"Bir büyük infilâk olacak. O infilâk ve inkılâptan

advertisement
Sorularlarisale.com
"Bir büyük infilâk olacak. O infilâk ve inkılâptan sonra,
Kur’ân etrafındaki surlar kırılacak." Buradaki "surlar"
hangi anlamda kullanılmıştır; bu rüya sadece Türkiye ile
mi, yoksa İslam alemi ile mi ilgiliydi?
"'Allah, Allah, Allah' deyip zikreden tekkeler, zikirhâneler,
medreseler kapanacak ve ezan ve kamet gibi şeâirde ismullah
yerine başka isim konulacak demektir. Yoksa, umum insanlar küfr-ü
mutlaka düşecekler demek değildir. Çünkü Allah'ı inkâr etmek,
kâinatı inkâr etmek kadar akıldan uzaktır. Umum değil, belki ekser
insanlarda dahi vukuunu akıl kabul etmez. Kâfirler Allah'ı inkâr
etmiyorlar, yalnız sıfâtında hatâ ediyorlar."(1)
Üstad Hazretlerinin bu ifadelerinden “Kur'an etrafındaki surlar kırılacak”
ifadesinin ne manaya geldiği açıkça anlaşılıyor. Yani surlardan maksat; Kur’an’ı
talim ve ders veren, aynı zamanda Kur’an’a gelen hücumlara set çeken; tekke ve
medreselerdir. Bunlar yeni rejimin ihdası ile kapatılmış ve Kur’an’ı ders ve verecek
ve müdafaa edecek kurumlar kalmamıştır. Allah bu kurumlara bedel Risale-i Nurları
imdadımıza göndermiştir.
Birinci Dünya Savaşı hem İslam aleminin hem de Osmanlının dönüm noktasıdır.
Belki tarihte en dehşetli bir olaydır. Üstad Hazretleri gibi kalbi ve maneviyatı keskin
olan bir zatın böyle dehşetli bir olayı önceden hissetmemesi düşünülemez. Rüya
sadece Osmanlı değil, bütün İslam alemi ile alakalıdır. Zaten Osmanlının yıkılması ile
İslam alemi imamesi düşmüş tesbih taneleri gibi dağılmış ve çok sıkıntılar çekmiştir.
Ama bunlar işin zahiri boyutu, Üstad Hazretleri daima istikbalin İslam’ın olacağını
söylüyor.
(1) bk. Şualar, Beşinci Şua, İkinci Makam.
page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download