buyurularak israf ve cimriliğin maddi ve manevi zararlarına işaret

advertisement
16.01.2004
Furkan, 25/67
İSRAF VE CİMRİLİK
buyurularak israf ve cimriliğin maddi ve
manevi zararlarına işaret edilmektedir.
"…Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü
Allah, israf edenleri sevmez" (A'raf, 7/31)
anlamındaki ayeti, cimrilikle israf arasındaki
orta yola girmeye, yani dengeli olmaya
çağırmaktadır.
Aziz Mü'minler!
Muhterem Müslümanlar!
Müslüman; hayatının her yönüyle
dengeli ve tutarlı olan insandır. Yüce Allah
Bakara Suresinin 143. ayetinde: "Böylece,
sizler insanlara birer şahit (ve örnek)
olasınız ve Peygamber de size bir şahit (ve
örnek) olsun diye sizi orta bir ümmet
yaptık..." buyurarak bu gerçeği ortaya
koymaktadır. Bu itibarla Müslüman,
hayatının her alanında olduğu gibi sosyal ve
ekonomik alanlarda da dengeli, ölçülü ve
tutarlı olmak durumundadır. Dolayısıyla
ekonomik
değerlerin
tüketilmesi
ve
kullanılmasında
ölçüsüz ve dengesiz
davranmak İslam ile bağdaşmayan bir
tutumdur. İşte israf ve cimrilik, bu tür
olumsuz
davranışların
önde
gelen
örneklerindendir.
Aziz müslümanlar!
İsraf; gereksiz yere harcama yapmak;
cimrilik ise imkan olduğu halde gerekli
harcamayı yapmamak demektir. İsraf, ruh
bilimcilerince kişiye hakim olan aşağılık
duygusunun ve kişilik zaafının bir sonucu
olarak gösterilmektedir. Bu durumda olan
kişi kendini ve çevresindekileri güçlü
olduğuna inandırmaya çalışır. Cimri insan
ise kendine ve diğer insanlara güvenmez.
Güven kaynağı olarak sadece parayı ve
maddeyi görür. Ne kadar çok parası olursa o
kadar güvenlikte olacağını zanneder. Bu ruh
hali, Allah'a güven duygusunu zedeleyeceği
için, iman açısından da tehlikelidir. Böyle
insanlar, genelde rızık verenin yüce Allah
olduğu gerçeğini göz ardı ederler. Zümer
Suresinin 52. ayetinde; "Bilmediler mi ki,
Allah rızkı dilediğine bol bol verir ve
(dilediğine) kısar. Şüphesiz bunda iman
eden bir toplum için elbette ibretler
vardır" buyurularak, rızkın bir yönüyle ilahi
takdir olduğu vurgulanmaktadır. Diğer
yandan İsrâ Suresinin 29. ayetinde; "Eli sıkı
olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra
kınanır ve çaresiz kalırsın"
Harcamalarda dengeli olmanın ölçüsü
meşru ihtiyaçlardır. Zamana, mekana ve
kişinin durumuna göre değişiklik arz eden
ihtiyaç ölçüleri iyi belirlenmelidir. Ekonomik
değerleri israf etmek, hem onları yerinde
harcamamak, gerektiğinden çok harcamak
hem de Allah’ın uygun görmediği yerlere
harcamaktır. İhtiyacı gidermeyen, yararsız,
boş yere ve gayri meşru harcamalar,
nimetlerin
ihtiyaç
dışındaki
alanlara
aktarılması birer israftır. Mesela kişinin
parasını, malını ve mülkünü kumar, içki,
fuhuş gibi haram yerlere harcaması israf
olduğu gibi, gıda maddelerinin çürütülmesi,
ekmek, yemek, sebze ve meyvelerin çöpe
atılması, giyilebilen eskimemiş giysilerin,
kullanılabilen ev eşyasının atılıp yerine
yenilerinin alınması, gereksiz yere elektrik
sarfiyatı, suyun boş yere akıtılması, hatta
gerektiğinden fazla yiyip içilmesi dahi israftır.
İsraf, ekonomik dengeleri bozar, fert ve
toplumları hüsrana götürür.
İsrafı şiddetle yasaklayan Dinimiz
cimriliği de yasaklamaktadır. Yüce Allah,
"Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği
nimetlerde cimrilik edenler, bunun,
kendileri
için
hayırlı
olduğunu
sanmasınlar. Hayır! O kendileri için bir
şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet
gününde boyunlarına dolanacaktır…” (AIi İmran, 3/180) Peygamberimiz (a.s.) ise;
"Cimrilikten sakının, çünkü cimrilik
sizden evvel gelip geçenleri helak etmiş,
onları kan dökmeye, haramı helal görmeye
yönlendirmiştir..." buyurmaktadır (Müslim,
Birr, 56).
Hutbemi, Furkân Suresinin 67. ayetinin
meali ile tamamlamak istiyorum; "Rahmanın
kulları, harcamalarında ne israf ne de
cimrilik ederler. Onların harcamaları, bu
ikisi arası dengeli bir harcamadır. "
Download