Teknik Hizmetler İç Kontrol

advertisement
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
GÖREV TANIMLARI
ORGANİZASYONEL
BİLGİLER
Bölümü
Birimi
Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı
Teknik Hizmetler
Sorumlu Personel
Yerine Bakılacak Personel
İlk Amiri
Hüseyin ġENKOZAT
Cemalettin GÜZEL
Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanı
26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Ġç Kontrol Standartları Tebliği ile
kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluĢturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliĢtirilmesi kapsamında
hazırlanmıĢtır.
1. Bilgisayar laboratuvar kurulum çalıĢmalarının yapılması, laboratuvarlaraki bilgisayarlarda oluĢan
donanım arızalarının onarılması ve güncellemelerinin yapılması,
2. Personellerin kullanacağı bilgisayar ve çevre birimlerinin kurulumunun yapılıp çalıĢır hale getirilmesi,
3. Kullanıcıların talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan programların bilgisayarlara yüklenmesi,
4. Ağ kurulum çalıĢmalarında gerekli kablolama çalıĢmalarının yapılması,
5. Ağ arızalarında, bağlantı yolununun kontrol edilerek arızanın giderilmesi için gerekli çalıĢmaların
yapılması,
6. Kullanıcıların iĢletim sistemi değiĢiklik talepleri veya bilgisayarlarda oluĢan sistem arızaları sonucu
bilgisayarlara yeniden iĢletim sisteminin kurulması,
7. Antivirüs, java ve internet tarayıcıları programlarının güncelleĢtirilmesi çalıĢmalarının yapılması,
8. Üniversitemizin envanterinde kayıtlı olan bilgisayar, dizüstü bilgisayar, yazıcı, monitör vb. cihazların
arızalarının giderilmesi,
9. Bilgisayarlarda donanımsal ve yazılımsal güncelleĢtirme çalıĢmalarının yapılması,
10. Telefon santrallerinin kurumu, konfigrasyonu ve arızaların giderilmesi ile ilgi çalıĢmaların yapılması,
11. Üniversitemiz akademik ve idari personeli için dahili telefon numaralarının verlirip gerekli alt yapı
çalıĢmalarının yapılması,
12. Talep edilmesi halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde çalıĢan teknik personele eğitim verilmesi ve
eğitimde kullanılacak dökümanların hazırlanması.
Görevli Personel
Yakup DOĞAN,, Hakan CELAYĠR, Emrah YEġĠL, Süleyman GÖL, Nihat YILMAZ,
Cemalettin GÜZEL , Fayik ANLI,
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards