Resmî Gazete

advertisement
31 Aralık 2008 ÇARAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 27097 (4. Mükerrer)
TEBLİĞ
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
DETERJAN ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA BİLDİRİM ESASLARINI
DÜZENLEYEN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ
TEBLİĞ NO: (2009/13)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) İthal edilecek deterjan ürünlerinin, Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve
Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğe uygun ve güvenli olması zorunludur.
Bildirim ve kayıt
MADDE 2 - (1) İthalatçı veya temsilcisi, ithal edilecek ekli listede (Ek 1) yer alan deterjan ürünleri hakkında
söz konusu Tüzük gereğince bir defaya mahsus bildirimde bulunmak üzere Sağlık Bakanlığına veya gümrük girişinin
yapılacağı yerin İl Sağlık Müdürlüğüne başvurur.
MADDE 3 - (1) Bildirimin yapıldığına dair, Bakanlık veya Bakanlığın İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen ve
ithalatçının unvanı ile vergi numarasının bulunduğu Bildirim Kayıt Belgesi’nin bir örneği, aslına uygunluğu ithalatçı
veya temsilcisi tarafından firma kaşesi ve imzasıyla onaylandıktan sonra, her ithalat işlemi için gümrük idaresine ibraz
edilir.
(2) Bildirim Kayıt Belgesi’nde yer alan firma unvanı ve vergi numarasının gümrük beyannamesindeki firma
unvanı ve vergi numarası ile aynı olması zorunludur.
(3) Bildirimde yer alan hususlardan bir veya birden fazlasının değişmesi halinde, ithalatçı veya temsilcisi
yeniden bildirimde bulunmak zorundadır.
(4) Ekli listede (Ek 1) yer almakla birlikte, Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve
Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük uyarınca bildirime tabi olmayan ürünlerin ithali, Sağlık Bakanlığından
veya gümrük girişinin yapılacağı yerin İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak kapsam dışı yazısıyla gerçekleştirilir.
Kapsam dışı yazısının temini için ithalatçı veya temsilcisi, ekte (Ek 2) yer alan yazı ile Sağlık Bakanlığına veya
gümrük girişinin yapılacağı yerin İl Sağlık Müdürlüğüne başvurur.
Numune ve şahsi eşya
MADDE 4 - (1) Bu Tebliğ, şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz.
(2) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki
veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ile ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü
ifade eder.
(3) Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o eşya için sipariş
vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder.
Gümrük idarelerince yapılacak işlemler
MADDE 5 - (1) Gümrük idaresi, bu Tebliğ’in 4’üncü maddesinde sayılan numune ve şahsi eşyaların ithaline
doğrudan izin verir.
(2) Gümrük idaresi, Bildirim Kayıt Belgesi’nin veya kapsam dışı yazısının onaylı bir örneği ibraz edilen
ürünlerin ithaline izin verir, söz konusu belgelerin ibraz edilmemesi halinde ithaline izin vermez.
İthalatçının sorumluluğu
MADDE 6 - (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında bildirime tabi olsun veya olmasın, ithal ettiği 1’inci maddede
belirtilen Tüzük kapsamındaki bütün ürünlerin her halükârda söz konusu Tüzüğe uygun ve güvenli olmasından,
11/7/2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerince sorumludur.
Yetki
MADDE 7 - (1) Bu Tebliğ’de yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri
yapmaya, Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
Diğer hususlar
MADDE 8 - (1) Bu Tebliğ’de yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 9 - (1) 31/12/2007 tarih ve 26743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (2008/13) sayılı Dış Ticarette
Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 - (1) Bu Tebliğ 01/01/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 - (1) Bu Tebliğ’in hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Ek 1
Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük
Kapsamında Olup
İthalatta Bildirime Tabi Deterjan Ürünlerinin Listesi
G.T.İ.P.
3401.20.10.00.00
3401.20.90.10.00
3402.12.00.00.00
3402.13.00.00.00
3402.20.20.00.11
3402.20.20.00.12
3402.20.90.00.15
3402.20.90.00.16
3402.90.10.00.11
3402.90.10.00.12
3402.90.90.00.15
3402.90.90.00.16
3404.20.00.00.00
3405.40.00.00.00
Eşyanın Tanımı
İnce parça, pul, granül veya toz halinde olanlar
Arap sabunu ve benzeri yumuşak sabunlar
Katyonlu olanlar
İyonlu olmayanlar
Sabun içerenler
Sabun içermeyenler (kireç çözücü ve lavabo açıcılar hariç)
Sabun içerenler
Sabun içermeyenler (kireç çözücü ve lavabo açıcılar hariç)
Sabun içerenler
Sabun içermeyenler
Sabun içerenler
Sabun içermeyenler (kireç çözücü ve lavabo açıcılar hariç)
Poli(oksietilen) (polietilen glikol)den elde edilenler
Temizleme pat ve tozları ve diğer temizleme müstahzarları (Mekanik
temizleme tozları hariç)
Ek 2
Bildirim Kapsamı Dışında Kalan Ürünler İçin Başvuru Örneği
SAĞLIK BAKANLIĞINA
(Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü veya İl Sağlık Müdürlüğü)
2009/13 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği eki listede yer alan ............………..... G.T.İ.P.'li
.....………………........................................... isimli maddenin, Bakanlıklarınca yayımlanan Gıda Maddelerinin ve Umumi
Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğe göre bildirime tabi olmaması nedeniyle,
2009/13 sayılı DTS Tebliğinin 3’üncü maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca Bildirim Kayıt Belgesi olmaksızın ithalinin
yapılabilmesi için tarafımıza bir kapsam dışı yazısı verilmesi hususunda gereğini arz ederim.
İthalatçının İsmi/Ünvanı
Yetkili İmza
Tarih
İthalatçının adresi
:
İthalatçının bağlı bulunduğu
vergi dairesinin adı
:
İthalatçının vergi sicil numarası
:
Download