16.03 BAŞKAN: Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN KÂTİP

advertisement
TBMM
B:54
24 . 1 . 2007
O: 6
ALTINCI OTURUM
Açılma Saati: 16.03
BAŞKAN: Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Yaşar TÜZÜN (Bilecik)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 54'üncü Birleşimi'nin Al­
tıncı Oturumu'nu açıyorum.
1147 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nm görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Komisyon ve Hükümet yerinde.
l'inci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Manisa Milletvekili Sayın Hasan
Ören.
Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar)
CHP GRUBU ADINA HASAN ÖREN (Manisa) - Sayın Başkan, şahsım adına da konuşaca­
ğım, ikisini birleştirir misiniz
Değerli milletvekilleri, Dışişleri eski Bakanımız ve Cumhuriyet Halk Partisinin parti meclisi
üyesi değerli siyaset adamı, devlet adamı İsmail Cem'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Türki­
ye'nin barışçı dış politikasına ve sol siyasetine yaptığı katkılarla sosyal demokratların ve halkımızın
gönlünde taht kuran İsmail Cem'i her zaman saygıyla anacağız, ruhu şad olsun.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü­
meti Arasında Yayılmanın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştırıl­
ması İçin İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa­
rısı üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıy­
la selamlıyorum.
Bu anlaşmanın amacı, tasarı gerekçesinde, iş birliğinin güçlenmesi, kitle imha silahlarının ve
sistemlerinin yasa dışı ticaretinin engellenmesi, caydırılması, güvenliğin desteklenmesi olarak be­
lirtilmiştir.
İkili anlaşmalar, ülkeler arasında ekonomik, sosyal, ticari ve siyasi iş birliğini geliştiren
önemli araçlardır. Bu dönemde yapılan anlaşmalarda, Türkiye'nin, politikadaki, özellikle müzakerelerdeki başarısına gölge düşmüştür. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde dış politikadaki çiz­
gimiz sapmış ve dış politikamız zaafa uğramıştır. Türkiye, ikili anlaşmalarda hep kaybeden taraf
olmaya başlamıştır.
Amerika Birleşik Devletleri, 11 Eylülden sonra terörizmle mücadeleye girişmiş, 11 Eylül sal­
dırılarından sonra da, ABD, birçok ülkeyle bu ikili anlaşmaları yapmaya başlamıştır. Amerika Bir­
leşik Devletleri, anlaşmalarda kendi çıkarlarını korurken, bizim ve diğer ülkelerin terörden gördü­
ğü zararı yok saymıştır.
ABD, terör örgütü olan PKK konusunda hiçbir zaman elini taşın altına koymamıştır. PKK,
hâlâ, Kuzey Irak'ta, Kandil Dağı'nda, Türkiye'ye karşı terör eylemlerini sürdürmektedir ve Irak ve
ABD, bu konuda hâlâ daha gözlerini yumup, bu teröre seyirci kalmaktadır.
Dikkat ederseniz, geçenlerde, Amerika Birleşik Devletleri yetkilisi "Irak'tan çıkarsak Türkiye
girer." diyordu. Aslında bu sözü söylerken, Türkiye'nin, Irak topraklarının bütünlüğüyle ilgili, Mu­
sul'da, Kerkük'te bir yer kapma, bir yer edinmeyle ilgili düşüncesinin olmadığını Amerika Birleşik
Devletleri çok iyi biliyordu, çünkü bizim, müttefiki olduğumuz ABD'yle ilgili, en önemlisi Irak'la
ilgili, Irak topraklarıyla ilgili hiçbir zaman oraya gidip, orada, komşu ülkemizin toprakları üzerinde
söz sahibi olmayı istememişizdir. Nedir istediğimiz? İstediğimiz en önemli iki konu vardır: Birinci­
si, yıllardan bu yana Türkiye'de terör eylemlerine devam eden PKK'nın Irak topraklarında barındı-159-
Download