.555.646
31.262.580
1.064.857.747
1.237.403.313
6.082.074
10.074.122
2.022.472.972
1.916.856.345
360.135.994
14.630.703
46.594.194
1.421.964.022
4.116.508
3.425.616
690.892
12.022.078
139.989.118
23.020.355
213.553.946
14.599.303
48.799.672
1.458.629.947
4.805.071
3.530.124
1.274.947
14.481.532
136.138.692
25.848.182
3.093.412.793
3.164.333.780
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
1
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
YÜKÜMLÜLÜKLER
Dipnot
Referansları
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
689.491.955
796.629.670
167.537.636
248.512.154
190.929.727
59.580.429
131.349.298
3.870.047
27.094.945
22.858.089
4.236.856
6.423.991
4.072.149
28.038.374
4.463.382
23.574.992
13.012.932
134.965.563
235.078.953
179.211.002
49.819.288
129.391.714
3.335.146
201.281.423
198.126.696
3.154.727
4.154.651
5.898.267
13.656.000
5.879.192
4.427.566
1.451.626
13.169.473
Uzun Vadeli Yükümlülükler
987.438.974
1.046.152.112
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35
926.818.191
43.703.728
16.917.055
994.221.133
43.139.690
8.791.289
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8
8
10,37
37
10
24
11,37
37
11
12
14
35
22,24
24
22
26
ÖZKAYNAKLAR
27
1.416.481.864
1.321.551.998
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27
1.351.431.027
1.247.218.588
415.000.000
1.431
35
415.000.000
1.431
35
Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Farkları
Paylara İlişkin Primler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı Aktüeryal Kayıp/(Kazanç) Fonu
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevrim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıplar
- Finansal Varlık Değer Artış Fon
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları
Net Dönem Karı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27
TOPLAM KAYNAKLAR
(4.713.172)
(4.713.172)
(4.713.172)
(4.713.172)
218.714.802
(57.516.868)
3.901.247
272.330.423
79.672.185
634.714.232
8.041.514
89.830.856
(42.103.104)
(1.143.518)
133.077.478
62.200.901
573.493.343
111.405.194
65.050.837
74.333.410
3.093.412.793
3.164.333.780
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
2
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
1 Ocak1 Ocak 1 Nisan 1 Nisan Referansları 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013
Hasılat
Satışların maliyeti (-)
28
28
794.496.859
(650.943.810)
749.902.125
(620.624.332)
441.888.141
(358.352.436)
423.347.303
(351.004.415)
Ticari faaliyetlerden brüt kar
143.553.049
129.277.793
83.535.705
72.342.888
Genel Yönetim Giderleri (-)
29,30
Pazarlama Giderleri (-)
29,30
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
29,30
Esas Faliyetlerden Diğer Gelirler
31
Esas Faliyetlerden Diğer Giderler (-)
31
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen
Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar
16
(71.896.764)
(50.421.376)
(3.369.785)
27.084.626
(21.643.167)
(64.220.848)
(47.595.217)
(1.966.580)
13.175.390
(6.587.485)
(38.604.459)
(25.361.683)
(1.235.059)
14.710.362
(13.559.556)
(32.602.244)
(23.121.163)
(901.310)
8.000.595
(3.669.727)
4.932.020
4.143.179
1.695.547
2.022.980
28.238.603
26.226.232
21.180.857
22.072.019
11.326.346
(356.358)
12.380.226
(4.771.971)
39.208.591
33.834.487
30.489.596
28.530.216
41.073.465
(102.265.282)
52.955.548
(104.210.523)
6.030.239
(22.613.672)
41.052.707
(71.644.134)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
VERGİ ÖNCESİ (ZARARI)/KARI
(21.983.226)
(17.420.488)
13.906.163
(2.061.211)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri
Dönem Vergi Gideri
35
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)
35
(474.647)
(11.216.422)
10.741.775
48.716.206
(10.726.253)
59.442.459
(7.747.717)
(6.642.961)
(1.104.756)
8.061.942
(5.796.987)
13.858.929
DÖNEM (ZARARI)/KARI
(22.457.873)
31.295.718
6.158.446
6.000.731
(30.499.387)
8.041.514
(18.506.635)
49.802.353
(7.939.700)
14.098.146
(11.950.260)
17.950.991
ESAS FAALİYET KARI
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
32
32
FİNANSMAN GELİRİ GİDERİ ÖNCESİ
FAALİYET KARI/ZARARI
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
33
33
9.315.689
(6.950)
7.909.505
(1.451.308)
Dönem Karı / Zararının Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana ortaklık payları
27
Pay Başına Kazanç
36
0,0194
0,1200
0,0340
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır
3
0,0433
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
1 Ocak 30 Haziran 2013
1 Nisan 30 Haziran 2014
1 Nisan 30 Haziran 2013
31.295.718
6.158.446
6.000.731
-
153.058.690
-
-
-
161.114.411
(8.055.721)
-
-
-
(8.055.721)
-
-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevrim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden
Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazanç/(Kayıpları)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak
Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
- Dönem Vergi Gideri/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri
161.736.315
17.438.605
14.010.756
(4.578.906)
103.189.621
5.103.843
7.088.983
(5.707.915)
146.582.048
6.305.955
19.568.066
-
100.684.702
2.435.311
13.470.419
Diğer Kapsamlı Gelir
161.736.315
167.069.446
103.189.621
7.088.983
Toplam Kapsamlı Gelir
139.278.442
198.365.164
109.348.067
13.089.714
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
139.278.442
2.352.982
136.925.460
198.365.164
(13.146.423)
211.511.587
109.348.067
(6.551.233)
115.899.300
13.089.714
(3.030.759)
16.120.473
Kapsamlı Gelir Tablosu
Dönem (Zararı) / Karı
1 Ocak 30 Haziran 2014
(22.457.873)
Diğer kapsamlı gelirler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Yatırım Amaçı Gayrimenkul Yeniden Değerleme
Artışları/Azalışları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
- Dönem Vergi Gideri/Gelir
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri
Pay Başına Kazanç
(8.590.293)
(8.590.293)
36
0,3299
(978.404)
(978.404)
0,5097
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
4
(5.034.235)
(5.034.235)
0,2793
(673.521)
(673.521)
0,0388
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Kar veya Zararda Yeniden
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Birikmiş Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler
Diğer Kapsamlı Gelirler
Yabancı
Kardan
Yeniden
Diğer
Para
Diğer
Ayrılan
Değerleme
Kazanç/
Çevrim
Kazanç Kısıtlanmış
Kazançları
Kayıplar
Farkları Kayıplar
Yedekler
Sermaye
Sermaye
Düzeltme
Farkları
Karşılıklı
İştirak
Sermaye
Düzeltmesi (-)
Pay
İhraç
Primleri
398.185.637
16.814.363
-
1.431
-
-
35
-
153.058.690
-
30 Haziran 2013 itibarıyla bakiye 415.000.000
1.431
35
153.058.690
1 Ocak 2013 itibarıyla bakiye
Transfer
Sermaye artırımları
Toplam kapsamlı gelir
Temettüler
Kontrol
Gücü
Olmayan
Paylar
Toplam
Özkaynaklar
(4.713.172) (14.837.705) 124.609.819
- (9.939.118) 18.589.662
-
54.539.132 391.468.882
73.757.339 1.023.011.398
87.393.972
7.661.769
66.095.570 (73.757.339)
- (16.814.363)
8.265.000
49.802.353 211.511.587 (13.146.423)
- (20.315.436)
- (20.315.436) (10.146.365)
1.110.405.370
8.265.000
198.365.164
(30.461.801)
(4.713.172) (24.776.823) 143.199.481
62.200.901
72.366.184
1.286.573.733
Sermaye
Sermaye
Düzeltme
Farkları
Pay
İhraç
Primleri
415.000.000
1.431
-
35
-
(4.713.172) (42.103.104) 131.933.960
-
-
-
-
-
- (15.413.764) 144.297.710
-
30 Haziran 2014 itibarıyla bakiye 415.000.000
1.431
-
35
-
(4.713.172) (57.516.868) 276.231.670
Transfer
Toplam kapsamlı gelir
Temettüler
Geçmiş
Yıllar
Karları
420.434.653
Kar veya Zararda Yeniden
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Birikmiş Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler
Diğer Kapsamlı Gelirler
Yabancı
Kardan
Yeniden
Diğer
Para
Diğer
Ayrılan
Değerleme
Kazanç/
Çevrim
Kazanç Kısıtlanmış
Kazançları
Kayıplar
Farkları Kayıplar
Yedekler
Karşılıklı
İştirak
Sermaye
Düzeltmesi (-)
1 Ocak 2014 itibarıyla bakiye
Birikmiş Karlar
49.802.353 1.214.207.549
Birikmiş Karlar
Geçmiş
Yıllar
Karları
Ana
Net
Ortaklığa
Dönem
Ait
Karı Özkaynaklar
Kontrol
Gücü
Olmayan
Paylar
Toplam
Özkaynaklar
573.493.343
111.405.194 1.247.218.588
74.333.410
1.321.551.998
17.471.284
93.933.910 (111.405.194)
8.041.514 136.925.460
2.352.982
- (32.713.021)
- (32.713.021) (11.635.555)
139.278.442
(44.348.576)
62.200.901
79.672.185
634.714.232
Özkaynak değişim tablosuyla ilgili açıklamalar Dipnot 27’de sunulmuştur.
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
5
Ana
Net
Ortaklığa
Dönem
Ait
Karı Özkaynaklar
8.041.514 1.351.431.027
65.050.837
1.416.481.864
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1 Ocak30 Haziran 2014
1 Ocak30 Haziran 2013
(13.751.629)
20.630.268
(22.457.873)
31.295.718
189.730.014
101.547.465
18,19
10,11,13
3,22,24
8,31,33
31,33
16
35
115.472.756
5.621
24.576.301
49.774.241
13.369.180
(4.932.020)
474.647
99.222.277
(1.157.734)
23.034.098
42.684.336
(1.767.872)
(4.143.179)
(48.716.206)
32
(1.616.903)
(986.632)
32
2.642.082
(9.353.085)
(6.621.623)
22,24
(682.806)
-
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
(94.894.414)
(33.935.795)
Stoklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
3,13
Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
3,10
Faaliyetle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
3,11,37
Ticari borçlardaki artış/azalışla ile ilgili düzeltmeler
3,10
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzelt.
3,11,14,26,37
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış/azalışla ilgili düzelt.
3,14,26
Satış amaçlı duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri
32,34
(15.265.893)
(84.983.449)
(3.971.386)
11.743.455
2.142.754
(5.909.861)
1.349.966
21.016.065
(62.988.154)
5.696.530
1.169.419
9.000.933
(7.830.588)
-
72.377.727
98.907.388
(59.302.653)
804.126
(25.750.295)
(1.880.534)
(48.936.616)
(16.837.136)
(12.503.368)
(95.718.704)
(152.665.713)
Dönem (zararı)/ karı
27
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
Amortisman ve itfa giderleriyle ilgili düzeltmeler
Değer düşüklüğü/iptali ile ilgili düzeltmeler
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
İştiraklerin dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler
Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan
kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler
Satış amaçlı duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan
kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler
Temettü gelirleri
Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin
Düzeltmeler
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
Ödenen faiz
Alınan faiz
Vergi ödemeleri/iadeleri
Ödenen kıdem tazminatı
8,31,33,37
31,33,37
35
24
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından
kaynaklanan nakit girişleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alışından
kaynaklanan nakit çıkışları
Verilen nakit avans ve borçlar
Verilen nakit avans ve borçlardan geri ödemeler
Alınan temettüler
Alınan faiz
Diğer nakit girişleri/çıkışları
18,19,32
18,19
14
14
16,32
6,33
10,11,26
8.077.731
(135.460.131)
(24.703.698)
27.117.779
15.915.253
14.513.963
(1.179.601)
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
6
14.935.265
(210.926.094)
55.991.942
13.924.465
8.199.149
(34.790.440)
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine
ilişkin nakit çıkışları
Ödenen temettüler
Kontrol gücü olmayan payların sermaye katkıları
1 Ocak30 Haziran 2013
(167.619.879)
266.011.005
8
8
234.721.018
(357.857.357)
473.016.236
(184.808.430)
8
27
(134.964)
(44.348.576)
-
(30.461.801)
8.265.000
(277.090.212)
133.975.560
(8.878.670)
19.730.879
(1.980.543)
(6.898.127)
19.730.879
(285.968.882)
153.706.439
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT
BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Kur değişiminin nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
Yabancı para çevrim farklarının etkisi
1 Ocak30 Haziran 2014
31,33
27
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6
602.436.318
147.472.471
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)
6
316.467.436
301.178.910
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
7
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1.
GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ve bağlı ortaklıkları (“Grup”), Anadolu Cam Sanayii A.Ş. (“Şirket”) ile toplam on üç
bağlı ortaklık, iki iş ortaklığı ve iki iştirakten oluşmaktadır. Şirket, 1969 yılında kurulmuş ve 1973 yılında
üretime başlamıştır. 1976 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. ile bu bankanın sermaye ve yönetim etkinliği altında
olan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Topluluğu’na katılmıştır.
Grup’un faaliyet konusu cam ambalaj üretim ve satışıdır. Türkiye dahilindeki üretim faaliyetleri Mersin,
Yenişehir ve Eskişehir fabrikalarında gerçekleştirilmektedir. Şirket’in tüm pazarlama ve satış faaliyetleri kendi
bünyesindeki “Satış ve Yönetim Merkezi” bölümü tarafından yürütülmektedir. Yurtdışı satışları ise dış ticaret
sermaye şirketi olan Şişecam Dış Ticaret A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Şirket’in hisseleri Borsa İstanbul AŞ’de
(“BİAŞ”) eski unvanıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (“İMKB”) 1986 yılından beri işlem
görmektedir. T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş bilanço tarihi itibarıyla Şirket’te %79,11’lik paya sahiptir ve
yönetimde kontrolü elinde tutmaktadır.
Şirket’in Merkez Adresi ve Ortaklık Yapısı
Şirket’in ortaklık yapısı Dipnot 27’de sunulmuştur.
Şirket Türkiye’de kayıtlıdır ve haberleşme bilgileri aşağıda sunulmuştur:
İş Kuleleri Kule 3, 4. Levent 34330, Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Telefon: + 90 (212) 350 50 50
Faks:
+ 90 (212) 350 57 57
http://www.anadolucam.com.tr
Şirket’in Ticaret Sicil Bilgileri
Kayıtlı olduğu sicil: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Sicil No
:103040
Mersis No
:0–8127–3186–65213508
Grup’un Personel Yapısı
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Aylık ücretli
Saat ücretli
1.366
3.387
1.422
3.537
Toplam
4.753
4.959
8
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1.
GRUP’ UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı)
Konsolidasyona Dahil Edilen Şirketler:
Şirket aşağıda belirtilen bağlı ortaklıklarını tam konsolidasyon ilke ve esaslarına göre, iş ortaklıklarını
ve iştiraklerini özkaynak metoduna göre ilişikteki finansal tablolara dahil etmiştir.
Bağlı Ortaklıklar:
Şirket ünvanı
Faaliyet konusu
Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş.
Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş.
OOO Ruscam
OAO Ruscam Pokrovsky
OAO Ruscam Glass Packaging Holding
OOO Ruscam Glass(*)
OOO Ruscam Sibir
OOO Ruscam Management Company
JSC Mina
CJSC Brewery Pivdenna
Merefa Glass Company Ltd.
Anadolu Cam Investment BV
Balsand BV
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Finansman ve yatırım şirketi
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Finansman ve yatırım şirketi
Finansman ve yatırım şirketi
(*)
Kayıtlı olduğu ülke
Türkiye
Türkiye
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Gürcistan
Ukrayna
Ukrayna
Hollanda
Hollanda
OOO Ruscam Kuban şirketinin adı 28 Mart 2014 tarihi itibariyle Ruscam Glass olarak değişmiştir.
30 Haziran 2014
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı %
oranı %
Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş.
Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş.
OOO Ruscam
OAO Ruscam Pokrovsky
OOO Ruscam Glass Packaging Holding
OOO Ruscam Glass
OOO Ruscam Sibir
JSC Mina
CJSC Brewery Pivdenna
Merefa Glass Company Ltd.
Anadolu Cam Investment BV
Balsand BV
OOO Ruscam Management Company
84,89
84,97
99,74
99,99
100,00
100,00
100,00
99,86
100,00
100,00
75,92
51,00
100,00
9
84,89
84,97
75,72
50,99
51,00
51,00
51,00
99,86
51,00
51,00
75,92
51,00
51,00
31 Aralık 2013
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı %
oranı %
84,89
84,97
99,74
99,99
100,00
100,00
100,00
99,86
100,00
100,00
75,92
51,00
100,00
84,89
84,97
75,72
50,99
51,00
51,00
51,00
99,86
51,00
51,00
75,92
51,00
51,00
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1.
GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı)
İş Ortaklıkları:
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
OOO Balkum
Faaliyet konusu
Kayıtlı olduğu ülke
Kalıp üretimi ve satışı
Kum işleme ve satışı
Türkiye
Rusya
30 Haziran 2014
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı %
oranı %
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
OOO Balkum
49,96
50,00
49,96
25,50
31 Aralık 2013
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı %
oranı %
49,96
50,00
49,96
25,50
İştirakler:
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.
OAO FormMat
Faaliyet konusu
Kayıtlı olduğu ülke
Elektrik üretimi ve satışı
Kum çıkarma ve satışı
Türkiye
Rusya
30 Haziran 2014
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı %
oranı %
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.
OAO FormMAT
26,09
48,46
26,09
24,71
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
31 Aralık 2013
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı %
oranı %
26,09
48,46
26,09
24,71
İlişikteki konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676
sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Seri II–14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe
Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları
(“TMS/TFRS”) esas alınmıştır.
Grup, 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren döneme ilişkin konsolide finansal tabloları SPK’nın Seri:II, 14 No’lu
tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, TMS 34 “ Ara Dönem Finansal Raporlama”
standardına uygun olarak hazırlamıştır.
İşletmeler, TMS 34 standardına uygun olarak ara dönem finansal tabloları tam set veya özet olarak hazırlamakta
serbesttirler. Grup, bu çerçevede ara dönemlerde tam set finansal tablo hazırlamayı tercih etmiştir.
Grup ’un konsolide finansal tabloları ve notları SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan
formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur.
10
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık şirketler için, 1
Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan
etmiştir. Grup finansal tabloları bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır.
Şirket (ve Türkiye’de kayıtlı olan bağlı ortaklıklar ile iş ortaklıkları), muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve
kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Türkiye
Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planını esas almaktadır. Yabancı ülkelerde
faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar, iş ortaklıkları ve iştirakler kanuni finansal tablolarını faaliyet gösterdikleri
ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlamıştır. Konsolide finansal tablolar, gerçeğe
uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak Türk
Lirası olarak hazırlanmıştır. Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara
TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak
düzenlenmiştir.
Kullanılan Para Birimi
Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan
para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları,
Şirket’in fonksiyonel para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası
(“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi
SPK’ nun 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe
Standartları’na (UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için,
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna
istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafından yayımlanmış 29 No.lu “Yüksek Enflasyonlu
Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“UMS / TMS 29”) uygulanmamıştır.
İşletmenin Sürekliliği Varsayımı
Konsolide finansal tablolar, Şirket’in ve konsolidasyona dâhil edilen iştirak, iş ortaklığı ve bağlı ortaklıkları
önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından fayda elde edeceği ve
yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır.
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un cari dönem konsolide finansal
tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların
sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır.
Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Bağlı Ortaklıkların Finansal Tabloları
Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren iştirak, iş ortaklığı ve bağlı ortaklıkların finansal tabloları, faaliyet
gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmış olup, Grup muhasebe
politikalarına göre düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan; varlık ve yükümlülükleri konsolide rapor
tarihindeki döviz kuru, gelir ve giderler ortalama döviz kuru kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmiştir. Kapanış ve
ortalama kur kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özkaynak içerisindeki yabancı para çevrim farkları
kalemi altında takip edilmektedir.
11
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
Konsolidasyon kapsamındaki yurtdışı faaliyetlerinin çevriminde kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir:
Döviz Cinsi
30 Haziran 2014
Dönem
Dönem
Sonu Ortalaması
31 Aralık 2013
Dönem
Dönem
Sonu Ortalaması
30 Haziran 2013
Dönem
Dönem
Sonu Ortalaması
ABD Doları
Euro
Rus Rublesi
Gürcistan Larisi
Ukrayna Grivnası
2,12340
2,89190
0,06276
1,20027
0,17959
2,13430
2,93650
0,06478
1,22922
0,26702
1,92480
2,51370
0,05843
1,16591
0,24081
2,16285
2,96510
0,06146
1,23171
0,21037
1,90334
2,52904
0,05935
1,14423
0,23813
1,80893
2,37524
0,05792
1,09356
0,22631
Konsolidasyona İlişkin Esaslar
Konsolide finansal tablolar aşağıdaki maddelerde belirtilen esaslara göre hazırlanan Grup hesaplarını içerir.
Konsolidasyon kapsamına dâhil edilen şirketlerin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, SPK Finansal
Raporlama Standartları’na uygunluk ve Grup tarafından uygulanan muhasebe politikalarına ve sunum
biçimlerine uyumluluk açısından, gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılmıştır. Bağlı ortaklıkların faaliyet
sonuçları satın alma veya elden çıkarma işlemlerine uygun olarak söz konusu işlemlerin geçerlilik tarihlerinde
dâhil edilmiş veya hariç bırakılmışlardır.
Bağlı Ortaklıklar
Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla finansal ve operasyonel politikaları üzerinde
kontrol gücünün olması ile sağlanır.
Bağlı ortaklıklar, Şirket’in ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan ve Şirket’in üzerinde oy
haklarına sahip olduğu hisseler neticesinde şirketlerdeki hisselerle ilgili oy hakkının %50’den fazlasını kullanma
yetkisine sahip olduğu ya da (b) oy hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali
ve işletme politikaları üzerinde fiili hâkimiyet etkisini kullanmak suretiyle, mali ve işletme politikalarını Şirket’in
menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder.
Grup’un başka bir şirketi kontrol edip etmediğinin değerlendirilmesinde dönüştürülebilir veya kullanılabilir
potansiyel oy haklarının varlığı da göz önünde bulundurulur.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıklar, oy hakları ve
etkin ortaklık oranları Dipnot 1’de gösterilmiştir.
Bağlı ortaklıklar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Grup’ a transfer olduğu tarihten itibaren konsolidasyon
kapsamına alınır ve kontrolün ortadan kalktığı tarihte de konsolidasyon kapsamından çıkartılır. Bağlı ortaklıklar
için uygulanan muhasebe politikaları Grup tarafından uygulanan muhasebe politikaları ile tutarlılığın sağlanması
amacıyla değiştirilir.
Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların sonuçları, satın alım tarihinden sonra veya elden
çıkarma tarihine kadar konsolide kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir.
Bağlı ortaklıklar’a ait finansal durum tabloları ve kar veya zarar tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak
konsolide edilmiş olup Şirket ve bağlı ortaklıkların sahip olduğu payların kayıtlı iştirak değerleri, ilgili
12
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
özkaynaklar ile karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Şirket ile bağlı ortaklıklar arasındaki grup içi işlemler ve
bakiyeler konsolidasyon işlemi sırasında netleştirilmiştir. Şirket’in sahip olduğu hisselerin kayıtlı değerleri ve
bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özkaynaklar ve kapsamlı gelir tablosu hesaplarından netleştirilmiştir.
Konsolide bağlı ortaklıkların net varlıklarındaki ana ortaklık dışı paylar Grup’un özkaynağının içinde ayrı olarak
belirtilir. Ana ortaklık dışı paylar, ilk işletme birleşmelerinde oluşan bu paylar ile birleşme tarihinden itibaren
özkaynakta meydana gelen değişikliklerdeki ana ortaklık dışı payların toplamından oluşur. Konsolide edilen bir
bağlı ortaklığın ana ortaklık dışı paya düşen birikmiş zararları, söz konusu bağlı ortaklığın ana ortaklık dışı
özsermaye tutarını aşabilir. Bu durumda, birikmiş zarar ve ana ortaklık dışı paya düşecek daha sonraki cari yıl
zararları, ana ortaklık dışı pay ile ilişkilendirilir.
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla finansal pozisyonu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonucu, gerek
tek başına gerekse topluca, konsolide finansal tablolara göre parasal önemlilik arz etmeyen bağlı ortaklıkların
finansal tabloları konsolide edilmemiştir. Bu bağlı ortaklıklar, konsolide finansal tablolarda, satılmaya hazır
finansal varlıklar olarak sınıflandırılmışlardır (Dipnot 7).
İş Ortaklıklarındaki Paylar
İş ortaklıkları, Şirket ve bağlı ortaklıklar’ ı ile bir veya daha fazla müteşebbis ortak tarafından müştereken
yönetilmek üzere, bir ekonomik faaliyetin üstlenilmesi için bir sözleşme dâhilinde oluşturulan şirketleri ifade
etmektedir. Grup, bu müşterek kontrolü, kendisinin doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olduğu hisselerden
yararlanarak sağlamaktadır. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Grup’un müşterek yönetime tabi
işletmelerinin detayı Dipnot 1’de açıklanmıştır. Müşterek yönetime tabi ortaklıklar özkaynak yöntemi
kullanılmak suretiyle konsolidasyon kapsamına alınırlar.
İştirakler
İştiraklerdeki yatırımlar özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmektedir. Bunlar, Grup’un genel olarak oy
hakkının %20 ile %50’sine sahip olduğu veya Grup’ un, şirket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine sahip
bulunmamakla birlikte önemli etkiye sahip olduğu kuruluşlardır.
Grup ile iştirak arasındaki işlemlerden doğan gerçekleşmemiş karlar Grup’un iştirakteki payı ölçüsünde
düzeltilmiş olup, gerçekleşmemiş zararlar da; işlem, transfer edilen varlığın değer düşüklüğüne uğradığını
göstermiyor ise düzeltilmiştir. Grup, iştirak ile ilgili olarak söz konusu doğrultuda bir yükümlülük altına
girmemiş veya bir taahhütte bulunmamış olduğu sürece iştirakteki yatırımın kayıtlı değerinin sıfır olması veya
Grup’un önemli etkisinin sona ermesi durumunda özkaynak yöntemine devam edilmez. Önemli etkinin sona
erdiği tarihteki yatırımın kayıtlı değeri, o tarihten sonra gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebildiğinde
gerçeğe uygun değerinden aksi takdirde maliyet bedeli üzerinden gösterilir.
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Grup’un toplam oy haklarının %20’ye kadar veya %20’nin üzerinde olmakla birlikte Grup’un önemli bir etkiye
sahip olmadığı veya konsolide finansal tablolar açısından önemlilik teşkil etmeyen; teşkilatlanmış piyasalarda
işlem görmeyen ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen satılmaya hazır finansal
varlıklar, maliyet bedelleri üzerinden, varsa, değer kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra konsolide finansal
tablolara yansıtılmıştır.
Grup’un toplam oy haklarının %20’nin altında olduğu veya Grup’un önemli bir etkiye sahip olmadığı ve aktif
piyasalarda kote pazar fiyatları olan ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir şekilde hesaplanabilen satılmaya
hazır finansal varlık, gerçeğe uygun değeriyle konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.
13
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
2.2
TMS’ye Uygunluk Beyanı
Grup, 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren döneme ilişkin konsolide finansal tablolarını SPK’nın Seri: II–14.1
No’lu tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, hazırlamıştır. Konsolide finansal tablolar ve
notlar, SPK tarafından uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dâhil
edilerek sunulmuştur.
2.3
Muhasebe Politikalarında Değişiklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem
finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren dönem ait konsolide finansal
tabloların hazırlanması sırasında kullanılan muhasebe politikaları 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında kullanılan muhasebe politikaları ile tutarlıdır.
2.4
Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde,
gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik
olarak uygulanır. 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren döneme ait konsolide finansal tabloların hazırlanması
sırasında kullanılan önemli tahminler, 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren döneme ait konsolide finansal
tabloların hazırlanması sırasında kullanılan tahminlerle tutarlıdır.
Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları
yeniden düzenlenir.
2.5
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) Değişiklikler
Grup cari yılda Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK’ nun Uluslararası Finansal
Raporlama Yorumları Komitesi (UFRYK) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2014 tarihinde başlayan yıla ait
dönemler için geçerli olan yeni ve revize edilmiş TMS/TFRS’lerdeki değişiklik ve yorumlardan Grup’un finansal
tabloları üzerinde etkisi olan değişiklik ve yorumları uygulamıştır. 1 Ocak 2014 tarihinde başlayan yıllık
dönemler ve yine 1 Ocak 2014 tarihinde 30 Haziran 2014 dönemine ait geçerli olan ve Grup ‘un finansal tabloları
üzerinde önemli etkisi olan değişiklik ve yorum yoktur.
14
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.5
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) Değişiklikler (Devamı)
a.
1 Ocak 2014 tarihinde başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli yeni standartlar,
değişiklikler ve yorumlar:
-
TMS/UMS 32’deki değişiklik, “Finansal Araçlar”: “varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi”;
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
Bu değişiklikler, TMS/UMS 32 “Finansal Araçlar: Sunum” uygulamasına yardımcı olmak için
vardır ve bilançodaki finansal varlıkların ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi için gerekli bazı
unsurları ortaya koymaktadır
-
TFRS/UFRS 10, TFRS/UFRS 12 ve TMS/UMS 27’deki değişiklik, “Konsolide finansal tablolar”:
iştiraklerin konsolidasyonunda istisnalar’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, “Yatırım İşletmesi” tanımını karşılayan
bazı farklı karakterdeki işletmelerin konsolide edilmesi yerine gerçeğe uygun değerlerinden
muhasebeleştirilip, gerçeğe uygun değer farklarının ise gelir tablosu ile ilişkilendirilmesini
içermektedir.
-
TMS/UMS 36’daki değişiklik, “Varlıklarda değer düşüklüğü” geri kazanılabilir tutar
açıklamalarına ilişkin’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış varlığın, geri kazanılabilir
değeri, gerçeğe uygun değerinden satış için gerekli masrafları düşülmesi ile bulunmuşsa; geri
kazanılabilir değer ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar getirmektedir.
-
TMS/UMS 39’daki değişiklik, “Finansal Araçlar”: “Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü” - ‘türev
araçların yenilenmesi’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve
yönetmeliklerden kaynaklanan korunma aracının taraflarının değişmesi veya karşı tarafın
yenilenmesi sebebiyle finansal risklerden korunma muhasebesi uygulamasına son verilmeyeceğine
açıklık getirmektedir.
-
TFRYK/UFRYK 21 – TMS/UMS 37, “Zorunlu vergiler”; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. “Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu
varlıklar” üzerine bu yorum vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya
çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık
getirmektedir.
15
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.5
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) Değişiklikler (Devamı)
b.
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla yayınlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar,
değişiklikler ve yorumlar:
-
-
TMS/ UMS 19’daki değişiklik, “Tanımlanmış Fayda Planları”, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü
kişiler veya çalışanlar tarafından tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana
yapılan katkıların hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir kısmının
katkı olarak alınması gibi; durumlarda nasıl muhasebeleştirme yapılacağına açıklık getirmektedir.
Yıllık İyileştirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2010–2012 dönem aşağıda yer alan 7
standarda değişiklik getirmiştir:
●
●
●
●
●
●
TFRS/UFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler
TFRS/UFRS 3, İşletme Birleşmeleri
TFRS/UFRS 8, Faaliyet Bölümleri
TFRS/UFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TMS/UFRS 16, Maddi Duran Varlıklar ve TMS/ UMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TFRS/UFRS 9, Finansal Araçlar: TMS/UMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve
Yükümlülükler
● TMS/UMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm
-
Yıllık İyileştirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2011–2013 dönem aşağıda yer alan 4
standarda değişiklik getirmiştir:
●
●
●
●
TFRS/UFRS 1, “TFRS/UFRS’nin İlk Uygulaması”
TFRS/UFRS 3, İşletme Birleşmeleri
TFRS/UFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TMS/UFRS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
-
TFRS/UFRS 11’deki değişiklik, “Müşterek Anlaşmalar”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, ticari faaliyet oluşturmuş
bir müşterek ortaklıktan iktisap edilen hisselerin nasıl muhasebeleştirileceği konusunda yol
göstermektedir.
-
TMS/UMS 16 ve TMS/UMS 38’deki değişiklikler, “Maddi duran varlıklar ”, “Maddi olmayan
duran varlıklar ”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik ile maddi ve maddi olmayan duran varlıkların amortisman
ve itfa paylarının hesaplanmasında kullanılan hasılat merkezli yöntem ortadan kaldırılmıştır.
-
TFRS/UFRS 14, “Düzenleyici Erteleme Hesapları”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Tarife uygulamasını kullanan işletmelere ilk
kez uluslarası finansal raporlama standartlarını uygularken daha önce kullandığı muhasebe
standartlarına göre uygulamış oldukları muhasebe politikalarına devam etme hakkı vermektedir.
16
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.5
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) Değişiklikler (Devamı)
b.
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla yayınlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar,
değişiklikler ve yorumlar (Devamı)
2.6
-
TFRS/UFRS 15, “Müşteri kontratlarından doğan hasılat”, 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart ile Uluslarası Muhasebe
Standartları Kurulu ve Amerika Muhasebe Standartları Kurulu birlikte çalışarak hasılat standartları
üzerinde yeknasaklığı sağlamayı ve mali tablo okuyucularına işlemin; içeriği, tutarı, zamanı ile
hasılatın belirsizliği ve müşteri kontratlarından doğan hasılatın nakit akışıyla ilgili bilgi sunmayı
amaçlamaktadır. Bu standart ile hasılatın muhasebeleştirilmesinde; kazanç yönteminden, kontrolün
transferini esas alan varlık-yükümlülük yöntemine geçilmesi amaçlanmaktadır.
-
TFRS/UFRS 9 “Finansal Araçlar - sınıflandırma ve ölçüm”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal varlık ve
yükümlülüklerin, sınıflandırması ve ölçümü ile ilgili TMS/UMS 39 standartlarının yerine
geçmiştir. TFRS/UMS 9; itfa edilmiş değer ve gerçeğe uygun değer olmak üzere ölçümle ilgili iki
model sunmaktadır. Tüm özkaynak araçları gerçeğe uygun değeri ile ölçülürken; borçlanma
araçlarının kontrata bağlı nakit getirisi Şirket tarafından alınacaksa ve bu nakit getiri faiz ve
anaparayı içeriyorsa, borçlanma araçları itfa edilmiş değer ile ölçülür. Yükümlülükler için standart,
TMS/UMS 39’daki itfa edilmiş maliyet yöntemi ve gömülü türevlerin ayrıştırılması da dahil
olmak üzere birçok uygulamayı devam ettirmektedir. Esas önemli değişiklik, finansal
yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerden takip edildiği durumlarda; muhasebesel uyuşmazlık
olmadığı sürece gerçeğe uygun değer değişimindeki Şirketin kendi kredi riskinden kaynaklanan
kısmen artık gelir tablosuna değil, kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmasıdır. Bu değişiklik özellikle
finansal kuruluşları etkileyecektir.
-
TFRS/UFRS 9’daki değişiklik, “Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi”. 1 Ocak
2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değişiklik TFRS/UFRS 9 Finansal Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine
önemli değişiklikler getirerek riski yönetimi faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi
yansıtılmasını sağlamıştır.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Gelirlerin Kaydedilmesi
Gelirler, mal ve hizmet satışlarından alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden tahakkuk
esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, teslim edilmiş malların ve gerçekleşmiş hizmetlerin fatura bedelinin,
satış indirimleri ve iadelerinden arındırılmış halidir. Satışların içerisinde önemli bir finansman unsuru bulunması
durumunda, gerçeğe uygun bedel gelecekte oluşacak tahsilatların, finansman unsuru içerisinde yer alan faiz oranı
ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark, tahakkuk esasına göre esas faaliyetlerden diğer gelirler olarak ilgili
dönemlere kaydedilir (Dipnot 28, 31).
Malların Satışı
Grup’un mal satışları cam ambalaj satışlarından oluşmaktadır. Bu malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki
şartlar karşılandığında muhasebeleştirilir:


Grup’un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,
Grup’un mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir
kontrolünün olmaması,
17
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Gelirlerin Kaydedilmesi (Devamı)



Gelir tutarının güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi,
İşlemle ilişkili olan ekonomik faydaların Grup’ a akışının olası olması ve
İşlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi.
Faiz Geliri
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek tahmini nakit
girişlerini söz konusu varlığın net defter değerine getiren etkin faiz yöntemi esas alınarak ilgili dönemde
tahakkuk ettirilir.
Temettü Geliri
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman
konsolide finansal tablolara yansıtılır.
Stoklar
Stoklar, net gerçekleşebilir değer ya da maliyet bedelinden düşük olanı ile değerlenir. Maliyet, ağırlıklı ortalama
maliyet metodu ile hesaplanmaktadır. Stoklara dâhil edilen maliyeti oluşturan unsurlar malzeme, direkt işçilik ve
genel üretim giderleridir. Kredi maliyetleri stok maliyetlerine dâhil edilmemektedir. Net gerçekleşebilir değer,
olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından, tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek
için gerekli satış maliyetlerinin indirilmesiyle elde edilen tutardır Stoklar, ilk madde ve malzeme, yarı mamüller,
mamüller, işletme malzemesi, ticari mallar ve diğer stokları kapsamaktadır (Dipnot 13).
Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın ve kalıcı değer kayıplarının düşülmesi ile
bulunan net değerleri ile gösterilmektedir.
Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan veya idari amaçlı kullanılacak ve inşa edilme aşamasındaki varlıklar,
maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dâhil edilir.
Kullanıma veya satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda,
borçlanma maliyetleri Grup’un ilgili muhasebe politikası uyarınca aktifleştirilir. Bu tür varlıklar, diğer sabit
varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduğu gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi
tutulur.
Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı
ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Arazi ve arsalar için sınırsız
ömürleri olması sebebi ile amortisman ayrılmamaktadır. Beklenen faydalı ömür, artık değer ve amortisman
yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir
değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir (Dipnot 18).
Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen ekonomik ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kısa olanı ile
diğer maddi duran varlıklarla aynı şekilde amortismana tabi tutulur.
18
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Maddi Duran Varlıklar (Devamı)
Maddi duran varlıkların, tahmin edilen ekonomik ömürleri aşağıdaki gibidir:
Ekonomik ömür
Binalar
Yer altı ve yer üstü düzenleri
Makine ve cihazlar
Taşıtlar
Döşeme ve demirbaşlar
Diğer maddi varlıklar
10–50 yıl
8–50 yıl
3–25 yıl
3–15 yıl
2–20 yıl
4–15 yıl
Maddi duran varlıklar olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve maddi duran varlığın kayıtlı
değeri geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine
indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut kullanımından gelecek net nakit akımları ile
satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerinden yüksek olanı olarak kabul edilir.
Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak muhasebeleştirilmektedir.
Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı arttıran nitelikteki
yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine eklenmekte ve ilgili maddi duran varlığın kalan tahmini
faydalı ömrü üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan
kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın net defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve cari dönemde
ilgili diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına yansıtılır.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Satın Alınan Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer
düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarlarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen ekonomik ömürlerine göre
doğrusal itfa yöntemi kullanılarak itfaya tabi tutulur. Beklenen ekonomik ömür ve itfa yöntemi, tahminlerde
ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki
değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. Söz konusu maliyetler, alım maliyetlerini kapsamaktadır ve
ekonomik ömürlerine göre (3–5 yıl) itfaya tabi tutulur (Dipnot 19).
Bilgisayar Yazılımları
Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar geçen
sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, ekonomik ömürlerine göre (3-5 yıl)
itfaya tabi tutulur.
Bilgisayar yazılımlarını geliştirmek ve sürdürmekle ilişkili maliyetler, oluştukları dönemde konsolide kapsamlı
gelir tablosuna kaydedilmektedir. Kontrolü Grup’un elinde olan, saptanabilir ve kendine özgü yazılım ürünleri ile
direk ilişkilendirilebilen ve bir yıldan fazla süre ile maliyetinin üzerinde ekonomik fayda sağlayacak harcamalar
maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilir. Maliyetler, yazılımı geliştiren çalışanların maliyetlerini ve
genel üretim giderlerinin bir kısmını da içermektedir. Maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilen
bilgisayar yazılım geliştirme maliyetleri, ekonomik ömürleri üzerinden (5 yılı geçmemek kaydıyla) itfaya tabi
tutulurlar (Dipnot 19).
İşletme Birleşmesi Yoluyla Elde Edilen Maddi Olmayan Duran Varlıklar
İşletme birleşmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varlıklar, maddi olmayan duran varlık tanımını
karşılaması ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda şerefiye tutarından ayrı
19
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Devamı)
olarak tanımlanır ve muhasebeleştirilir. Bu tür maddi olmayan duran varlıkların maliyeti, satın alma tarihindeki
gerçeğe uygun değeridir. İşletme birleşmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varlıklar başlangıç
muhasebeleştirmesi sonrasında ayrı olarak satın alınan maddi olmayan duran varlıklar gibi maliyet değerlerinden
birikmiş itfa ve tükenme payları ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler
(Dipnot 19).
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak veya idari maksatlarla veya işlerin normal seyri esnasında satılmak
yerine, kira elde etmek veya değer kazanması amacıyla veya her ikisi için elde tutulan gayrimenkuller “yatırım
amaçlı gayrimenkuller” olarak sınıflandırılır. Yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe uygun değer yöntemi
kullanılarak finansal tablolara yansıtılmaktadır. Sahibi tarafından kullanılan bir gayrimenkulün, gerçeğe uygun
değer esasına göre gösterilecek yatırım amaçlı bir gayrimenkule dönüşmesi durumunda kullanımdaki değişikliğin
gerçekleştiği tarihe kadar UMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” standardı uygulanır. UMS 16’ya göre hesaplanmış
olan gayrimenkulün defter değeri ile gerçeğe uygun değeri arasında transfer tarihinde meydana gelen farklılık
UMS 16’ya göre yapılmış bir yeniden değerleme gibi işleme tabi tutulur ve değerleme farkları özkaynaklar ile
ilişkilendirilir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerinin belirlenmesi, her yıl için konuyla ilgili
SPK lisansına ve gerekli mesleki birikime sahip bağımsız değerleme firmaları tarafından yapılmaktadır
(Dipnot 17). Sonraki dönemlerde, yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki değişimden
kaynaklanan kazanç veya kayıp, oluştuğu dönemde kâr veya zarar ile ilişkilendirilmektedir.
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Varlıklar, kayıtlı değerlerinin kullanılmak suretiyle değil satış işlemi sonucu geri kazanılmasının amaçlandığı
durumlarda satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar olarak sınıflandırılır. Bu varlıklar; bir işletme birimi, satış
grupları veya ayrı bir maddi varlık olabilir. Satılmak üzere elde tutulan duran varlıkların satışının bilanço tarihini
takip eden oniki ay içerisinde gerçekleşmesi beklenir. Çeşitli olay veya koşullar satış işleminin tamamlanma
süresini bir yıldan fazlaya uzatabilir. Söz konusu gecikmenin, işletmenin kontrolü dışındaki olaylar veya koşullar
nedeniyle gerçekleşmiş ve işletmenin ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunu) satışına yönelik satış
planının devam etmekte olduğuna dair yeterli kanıt bulunması durumunda; satış işlemini tamamlamak için
gerekli olan sürenin uzaması, ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) satış amaçlı elde tutulan
varlık olarak sınıflandırılmasını engellemez.
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar kayıtlı değerin veya makul değerin düşük olanı ile değerlenir. Makul
değerin kayıtlı değerin altına düştüğü durumlarda oluşan değer düşüklüğü ilgili dönemin konsolide gelir
tablosuna gider kaydedilir.
Türev Araçlar
Türev araçlar ilk olarak sözleşme tarihindeki gerçeğe uygun değerini yansıtan elde etme maliyeti üzerinden
kayda alınmakta ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değer ile değerlenmektedir. Grup’un
türev araçlarını ağırlıklı olarak vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri ile yabancı para ve faiz oranı swap işlemleri
oluşturmaktadır. Söz konusu türev araçlar ekonomik olarak Grup için risklere karşı etkin bir koruma sağlamakla
birlikte, risk muhasebesi yönünden gerekli koşulları taşımadıkları durumlarda konsolide finansal tablolarda alımsatım amaçlı türev araçlar olarak muhasebeleştirilmekte ve bunlara ilişkin gerçeğe uygun değer değişiklikleri
gelir tablosunda yansıtılmaktadır. Grup’un finansal riskten korunma muhasebesi koşullarını yerine getiren
finansal riskten korunma işlemleri ise aşağıda açıklandığı şekilde muhasebeleştirilmektedir:
20
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Türev Araçlar ve Riskten Korunma Amaçlı Araçlar (Devamı)
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemleri
Grup, türev sözleşmesi yapıldığı tarihte, kayıtlı bir varlığın veya yükümlülüğün veya belirli bir riskle ilişkisi
kurulabilen ve gerçekleşmesi muhtemel olan işlemlerin nakit akışlarında belirli bir riskten kaynaklanan ve
kar/zararı etkileyebilecek değişmelere karşı korunmayı sağlayan işlemleri nakit akış riskinden korunma olarak
belirlemektedir.Grup, etkin olarak nitelendirilen nakit akış finansal riskten korunma işlemlerine ilişkin kazanç ve
kayıplarını özkaynaklarda “Riskten Korunma Kazanç/(Kayıpları)” olarak göstermektedir. Finansal riskten
korunan taahhüdün veya gelecekteki muhtemel işlemin bir varlık veya yükümlülük haline gelmesi durumunda
özkaynak kalemleri arasında izlenen bu işlemlerle ilgili kazanç ya da kayıplar bu kalemlerden alınarak söz
konusu varlık veya yükümlülüğün elde etme maliyetine veya defter değerine dahil edilmektedir. Aksi durumda,
özkaynak kalemleri altında muhasebeleştirilmiş tutarlar, finansal riskten korunan gelecekteki muhtemel işlemin
konsolide gelir tablosunu etkilediği dönemde konsolide gelir tablosuna transfer edilerek kar veya zarar olarak
yansıtılır.
Gelecekte gerçekleşmesi muhtemel işlemin, gerçekleşmesi artık beklenmiyorsa, önceden özkaynaklar altında
muhasebeleştirilen birikmiş kazanç ve kayıplar gelir tablosuna transfer edilir. Finansal riskten korunma aracının,
yerine belgelenmiş finansal riskten korunma stratejisine uygun olarak başka bir araç tanımlanmadan veya
uzatılmadan, vadesinin dolması, satılması, sona erdirilmesi veya kullanılması veya finansal riskten korunma
tanımının iptal edilmesi durumunda, önceden diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilmiş kazanç ve
kayıplar, kesin taahhüt veya tahmini işlem gelir tablosunu etkileyene kadar özkaynaklar altında sınıflandırılmaya
devam eder.
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Grup, şerefiye dışındaki tüm maddi ve maddi olmayan duran varlıkları için, her rapor tarihinde söz konusu
varlığa ilişkin değer düşüklüğü olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir
gösterge mevcutsa, o varlığın taşınmakta olan değeri, kullanım veya satış yoluyla elde edilecek olan tutarlardan
yüksek olanı ifade eden net gerçekleşebilir değer ile karşılaştırılır. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığın ait
olduğu nakit üreten herhangi bir birimin kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutardan
yüksekse, değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Bu durumda oluşan değer düşüklüğü zararları konsolide kapsamlı
gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Finansal Kiralamalar
a) Grup - kiracı olarak
Finansal kiralama
Grup’un esas olarak mülkiyetin tüm risk ve getirilerini üstüne aldığı maddi duran varlık kiralaması, finansal
kiralama şeklinde sınıflandırılır. Finansal kiralamalar, kiralama döneminin başlangıcında finansal kiralama
konusu sabit kıymetin rayiç değeri ile kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanını esas almak suretiyle
maddi duran varlıklara dâhil edilmektedir. Kiralamadan doğan finansman maliyetleri kiralama süresi boyunca
sabit bir faiz oranı oluşturacak şekilde kira dönemine yayılmaktadır. Ayrıca, finansal kiralama konusu sabit
kıymetler faydalı ömürleri esas alınmak suretiyle amortismana tabi tutulmaktadır. Finansal kiralama konusu sabit
kıymetlerin değerinde bir azalma tespit edilirse değer düşüklüğü karşılığı ayrılır. Finansal kiralama borçları ile
ilgili faiz ve kur farkı giderleri kar veya zarar tablosuna yansıtılmaktadır. Kira ödemeleri finansal kiralama
borçlarından düşülür.
21
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Finansal Kiralamalar (Devamı)
Faaliyet kiralaması
Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama işlemi, faaliyet kiralaması
olarak sınıflandırılır. Faaliyet kiraları olarak (kiralayandan alınan teşvikler düşüldükten sonra) yapılan ödemeler,
kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile konsolide kar veya zarar tablosuna gider olarak kaydedilir.
b) Grup - kiralayan olarak
Faaliyet kiralaması
Faaliyet kiralamasında, kiralanan varlıklar, gayrimenkuller, arsa ve yatırım amaçlı elde tutulan gayrimenkuller
hariç, konsolide finansal durum tablosunda maddi duran varlıklar altında sınıflandırılır ve elde edilen kira
gelirleri kiralama dönemi süresince, eşit tutarlarda konsolide kar veya zarar tablosuna yansıtılır. Kira geliri kira
dönemi boyunca doğrusal yöntem ile konsolide kar veya zarar tablosuna yansıtılmaktadır.
Borçlanma Maliyetleri
Banka kredileri, alındıkları tarihlerde, işlem maliyetleri düşürülmüş gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda
alınırlar. Müteakip dönemlerde etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedelleriyle değerlenir ve
işlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet değeri arasındaki fark, konsolide
kapsamlı gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır (Dipnot 8 ve 33).
Finansman faaliyetlerinin içerisinde kur farkı gelirleri yer alması durumunda, söz konusu gelirler aktifleştirilmiş
bulunan toplam finansman giderlerinden indirilir.
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen özellikli varlıklar söz konusu olduğunda,
satın alınması, yapımı veya üretimi ile ilişki kurulabilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa
hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dâhil edilmektedir. Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları
dönemlerde konsolide kapsamlı gelir tablosuna kaydedilmektedir.
Banka kredilerine ilişkin kur farkları, faiz giderleri ile ilişkilendirildikleri sürece aktifleştirilirler. Faiz giderleriyle
birlikte aktifleştirilecek kur farkı gelir ve giderleri şirketin kendi fonksiyonel para biriminde borçlanması halinde
katlanacağı borçlanma giderleri ile hâlihazırda yabancı para cinsinden borçlanma yoluyla katlandığı borçlanma
giderleri arasındaki değer farkı göz önünde bulundurularak belirlenir.
İlişkili Taraflar
Bu konsolide finansal tabloların amacı doğrultusunda, ortaklar, üst düzey yönetim (genel müdürler, grup
başkanları, genel müdür yardımcıları, başkan yardımcıları ve fabrika müdürleri) ve yönetim kurulu üyeleri,
aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen ve önemli etkinliğe sahip bulunulan şirketler ile konsolidasyona dahil
edilmeyen bağlı ortaklıklar ve iştirakler “ilişkili taraflar” olarak kabul edilmişlerdir (Dipnot 37).
Netleştirme/Mahsup
İçerik ve tutar itibarıyla önemlilik arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda ayrı
gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları ve fonksiyonları açısından birbirine benzeyen kalemler itibarıyla
toplanarak gösterilir. Varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri
net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin
eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler.
22
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Finansal Yatırımlar
Sınıflandırma
Grup, finansal varlıklarını şu şekilde sınıflandırmıştır: krediler ve alacaklar, satılmaya hazır finansal varlıklar,
vadesine kadar elde tutulacak finansal varlıklar. Sınıflandırma, finansal varlıkların alınma amaçlarına göre
yapılmıştır. Yönetim, finansal varlıklarının sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte yapar.
Alacaklar
Alacaklar, sabit veya belirli ödemeleri olan, aktif bir piyasada işlem görmeyen ve türev araç olmayan finansal
varlıklardır. Vadeleri rapor tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise dönen varlıklar, 12 aydan uzun ise duran
varlıklar olarak sınıflandırılırlar. Alacaklar finansal durum tablosunda ‘ticari ve diğer alacaklar’ olarak
sınıflandırılırlar (Dipnot 10, Dipnot 11).
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar, bu kategoride sınıflandırılan ve diğer kategorilerin içinde sınıflandırılmayan
türev araç olmayan varlıklardır. Yönetim, ilgili varlıkları rapor tarihinden itibaren 12 ay içinde elden çıkarmaya
niyetli değilse söz konusu varlıklar duran varlıklar içerisinde sınıflandırılırlar (Dipnot 7).
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama
kabiliyeti dâhil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit
veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve işletme kaynaklı krediler ve alacaklar dışında kalan
finansal varlıklardır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto
edilmiş bedel üzerinden değerlenmektedir (Dipnot 7).
Muhasebeleştirme ve Ölçümleme
Düzenli olarak alınıp-satılan finansal varlıklar, alım-satımın yapıldığı tarihte kayıtlara alınır. Alım-satım yapılan
tarih, yönetimin varlığı alım satım yapmayı vaat ettiği tarihtir. Finansal varlıklar deftere ilk olarak gerçeğe uygun
değerine işlem maliyeti eklenmek suretiyle kaydedilir. Finansal varlıklardan doğan nakit akım alım hakları sona
erdiğinde veya transfer edildiğinde ve Grup tüm risk ve getirilerini transfer ettiğinde, finansal varlıklar
defterlerden çıkartılır. Satılmaya hazır finansal varlıklar müteakip dönemlerde gerçeğe uygun değerleriyle
muhasebeleştirilmektedirler.
Krediler ve alacaklar etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiş değerleriyle muhasebeleştirilmektedir.
Satılmaya hazır olarak sınıflandırılmış yabancı para cinsinden parasal finansal varlıkların gerçeğe uygun
değerlerindeki değişikliklerde, finansal varlığın iskonto edilmiş değerindeki değişiklikler ile finansal varlığın
kayıtlı değerindeki diğer değişikliklerden oluşan kur farkları analiz edilirler. Parasal finansal varlıklardan oluşan
kur farkları kar veya zarar tablosuna, parasal olmayan finansal varlıklardan oluşan kur farkları özkaynaklara
yansıtılır. Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak kaydedilen parasal ve parasal olmayan finansal varlıkların
gerçeğe uygun değerindeki değişimler özkaynaklara yansıtılır. Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak
sınıflandırılan finansal varlıklar, satıldığında veya değer düşüklüğü oluştuğunda özkaynaklarda gösterilen
birikmiş gerçeğe uygun değer düzeltmeleri kar veya zarar tablosuna finansal varlıklardan doğan kar ve zararlar
olarak aktarılır. Grup satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin temettü ödemelerini almaya hak kazandığında,
satılmaya hazır finansal varlıklardan elde edilen temettü geliri, kar veya zarar tablosunda yatırım faaliyetlerinden
gelirler içinde gösterilir. Borsada işlem gören satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri piyasa
alış fiyatlarına göre belirlenmektedir. Finansal varlıklar için aktif bir piyasanın (borsada işlem görmeyen menkul
kıymetler) bulunmaması durumlarında, Grup ilgili finansal varlığın gerçeğe uygun değerini değerleme
yöntemleri kullanarak hesaplamaktadır. Bu yöntemler piyasa verilerinden yararlanılarak muvazaasız benzer
işlemlerin kullanılmasını, benzer enstrümanların gerçeğe uygun değerlerinin referans alınmasını indirgenmiş
nakit akımları analizini ve opsiyon fiyatlandırma modelleri yöntemlerini içerir. Teşkilatlanmış piyasalarda işlem
görmeyen ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen satılmaya hazır finansal varlıklar,
maliyet bedelleri üzerinden, varsa, değer kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra konsolide finansal tablolara
yansıtılmıştır.
23
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Finansal Yatırımlar (Devamı)
Grup, rapor tarihinde, finansal varlıklarının değer düşüklüğü ile ilgili nesnel kanıt olup olmadığını değerlendirir.
Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan hisse senetlerinin gerçeğe uygun değerinin maliyetinin altına önemli ölçüde
ve uzun süreli olarak düşmesi değer düşüklüğü göstergesi olarak değerlendirilir. Satılmaya hazır finansal
varlıkların değer düşüklüğü ile ilgili nesnel kanıtların varlığı durumunda ilgili finansal varlığın elde etme
maliyeti ile gerçeğe uygun değeri arasındaki farktan oluşan toplam zarardan daha önce kar veya zarar tablosuna
yansıtılan değer düşüklüğü tutarı çıkarıldıktan sonra kalan zarar özkaynaklardan çıkarılarak kar veya zarar
tablosunda muhasebeleştirilir. Sermaye araçları ile ilgili kar veya zarar tablosuna kaydedilen değer düşüklüğü
giderleri, takip eden dönemlerde söz konusu değer düşüklüğünün ortadan kalkması durumunda dahi kar veya
zarar tablosu ile ilişkilendirilmez.
Ticari Alacaklar
Alıcıya ürün veya hizmet sağlanması sonucunda oluşan ticari alacaklar tahakkuk etmemiş finansman
gelirlerinden netleştirilmiş olarak gösterilirler. Tahakkuk etmemiş finansman gelirleri sonrası ticari alacaklar,
orijinal fatura değerinden kayda alınan alacakların izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlarının etkin faiz
yöntemi ile iskonto edilmesi ile hesaplanır. Belirlenmiş faiz oranı olmayan kısa vadeli alacaklar, orijinal etkin
faiz oranının etkisinin çok büyük olmaması durumunda, maliyet değerleri üzerinden gösterilmiştir.
Tahsil imkânının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili ticari alacaklar için değer düşüklüğü
karşılığı ayrılmaktadır. Söz konusu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki
farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere
tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir.
Değer düşüklüğü karşılığı ayrılmasını takiben, değer düşüklüğüne uğrayan alacak tutarının tamamının veya bir
kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan değer düşüklüğü karşılığından düşülerek esas
faaliyetlerden diğer gelirlere kaydedilir (Dipnot 10,31).
Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemler, eldeki nakit, vadesiz mevduat ve vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, nakde
kolayca çevrilebilen ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa
vadeli yatırımlardır (Dipnot 6). Vadesi 3 aydan daha uzun 1 yıldan kısa olan banka mevduatları kısa vadeli
finansal yatırımlar altında sınıflandırılır (Dipnot 7).
Finansal Yükümlülükler
Finansal yükümlülükler, ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülür. İlgili finansal
yükümlülüğün yüklenimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de söz konusu gerçeğe uygun değere
ilave edilir.
Finansal yükümlülükler özkaynağa dayalı finansal araçlar ve diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.
Özkaynağa dayalı finansal araçlar
Ana ortaklık dışı paylara verilen satın alma opsiyonları ile ilgili finansal yükümlülükler söz konusu opsiyonun
itfa planına uygun olarak indirgenmiş değeri üzerinden finansal tablolara yansıtılmıştır. Finansal yükümlülüğün
indirgenmiş tutarının opsiyona konu olan finansal varlığın gerçeğe uygun değerine yaklaştığı kabul edilmektedir.
24
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Finansal Yükümlülükler (Devamı)
Diğer finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte
etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir (Dipnot 8).
Etkin faiz yöntemi; finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ilişkili
olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun
olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak
ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Ticari Borçlar
Ticari borçlar, olağan faaliyetler içerisinde tedarikçilerden sağlanan mal ve hizmetlere ilişkin yapılması gereken
ödemeleri ifade etmektedir. Ticari borçlar, ilk olarak gerçeğe uygun değerinden ve müteakip dönemlerde etkin
faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyetinden ölçülürler (Dipnot 10).
İşletme Birleşmeleri ve Şerefiye
İşletme birleşmeleri, ayrı tüzel kişiliklerin veya işletmelerin raporlama yapan tek bir işletme şeklinde birleşmesi
olarak değerlendirilmektedir. İşletme birleşmeleri, UFRS 3 kapsamında, satın alma yöntemine göre
muhasebeleştirilir (Dipnot 3).
İktisap maliyeti, alım tarihinde verilen varlıkların gerçeğe uygun değeri, çıkarılan sermaye araçları, değişimin
yapıldığı tarihte varsayılan veya katlanılan yükümlülükler ve buna ilave iktisapla ilişkilendirilebilecek maliyetleri
içerir. İşletme birleşmesi sözleşmesi gelecekte ortaya çıkacak olaylara bağlı olarak maliyetin düzeltilebileceğini
öngören hükümler içerirse; bu düzeltmenin muhtemel olması ve değerinin tespit edilebilmesi durumunda, edinen
işletme birleşme tarihinde birleşme maliyetine bu düzeltmeleri dahil eder. Alıma ilişkin maliyetler oluştukları
dönemde giderleştirilir. Bağlı ortaklık alımı, iştirak edinimi ve iş ortaklıklarının kurulmasından ortaya çıkan
şerefiye ödenen bedelin Grup ‘un edinilen işletmedeki net tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve koşullu
yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerinin oranı ve edinilen işletmedeki işletmede ki kontrol gücü olmayan pay
tutarını aşan kısmıdır. Değer düşüklüğü testi için şerefiye, nakit üreten birimlere dağıtılır. Dağıtım, şerefiyenin
oluştuğu işletme birleşmesinden fayda sağlaması beklenen nakit üreten birimlere veya nakit üreten birim
gruplarına yapılır. Şerefiye ’nin dağıtıldığı her bir birim veya birim grubu işletme içi yönetsel amaçlarla,
şerefiyenin izlendiği işletmenin en küçük varlık grubudur. Şerefiye faaliyet bölümleri bazında takip edilir.
Şerefiyedeki değer düşüklüğü gözden geçirmeleri yılda bir kez veya olay veya şartlardaki değişikliklerin değer
düşüklüğü ihtimalini işaret ettiği durumlarda daha sık yapılmaktadır. Şerefiyenin defter değeri kullanım değeri ve
satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerinin büyük olanı olan geri kazanılabilir değer ile karşılaştırılır.
Herhangi bir değer düşüklüğü durumunda zarar derhal muhasebeleştirilir ve takip eden dönemde geri çevrilmez.
Grup tarafından kontrol edilen işletmeler arasında gerçekleşen yasal birleşmeler UFRS 3 kapsamında
değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla, bu tür birleşmelerde şerefiye hesaplanmamaktadır. Ayrıca, yasal
birleşmelerde taraflar arasında ortaya çıkan işlemler konsolide finansal tabloların hazırlanması esnasında
düzeltme işlemlerine tabi tutulur.
25
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
İşletme Birleşmeleri ve Şerefiye (Devamı)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar İle Yapılan Kısmi Hisse Alış - Satış İşlemleri
Grup , kontrol gücü olmayan paylar ile gerçekleştirdiği hali hazırda kontrol etmekte olduğu ortaklıklara ait
hisselerin alış ve satış işlemlerini Grup’un özkaynak sahipleri arasındaki işlemler olarak değerlendirmektedir.
Buna bağlı olarak, kontrol gücü olmayan paylardan ilave hisse alış işlemlerinde, elde etme maliyeti ile ortaklığın
satın alınan payı nispetindeki net varlıklarının kayıtlı değeri arasındaki fark özkaynaklar içerisinde
muhasebeleştirilir. Kontrol gücü olmayan paylara hisse satış işlemlerinde, satış bedeli ile ortaklığın satılan payı
nispetindeki net varlıklarının kayıtlı değeri arasındaki fark sonucu oluşan kayıp veya kazançlar da özkaynaklar
içerisinde muhasebeleştirilir.
Kur Değişiminin Etkileri
Grup’ un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan
para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları,
Şirket’in fonksiyonel para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası
(“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.
Her bir işletmenin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para
birimleri ya da ilgili işletmenin fonksiyonel para birimi dışındaki para birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem
tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Finansal durum tablosunda yer alan dövize endeksli
parasal varlık ve yükümlülükler rapor tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak TL’ye çevrilmektedir.
Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş
olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi
maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi
tutulmazlar.
Grup’un yabancı faaliyetlerindeki varlık ve yükümlülükler, konsolide finansal tablolarda rapor tarihinde geçerli
olan kurlar kullanılarak TL cinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri, işlemlerin gerçekleştiği tarihteki
kurların kullanılması gereken dönem içerisindeki döviz kurlarında önemli bir dalgalanma olmadığı takdirde
(önemli dalgalanma olması halinde, işlem tarihindeki kurlar kullanılır), dönem içerisindeki ortalama kurlar
kullanılarak çevrilir. Oluşan kur farkı özkaynak olarak sınıflandırılır ve Grup’un yabancı para çevrim farkları
fonuna transfer edilir. Söz konusu çevrim farklılıkları yabancı faaliyetin elden çıkarıldığı dönemde kar veya zarar
tablosuna kaydedilir.
Yurtdışında faaliyet satın alımından kaynaklanan şerefiye ve gerçeğe uygun değer düzeltmeleri, yurtdışındaki
faaliyetin varlık ve yükümlüğü olarak ele alınır ve dönem sonu kuru kullanılarak çevrilir.
26
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Pay Başına Kazanç
Konsolide kar veya zarar tablosunda belirtilen pay başına kazanç, ana ortaklık payına düşen konsolide net karın
ilgili yıl içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.
Türkiye’deki şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan ve özkaynak enflasyon düzeltmesi farkları
hesabından hisseleri oranında hisse dağıtarak (“bedelsiz hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kazanç
hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla pay başına kazanç
hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, çıkarılan bedelsiz hisselerin geriye dönük olarak
dikkate alınması suretiyle elde edilir (Dipnot 36).
Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar
Grup, raporlama tarihinden sonra düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, konsolide finansal
tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Raporlama tarihinden sonra ortaya çıkan
düzeltme gerektirmeyen hususlar, mali tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını etkileyen hususlar olmaları
halinde konsolide finansal tablo dipnotlarında açıklanır.
Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Borçlar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin
muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması durumunda
finansal tablolarda karşılık ayrılır.
Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, rapor tarihi
itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.
Paranın zaman değeri etkisinin önemli olduğu durumlarda, karşılık tutarı, yükümlülüğün yerine getirilmesi için
gerekli olması beklenen giderlerin bugünkü değeri olarak belirlenir. Karşılıkların bugünkü değerlerine
indirgenmesinde kullanılacak iskonto oranının belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluşan faiz oranı ile söz konusu
yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır. Söz konusu iskonto oranı vergi öncesi olarak belirlenir ve gelecekteki
nakit akımlarının tahmini ile ilgili riski içermez.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca
karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin
olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir (Dipnot 22).
27
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması
Grup’un, yönetim tarafından performanslarını değerlendirme ve kaynak dağılımına karar vermek için kullandığı
bilgileri içeren, üç adet faaliyet bölümü bulunmaktadır. Bu bölümler risk ve getiri açısından farklı ekonomik
durumlardan ve farklı coğrafi konumlardan etkilendikleri için ayrı ayrı yönetilmektedir. Grup’un faaliyetlere
ilişkin karar almaya yetkili merci, Şirket Yönetimi’dir ve bölümlerin performansını değerlendirirken brüt
karlılığı en uygun yöntem olarak belirlemiştir (Dipnot 5).
Bölümlere göre raporlama, Grup’un faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili merciine yapılan raporlamayla
yeknesaklığı sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. Grup’un faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili mercii,
bölümlere tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınmasından ve bölümlerin performansının
değerlendirilmesinden sorumludur. “Diğer” altında birleştirilen sektörler raporlanabilir bölüm olmak için yeterli
sayısal alt sınırları karşılayamamaları nedeniyle bölümlere göre raporlamanın sunumu için birleştirilmiştir.
Bir faaliyet bölümünün, raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için, işletme dışı müşterilere yapılan satışlar
ve bölümler arası satışlar veya transferler de dahil olmak üzere, hasılatının, işletme içi ve dışı tüm faaliyet
bölümlerinin toplam hasılatının %10’unu veya daha fazlasını oluşturması, raporlanan kâr veya zararının %10’u
veya daha fazlası olması veya varlıklarının, tüm faaliyet bölümlerinin toplam varlıklarının %10’u veya daha
fazlası olması gerekmektedir.
Yönetimin bölüme ilişkin bilgilerin finansal tablo kullanıcıları için faydalı olacağına inanması durumunda,
yukarıdaki sayısal alt sınırlardan herhangi birini karşılamayan faaliyet bölümleri de raporlanabilir bölümler
olarak değerlendirilebilir ve bunlara ilişkin bilgiler ayrı olarak açıklanabilir.
Devlet Teşvik ve Yardımları
Devlet bağışları, bağışların alınacağına ve Grup’un uymakla yükümlü olduğu şartları karşıladığına dair makul bir
güvence olduğunda gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda alınırlar (Dipnot 21).
Maliyetlere ilişkin devlet bağışları, karşılayacakları maliyetlerle eşleştikleri ilgili dönemler boyunca tutarlı bir
şekilde gelir olarak muhasebeleştirilir.
Maddi duran varlıklara ilişkin devlet bağışları, ertelenmiş devlet bağışları olarak cari olmayan borçlar altında
sınıflandırılır ve faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman uygulanarak kar veya zarar tablosuna gelir
kaydedilir.
Dönem Vergi Gideri ve Ertelenen Vergi
Vergi gideri, cari dönem vergi giderini ve ertelenmiş vergi giderini kapsar. Vergi, doğrudan özkaynaklar altında
muhasebeleştirilen bir işlemle ilgili olmaması koşuluyla, kar veya zarar tablosuna dâhil edilir (Dipnot 35). Aksi
takdirde vergi de ilgili işlemle birlikte özkaynaklar altında muhasebeleştirilir.
Dönem vergi gideri, rapor tarihi itibarıyla Grup’un bağlı ortaklıklarının ve özkaynak yöntemiyle değerlenen
yatırımlarının faaliyet gösterdiği ülkelerde yürürlükte olan vergi kanunları dikkate alınarak hesaplanır.
Ertelenmiş vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin konsolide finansal tablolarda yer
alan değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Bununla birlikte, işletme
birleşmeleri dışında, hem ticari hem de mali karı veya zararı etkilemeyen varlık ve yükümlülüklerin ilk defa mali
tablolara alınması durumunda ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü mali tablolara alınmaz. Ertelenmiş
vergi varlık ve yükümlülükleri, yürürlükte olan veya rapor tarihi itibarıyla yürürlüğe giren vergi oranları ve vergi
mevzuatı dikkate alınarak, vergi varlığının gerçekleşeceği veya yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde
uygulanması beklenen vergi oranları üzerinden hesaplanır.
28
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Dönem Vergi Gideri ve Ertelenen Vergi (Devamı)
Başlıca geçici farklar, maddi duran varlıkların kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki farktan, hâlihazırda
vergiden indirilemeyen/vergiye tabi gider karşılıklarından ve kullanılmayan vergi indirim ve istisnalarından
doğmaktadır.
Ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici
farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır.
Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden
mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması durumunda ertelenen vergi
varlıkları ve yükümlülükleri karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir.
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Kıdem tazminatı karşılığı, Grup’un Türk İş Kanunu ve bağlı ortaklıkların faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli
olan kanunlar uyarınca personelin emekliye ayrılmasından doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini
toplam karşılığının bugünkü değerini ifade eder. Türkiye’de geçerli olan çalışma hayatını düzenleyen yasalar ve
Türk İş Kanunu uyarınca, Grup, en az bir yıllık hizmetini tamamlayan kendi isteği ile işten ayrılması veya
uygunsuz davranışlar sonucu iş akdinin feshedilmesi dışında kalan sebepler yüzünden işten çıkarılan, vefat eden
veya emekliye ayrılan her personeline toplu olarak kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Tanımlanmış sosyal
yardım yükümlülüğünün bugünkü değeri ile ilgili ayrılan karşılık öngörülen yükümlülük yöntemi kullanılarak
hesaplanır. Tüm aktüeryal karlar ve zararlar konsolide kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir (Dipnot 24).
Nakit Akış Tablosu
Grup, net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akışlarının tutar ve zamanlamasında değişen
şartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, diğer finansal
tabloların ayrılmaz bir parçası olarak nakit akım tablosu düzenlemektedir. Döneme ilişkin nakit akımları işletme,
yatırım ve finansman faaliyetleri olarak sınıflandırılmaktadır.
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları Grup’un faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını
gösterir.
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal
yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu
kaynakların geri ödemelerini gösterir.
Temettüler
Grup, temettü gelirlerini ilgili temettü alma hakkı oluştuğu tarihte, konsolide finansal tablolara yansıtmaktadır.
Temettü borçları kar dağıtımının bir unsuru olarak beyan edildiği dönemde yükümlülük olarak konsolide finansal
tablolara yansıtılır.
29
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.7
Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Konsolide finansal tabloların hazırlanması, rapor tarihi itibarıyla raporlanan varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını,
şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin
tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Muhasebe değerlendirme,
tahmin ve varsayımları, geçmiş tecrübe, diğer faktörler ile o günün koşullarıyla gelecekteki olaylar hakkında
makul beklentiler dikkate alınarak sürekli olarak değerlendirilir. Bu tahmin ve varsayımlar, yönetimlerin mevcut
olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar, varsayımlardan farklılık
gösterebilir. Gelecek finansal raporlama döneminde, varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerinde önemli
düzeltmelere neden olabilecek tahmin ve varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Grup vergiye esas finansal tabloları ile SPK raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloları
arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü
muhasebeleştirmektedir. Grup şirketlerinin gelecekte oluşacak karlardan indirilebilecek kullanılmamış mali
zararlar ve diğer indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları bulunmaktadır. Ertelenmiş vergi
varlıklarının kısmen ya da tamamen geri kazanılabilir tutarı mevcut koşullar altında tahmin edilmiştir.
Değerlendirme sırasında, gelecekteki kar projeksiyonları, cari dönemlerde oluşan zararlar, kullanılmamış
zararların ve diğer vergi varlıklarının son kullanılabileceği tarihler ve gerektiğinde kullanılabilecek vergi
planlama stratejileri göz önünde bulundurulmuştur.
Yapılan değerlendirme neticesinde, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla vergi indirimlerinden kaynaklanan geçici
farklar üzerinden öngörülebilir ve vergi kanunları çerçevesinde vergi indirim hakkının devam edebileceği süre
içerisinde yararlanılabileceği sonucuna varılan 85.616.571 TL (31 Aralık 2013: 78.612.608 TL) tutarındaki
vergiden mahsup edilecek geçmiş yıl mali zararları ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi
çerçevesinde, indirimli kurumlar vergisinden kaynaklanan geçici farklar üzerinden öngörülebilir ve vergi
kanunları çerçevesinde indirimli kurumlar vergisi hakkının devam edebileceği süre içerisinde yararlanılabileceği
sonucuna varılan 63.509.652 TL (31 Aralık 2013: 65.333.865 TL) indirimli kurumlar vergisi için ertelenmiş
vergi varlığı muhasebeleştirilmiştir (Dipnot 35).
Gerçeğe Uygun Değer
Paşabahçe Cam Sanayi A.Ş., (“Paşabahçe”), Grup’un toplam %4,4’üne sahip olduğu, borsada işlem görmeyen
satılmaya hazır finansal varlıklarındandır. Grup’un sahip olduğu Paşabahçe hisselerinin gerçeğe uygun değerleri
güvenilir bir şekilde belirlenemediği için bu hisseler, maliyet bedelleri üzerinden, varsa, değer kaybı ile ilgili
karşılık düşüldükten sonra konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır. Grup, Paşabahçe hisselerinin değer
düşüklüğüne uğrayıp uğramadığını karşılaştırılabilir çarpanlar ve diğer karşılaştırılabilir değerleme metotları
kullanarak değerlendirmektedir. Karşılaştırılabilir çarpan analizlerinde FAVÖK ve benzeri ölçütlerden
yararlanılmaktadır. Grup, yaptığı değerlendirmeler sonucunda Paşabahçe hisselerine ilişkin herhangi bir değer
düşüklüğü tespit etmemiştir.
30
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.
İŞLETME BİRLEŞMELERİ
1 Ocak - 30 Haziran 2014 döneminde UFRS-3 “İşletme Birleşmeleri” standardı kapsamında işletme birleşmesi
olmamıştır. (2013:Bulunmamaktadır.)
4.
DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR
Grup‘un, bağlı ortaklıkları, iş ortaklıkları ve iştiraklerinin unvanı, faaliyet konusu, kayıtlı olduğu ülke ve sahiplik
oranına ilişkin bilgiler Dipnot 1’de açıklanmıştır.
Bağlı ortaklıklardaki kontrol gücü olmayan payların özet finansal bilgileri coğrafi bölümlere göre
gruplandırılarak Dipnot 5’de açıklanmıştır.
30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tabloları
Türkiye
Rusya
Ukrayna
Gürcistan
Diğer
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
270.766.266
643.120.972
463.009.953
778.881.843
53.330.714
548.785.522
Toplam varlıklar
913.887.238
1.241.891.796
602.116.236
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
321.153.403
31.690.506
703.661.992
606.580.604
41.590.122
86.757.000
Toplam borçlar
352.843.909
1.310.242.596
128.347.122
Kontrol gücü olmayan paylar
Şirkete ait net varlıklar
Ödenen temettüler
84.586.510
(67.237.974)
199.889.340
476.456.819
(1.112.826)
273.879.774
77.000.000
-
-
1 Ocak - 30 Haziran 2014 Dönemi Kar/Zarar Bilgileri
Hasılat
Net dönem karı/(zararı)
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı kar/(zarar)
31
331.036.859
27.798.087
-
341.733.634
(65.177.960)
22.851.575
(2.473.886)
(7.164.641)
27.798.087
(42.326.385)
(9.638.527)
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
4.
Diğer İşletmelerdeki Paylar (Devamı)
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tabloları
Türkiye
Rusya
Ukrayna
Gürcistan
Diğer
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
282.989.226
648.472.751
458.187.534
819.235.980
44.500.445
557.249.710
Toplam varlıklar
931.461.977
1.277.423.514
601.750.155
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
288.609.745
32.606.990
581.321.223
722.126.706
83.471.577
34.870.938
Toplam borçlar
321.216.735
1.303.447.929
118.342.515
Kontrol gücü olmayan paylar
Şirkete ait net varlıklar
Ödenen temettüler
92.011.557
(45.583.023)
204.094.584
518.233.685
19.558.608
279.313.056
67.150.000
22.349.100
9.217.582
264.981.910
74.673.678
-
314.527.596
(56.139.896)
(12.851.640)
(2.131.063)
(414.262)
74.673.678
(68.991.536)
(2.545.325)
1 Ocak – 30 Haziran 2013 Dönemi Kar/Zarar Bilgileri
Hasılat
Net dönem karı/(zararı)
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı kar/(zarar)
32
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
5.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Coğrafi bölgelere göre raporlama
Türkiye
Rusya, Ukrayna
ve Gürcistan
Diğer
Net Grup dışı hasılat
Gruplar arası hasılat
504.353.678
359.653.318
290.143.181
51.590.454
-
(411.243.772)
794.496.859
-
Net hasılat toplamı (*)
864.006.996
341.733.635
-
(411.243.772)
794.496.859
(747.000.195)
(306.131.105)
-
402.187.490
(650.943.810)
117.006.801
35.602.530
(102.213.721)
38.868.272
(13.674.917)
(51.081.387)
7.617.158
(1.997.471)
1 Ocak – 30 Haziran 2014
Satışların maliyeti
Ticari faaliyetlerden brüt kar / (zarar)
Faaliyet giderleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
kar/zararlarındaki paylar
4.615.657
316.363
Faaliyet karı/(zararı)
44.602.092
(9.542.807)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
81.279.698
-
(367.185)
Finansman geliri gideri öncesi faaliyet karı/(zararı)
125.881.790
(9.909.992)
Finansman gelirleri
Finansman giderleri
25.205.285
(24.919.729)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi dönem karı
126.167.346
Dönem vergi geliri/(gideri)
(8.998.785)
(955.665)
-
Konsolide
(9.056.282)
143.553.049
28.562.848
(19.400.804)
(5.970.779)
(125.687.925)
27.084.626
(21.643.167)
-
4.932.020
(5.865.017)
28.238.603
(69.953.352)
10.827
11.326.346
(356.358)
(955.665)
(75.807.542)
39.208.591
36.593.921
(100.069.664)
704.655
(2.222.876)
(21.430.396)
24.946.987
41.073.465
(102.265.282)
(73.385.735)
(2.473.886)
(72.290.951)
(21.983.226)
8.524.138
Dönem karı/(zararı)
117.168.561
(64.861.597)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
Amortisman, itfa ve tükenme payları
Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (favök)
62.763.519
55.974.513
181.856.303
72.696.612
59.497.631
49.587.639
2.491.174.646
28.188.167
779.808.974
1.241.891.796
18.406.027
1.310.242.596
(955.665)
Konsolidasyon
düzeltmeleri
-
-
-
(474.647)
(2.473.886)
(72.290.951)
(22.457.873)
612
(955.053)
(75.807.542)
135.460.131
115.472.756
154.681.347
(1.241.769.884)
(541.467.763)
3.093.412.793
46.594.194
1.676.930.929
Finansal durum tablosu bilgileri (30 Haziran 2014)
Toplam varlıklar
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen finansal yatırımlar
Toplam yükümlülükler
(*)
Net satışların coğrafi bölgelere göre dağılımı, satışları gerçekleştiren şirketlerin bulunduğu ülkelere göre verilmiştir.
33
602.116.235
128.347.122
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
5.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı)
Coğrafi bölgelere göre raporlama (Devamı)
Türkiye
Rusya, Ukrayna
ve Gürcistan
Diğer
Net Grup dışı hasılat
Gruplar arası hasılat
459.570.847
301.669.291
290.331.278
24.196.318
-
(325.865.609)
749.902.125
-
Net hasılat toplamı (*)
761.240.138
314.527.596
-
(325.865.609)
749.902.125
(650.269.125)
(281.886.794)
-
311.531.587
(620.624.332)
-
(14.334.022)
129.277.793
17.469.932
2.844.969
(1.751.542)
(113.782.645)
13.175.390
(6.587.485)
1 Ocak - 30 Haziran 2013
Satışların maliyeti
Ticari faaliyetlerden brüt kar / (zarar)
110.971.013
32.640.802
Faaliyet giderleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
kar/zararlarındaki paylar
(85.027.519)
8.223.903
(1.820.747)
(46.027.442)
2.106.518
(3.015.196)
3.854.854
288.325
Faaliyet karı/(zararı)
36.201.504
(14.006.993)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
75.960.168
(4.580.712)
5.294.319
(4.759.789)
(197.616)
(197.616)
-
Konsolidasyon
düzeltmeleri
Konsolide
-
4.143.179
4.229.337
26.226.232
(68.874.261)
4.568.530
12.380.226
(4.771.971)
Finansman geliri gideri öncesi faaliyet karı/(zararı)
107.580.960
(13.472.463)
(197.616)
(60.076.394)
33.834.487
Finansman gelirleri
Finansman giderleri
38.155.941
(33.390.678)
20.823.040
(74.950.921)
809.889
(2.764.613)
(6.833.322)
6.895.689
52.955.548
(104.210.523)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi dönem karı/(zararı)
112.346.223
(67.600.344)
(2.152.340)
(60.014.027)
(17.420.488)
36.967.436
11.748.770
Dönem karı/(zararı)
149.313.659
(55.851.574)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
Amortisman, itfa ve tükenme payları
Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (favök)
Finansal durum tablosu bilgileri (30 Haziran 2013)
186.530.173
43.821.893
151.402.853
24.395.921
55.399.736
41.927.273
Toplam varlıklar
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen finansal yatırımlar
Toplam yükümlülükler
2.240.752.014
26.551.632
912.374.073
1.133.932.078
16.887.514
1.056.244.516
Dönem vergi geliri/(gideri)
(*)
Net satışların coğrafi bölgelere göre dağılımı, satışları gerçekleştiren şirketlerin bulunduğu ülkelere göre verilmiştir.
34
-
-
48.716.206
(2.152.340)
(60.014.027)
31.295.718
648
(196.968)
(60.076.394)
210.926.094
99.222.277
133.056.764
(1.059.633.246)
(507.375.458)
2.898.138.018
43.439.146
1.611.564.286
583.087.172
150.321.155
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
6.
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
13.457
317.194.451
20.653.536
296.540.915
14.679
602.839.900
20.298.277
582.541.623
317.207.908
602.854.579
Kasa
Bankadaki nakit
- Vadesiz mevduatlar
- Vadesi üç aydan kısa vadeli mevduatlar
Vadeli mevduatlar
Para birimi
Euro
ABD Doları
TL
Diğer dövizlerin TL karşılığı
Faiz oranı
(%)
Vade
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
%2,20
%2.30-%2.25
2014
2014
23.771.993
272.768.922
-
23.758.696
272.049.730
285.631.934
1.101.263
296.540.915
582.541.623
30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibarıyla konsolide nakit akış tablolarında yer alan nakit ve nakit
benzeri değerler aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
Hazır değerler
Eksi: Faiz tahakkukları
7.
317.207.908
(740.472)
301.597.706
(418.796)
316.467.436
301.178.910
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
20.949.012
339.186.982
20.949.012
192.604.934
360.135.994
213.553.946
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
FİNANSAL YATIRIMLAR
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Aktif bir piyasası olmayan finansal yatırımlar
Borsa fiyatı ile değerlenen finansal yatırımlar
Satılmaya hazır finansal varlıkların dönem içi hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak
Birleşme etkisi
Bedelsiz sermaye artışı
Gerçeğe uygun değer değişimi
213.553.946
146.582.048
360.135.994
35
204.640.622
(477)
477
19.568.066
224.208.688
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
7.
FİNANSAL YATIRIMLAR (Devamı)
Borsa fiyatı ile değerlenen
finansal yatırımlar
Hisse
oranı
(%)
30 Haziran
2014
Hisse
oranı
(%)
31 Aralık
2013
14,2
339.186.982
14,2
192.604.934
Hisse
oranı
(%)
30 Haziran
2014
Hisse
oranı
(%)
31 Aralık
2013
4,7
20.949.012
4,7
20.949.012
Soda Sanayii A.Ş. (*)
Aktif bir piyasası olmayan
finansal yatırımlar
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
20.949.012
20.949.012
(*)
Soda Sanayi hisse senetleri Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmektedir ve finansal tablolarda rayiç
bedelleri ile gösterilmiştir. Grup cari dönemde borsa rayici ile değerlenen finansal yatırımından
146.582.048 TL (31 Aralık 2013: 8.913.325 TL) tutarında artışı doğrudan özkaynaklar içerisinde kayda
almıştır.
8.
FİNANSAL BORÇLANMALAR
Kısa vadeli finansal borçlanmalar
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Kısa vadeli Krediler
167.537.636
134.965.563
- Kısa vadeli krediler
- Finansal kiralama işlerinden borçlar
- Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)
167.282.870
277.280
(22.514)
134.682.495
332.568
(49.500)
Toplam kısa vadeli finansal borçlanmalar
167.537.636
134.965.563
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli anapara taksitleri ve faizleri
Şişecam Holding aracılığı ile çıkarılmış tahvillerin anapara
borç ve taksitleri (*)
Şişecam Holding aracılığı ile çıkarılmış tahvillerin ihraç farkı
248.177.132
234.038.533
Toplam uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları
248.512.154
235.078.953
Toplam kısa vadeli finansal borçlanmalar
416.049.790
370.044.516
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
36
611.288
(276.266)
1.312.693
(272.273)
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
8.
FİNANSAL BORÇLANMALAR (Devamı)
Uzun vadeli finansal borçlanmalar
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Uzun vadeli kredilerin uzun vadeli kısmı
Şişecam Holding aracılığı ile çıkarılmış tahviller (*)
Şişecam Holding aracılığı ile çıkarılmış tahvillerin ihraç farkları
Finansal kiralama işlerinden borçlar
Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)
715.827.128
212.340.000
(1.348.937)
130
(130)
782.149.318
213.430.000
(1.464.847)
111.126
(4.464)
Toplam uzun vadeli finansal borçlar
926.818.191
994.221.133
1.342.867.981
1.364.265.649
Toplam finansal borçlanmalar
(*)
T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 9 Mayıs 2013 tarihinde nominal tutarı 500 milyon ABD Doları ve itfa
tarihi Mayıs 2020 olan 7 yıl vadeli, sabit faizli tahvil ihraç etmiştir. Söz konusu tahviller için faiz oranı %
4,25 olarak belirlenmiştir. Anapara ödemesi ise vade tarihinde yapılacaktır. Bu tahvillerin ihracı
sonrasında sağlanan 100.000.000 ABD Doları tutarındaki fon aynı şartlarla Grup'a aktarılmış ve Grup'a
sağlanan fon tutarı kadar anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti verilmiştir.
Grup’un, rapor tarihi itibarıyla, kredilerinin faiz oranlarındaki değişim riski ve sözleşmedeki yeniden fiyatlama
tarihleri aşağıdaki gibidir:
Kredilerin yeniden fiyatlandırma dönemleri
3 aydan kısa
3 ay - 12 ay arası
1 - 5 yıl arası
5 yıl ve üzeri
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
307.797.104
415.558.336
393.208.712
14.722.978
227.189.716
413.346.808
478.795.180
31.538.642
1.131.287.130
1.150.870.346
277.410 TL tutarındaki finansal kiralama işlerinden borçlar aylık eşit taksitler halinde ödenmektedir
(2013:443.694 TL).
İskontolama işleminin etkisinin önemli olmamasından dolayı kısa vadeli kredilerin kayıtlı değerinin gerçeğe
uygun değerine yakınsadığı öngörülmektedir. Gerçeğe uygun değerler, ortalama etkin yıllık faiz oranları
kullanılarak belirlenmiştir. Uzun vadeli kredilerin genellikle üç ile altı ay arasında yeniden fiyatlandırmaya tabi
olmaları ve uzun vadeli kredilerin önemli bir kısmının yabancı para cinsinden kullanılmış olması nedeniyle,
etkin faiz oranı yöntemi benimsenerek, kayıtlı değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine yakınsadığı
öngörülmüştür.
37
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
8.
FİNANSAL BORÇLANMALAR (Devamı)
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlanmalara ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
Döviz cinsi
ABD Doları
Euro
Rus Rublesi
Ukrayna Grivnası
Türk Lirası ve diğer
(*)
Vade
Faiz aralığı
(%) (*)
Kısa
vadeli
Uzun
vadeli
2014–2020
2014–2022
2014–2017
2014–2021
2014
1,882-2,7794
1,893-4
7,9-12,4
11,25–24,5
-
32.967.926
113.379.467
238.845.482
28.290.564
2.566.351
349.301.618
141.449.645
387.691.430
48.375.498
-
416.049.790
926.818.191
Alt ve üst oranları ifade etmekte olup, ağırlıklı ortalama maliyeti Euro için Euribor + %2,57, ABD Doları
için Libor + %1,55, RUR için Mosprime + %2,23, UAH için %16,40’tür (Ortalama etkin yıllık faiz oranı
Euro için %3,72, ABD Doları için %4,03, RUR için %10,08, UAH için %16,40’tir).
31 Aralık 2013
Döviz cinsi
ABD Doları
Euro
Rus Rublesi
Ukrayna Grivnası
Türk Lirası ve diğer
(*)
Vade
Faiz aralığı
(%) (*)
Kısa
vadeli
Uzun
vadeli
2014-2020
2014-2018
2014-2017
2014-2018
2013
1,93-1,96
2,79-3,98
7,90-10,5
11-26
-
25.940.510
108.185.595
161.475.533
73.001.864
1.441.014
371.122.472
102.226.018
442.691.996
78.180.647
-
370.044.516
994.221.133
Alt ve üst oranları ifade etmekte olup, ağırlıklı ortalama maliyeti Euro için Euribor + %2,57, ABD Doları
için Libor + %2,31, RUR için Mosprime + %2,23, UAH için %20,68, TL için %7,38’dir (Ortalama etkin
yıllık faiz oranı Euro için %3,22, ABD Doları için %2,86, RUR için %9,51, UAH için %20,68 ve TL için
%7,38’dir).
Finansal borçların geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir:
1 yıl içinde ödenecekler
1–2 yıl içinde ödenecekler
2–3 yıl içinde ödenecekler
3–4 yıl içinde ödenecekler
4–5 yıl içinde ödenecekler
5 yıl ve sonrası
38
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
416.049.790
312.642.613
352.299.534
12.170.044
12.170.044
237.535.956
370.044.516
244.575.759
459.180.992
20.172.305
16.323.758
253.968.319
1.342.867.981
1.364.265.649
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
9.
DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Bulunmamaktadır. (2013: Bulunmamaktadır.)
10.
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Ticari Alacaklar
Kısa vadeli ticari alacaklar
30 Haziran 2014
Alıcılar
Alacak senetleri
Alacak senetleri reeskontu (-)
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 37)
Diğer ticari alacaklar
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
31 Aralık 2013
325.267.011
3.281.774
(1.604.101)
4.759.628
9.993
(5.178.622)
235.205.910
6.056.942
(1.383.937)
8.656.105
31.243
(6.402.946)
326.535.683
242.163.317
Grup’un yurtiçi satışlarında ana ürün grupları itibarıyla uyguladığı satış vadeleri aşağıda sunulmuştur:
Yurtdışı satışların bir bölümü peşin, bir bölümü ise ortalama 60 gün vadelidir (2013: 60 gün).
Grup, ürünlerini 1 Kasım 2009 tarihinden itibaren peşin fiyatla satmaktadır. Müşteri talebine göre 121 güne
kadar uygulanan vadeler için aylık %1,25, 121 günü aşan vadeler için aylık %3 vade farkı uygulanmaktadır.
Grup tahsil imkânı kalmayan alacakları için şüpheli alacak karşılığı ayırmıştır. Şüpheli alacak karşılığı geçmiş
tahsil edilememe tecrübesine dayanılarak belirlenmiştir. Grup, alacaklarının tahsil edilip edilemeyeceğine karar
verirken, söz konusu alacakların kredi kalitesinde, ilk oluştuğu tarihten rapor tarihine kadar bir değişiklik olup
olmadığını değerlendirir.
Çok sayıda müşteriyle çalıştığından dolayı Grup’un kredi riski dağılmış durumdadır ve önemli bir kredi riski
yoğunlaşması yoktur. Dolayısıyla, Grup Yönetimi ekli konsolide finansal tablolarda yer alan şüpheli alacak
karşılığından daha fazla bir karşılığa gerek olmadığı kanaatindedir.
Şüpheli ticari alacaklar karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
Dönem başı - 1 Ocak
Dönem gideri
Yabancı para çevrim farkları
Konusu kalmayan karşılıklar
39
30 Haziran 2013
(6.402.946)
998.895
225.429
(5.736.998)
(259.995)
(170.109)
969.057
(5.178.622)
(5.198.045)
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
10.
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)
Grup’un ticari alacakları için almış olduğu teminatlar aşağıdaki gibidir:
Teminat mektupları
Teminat çek ve senetleri
İpotekler
Doğrudan Borçlanma Sistemi (DBS)
Diğer
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
48.356.790
1.200.000
5.529.903
17.418.630
69.389.862
43.475.636
1.494.368
5.515.905
15.448.369
19.002
141.895.185
65.953.280
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla ticari alacakların 61.770.484 TL tutarındaki (31 Aralık 2013: 29.745.199 TL)
kısmının vadesi geçmiş olduğu halde, bu alacaklara ilişkin karşılık ayrılmamıştır. Söz konusu alacaklar yakın
zamanda tahsil edilememe riski yaşanmamış çok sayıda farklı müşteriye aittir. Bahse konu ticari alacakların
yaşlandırması aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Vadesi üzerinden 1–30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1–3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3–12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1–5 yıl geçmiş
38.860.009
10.972.450
2.080.083
9.857.942
20.889.743
5.835.982
1.809.161
1.210.313
Toplam vadesi geçen alacaklar
61.770.484
29.745.199
Teminat ve benzeri garantiler ile güvence altına alınmış kısım
25.194.605
2.449.079
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
131.285.907
59.580.429
63.391
129.384.252
49.819.288
7.462
190.929.727
179.211.002
-
-
Ticari Borçlar
Kısa vadeli ticari borçlar
Satıcılar
İlişkili taraflara ticari borçlar (Dipnot 37)
Diğer ticari borçlar
Uzun vadeli ticari borçlar
40
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
11.
DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
Kısa vadeli diğer alacaklar
30 Haziran 2014
İlişkili taraflardan alacaklar (Dipnot 37)
Diğer çeşitli alacaklar
Vergi dairesinden alacaklar
Personelden alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)
31 Aralık 2013
25.791.941
7.503.597
7.111.977
346.986
229.937
(5.773.552)
25.732.662
8.031.519
1.811.717
1.264.179
172.974
(6.775.044)
35.210.886
30.238.007
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
Şüpheli diğer alacaklar karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
Yabancı para çevrim farkları
Dönem gideri
Tahsilatlar
Uzun vadeli diğer alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
Vergi dairesinden alacaklar
Kısa vadeli diğer borçlar
İlişkili taraflara borçlar (Dipnot 37)
Alınan depozito ve teminatlar
Diğer çeşitli borçlar
41
(6.775.044)
1.001.492
-
(6.141.198)
(201.516)
(941.276)
229.254
(5.773.552)
(7.054.736)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
175.493
14.455.210
144.093
14.455.210
14.630.703
14.599.303
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
22.858.089
1.505.383
2.731.473
198.126.696
1.988.679
1.166.048
27.094.945
201.281.423
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
12.
TÜREV ARAÇLAR
Grup 27 Kasım 2013 tarihinde Rusya’da yerleşik cam ambalaj grubu şirketlerinin pasif yapısının para birimi
cinsinden aktif yapısıyla uyumlu hale getirilmesi ve şirketlerin faiz oranlarında olası yükselişe karşı korunması
amacıyla HSBC Londra’dan temin ettiği ABD Doları para cinsi ve değişken faizli kredileri cross-currency ve
faiz takası işlemleri ile Ruble’ ye dönmüş, faiz oranını da kredilerin vadesi boyunca sabitlemiştir.
Riskten korunma araçları; 3 yıl vadeli 70 milyon ABD Doları olan krediler üzerinden, 3 ayda bir Libor+ %2,55
değişken faiz oranını %9,30 sabit faiz ödemeli faiz swapları ve de anapara ve faizler için ABD Doları alıp, Ruble
ödenen çapraz kur sabit faiz swaplarıdır.
Türev araçların ve vadeli döviz alım satımların dönem içindeki işlemleri aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
1 Ocak
Kar zararda muhasebeleştirilen kur farkı geliri/(giderleri)
Özkaynaklarda muhasebeleştirilen değer farkı
Kar zararda muhasebeleştirilen faiz geliri/(giderleri)
Yabancı para çevrim farkları
(4.154.651)
3.878.003
6.305.955
210.294
198.052
-
6.437.653
-
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Net varlık / (yükümlülük)
13.
30 Haziran 2013
STOKLAR
Mamuller
İlk madde ve malzeme
Ticari mallar
Yarı mamuller
Diğer stoklar
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)
187.434.096
111.259.913
10.560.727
4.474.546
1.834.537
(2.372.417)
185.694.647
104.976.257
4.958.525
2.663.910
2.006.101
(2.432.187)
313.191.402
297.867.253
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
Stok değer düşüklüğü karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
1 Ocak
Dönem içinde kullanılan karşılık
Dönem içinde ayrılan karşılık
Yabancı para çevrim farkları
42
(2.432.187)
1.515
(5.621)
63.876
(3.339.085)
1.157.734
(17.809)
(2.372.417)
(2.199.160)
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
14.
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
Peşin Ödenmiş Giderler
Dönen varlıklar içerisindeki peşin ödenmiş giderler
Stoklar için verilen sipariş avansları
Gelecek aylara ait giderler
Duran varlıklar içerisindeki peşin ödenmiş giderler
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar için verilen avanslar
Gelecek yıllara ait giderler
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
31.700.307
5.830.529
28.570.526
761.845
37.530.836
29.332.371
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
7.479.465
4.542.613
8.997.078
5.484.454
12.022.078
14.481.532
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
6.423.991
5.898.267
6.423.991
5.898.267
Ertelenmiş Gelirler
Kısa vadeli ertelenmiş gelirler
Alınan sipariş avansları
15.
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
Yoktur. (2013: Yoktur
16.
İŞ ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLER
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların finansal durum tablosunda yer alan net varlık tutarları aşağıdaki
gibidir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
Camiş Elektrik
OAO FormMat
OOO Balkum
13.722.331
14.465.837
12.455.625
5.950.401
15.846.988
14.287.692
12.750.449
5.914.543
46.594.194
48.799.672
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dönem içi hareketleri aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
1 Ocak
48.799.672
46.495.538
İştiraklerden gelir ve giderler (net)
İştiraklerden temettü gelirleri
Yabancı para çevrim farkları
4.932.020
(6.562.168)
(575.330)
4.143.179
(7.302.842)
103.271
46.594.194
43.439.146
43
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
16.
İŞ ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLER (Devamı)
İş ortaklıkları ve iştiraklerin özet finansal bilgileri aşağıda sunulmuştur:
OAO Formmat
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
2.164.969
26.028.562
1.209.378
26.953.190
Toplam varlıklar
28.193.531
28.162.568
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
2.384.064
106.568
1.762.210
89.073
Toplam borçlar
2.490.632
1.851.283
25.702.899
26.311.285
48,46
24,72
48,46
24,72
12.455.625
12.750.449
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
2.640.813
2.349.814
207.673
32.030
Diğer kapsamlı kar / (zarar)
(816.059)
141.522
Toplam kapsamlı kar / (zarar)
(608.386)
173.552
100.639
15.522
Net varlıklar (şerefiye dâhil)
Grup pay oranı (%)
-
Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%)
Etkin ortaklık oranı (%)
Net varlıklarda Grup’un payı (şerefiye dâhil)
Hasılat
Sürdürülen faaliyetlerden kar/(zarar)
Sürdürülen faaliyetlerden kar / (zararın) içindeki Grup’un payı
44
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
16.
İŞ ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLER (Devamı)
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
61.179.163
4.507.504
58.999.427
5.663.671
Toplam varlıklar
65.686.667
64.663.098
9.749.195
496.744
9.453.293
451.822
Toplam borçlar
10.245.939
9.905.115
Net varlıklar (şerefiye dâhil)
55.440.728
54.757.983
26,09
26,09
26,09
26,09
14.465.837
14.287.692
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
24.200.381
22.412.446
3.182.745
1.248.783
-
-
3.182.745
1.248.783
830.456
325.838
2.500.000
3.000.000
652.311
782.773
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Grup pay oranı (%)
-
Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%)
Etkin ortaklık oranı (%)
Net varlıklarda Grup’un payı
Hasılat
Sürdürülen faaliyetlerden kar/(zarar)
Diğer kapsamlı kar
Toplam kapsamlı kar
Sürdürülen faaliyetlerden kar / (zararın) içindeki Grup’un payı
Geçmiş yıllar karlarından temettü dağıtımları
Dağıtılan temettüden Grup’un payı
45
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
16.
İŞ ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLER (Devamı)
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
30.025.272
9.555.895
33.591.207
9.557.129
Toplam varlıklar
39.581.166
43.148.336
9.025.285
3.089.928
8.556.245
2.873.526
Toplam borçlar
12.115.213
11.429.771
Net varlıklar (şerefiye dâhil)
27.465.954
31.718.565
49,96
49,96
49,96
49,96
13.722.331
15.846.988
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
34.821.088
33.132.058
7.576.273
7.063.507
-
-
Toplam kapsamlı kar / (zarar)
7.576.273
7.063.507
Sürdürülen faaliyetlerden kar / (zararın) içindeki Grup’un payı
3.785.200
3.529.016
11.828.884
13.050.255
5.909.857
6.520.069
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Grup pay oranı (%)
-
Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%)
Etkin ortaklık oranı (%)
Net varlıklarda Grup’un payı
Hasılat
Sürdürülen faaliyetlerden kar/zarar)
Diğer kapsamlı kar / (zarar)
Geçmiş yıllar karlarından temettü dağıtımları
Dağıtılan temettüden Grup’un payı
46
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
16.
İŞ ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLER (Devamı)
OOO Balkum
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
5.822.370
10.135.238
3.201.786
10.533.746
Toplam varlıklar
15.957.609
13.735.532
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
3.335.443
721.365
1.906.446
-
Toplam borçlar
4.056.808
1.906.446
11.900.801
11.829.086
50,00
25,50
50,00
25,50
5.950.401
5.914.543
Net varlıklar (şerefiye dâhil)
Grup pay oranı (%)
-
Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%)
Etkin ortaklık oranı (%)
Net varlıklarda Grup’un payı
Hasılat
Sürdürülen faaliyetlerden net dönem karı
Diğer kapsamlı kar / (zarar)
Toplam kapsamlı kar / (zarar)
Sürdürülen faaliyetlerden kar / (zararın) içindeki Grup’un payı
17.
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
6.781.558
7.143.621
431.449
545.606
(359.734)
(23.752)
71.715
521.854
215.725
272.803
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
30 Haziran
2014
-
Maliyet
Birikmiş amortisman (-)
30 Haziran
2013
65.297.831
(41.533.029)
Net kayıtlı değer
-
23.764.802
Yeniden değerleme değer artış fonu
-
161.114.410
Gerçeğe uygun değeri
-
184.879.212
Şirket, 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla idari maksatlarla kullanımının sona ermesi sebebiyle İstanbul İli
Zeytinburnu İlçesi Topkapı’da bulunan “Topkapı” gayrimenkullerini yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak
sınıflandırmıştır. Gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri; “Emsal Karşılaştırma Yöntemi” ile belirlenmiş olup
sözkonusu gayrimenkuller 31 Aralık 2013 tarihi itibariyla satılmıştır.
47
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
18.
MADDİ DURAN VARLIKLAR
Arazi ve
arsalar
Yer altı ve yer
üstü düzenleri
Binalar
Tesis, makine
ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer maddi
varlıklar
Yapılmakta
olan yatırımlar
Toplam
23.712.300
43.145.148
710.177.563
1.816.991.869
9.584.569
40.383.792
271.248.273
47.447.119
2.962.690.633
(1.043.640)
(244.347)
1.090.439
-
(24.923.218)
12.293.508
(975.858)
2.081.833
-
(6.915.637)
9.428.303
(16.556.544)
33.530.644
-
(3.028.175)
72.125.359
(76.669.185)
-
23.682.987
42.947.600
698.653.828
1.846.860.034
10.146.748
40.721.834
290.735.039
39.875.118
2.993.623.188
1 Ocak 2014
-
35.849.388
189.945.215
1.064.456.549
7.884.202
29.114.787
176.810.545
-
1.504.060.686
Yabancı para çevrim farkları
Dönem gideri
Çıkışlar
Sınıflama
-
(4.098.909)
32.091.618
(12.869.319)
-
-
30 Haziran 2014 kapanış bakiyesi
-
35.090.896
195.625.642
1.109.931.696
8.691.906
30.385.091
191.933.935
-
1.571.659.166
30 Haziran 2014 itibarıyla net defter değeri
23.682.987
7.856.704
503.028.186
736.928.338
1.454.842
10.336.743
98.801.104
39.875.118
1.421.964.022
31 Aralık 2013 itibarıyla net defter değeri
23.712.300
7.295.760
520.232.348
752.535.320
1.700.367
11.269.005
94.437.728
47.447.119
1.458.629.947
Maliyet değer
1 Ocak 2014
Yabancı para çevrim farkları
Alımlar (*)
Çıkışlar
Yapılmakta olan yatırımlardan transferler
Sınıflama
30 Haziran 2014 kapanış bakiyesi
(98.934)
69.621
-
(55.535.414)
40.848.362
(10.280.970)
39.148.058
15.688.129
(371.150)
364.305
(256.092)
57.487
767.629
(541.072)
358.651
(337.118)
691.103
166.478
(92.457.240)
135.418.488
(28.650.929)
16.622.236
Birikmiş amortismanlar ve değer düşüklüğü
(*)
(937.168)
423.023
(244.347)
-
(7.047.994)
13.192.280
(463.859)
-
(29.299.450)
67.265.502
(8.179.034)
15.688.129
Alımların içerisinde 340.056 TL finansman gideri aktifleştirilmiştir.
Banka kredileri nedeniyle arazi ve binalar üzerinde ipotek bulunmamaktadır (2013: Yoktur).
48
(253.094)
485.707
(192.538)
767.629
(349.180)
1.694.010
(241.004)
166.478
(41.985.795)
115.152.140
(22.190.101)
16.622.236
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
18.
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)
Arazi ve
arsalar
Maliyet değer
1 Ocak 2013
23.477.832
Yabancı para çevrim farkları
19.616
Alımlar
1.839
Çıkışlar
Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler
(3.079.930)
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklara transfer
Sınıflama
Yapılmakta olan yatırımlardan transferler
-
Yer altı ve yer
üstü düzenleri
Binalar
Tesis, makine
ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer maddi
varlıklar
Yapılmakta
olan yatırımlar
Toplam
60.030.309
180.828
(21.353.007)
-
613.459.656
5.141.382
1.101.640
(40.864.894)
46.952.740
1.597.335.789
13.152.228
632.134
(4.857.477)
(158.168.901)
(18.101)
210.760.162
11.448.072
97.793
24.005
(397.182)
(1.679.290)
216.391
39.500.972
151.383
62.053
(140.851)
(7.984.537)
15.620
4.698.341
216.917.556
1.142.279
8.624.493
(19.203.577)
2.481
38.022.633
20.419.357
38.858.130
625.790.524
1.658.835.834
9.709.789
36.302.981
245.505.865
46.012.116
2.681.434.596
1 Ocak 2013
-
47.288.999
172.722.330
999.504.860
9.323.944
31.241.452
139.991.303
-
1.400.072.888
Yabancı para çevrim farkları
Dönem gideri (*)
Çıkışlar
Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklara transfer
-
162.482
461.664
(15.971.260)
-
1.631.016
11.992.139
(25.561.769)
-
7.040.103
60.328.092
(4.858.848)
(139.947.551)
67.537
491.484
(397.181)
(1.645.073)
103.769
1.605.802
(111.285)
(7.634.101)
635.962
24.014.083
(14.072.583)
-
-
30 Haziran 2013 kapanış bakiyesi
-
31.941.885
160.783.716
922.066.656
7.840.711
25.205.637
150.568.765
-
1.298.407.370
30 Haziran 2013 itibarıyla net defter değeri
20.419.357
6.916.245
465.006.808
736.769.178
1.869.078
11.097.344
94.937.100
46.012.116
1.383.027.226
31 Aralık 2012 itibarıyla net defter değeri
23.477.832
12.741.310
440.737.325
597.828.230
2.124.128
8.262.218
76.926.222
155.674.323
1.317.771.588
30 Haziran 2013 kapanış bakiyesi
155.674.323 2.717.844.509
687.872
20.573.381
199.089.631
209.535.795
(8.789.443)
(33.388.530)
(65.297.831)
(167.832.728)
(300.650.267)
-
Birikmiş amortismanlar ve değer düşüklüğü
(*)
Dönem amortisman giderinin dağılımı Dipnot 28 ve Dipnot 30’da verilmiştir. Dönem alımları içerisinde finansal kiralama borcu bulunmamaktadır. (31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 770.079 TL).
Banka kredileri nedeniyle arazi ve binalar üzerinde ipotek bulunmamaktadır (2011: Yoktur)
49
9.640.869
98.893.264
(19.439.897)
(41.533.029)
(149.226.725)
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
19.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Maliyet değeri
1 Ocak 2014
6.204.957
Yabancı para çevrim farkı
Alımlar
Çıkışlar
(509.137)
41.643
(56.305)
30 Haziran 2014 kapanış bakiyesi
5.681.158
Birikmiş itfa ve tükenme payları
1 Ocak 2014
4.930.012
Yabancı para çevrim farkı
Dönem gideri (*)
Çıkışlar
(204.057)
320.616
(56.305)
30 Haziran 2014 kapanış bakiyesi
4.990.266
30 Haziran 2014 itibarıyla net defter değeri
690.892
31 Aralık 2013 itibarıyla net defter değeri
1.274.947
Maliyet değeri
1 Ocak 2013
4.419.506
Yabancı para çevrim farkı
Alımlar
93.821
1.390.299
30 Haziran 2013 kapanış bakiyesi
5.903.626
Birikmiş itfa ve tükenme payları
1 Ocak 2013
4.068.897
Yabancı para çevrim farkı
Dönem gideri (*)
33.467
329.013
30 Haziran 2013 kapanış bakiyesi
4.431.377
30 Haziran 2013 itibarıyla net defter değeri
1.472.249
31 Aralık 2012 itibarıyla net defter değeri
(*)
350.610
Dönem itfa ve tükenme payları giderlerinin dağılımı Dipnot 28 ve Dipnot 30’da verilmiştir.
50
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
20.
ŞEREFİYE
30 Haziran 2014
1 Ocak
Yabancı para çevrim farkları
21.
30 Haziran 2013
3.530.124
(104.508)
3.131.678
36.404
3.425.616
3.168.082
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
23.574.992
4.463.382
1.451.626
4.427.566
28.038.374
5.879.192
DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Yoktur.
22.
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa vadeli karşılıklar
Maliyet giderleri karşılığı
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (Not 24)
Grup, dönem içerisinde olağan faaliyetleri dâhilinde birden çok davaya davalı ve davacı olarak taraf olmuştur.
Bu kapsamda Grup Yönetimi, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, bağımsız hukuk ve vergi danışmanlarından
alınan görüşler doğrultusunda 28.881.739 TL tutarındaki davalara ilişkin bir zarara uğrama olasılığının düşük
olarak değerlendirmektedir. (31 Aralık 2013:34.916.146 TL)
51
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
22.
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Şirket’in teminat/rehin/ipotek (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin
tabloları aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
Şirket Tarafından Verilen TRİ’ler
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş
Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dâhil
Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş
Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
C. Olağan Ticari Faaliyetlerin Yürütülmesi
Amacıyla Diğer 3.Kişilerin Borcunu
Temin Amacıyla Vermiş Olduğu
TRİ’lerin Toplam Tutarı
D. Diğer Verilen TRİ’lerin Toplam Tutarı
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu
TRİ’lerin Toplam Tutarı (*)
ii. B ve C Maddeleri Kapsamına
Girmeyen Diğer Grup Şirketleri
Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin
Toplam Tutarı
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen
3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu
TRİ’lerin Toplam Tutarı
Toplam
TL karşılıkları
ABD Doları
Euro
Rus Rublesi
Türk Lirası
1.959.524
-
-
-
1.959.524
749.996.285
10.303.772
56.414.182 9.002.120.500
-
Yoktur
252.102.662
Yoktur
100.000.000
Yoktur
13.749.667
Yoktur
-
Yoktur
-
212.340.000
100.000.000
-
-
-
39.762.662
-
13.749.667
-
-
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
1.004.058.471
110.303.772
70.163.849 9.002.120.500
1.959.524
Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’ lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla
%17,80’dur.
31 Aralık 2013
Şirket Tarafından Verilen TRİ’ler
Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş
Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dâhil
Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş
Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
C. Olağan Ticari Faaliyetlerin Yürütülmesi
Amacıyla Diğer 3.Kişilerin Borcunu
Temin Amacıyla Vermiş Olduğu
TRİ’lerin Toplam Tutarı
D. Diğer Verilen TRİ’lerin Toplam Tutarı
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu
TRİ’lerin Toplam Tutarı (*)
ii. B ve C Maddeleri Kapsamına
Girmeyen Diğer Grup Şirketleri
Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin
Toplam Tutarı
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen
3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu
TRİ’lerin Toplam Tutarı
A.
Toplam
TL karşılıkları
ABD Doları
Euro
Rus Rublesi
Türk Lirası
1.301.789
-
-
768.595.373
16.160.204
Yoktur
281.948.335
Yoktur
100.000.000
Yoktur
23.333.334
Yoktur
-
Yoktur
-
213.430.000
100.000.000
-
-
-
68.518.335
-
23.333.334
-
-
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
1.051.845.497
116.160.204
70.898.841 9.176.112.052
1.301.789
1.301.789
47.565.507 9.176.112.052
-
Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’ lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla
%21,33’dur.
23.
TAAHHÜTLER
Şirket ile Shell Enerji A.Ş., Boru Hatları ve Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ve Eskişehir Organize Sanayii Bölge
Müdürlüğü arasında yapılan sözleşmeler gereği 1 Temmuz 2014 - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında 83.641.294
124.183.470 sm3 doğalgaz alım taahhüdü bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 168.230.000 sm3).
52
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
24.
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar kapsamında borçlar
Personele borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar
Yıllık izin karşılığı
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
3.870.047
3.335.146
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
4.463.382
4.427.566
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar
Kıdem tazminatı karşılıkları
Yürürlükteki İş Yasası hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi
sona erenlere hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen
yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999
tarih, 4447 sayılı Yasalar ile Değişik 60’ıncı Maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma
hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet
şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan
çıkarılmıştır.
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı her hizmet yılı için bir aylık maaş üzerinden 3.438,22
TL (31 Aralık 2013: 3.254,44 TL) tavanına tabidir. Grup’un kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında
1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan 3.438,22 TL tavan tutarı dikkate alınmıştır (31 Aralık 2013: 1 Ocak
2014 tarihinden itibaren geçerli olan 3.438,22 TL). Kıdem tazminatı yükümlülüğü zorunluluk olmadığından
dolayı herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı yükümlülüğü şirketin çalışanlarının emekli
olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. TMS 19
“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”, işletmenin yükümlülüklerini tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal
değerleme yöntemleri kullanılarak hesaplanmasını öngörür. Toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında
kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir. Aktüeryal kayıp / (kazanç) kapsamlı gelir tablosunda
“Değer Artış Fonları” içerisinde muhasebeleştirilmiştir.
Esas varsayım her hizmet yılı için azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır. Dolayısıyla
uygulanan iskonto oranı gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel faiz oranını ifade
eder. Sonuçta 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla ekli konsolide finansal tablolarda
yükümlülükler çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğün bugünkü değeri tahmin
edilerek hesaplanır. Rapor tarihindeki karşılıklar yıllık %5,00 enflasyon (31 Aralık 2013: %5,00) ve %8,37
iskonto oranı (31 Aralık 2013: %8,37) varsayımlarına göre yaklaşık %3,21 olarak elde edilen reel iskonto oranı
(31 Aralık 2013: %3,21) kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır. İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde
ödenmeyip Grup’ a kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da dikkate alınmıştır.
53
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
24.
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı)
Kıdem tazminatı karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
1 Ocak
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Dönem içinde yapılan ödemeler
25.
43.139.690
1.757.972
686.600
(1.880.534)
49.418.493
2.596.386
786.531
(12.503.368)
43.703.728
40.298.042
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
Şüpheli diğer alacaklar karşılığı
Stok değer düşüklüğü karşılığı
26.
30 Haziran 2013
(5.178.622)
(5.773.552)
(2.372.417)
(6.402.946)
(6.775.044)
(2.432.187)
(13.324.591)
(15.610.177)
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer dönen varlıklar
Devreden KDV
İndirilecek KDV
Yurtdışı satışlardan kaynaklanan terkin edilecek KDV
İş avansları
Diğer
Diğer duran varlıklar
Gelecek yıllarda indirilecek KDV
Diğer
Kısa vadeli diğer yükümlülükler
Ödenecek vergi ve harçlar
Ödenecek SSK primleri
Hesaplanan KDV ve diğer yükümlülükler
Diğer
54
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
7.818.417
9.916.952
5.374.661
682.809
24.437.455
6.779.553
15.320
30.252
23.792.839
31.262.580
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
23.020.349
6
25.848.182
-
23.020.355
25.848.182
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
9.208.158
3.627.610
177.164
-
9.246.442
3.552.819
161.167
209.045
13.012.932
13.169.473
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
27.
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
Özkaynak kalemlerinden “Çıkarılmış Sermaye”, “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve Türk Ticaret
Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince yasal yedek statüsünde olan “Hisse Senedi İhraç Primleri” yasal
kayıtlardaki tutarları ile gösterilmiştir. Bu kapsamda SPK Raporlama Standartları çerçevesinde yapılan
değerlemelerde ortaya çıkan ve rapor tarihi itibarıyla kar dağıtımına veya sermaye artırımına konu edilemeyen
farkların (enflasyon düzeltmelerinden kaynaklanan farklılıklar gibi) çıkarılmış sermaye ile ilgili kısmı çıkarılmış
sermaye kaleminden sonra gelen “Sermaye Düzeltmesi Farkları” kalemiyle, “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış
Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç Primleri” nden kaynaklanan farklar ise “Geçmiş Yıllar Karları / Zararları”’yla
ilişkilendirilmiştir.
a)
Sermaye / Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
Şirket’in çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 41.500.000.000 adet hamiline yazılı paya
bölünmüştür.
Kayıtlı sermaye tavanı (*)
Onaylı çıkarılmış sermaye
(*)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
1.000.000.000
415.000.000
1.000.000.000
415.000.000
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 22 Ocak 2013 tarihinde yapılan ortaklar olağanüstü genel kurul
toplantısında 1.000.000.000 TL’ye yükseltilmiştir.
Ortaklar
30 Haziran 2014
Pay tutarı Hisse oranı
TL
(%)
31 Aralık 2013
Pay tutarı Hisse oranı
TL
(%)
Şişecam
Camiş Madencilik
Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.
Diğer
328.304.347
55.312
32
86.640.309
79,11
0,01
0,00
20,88
328.304.347
55.312
32
86.640.309
79,11
0,01
0,00
20,88
Nominal sermaye
415.000.000
100,00
415.000.000
100,00
1.431
-
1.431
-
415.001.431
100,00
415.001.431
100,00
Sermaye düzeltmesi farkları
Düzeltilmiş sermaye
Şirket’in dolaylı yoldan nihai ortakları aşağıdaki gibidir:
Ortaklar
30 Haziran 2014
Pay tutarı Hisse oranı
TL
(%)
31 Aralık 2013
Pay tutarı Hisse oranı
TL
(%)
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal
Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi)
Diğer (*)
113.403.774
60.424.543
241.171.683
27,33
14,56
58,11
113.200.628
60.424.543
241.374.829
27,28
14,56
58,16
Nominal sermaye
415.000.000
100,00
415.000.000
100,00
(*)
T. İş Bankası A.Ş.’nin diğer ortaklarının ve halka açık kısmını temsil etmektedir.
55
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
27.
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı)
b)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirler veya Karlar
30 Haziran 2014
Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu
31 Aralık 2013
(4.713.172)
(4.713.172)
(4.713.172)
(4.713.172)
Değer artış fonlarının dönem içerisindeki hareketleri kapsamlı gelir tablosu ve özkaynaklar değişim tablolarında
sunulmuştur.
Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu
UMS–19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardındaki değişiklikle birlikte kıdem tazminatı karşılığının
hesaplanmasında dikkate alınan aktüeryal kayıp kazançların kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilmesine
izin vermemektedir. Aktüeryal varsayımların değişmesi sonucu oluşan kayıp ve kazançlar özkaynaklar içerisinde
“Değer Artış Fonu” hesabında muhasebeleştirilmiştir. Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu kar
veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak niteliktedir.
c)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler
30 Haziran 2014
Yabancı para çevrim farkları
Finansal varlık değer artış fonu
Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
31 Aralık 2013
(57.516.868)
272.330.423
3.901.247
(42.103.104)
133.077.478
(1.143.518)
218.714.802
89.830.856
Finansal varlık değer artış fonu
Finansal varlık değer artış fonu satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinden değerlemesi
sonucu ortaya çıkar. Gerçeğe uygun değeriyle değerlenen bir finansal aracın elden çıkarılması durumunda değer
artış fonunun satılan finansal varlıkla ilişkili parçası doğrudan kar / zararda muhasebeleştirilir. Yeniden
değerlenen bir finansal aracın kalıcı değer düşüklüğüne uğraması durumunda ise değer artış fonunun değer
düşüklüğüne uğrayan finansal varlıkla ilişkili kısmı kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir.
d)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde dağıtılabilirler.
Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk
Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar
kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise dağıtılan karın ödenmiş sermayenin %5’ini
aşan kısmının %10’u oranında ayrılır. Holding şirketleri bu uygulamaya tabi değildir.
Halka açık şirketler temettü dağıtımlarını SPK tarafından yayımlanan standartlar ve tebliğlerin öngördüğü
esaslar çerçevesinde yaparlar.
56
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
27.
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı)
d)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler (Devamı)
Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince ayrılan “Yasal Yedekler” yasal yedek statüsünde olan “Hisse
Senedi İhraç Primleri” ve kar dağıtımı dışındaki belli amaçlar (vergi avantajı elde edebilmek için ayrılan iştirak
satış kazançları) için ayrılmış yasal yedekler kayıtlardaki tutarları ile gösterilmiştir. Bu kapsamda UFRS esasları
çerçevesinde yapılan değerlemelerde ortaya çıkan ve rapor tarihi itibarıyla kar dağıtımına veya sermaye
artırımına konu edilmeyen enflasyon düzeltmelerinden kaynaklanan farklılıkları geçmiş yıllar karları /
zararlarıyla ilişkilendirilmiştir.
Ana ortaklığa ait kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Yasal yedekler
Statü yedekleri
e)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
61.115.852
18.556.333
43.644.568
18.556.333
79.672.185
62.200.901
Geçmiş Yıllar Karları
Rapor tarihi itibarıyla 634.714.232 TL (31 Aralık 2013: 573.493.343 TL) tutarındaki geçmiş yıllar karları
içerisinde yer alan ana ortaklığın olağanüstü yedek akçe tutarı 303.597.428 TL’dir (31 Aralık 2013: 252.872.492
TL).
Kar Dağıtımı
Kar dağıtımının SPK’nın Seri: II–19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği’nde yer alan esaslar, ortaklıkların esas
sözleşmelerinde bulunan hükümler ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları
çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.Bunun yanında söz konusu SPK Kararı ile konsolide finansal
tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan şirketlerin, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği
sürece, net dağıtılabilir kar tutarını, Seri: II–14.1 sayılı Tebliğ çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri
konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplamaları gerektiği
düzenlenmiştir.
Kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklar
Şirket’in rapor tarihi itibarıyla yasal kayıtlarında yer alan net dağıtılabilir dönem karı ile kar dağıtımına konu
edilebilecek diğer kaynakların tutarı aşağıda belirtilmiştir.
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Net dönem karı
I. tertip yasal yedek karşılığı
89.305.455
(4.465.273)
325.499.629
(16.274.981)
Dağıtılabilir net dönem karı
84.840.182
309.224.648
Olağanüstü yedek
84.840.182
309.224.648
57
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
27.
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı)
f)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş / çıkarılmış sermaye dahil bütün özkaynak hesap grubu
kalemlerinden ana ortaklık dışı paylara isabet eden tutarlar indirilir ve konsolide finansal durum tablosunda
özkaynak hesap grubunda “Kontrol Gücü Olmayan Paylar” kaleminde gösterilir. Konsolidasyon kapsamındaki
bağlı ortaklıkların net dönem kar veya zararlarından ana ortaklık dışındaki paylara isabet eden kısım dönem karı/
(zararı) kaleminden sonra dönem karı / (zararının) dağılımı altında kontrol gücü olmayan paylar adıyla gösterilir.
Şirketlerimizin yeniden yapılandırılması kapsamında 1 Ocak – 31 Aralık 2013 döneminde yapılan işlemler:

Grup‘un Rusya’da faaliyet gösteren şirketlerinden OOO Ruscam Kuban ve European Bank for
Reconstruction and Development (“EBRD”) arasında 31 Mart 2008 tarihinde imzalanan kredi sözleşmesi
ve bu sözleşmenin bütününü oluşturan, Hollanda’da yerleşik, Balsand B.V. , Türkiye Şişe ve Cam
Fabrikaları A.Ş. , Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ve European Bank for Reconstruction and Development
(“EBRD”) arasında 14 Nisan 2008 tarihinde, AC Glass Invest B.V. hisselerine ilişkin akdedilmiş Hisse
Alım ve Satım Opsiyon Sözleşmesi (“Put and Call Option Agreement”) kapsamında, 15 Kasım 2013
tarihi itibarıyla EBRD’nin AC Glass Invest BV’deki %40 payının opsiyon sözleşmesi uyarınca
10.654.287,13 Euro bedelle bağlı ortaklıklarımızdan Balsand B.V. tarafından satın alınmasına karar
verilmiştir.
28.
HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ
Satışlar
Hasılat
Diğer gelirler
Satış iskontoları
Satış iadeleri
Satışlardan diğer indirimler
1 Ocak 30 Haziran 2014
1 Ocak 30 Haziran 2013
1 Nisan 30 Haziran 2014
1 Nisan 30 Haziran 2013
848.644.079
3.769.156
(28.044.323)
(1.063.089)
(28.808.964)
791.754.923
1.114.143
(33.422.258)
(1.085.390)
(8.459.293)
468.866.432
3.618.481
(16.408.316)
(752.635)
(13.435.821)
453.535.107
904.447
(23.040.107)
(827.837)
(7.224.307)
794.496.859
749.902.125
441.888.141
423.347.303
(182.200.977)
(44.997.098)
(270.149.535)
(108.087.298)
(220.655.714)
(49.183.773)
(215.925.216)
(94.595.527)
(97.517.061)
(19.881.161)
(143.605.699)
(51.157.064)
(114.669.593)
(24.784.378)
(119.217.145)
(46.574.085)
2.551.543
(30.064.968)
348.440
(15.532.831)
755.099
(34.895.867)
Satışların maliyeti
İlk madde ve malzeme
giderleri
Doğrudan işçilik giderleri
Genel üretim giderleri
Amortisman giderleri
Yarı mamul stoklarındaki
değişim
Mamul stoklarındaki değişim
1.798.246
918.550
Satılan mamullerin maliyeti
(602.718.112)
(607.873.655)
(327.345.376)
(339.385.969)
Satılan ticari malların maliyeti
Verilen hizmetlerin maliyeti
Diğer maliyetler
(40.850.014)
(4.920.547)
(2.455.137)
(10.304.946)
(1.150.550)
(1.295.181)
(24.136.853)
(4.561.951)
(2.308.256)
(10.208.442)
(549.816)
(860.188)
(650.943.810)
(620.624.332)
(358.352.436)
(351.004.415)
58
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
29.
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ,
GELİŞTİRME GİDERLERİ
PAZARLAMA
1 Ocak 30 Haziran 2014
Genel yönetim giderleri
Pazarlama giderleri
Araştırma ve geliştirme giderleri
30.
1 Ocak 30 Haziran 2013
ARAŞTIRMA
1 Nisan 30 Haziran 2014
(71.896.764)
(50.421.376)
(3.369.785)
(64.220.848)
(47.595.217)
(1.966.580)
(38.604.459)
(25.361.683)
(1.235.059)
(125.687.925)
(113.782.645)
(65.201.201)
VE
1 Nisan 30 Haziran 2013
(32.602.244)
(23.121.163)
(901.310)
(56.624.717)
ÇEŞİT ESASINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞ GİDERLER
1 Ocak 30 Haziran 2014
1 Ocak 30 Haziran 2013
İşçi ve personel ücret giderleri
(31.502.932)
Dışarıdan sağlanan hizmet
(28.456.955)
Vergi resim ve harçlar
(8.037.277)
Amortisman ve itfa payları giderleri (7.385.458)
Endirekt malzeme giderleri
(1.267.235)
Çeşitli giderler
(49.038.068)
(125.687.925)
31.
GİDERLERİ,
1 Nisan 30 Haziran 2014
1 Nisan 30 Haziran 2013
(32.566.557)
(34.653.495)
(6.821.069)
(4.626.750)
(2.218.176)
(32.896.598)
(16.844.767)
(13.926.917)
(4.385.390)
(4.715.269)
(333.729)
(24.995.129)
(16.416.399)
(17.065.463)
(3.399.738)
(1.727.788)
(1.017.020)
(16.998.309)
(113.782.645)
(65.201.201)
(56.624.717)
ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
1 Ocak 1 Ocak 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013
Esas faaliyetlerle ilgili finansman geliri
Hammadde ve malzeme satış karları
Hizmet geliri
Kira geliri
Tazminat gelirleri
Konusu kalmayan karşılıklar
İşgörmezlik ödemeleri
Diğer esas faaliyetlerden gelirler
12.440.001
5.731.941
3.322.590
3.090.548
526.510
231.145
108.158
1.633.733
5.970.062
2.663.238
1.085.573
2.154.667
50.333
1.251.517
27.084.626
13.175.390
1 Nisan 1 Nisan 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013
7.147.820
2.000.700
3.181.623
1.629.076
285.183
(26.048)
67.697
424.311
14.710.362
3.699.127
1.034.752
563.861
2.146.532
16.561
539.762
8.000.595
Esas faaliyetlerden diğer giderler
1 Ocak 1 Ocak 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013
Esas faaliyetlerle ilgili
finansman gideri
Satış amaçlı sınıflanan
duran varlık satış zararı
Karşılık gideri
Malzeme satış zararı
Cezalar
Diğer
1 Nisan 1 Nisan 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013
(15.004.920)
(2.525.634)
(10.013.615)
(2.154.308)
(2.642.082)
(2.129.975)
(704.742)
(1.161.448)
(2.149.438)
(1.244.052)
(668.361)
(1.387.239)
(2.039.907)
(118.795)
667.810
(1.078.410)
(1.104.819)
(21.643.167)
(6.587.485)
(13.559.556)
(3.669.727)
59
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
32.
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1 Ocak 30 Haziran 2014
1 Ocak 30 Haziran 2013
1 Nisan 30 Haziran 2014
1 Nisan 30 Haziran 2013
9.353.085
1.973.261
6.621.623
5.758.603
8.249.758
1.065.931
5.739.155
2.170.350
11.326.346
12.380.226
9.315.689
7.909.505
1 Ocak 30 Haziran 2014
1 Ocak 30 Haziran 2014
1 Nisan30 Haziran 2014
1 Nisan 30 Haziran 2013
Temettü gelirleri
Maddi duran varlık satış karları
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Maddi duran varlık satış zararları
33.
(356.358)
(4.771.971)
(6.950)
(1.451.308)
(356.358)
(4.771.971)
(6.950)
(1.451.308)
FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ
Finansman Gelirleri
Kambiyo karları
Faiz gelirleri
Reeskont faiz gelirleri
1 Ocak 30 Haziran 2014
1 Ocak 30 Haziran 2013
1 Nisan 30 Haziran 2014
1 Nisan 30 Haziran 2013
29.409.194
11.664.271
-
47.975.558
4.777.783
202.207
1.630.039
4.400.200
-
37.414.124
3.614.648
23.935
41.073.465
52.955.548
6.030.239
41.052.707
1 Ocak 30 Haziran 2014
1 Ocak 30 Haziran 2013
1 Nisan 30 Haziran 2014
1 Nisan 30 Haziran 2013
Finansman Giderleri
Faiz giderleri
Kambiyo zararları
Reeskont faiz giderleri
(59.486.907)
(42.778.375)
-
(50.659.273)
(52.853.530)
(697.720)
(29.707.619)
7.093.946
-
(102.265.282)
(104.210.523)
(22.613.673)
60
(26.953.107)
(44.376.081)
(314.946)
(71.644.134)
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
34.
SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR
Maliyet bedeli
Tesis, makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer duran varlıklar
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
22.170.529
22.520
464.610
17.287
108.314.908
1.105.491
6.239.402
2.885.493
22.674.946
118.545.294
(16.245.416)
(22.520)
(311.878)
(13.058)
(98.471.259)
(1.085.265)
(6.029.155)
(2.885.493)
(16.592.872)
(108.471.172)
6.082.074
10.074.122
Birikmiş amortismanlar
Tesis, makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer duran varlıklar
Net defter değeri
Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklara sınıflanan sabit kıymetler İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Topkapı ‘da
2013 sonunda kapanmış bulunan fabrikanın makine ve teçhizatından oluşmaktadır.
35.
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
Ertelenmiş Vergi Varlıkları ve Yükümlülükleri
Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile SPK Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanmış finansal
tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlıkları ve
yükümlülükleri muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin
vergiye esas tutarları ile SPK Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan finansal tablolarda farklı
dönemlerde yer almasından kaynaklanmaktadır.
Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve bağlı ortaklıklarına konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına izin
vermediğinden ekli konsolide finansal tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları her bir işletme bazında
ayrı olarak hesaplanmıştır. Bu kapsamda ekli konsolide finansal tablolarda konsolide edilen işletmelere ait
ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri de netleştirilmeden ayrı olarak gösterilmiştir.
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Ertelenmiş vergi varlıkları
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (-)
139.989.118
(16.917.055)
136.138.692
(8.791.289)
Ertelenmiş vergi varlıkları (net)
123.072.063
127.347.403
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Ertelenmiş vergiye baz teşkil eden zamanlama farklılıkları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların değerleme ve
ekonomik ömür farklılıkları
İndirimli kurumlar vergisi
Vergiden mahsup edilecek geçmiş yıllar zararları
Satılmaya hazır finansal varlıkları
Kıdem tazminatı karşılığı
Satış amaçlı sınıflanan duran varlıklar
Stokların yeniden değerlemesi
Türev araç işlemleri
Diğer
61
107.366.539
(317.548.261)
(434.032.212)
300.739.954
(43.703.728)
6.082.074
1.700.106
6.437.653
(21.843.965)
104.812.973
(326.669.323)
(396.602.916)
154.157.906
(43.139.690)
10.074.122
1.132.310
(4.154.651)
(23.979.218)
(394.801.840)
(524.368.487)
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
35.
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
(Devamı)
Ertelenmiş Vergi Varlıkları ve Yükümlülükleri (Devamı)
30 Haziran 2014
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların değerleme ve
ekonomik ömür farklılıkları
İndirimli kurumlar vergisi
Vergiden mahsup edilecek geçmiş yıllar zararları
Satılmaya hazır finansal varlık
Kıdem tazminatı karşılığı
Satış amaçlı sınıflanan duran varlıklar
Stokların yeniden değerlemesi
Türev araç işlemleri
Diğer
31 Aralık 2013
(21.196.388)
63.509.652
85.616.571
(15.036.998)
8.740.746
(1.216.415)
(334.847)
(1.287.531)
4.277.273
(21.047.319)
65.333.865
78.612.608
(7.707.895)
8.627.938
2.014.824
(320.633)
(825.440)
2.659.455
123.072.063
127.347.403
Vergiden mahsup edilecek geçmiş yıllar zararlarının vadesi aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
10.318.288
19.715.474
80.643.191
47.778.968
19.850.694
29.675.044
100.957.752
84.487.075
40.605.726
15.317.876
27.422.751
91.169.840
20.159.095
20.489.611
30.630.168
104.207.189
87.206.386
434.032.212
396.602.916
Birinci yılda sona erecek
İkinci yılda sona erecek
Üçüncü yılda sona erecek
Dördüncü yılda sona erecek
Beşinci yılda sona erecek
Altıncı yılda sona erecek
Yedinci yılda sona erecek
Sekizinci yılda sona erecek
Dokuzuncu yılda sona erecek
Onuncu yılda sona erecek
Mali zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere Türkiye’de maksimum 5 yıl,
Rusya’da ise maksimum 10 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan
karlardan düşülemez.
Ertelenmiş vergi varlığı hesaplanmamış mali zararların tutarı 126.842.706 TL (31 Aralık 2013: 114.391.080
TL)’dir.
Ertelenen vergi varlık / (yükümlülüklerinin) hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak
Kar veya zarar tablosu ile ilişkilendirilen
Özkaynaklar ile ilişkilendirilen
Yabancı para çevrim farkı
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
127.347.403
53.264.381
10.741.775
(8.590.293)
(6.426.822)
123.072.063
62
59.442.459
(9.034.125)
1.005.231
104.677.946
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
35.
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
(Devamı)
Kurumlar Vergisi
Grup Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Türk Vergi Kanunu ana şirket ve bağlı ortaklıklarının
konsolide bir vergi beyannamesi doldurmasına izin vermemektedir. Dolayısıyla ekteki konsolide finansal
tablolarda yansıtılan vergi karşılıkları konsolide edilen şirketleri ayrı tüzel kişilik bazında dikkate alarak
hesaplanmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde gider
yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi
olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıllar zararları kullanılan yatırım indirimleri ve Ar-Ge
merkezi indirimi) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
Türkiye’deki kurumlar vergisi vergi oranı %20’dir (2013 %20).
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla her bir ülkedeki yürürlükteki vergi mevzuatları dikkate alınarak ertelenen vergi
hesaplamasında kullanılan vergi oranları (%) aşağıdaki gibidir:
Vergi oranı (%)
Ülke
Gürcistan
Rusya (*)
Ukrayna
(*)
15,0
2,0–20,0
19,0
Rusya’nın-Tataristan bölgesinde vergi oranı %2,0, diğer bölgelerde ise vergi oranı %20,0 olarak
kullanılmaktadır.
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2014 yılı
kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden
%20 oranında geçici vergi hesaplanmıştır (2013: %20).
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır.
Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1–25 Nisan tarihleri arasında (özel hesap dönemine
sahip olanlarda dönem kapanışını izleyen dördüncü ayın 1–25 tarihleri arasında) vergi beyannamelerini
hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde
incelenerek şirketin ödemesi gereken kurumlar vergisi değiştirilebilir.
Gelir Vergisi Stopajı
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına
dâhil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç
olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı yapılması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı
23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren tüm şirketlerde %15 olarak uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave
edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.
24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi tutarı
üzerinden %19,8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan teşvik belgesiz yatırım
harcamalarından şirketlerin üretim faaliyetiyle doğrudan ilgili olanların %40’ı vergilendirilebilir kazançtan
düşülebilir. Yararlanılan teşvik belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı yapılmamaktadır.
Yatırım İndirimi Uygulaması
Yatırım indirimi uygulaması 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak,
şirketlerin vergilendirilebilir kazançlarının yetersiz olması sebebiyle, 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla
yararlanamadığı yatırım indirimi tutarları ile 1 Ocak 2006 öncesi başlayan ve iktisadi ve teknik bütünlük arz
eden yatırımlara ait yatırım indirimi tutarları sonraki yıllarda elde edilecek vergilendirilebilir kazançlardan
düşülmek üzere sonraki yıllara taşınabilir.
63
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
35.
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DÂHİL)
(Devamı)
Yatırım İndirimi Uygulaması (Devamı)
1 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6009 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme gereğince hak
kazanılan yatırım indirimi tutarları yıl sınırlaması olmaksızın kullanılabilecektir. Ayrıca indirim sonrası kazanç
üzerinden yürürlükteki vergi oranına göre %20 kurumlar vergisi hesaplanacaktır. 6009 sayılı Kanunla yapılan
düzenleme 2010 yılı kazançlarına uygulanmak üzere 1 Ağustos 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması
2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında büyük ölçekli yatırımlar ile
bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A
maddesi çerçevesinde, indirimli kurumlar vergisi desteği alınmaktadır. Teşvik belgesinde belirtilen yatırıma
katkı oranına göre hesaplanan yatırıma katkı tutarına ulaşılana kadar her yıl ödenecek kurumlar vergisi tutarı
eksik ödenmek suretiyle bu teşvikten yararlanılmaktadır. Aynı Karar kapsamında alınan yatırım teşvik belgeleri
gereğince KDV ve gümrük vergisi teşvikinden de yararlanılmaktadır.
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 4.950.540 TL (31 Aralık 2013 3.555.646 TL)’dir. Bazı bağlı ortaklıklarda
peşin ödenen vergi, vergi yükümlülüğünden daha yüksektir ve bu bağlı ortaklıklar için vergi yükümlülüğünü
aşan peşin ödenmiş vergi cari dönem vergisi altında sınıflandırılmıştır.
30 Haziran 2014
Kurumlar vergisi karşılığı
Peşin ödenen vergi ve fonlar (-)
Finansal durum tablosundaki vergi karşılığı
Cari dönem kurumlar vergisi karşılığı
Yabancı para çevrim farkları
Ertelenmiş vergi geliri
11.215.904
(7.143.755)
33.660.397
(20.004.397)
4.072.149
13.656.000
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
(11.215.904)
(518)
10.741.775
Kar veya zarar tablosundaki vergi karşılığı
31 Aralık 2013
(474.647)
(10.440.296)
(285.957)
59.442.459
48.716.206
Vergi karşılığının mutabakatı
Vergi ve ana ortaklık dışı paylar öncesi kar
Geçerli vergi oranı
Hesaplanan vergi
64
(21.983.226)
%20
(17.420.488)
%20
4.396.645
3.484.098
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
35.
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DÂHİL)
(Devamı)
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
Ayrılan ile hesaplanan vergi karşılığının mutabakatı
-
Temettü ve vergiden muaf diğer gelirler
İndirimli kurumlar vergisi
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Farklı vergi oranlarına tabi yurtdışı şirketlerin etkisi
Üzerinden ertelenmiş vergi hesaplanmayan geçmiş yıl zararları
Diğer
Kar veya zarar tablosundaki vergi karşılığı
36.
(474.647)
5.334.257
44.028.298
(1.758.853)
153.126
(2.524.720)
48.716.206
PAY BAŞINA KAZANÇ
1 Ocak 30 Haziran 2014
1 Ocak 30 Haziran 2013
1 Nisan 30 Haziran 2014
1 Nisan 30 Haziran 2013
41.500.000.000
41.500.000.000
41.500.000.000
41.500.000.000
8.041.514
49.802.353
14.098.146
17.950.991
0,0194
0,1200
0,0340
0,0433
136.925.460
211.511.587
115.899.300
16.120.473
0,3299
0,5097
0,2793
0,0388
Dönem boyunca mevcut
olan hisselerin ortalama
sayısı (tam değeri)
Ana şirket hissedarlarına ait
net dönem karı
Pay başına kazanç
Ana şirket hissedarlarına
ait toplam kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı gelirden elde
edilen pay başına kazanç
37.
4.568.426
(658.257)
(6.451.509)
(4.724.236)
2.394.284
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Grup’un ana ortağı T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’dir. Şirket ile konsolide edilen bağlı ortaklıkları arasında
gerçekleşen işlemler konsolidasyon sırasında elimine edildiklerinden bu notta açıklanmamıştır. Grup ile diğer
ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.
İlişkili taraflarda tutulan mevduatlar
T. İş Bankası A.Ş.
- Vadeli
- Vadesiz
İşbank AG
- Vadesiz
- Vadeli
65
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
296.540.914
1.046.904
581.440.361
1.253.304
297.587.818
582.693.665
9.445.548
-
602.713
-
9.445.548
602.713
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
37.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
İlişkili taraflardan kullanılan krediler
T. İş Bankası A.Ş.
İşbank AG
İlişkili taraflara finansal borçlar
Şişecam Holding aracılığıyla (*)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
7.531.200
74.611.020
82.142.220
96.843.779
52.780.669
149.624.448
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
211.326.084
213.005.573
(*) T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 9 Mayıs 2013 tarihinde nominal tutarı 500 milyon ABD Doları ve itfa tarihi
Mayıs 2020 olan 7 yıl vadeli, sabit faizli tahvil ihraç etmiştir. Söz konusu tahviller için faiz oranı yüzde 4,25
olarak belirlenmiştir. Anapara ödemesi ise vade tarihinde yapılacaktır. Bu tahvillerin ihracı sonrasında sağlanan
100.000.000 ABD Doları tutarındaki fon aynı şartlarla Grup'a aktarılmış ve Grup'a sağlanan fon tutarı kadar
anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti verilmiştir.
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
Camiş Limited
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
OOO Balkum
Trakya Glass Rus ZAO
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
İş Merkezleri Yönetim Ve İşletim A.Ş.
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
OOO Posuda
Sudel Invenst S.A.R.L.
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.
Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş.
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Madencilik Sanayii Ve Tic. A.Ş.
T. İş Bankası A.Ş.
Trakya Cam Investment B.V.
Trakya İnvestment B.V.
TRSG Autoglass Holding B.V.
Paşabahçe Investment B.V.
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
TRSG Glass Holding B.V.
Paşabahçe Mağazaları B.V.
66
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
2.247.021
1.263.864
812.852
160.348
150.735
32.895
71.990
5.927
5.174
5.168
2.609
451
378
165
51
-
2.281.675
1.766.620
770
161.171
23.231
23.367
12.957
5.250
1.255
15.810
15.810
15.810
15.810
13.877
625
4.270.447
15.810
15.810
4.759.628
8.656.105
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
37.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
İlişkili taraflardan diğer alacaklar
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Soda Sanayii A.Ş.
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.
Şişecam Dış Ticaret A.Ş
Camiş Madencilik A.Ş.
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.
İlişkili taraflara ticari borçlar
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.
Soda Sanayii A.Ş.
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
Camiş Limited
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.
OOO Balkum
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.
İş Merkezleri Yönetim Ve İşletim A.Ş.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
İlişkili taraflara diğer borçlar
Camiş Madencilik A.Ş.
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Soda Sanayii A.Ş.
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.
Şişecam Bulgaria EOOD
Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Tic. A.Ş.
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.
Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Diğer
67
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
21.318.251
4.352.333
55.055
49.719
14.775
1.150
658
-
19.175.646
3.564.381
137.089
506.833
22.887
73.754
44.777
1.319.847
887.448
25.791.941
25.732.662
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
17.416.978
11.657.755
14.843.533
9.123.227
3.026.835
2.104.552
1.112.127
295.422
-
12.016.284
11.676.760
11.456.710
9.262.445
2.540.246
747.580
779.354
361.063
774.976
25.400
769
781
627
176.293
59.580.429
49.819.288
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
6.713.374
5.445.996
3.441.090
2.572.062
1.513.593
607.064
439.812
253.851
132.417
86.019
37.831
34.952
24.008
12.654
202
361
1.542.803
934.875
188.867.263
1.438.046
3.505.135
221.860
561.470
514
132.419
41.395
238.201
375.859
192.051
188.814
21.493
34.314
1.372.987
22.858.089
198.126.696
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
37.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
İlişkili taraflara satışlar
30 Haziran 2014
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.
Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Tic. A.Ş.
İlişkili taraflardan alımlar
Soda Sanayii A.Ş.
Camiş Madencilik A.Ş.
Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Tic. A.Ş.
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.
OOO Balkum
Şişecam Bulgaria EOOD
Camiş Egypt Mining Ltd. Co.
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.
Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.
OAO FormMat
16.766
2.527.344
2.544.110
16.305
16.305
1 Ocak30 Haziran 2014
1 Ocak30 Haziran 2013
45.931.352
20.760.319
18.039.360
4.352.680
3.465.604
2.568.307
1.277.294
505.996
383.704
140.873
50.120
41.608
29.950
11.095
-
31.246.830
20.656.155
17.851.332
3.199.758
1.654.743
538.705
175.591
255.301
71.305
22.802
1.239.303
97.558.262
76.911.825
1 Ocak30 Haziran 2014
İlişkili taraflarla ilgili faiz gelirleri
T. İş Bankası A.Ş. ve İşbank AG
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Soda Sanayii A.Ş.
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.
Camiş Madencilik A.Ş.
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.
Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş.
68
30 Haziran 2013
1 Ocak30 Haziran 2013
10.551.672
245.650
39.416
29.492
28.665
17.082
14.170
2.973
2.812
2.574
1.537
2
4.363.739
203.902
31.767
7.726
15.313
5.773
30.147
2.652
221
766
-
10.936.045
4.662.006
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
37.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
İlişkili taraflarla ilgili faiz giderleri
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
T. İş Bankası A.Ş. ve İşbank AG
Camiş Madencilik A.Ş.
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.
Soda Sanayii A.Ş.
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.
İş Finansal Kiralama A.Ş.
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.
Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.
İlişkili taraftan alınan temettü gelirleri
Soda Sanayii A.Ş.
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
İlişkili taraflarla ilgili diğer gelirler
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.
Trakya Glass Rus ZAO
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
69
1 Ocak30 Haziran 2014
1 Ocak30 Haziran 2013
3.707.107
3.396.766
379.308
79.003
85.793
80.623
46.344
31.319
14.003
10.995
9.704
4.046
5.042
38.458
1.466
756
4.385.717
252.421
113.051
30.449
42.087
71.667
5.549
54.201
5.044
108.538
15.945
3.045
1.760
123.117
1.735
241
7.890.733
5.214.567
1 Ocak30 Haziran 2014
1 Ocak30 Haziran 2013
8.249.757
1.103.328
5.738.962
882.661
9.353.085
6.621.623
1 Ocak30 Haziran 2014
1 Ocak30 Haziran 2013
574.324
164.097
111.629
69.516
20.580
11.617
657.812
154.470
66.392
185.416
-
951.763
1.064.090
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
37.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
İlişkili taraflarla ilgili diğer giderler
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (1)
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.
T. İş Bankası A.Ş.
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. (2)
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.
(1)
(2)
1 Ocak30 Haziran 2014
1 Ocak30 Haziran 2013
13.907.852
1.249.371
1.006.652
899.489
374.403
346.339
43.087
20.490
1.138
168
12.751.851
119.557
780.243
355.440
320.345
382
19.668
14.692
66
17.848.989
14.362.244
1 Ocak - 30 Haziran 2014 dönemi içinde 985.564 TL’lik kısmı iş merkezinin bulunduğu İş Kuleleri Kule3’ün kira giderlerinden oluşmaktadır. (1 Ocak - 30 Haziran 2013: 765.767 TL.)
Şirket merkezinin bulunduğu İş Kuleleri Kule-3’ün yönetim ve işletim giderlerinden oluşmaktadır.
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar
Ana ortaklık (Holding)
Konsolidasyona tabi diğer şirketler
1 Ocak30 Haziran 2014
1 Ocak30 Haziran 2013
675.659
1.721.985
730.178
1.405.368
2.397.644
2.135.546
Şirket’in üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile genel müdür, grup başkanları, genel
müdür yardımcıları, başkan yardımcıları ve fabrika müdürlerinden oluşmaktadır. 1 Ocak- 30 Haziran 2014 ve
1 Ocak - 30 Haziran 2013 dönemlerinde üst yönetime emeklilik sosyal yardımları, işten çıkartma, ayrılma
nedeniyle sağlanan faydalar, hisse bazlı ödemeler ve diğer uzun vadeli faydalar sağlanmamıştır.
70
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
a)
Sermaye Riski Yönetimi
Grup sermaye yönetiminde bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken diğer yandan da borç ve
özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir. Grup’un sermaye yapısı
Dipnot 8 ve 10’da açıklanan kredileri de içeren borçlar, Dipnot 6’da açıklanan nakit ve nakit benzerleri ve
Dipnot 27’de açıklanan sırasıyla çıkarılmış sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve geçmiş yıl karlarını da
içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.
Grup’un sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler Şirket Yönetimi tarafından
değerlendirilir. Şirket Yönetimi değerlendirmelerine dayanarak sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya
mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar temettü ödemeleri ve yeni hisse ihracı yoluyla dengede
tutulması amaçlanmaktadır.
Grup sermayeyi borç/toplam özkaynak oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam özkaynağa
bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (finansal durum
tablosunda gösterildiği gibi finansal borçlar ve yükümlülükleri, finansal kiralama ve ticari borçları içerir)
düşülmesiyle hesaplanır.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla net borç / toplam özkaynak oranı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Finansal ve ticari borçlar
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri
1.533.797.708
(317.207.908)
1.543.476.651
(602.854.579)
Net borç
1.216.589.800
940.622.072
Toplam özkaynak
1.416.481.864
1.321.551.998
0,86
0,71
Net borç / özkaynak oranı
Grup’un genel stratejisinde önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir.
b)
Finansal Risk Faktörleri
Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı
riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup risk yönetimi programı genel olarak
finansal piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin
minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.
Grup finansal araçlarını Finansal İşlemler Grup Başkanlığı vasıtasıyla merkezi olarak Grup’un risk politikaları
çerçevesinde yönetmektedir. Grup’un nakit giriş ve çıkışları günlük olarak, aylık nakit akım bütçeleri haftalık
raporlarla, yıllık nakit akım bütçeleri ise aylık nakit raporlarla izlenmektedir.
Risk yönetimi Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda merkezi bir Risk Yönetimi Birimi
tarafından yürütülmektedir. Risk politikalarına ilişkin olarak ise Grup ’un Risk Yönetimi Birimi tarafından
finansal risk tanımlanır, değerlendirilir ve Grup’un operasyon üniteleri ile birlikte çalışmak suretiyle riskin
azaltılmasına yönelik araçlar kullanılır. Yönetim Kurulu tarafından risk yönetimine ilişkin olarak gerek yazılı
genel bir mevzuat gerekse de döviz kuru riski, faiz riski, kredi riski, türev ürünlerinin ve diğer türevsel olmayan
finansal araçların kullanımı ve likidite fazlalığının nasıl değerlendirileceği gibi çeşitli risk türlerini kapsayan
yazılı prosedürler oluşturulur.
71
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
b)
Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
b.1)
Kredi Riski Yönetimi
Finansal araçları elinde bulundurmak karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de
taşımaktadır. Grup Yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve
gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Grup’un tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından
doğmaktadır. Grup, bayilerinden doğabilecek bu riski, bayiler için belirlenen kredi limitlerini alınan teminatlar
ile sınırlayarak yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Grup tarafından sürekli olarak izlenmekte ve
müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi
sürekli değerlendirilmektedir. Ticari alacaklar Grup politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak
değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra finansal durum tablosunda net
olarak gösterilmektedir (Dipnot 10).
Ticari alacaklar çeşitli sektör ve coğrafi alanlara dağılmış çok sayıdaki müşteriyi kapsamaktadır. Müşterilerin
ticari alacak bakiyeleri üzerinden sürekli olarak kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır.
72
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
b)
Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
b.1)
Kredi Riski Yönetimi (Devamı)
Alacaklar
Ticari alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*) (A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış fin. varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri
- Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
E. Finansal durum tablosu dışı kredi riski içeren unsurlar
(*)
Diğer alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf
Nakit ve
nakit benzeri
kalemler
Türev
araçlar
4.759.628
321.776.055
25.791.941
9.418.945
317.207.908
6.437.653
4.759.628
-
(141.895.185)
260.005.571
(116.700.580)
25.791.941
-
9.418.945
-
317.207.908
-
6.437.653
-
-
61.770.484
(25.194.605)
5.178.622
(5.178.622)
-
-
5.768.910
(5.768.910)
4.642
(4.642)
-
-
-
Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
73
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
b)
Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
b.1)
Kredi Riski Yönetimi (Devamı)
Alacaklar
Ticari alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri
Diğer alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf
Nakit ve
nakit benzeri
kalemler
Türev
araçlar
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*) (A+B+C+D+E)
8.656.105
233.507.212
25.732.662
4.505.345
602.854.579
-
- Azami riskin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış fin. varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri
- Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
E. Finansal durum tablosu dışı kredi riski içeren unsurlar
8.656.105
-
(65.953.280)
203.762.013
(65.953.280)
25.732.662
-
4.505.345
-
602.854.579
-
-
-
29.745.199
(2.449.079)
6.402.946
(6.402.946)
-
-
-
-
(*)
Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
74
6.770.253
(6.770.253)
4.791
(4.791)
-
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
b)
Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
b.1)
Kredi Riski Yönetimi (Devamı)
Grup’un müşterilerinden aldığı teminatların toplamı aşağıdaki gibidir:
Teminat mektupları
Teminat çek ve senetleri
İpotekler
Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS)
Diğer
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
48.356.790
1.200.000
5.529.903
17.418.630
69.389.862
43.475.636
1.494.368
5.515.905
15.448.369
19.002
141.895.185
65.953.280
Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış ticari alacaklar aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Vadesi üzerinden 1–30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1–3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3–12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1–5 yıl geçmiş
38.860.009
10.972.450
2.080.083
9.857.942
20.889.743
5.835.982
1.809.161
1.210.313
Toplam vadesi geçen alacaklar
61.770.484
29.745.199
(25.194.605)
(2.449.079)
Teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı (-)
b.2)
Likidite Risk Yönetimi
Grup, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin
eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin Devamını sağlayarak likidite riskini yönetir.
Likidite riski tabloları
İhtiyatlı likidite riski yönetimi yeterli ölçüde nakit tutmayı yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının
kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi
sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.
75
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
b)
Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
Likidite riski tabloları (Devamı)
Aşağıdaki tablo, Grup’un finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. Aşağıdaki tablolar,
Grup’un yükümlülükleri iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır.
Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya dâhil edilmiştir.
30 Haziran 2014
Defter
değeri
Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışları
toplamı
(I+II+III+IV)
Üç aydan
kısa
(I)
3–12 ay
arası
(II)
1–5 yıl
arası
(III)
5 yıldan
uzun
(IV)
Banka kredileri
Borçlanma senedi ihraçları
Finansal kiralama
yükümlülükleri
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar
1.131.287.130
211.326.085
1.412.287.015
266.486.700
143.937.968
-
264.717.876
9.024.450
986.801.150
36.097.800
16.830.021
221.364.450
254.766
131.349.298
82.438.518
4.236.856
277.410
131.349.298
82.438.518
4.236.856
83.142
126.061.153
82.438.518
4.236.856
194.138
5.288.145
-
130
-
-
Toplam yükümlülük
1.560.892.653
1.897.075.797
356.757.637
279.224.609
1.022.899.080
238.194.471
Defter
değeri
Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışları
toplamı
(I+II+III+IV)
Üç aydan
kısa
(I)
3–12 ay
arası
(II)
1–5 yıl
arası
(III)
5 yıldan
uzun
(IV)
Banka kredileri
Borçlanma senedi ihraçları
Finansal kiralama
yükümlülükleri
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar
1.150.870.346
213.005.573
1.360.350.106
272.390.038
152.554.258
-
250.185.696
9.070.775
846.592.482
36.283.100
111.017.670
227.036.163
389.730
129.391.714
247.945.984
3.154.727
443.694
129.391.714
247.945.984
3.154.727
83.142
95.515.918
247.945.984
3.154.727
249.426
33.875.796
-
111.126
-
-
Toplam yükümlülük
1.744.758.074
2.013.676.263
499.254.029
293.381.693
882.986.708
338.053.833
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
31 Aralık 2013
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
-
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla türev finansal varlık ve yükümlülük bulunmamaktadır.
b.3)
Piyasa Riski Yönetimi
Faaliyetleri nedeniyle Grup, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz
kalmaktadır. Grup düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir. Cari
yılda Grup’un maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri nasıl
ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır.
76
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
b)
Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
b.3)
Piyasa Riski Yönetimi (Devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Grup, bağlı ortaklıkları ve
iştiraklerinin faaliyet gösterdiği ülkelerin ekonomilerine göre geçerli fonksiyonel para birimleri dışında kalan
para birimlerini yabancı para olarak kabul etmiştir.
Grup’un yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıkları ile parasal ve parasal olmayan
yükümlülüklerinin rapor tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Döviz Pozisyonu Tablosu
TL karşılığı
ABD Doları
Euro
Diğer
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa,
banka hesapları dahil)
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3. Diğer
4. Dönen varlıklar (1+2+3)
5. Ticari alacaklar
6a. Parasal finansal varlıklar
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar
7. Diğer
8. Duran varlıklar (5+6+7)
9. Toplam varlıklar (4+8)
10. Ticari borçlar
11. Finansal yükümlülükler
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
12b.Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler
16b.Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /
(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
19b.Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
20. Net yabancı para varlık / (yükümlülük)
Pozisyonu (9–18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık /
/(yükümlülük) pozisyonu (=1+2a+3+5+6a+7–
10–11-12a–14–15-16a)
22. Döviz hedge’ i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
23. İhracat
24. İthalat
1.446.145
184.402
364.669
301.204.872
8.117.900
310.768.917
129.133.049
2.222.158
131.539.609
9.256.342
1.043.509
10.664.520
74.991
381.648
456.639
9.248.427
9.248.427
320.017.344
17.482.711
114.515.789
5.698.824
137.697.324
76.964
76.964
131.616.573
3.271.729
15.526.008
125.999
18.923.736
3.046.220
3.046.220
13.710.740
3.202.040
28.198.715
1.878.100
33.278.855
275.637
275.637
732.276
771.748
771.748
407.399.873
407.399.873
545.097.197
165.136.364
165.136.364
184.060.100
19.623.541
19.623.541
52.902.396
771.748
148.638.000
70.000.000
-
-
148.638.000
70.000.000
-
-
-
-
-
-
(76.441.853)
17.556.473
(39.191.656)
(39.472)
(225.079.853)
(52.443.527)
(39.191.656)
(696.757)
6.437.654
53.378.924
82.654.567
3.031.767
15.620.144
19.705.514
6.608.511
13.501.904
-
77
-
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
b)
Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
b.3)
Piyasa Riski Yönetimi (Devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi (Devamı)
1.Ticari alacaklar
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa,
banka hesapları dahil)
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3. Diğer
4. Dönen varlıklar (1+2+3)
5. Ticari alacaklar
6a. Parasal finansal varlıklar
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar
7. Diğer
8. Duran varlıklar (5+6+7)
9. Toplam varlıklar (4+8)
10. Ticari borçlar
11. Finansal yükümlülükler
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
12b.Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler
16b.Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /
(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
19b.Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
20. Net yabancı para varlık / (yükümlülük)
Pozisyonu (9–18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık /
/(yükümlülük) pozisyonu (=1+2a+3+5+6a+7–
10–11-12a–14–15-16a)
22. Döviz hedge’ i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
23. İhracat
24. İthalat
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Döviz Pozisyonu Tablosu
TL karşılığı
ABD Doları
Euro
1.061.499
418.894
57.025
Diğer
-
305.438.931
306.500.430
306.500.430
13.406.946
64.637.123
78.044.069
465.203.806
465.203.806
543.247.875
131.720.604
132.139.498
132.139.498
719.239
12.413.353
13.132.592
173.761.005
173.761.005
186.893.597
8.277.761
8.334.786
8.334.786
4.042.866
12.989.376
17.032.242
32.128.620
32.128.620
49.160.862
59.366
59.366
59.366
416.022
416.022
416.022
135.978.404
63.711.008
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(100.769.041)
8.956.909
(40.826.076)
(356.656)
(236.747.445)
(54.754.099)
(40.826.076)
(356.656)
47.504.426
123.653.406
9.257.000
49.338.194
11.816.819
11.761.794
-
78
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
b)
Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
b.3)
Piyasa Riski Yönetimi (Devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi (Devamı)
Grup, başlıca ABD Doları ve Euro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Diğer kurların etkisi önemsizdir.
Aşağıdaki tablo Grup’un ABD Doları ve Euro kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını
göstermektedir. %10’luk oran, üst düzey yöneticilere Grup içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan
oran olup, söz konusu oran Grup Yönetimi’nin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir.
Duyarlılık analizi sadece dönem sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu
kalemlerin yılsonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Bu analiz, dış kaynaklı krediler ile birlikte
Grup içindeki yurt dışı faaliyetler için kullanılan, krediyi alan ve de kullanan tarafların fonksiyonel para birimi
dışındaki kredilerini kapsamaktadır. Pozitif değer, vergi öncesi kar / zararda ve diğer özkaynak kalemlerindeki
artışı ifade eder.
Kur riskine duyarlılık
30 Haziran 2014
Kar / (Zarar)
Özkaynaklar
Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
1ABD Doları net varlık / yükümlülük
(11.174.151)
2ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
14.863.800
3ABD Doları net etki (1+2)
3.689.649
Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
4Euro net varlık / yükümlülük
5Euro riskinden korunan kısım (-)
6Euro net etki (4+5)
11.174.151
(14.863.800)
(3.689.649)
-
-
11.333.835
11.333.835
47.376.911
47.376.911
(47.376.911)
(47.376.911)
-
-
(4.994.471)
(4.994.471)
4.994.471
4.994.471
(7.644.186)
7.644.186
42.382.440
(42.382.440)
(11.333.835)
(11.333.835)
Diğer dövizlerin TL karşısında %10 değerlenmesi hali
7Diğer döviz cinsinden net varlık/yükümlülük
8Diğer dövizlerin riskinden korunan kısım (-)
9Diğer dövizlerin net etkisi (7+8)
Toplam (3+6+9)
31 Aralık 2013
Kar / (Zarar)
Özkaynaklar
Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
1ABD Doları net varlık / yükümlülük
(11.686.167)
2ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
13.597.840
3ABD Doları net etki (1+2)
1.911.673
Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
4Euro net varlık / yükümlülük
5Euro riskinden korunan kısım (-)
6Euro net etki (4+5)
11.686.167
(13.597.840)
(1.911.673)
-
-
11.988.577
11.988.577
48.352.579
48.352.579
(48.352.579)
(48.352.579)
-
-
(2.353.616)
(2.353.616)
2.353.616
2.353.616
(10.076.904)
10.076.904
45.998.963
(45.998.963)
(11.988.577)
(11.988.577)
Diğer dövizlerin TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
7Diğer dövizler cinsinden net varlık / yükümlülük
8Diğer dövizlerin riskinden korunan kısım (-)
9Diğer dövizlerin net etkisi (7+8)
Toplam (3+6+9)
79
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
b)
Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
b.3)
Piyasa Riski Yönetimi (Devamı)
b.3.2) Faiz oranı riski yönetimi
Grup’un finansal yükümlülükleri, Grup’ u faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Grup’un finansal
yükümlülükleri ağırlıklı olarak değişken faizli borçlanmalardır. Değişken faizli finansal yükümlülüklerin
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla mevcut finansal durum pozisyonuna göre TL faiz oranlarında %1’lik ve yabancı
para faiz oranlarında %0,25’lik bir düşüş / yükseliş olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit tutulması
durumunda; vergi ve ana ortaklık dışı paylar öncesi kar 557.892 TL değerinde artacak/azalacaktır (31 Aralık
2013: 2.474.586 TL).
Faiz oranı duyarlılığı
Grup’un faiz oranına duyarlı finansal araçlarının dağılımı aşağıdaki gibidir:
Değişken
Faizli
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer alacaklar
Finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Borçlanma senedi ihraçları
Finansal kiralama yükümlülüğü
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar
23.771.993
23.771.993
611.526.600
611.526.600
-
Değişken
Faizli
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Türev finansal araçlar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer alacaklar
Finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Borçlanma senedi ihraçları
Finansal kiralama yükümlülüğü
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar
23.761.700
23.761.700
854.447.962
854.447.962
-
80
30 Haziran 2014
Faiz Riskine
Sabit
Maruz
Faizli
Kalmayan
629.247.184
272.959.806
316.489.912
30.551.569
9.245.897
1.139.192.364
726.024.430
211.326.084
254.766
128.158.590
69.191.638
4.236.856
Toplam
400.701.997
20.476.109
360.135.994
5.286.143
14.803.751
21.499.773
5.062.185
3.190.708
13.246.880
-
1.053.721.174
317.207.908
360.135.994
321.776.055
30.551.569
24.049.648
1.772.218.737
1.342.613.215
211.326.084
254.766
131.349.298
82.438.518
4.236.856
31 Aralık 2013
Faiz Riskine
Sabit
Maruz
Faizli
Kalmayan
Toplam
824.654.876
559.055.955
229.248.181
34.388.767
1.961.973
885.223.499
506.844.118
127.278.670
247.945.984
3.154.727
254.992.576
20.036.924
213.553.946
4.259.031
17.142.675
5.086.614
2.973.570
2.113.044
-
1.103.409.152
602.854.579
213.553.946
233.507.212
34.388.767
19.104.648
1.744.758.075
1.364.265.650
129.391.714
247.945.984
3.154.727
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
b)
Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
b.3)
Piyasa Riski Yönetimi (Devamı)
b.3.3) Diğer fiyat riskleri
Özkaynak fiyat duyarlılığı
Aşağıdaki duyarlılık analizleri raporlama tarihinde maruz kalınan hisse senedi fiyat risklerine göre belirlenmiştir.
Raporlama tarihinde, diğer tüm değişkenlerin sabit ve değerleme yöntemindeki verilerin %10 oranında fazla / az
olması durumunda:


30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, hisse senedi yatırımları, satılmaya hazır varlıklar olarak sınıflandırıldığı
ve elden çıkarılmadığı ya da değer düşüklüğüne uğramadığı sürece, net kar / zarar etkilenmeyecektir.
Diğer özkaynaktaki fonlarda 32.222.763 TL tutarında artış / azalış (2013 yılında 19.309.669 TL tutarında
artış / azalış) olacaktır. Bu durum esasen, satılmaya hazır hisselerin gerçeğe uygun değerindeki
değişikliklerden kaynaklanmaktadır.
Grup’un hisse senedi fiyatları ile ilgili duyarlılığı daha önceki yıla kıyasla önemli bir değişiklik göstermemiştir.
39.
FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER VE VE FİNANSAL RİSKTEN
KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)
Finansal Araçlar Kategorileri
Krediler ve
alacaklar
Satılmaya
hazır
finansal
varlıklar
Gerçeğe uygun
değer farkı kar
veya zarara
yansıtılan
finansal
varlık ve
yükümlülükler
Defter
Değeri
323.645.561
352.327.624
360.135.994
-
1.036.109.179
317.207.908
6.437.653
-
321.776.055
30.551.569
-
360.135.994
-
Finansal yükümlülükler
1.556.655.797
-
-
-
1.556.655.797
Finansal borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Türev finansal yükümlülükler
1.342.867.981
131.349.298
82.438.518
-
-
-
1.342.867.981
131.349.298
82.438.518
-
Etkin faiz
yöntemi ile
değerlenen
finansal
varlık ve
yükümlülükler
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Türev finansal varlıklar
Finansal yatırımlar
30 Haziran 2014
-
81
-
Not
317.207.908
6
321.776.055 10,11
30.551.569
37
6.437.653
7
360.135.994
7
8
10
17
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
39.
FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL
RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)
Finansal Araçlar Kategorileri (Devamı)
Krediler ve
alacaklar
Satılmaya
hazır
finansal
varlıklar
Gerçeğe uygun
değer farkı kar
veya zarara
yansıtılan
finansal
varlık ve
yükümlülükler
Defter
Değeri
602.854.579
267.895.979
213.553.946
-
1.084.304.504
602.854.579
-
233.507.212
34.388.767
-
213.553.946
-
602.854.579
233.507.212
34.388.767
213.553.946
Finansal yükümlülükler
1.745.757.998
-
-
-
1.745.757.998
Finansal borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Türev finansal yükümlülükler
1.364.265.649
129.391.714
247.945.984
4.154.651
-
-
-
1.364.265.649
129.391.714
247.945.984
4.154.651
Etkin faiz
yöntemi ile
değerlenen
finansal
varlık ve
yükümlülükler
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Türev finansal varlıklar
Finansal yatırımlar
31 Aralık 2013
Not
6
10
37
7
8
10
37
Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri
Finansal varlıklar
Toplam
30 Haziran 2014
Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Türev finansal araçlar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar
360.135.994
6.437.653
-
339.186.982
-
6.437.653
-
20.949.012
-
Toplam
366.573.647
339.186.982
6.437.653
20.949.012
31 Aralık 2013
Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3
Finansal varlıklar
Toplam
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Türev finansal araçlar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar
213.553.946
-
192.604.934
-
Toplam
213.553.946
192.604.934
-
20.949.012
20.949.012
Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:



Kategori 1: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif
piyasada işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmiştir.
Kategori 2: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci kategoride
belirtilen borsa fiyatından başka direkt ya da endirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyatının
bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiştir.
Kategori 3: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin
bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmiştir.
82
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
40.
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Şirket Yönetim Kurulu’nun 11 Temmuz 2014 tarihli toplantısında; Ukrayna’da faaliyet gösteren bağlı
ortaklıklarımızdan Merefa Glass Company Ltd. şirketimizin EBRD’den 20 Milyon Euro tutarında 2 yıl
vadeli kredi alınmasını temin etmek amacıyla Şirketimiz ile T.Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ’nin müşterek
ve müteselsilen garantör olunmasına karar verilmiştir.
 Anadolu Cam San. A.Ş. Mersin Fabrikası ve Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş. Yenişehir Fabrikası,
olmak üzere 2 işyerinde Kristal-İş Sendikası tarafından 20 Haziran 2014 tarihinden itibaren uygulanmakta
olan grevin, 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Kanunun 63'ncü maddesi hükmü gereğince genel sağlığı ve
milli güvenliği bozucu nitelikte görülmesi nedeniyle, Bakanlar Kurulu'nun 25 Haziran 2014 tarihli
kararıyla 60 gün süreyle ertelenmesine karar verilmiştir.
● Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 Türk Lira’lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak ve
tamamı 2013 yılı kar payından karşılanmak üzere 415.000.000 Türk Lirası’ndan 444.000.000 Türk
Lirası’na yükseltilmesine ilişkin tescil işlemi 10 Temmuz 2014 tarihinde tamamlanmış olup, pay
dağıtımına 14 Temmuz 2014 tarihinde başlanmıştır.
41.
FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN
AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI
GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR
Finansal Tabloların Onaylanması
Şirket’in 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren döneme ait Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II–14.1 sayılı
Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan sınırlı bağımsız denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tabloları,
Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü de dikkate alınarak incelenmiş olup; söz konusu konsolide finansal
tabloların faaliyet sonuçlarının gerçek durumunu yansıttığına ve Şirket’in izlediği muhasebe ilkeleri ile Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun ve doğru olduğuna, konsolide finansal raporların Mali İşler Direktörü
Frederic Robert Colley ile Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü Sibel Koç Karacaoğlu tarafından elektronik ortamda
imzalanmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında gerekli bildirimlerin yapılmasına Şirket
Yönetim Kurulu’nun 18 Ağustos 2014 tarihli toplantısında karar verilmiştir.
---------------------------------
83
Download