Ders içerikleri için Tıklayınız!!! - Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

advertisement
BOZOK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İlahiyat Programları Ders İçerikleri (2015 Müfredatı)
1. yıl - 1. dönem
iLHYT-z101
Kur'an Okuma ve Tecvid I – (2-0-2)
Doğru bir Kur'an tilaveti için gerekli olan tecvid kurallarını uygulama becerisini edinip Kur‟an‟ı bu kazanım
çerçevesinde yüzünden ve ezber tilavet edebilmektir.
iLHYT-z103
Arap Dili Ve Belagati I (2-0-2)
Çeşitli Dönemlerdeki Arap edebi ürünleri ile tanıştırmak ve örnekler üzerinden hareketle devirler, eğilimler ve üsluplar hakkında
bilgi vererek bunların ilahiyat ve diğer alanların metinlerinin anlaşılmasında kullanımını sağlamaktır
iLHYT-z105
Akaid Esasları (2-0-2)
Ġslâm inanç esaslarının ana unsurları hakkında yeterli düzeyde bilgi edinmek, bu unsurlar doğrultusunda inançla alakalı hususları
doğru değerlendirebilecek bir bakış açısı kazanmak ve edinilen bilginin günümüzde kullanılabilmesini sağlamaktır.
iLHYT-z107
Ġbadet Esasları I (2-0-2)
Ġslâm Hukukunun temel kaynaklarına dayanarak, ibadet türlerini ve
esaslarının öğretilerek ibadet alanında ortaya çıkan yeni sorunları çözebilecek bir perspektif kazandırmak.
iLHYT-z109
Kur'an Ġlimleri Ve Tefsir Usulü I (2-0-2)
Kur‟ân metninin oluşum sürecini pekiştiren „Kur‟ân tarihi‟ne dair temel bilgiler sunulup Kur‟an‟ın vahiy mahsulü olduğu ispat
edilerek, Ġslam tarihi boyunca tefsir hususunda etkili olan önemli kişi, akım ve ekollerin tefsir faaliyetlerinin ana hatlarıyla ve
karakteristik özellikleriyle tanıtılarak, sağlam bir tefsir kültürü ve bir tefsir metodolojisi aktarılarak, ünümüzdeki dînî problemler
ve sosyal sorunlar karşısında öğrencinin ihtiyaç duyacağı bilgi, yaklaşım, çözüm ve yöntemleri kapsayan, bilimsel esaslara uygun
bir tefsir formasyonunun kazandırılması amaçlanır.
iLHYT-z111
Hadis Ġlimleri Ve Usulü I (2-0-2)
•Hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve değeri hakkında bilgi sahibi olabilme, klasik hadis
usulünün kaynaklarının ve kavramlarının bilgisi •Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar geçen zamanı hadis tarihi
açısından incelemek, hadis usulünün ana kaynaklarını tanımak, güvenilirlik ve sahihlik bağlamında hadis terminolojisini
öğrenmek
iLHYT-z113
Siyer-Ġ Nebi (2-0-2)
Hz. Peygamber'in hayatının ve davetinin dünya tarihindeki önemini kavrama ve Siyer çalışmaları ile ilgili temel bilgi birikimine
sahip olmak.
iLHYT-z115
Osmanlı Türkçesi (2-0-2)
Osmanlı Türkçesi ile yazılmış edebi ve kültürel metinleri okuyup anlayabilme ve bu kaynaklardan yararlanabilme becerisini
kazanmak.
AIB-101
Atatürk Ġlke Ve Ġnkılapları Tarihi I (2-0-2)
Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi ile ilgili kavramları, Osmanlı yenileşme sürecini, I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerini, buna paralel
olarak Avrupa‟da yaşanan gelişmeleri (Sanayi Devrimi ve Fransız Ġhtilali gibi), I. Dünya Savaşı ve sonuçlarını yorumlayacak
donanıma sahip olmak. Mondros Mütarekesi ve sonrasındaki gelişmeleri, Mili Mücadele kapsamındaki
kongreleri, Son Osmanlı Mebusan Meclisi‟nin aldığı Misak-ı Milli kararları hakkında detaylı bilgiye sahip olmak. TBMM
Dönemini, Kurtuluş Savaşı'ndaki cepheleri ve Mudanya Ateşkes Antlaşması‟nı, Milli Mücadele‟de takip edilen Dış Politikayı ve
1923 Lozan Barış Antlaşması‟nı içine alacak şekilde öğrencinin açıklayıp yorumlayabilecek donanıma sahip olmasını sağlamak.
YDB-101
Yabancı Dil I (2-0-2)
Bu dersin amacı dönem başında yapılan muafiyet sınavında başarılı olamayan ve Ġngilizceyi yeni öğrenmeye başlamış
öğrencilerimize Avrupa konseyi ortak dil kriterleri doğrultusunda A1, A2, B1,B2 düzeyleri için öngörülen gramer,kelime
bilgisi,konuşma, duyduğunu anlama,okuma ve yazma yeteneği kazandırmaktır .
tDB-101
Türk Dili I (2-0-2)
Çağa uygun olarak farklı alanlarda öğrenim gören gençlerimize ana dil sevgisini ve bilincini aşılayarak dil düşünce bağlantısını
vurgulamak,bilimsel alanda üretken, yaratıcı ve ana dilini doğru kullanabilen çağdaş bilgilerle donanmış bireyleri dil ve edebiyat
tarihi yönünden aydınlatmaktır.
1. yıl - 2. dönem
iLHYT-z102
Kur'an Okuma Ve Tecvid II (2-0-2)
Kur'an-ı Kerimin düzgün okunuşu için gerekli olan tecvid kurallarını uygulama becerisini kazanıp Kur‟an‟ı yüzünden ve ezber
okuyabilmektir.
iLHYT-z104
Arap Dili Ve Belagati II (2-0-2)
Çeşitli Dönemlerdeki Arap edebi ürünleri ile tanıştırmak ve örnekler üzerinden hareketle devirler, eğilimler ve üsluplar hakkında
bilgi vererek bunların ilahiyat ve diğer alanların metinlerinin anlaşılmasında kullanımını sağlamaktır.
iLHYT-z106
Mantık (2-0-2)
Temel mantık konularına dair bilgi ve beceri kazandırmak ve bu bilgileri Ġslami disiplinlerde kullanmak
iLHYT-z108
Kur'an Ġlimleri Ve Tefsir Usulü II (2-0-2)
Kur‟an‟ın sûre ve âyetlerini “lafız, mâna ve maksat” uyumu ve bütünlüğü içinde, Yüce Allah‟ın muradı ve maksadına uygun bir
şekilde anlayarak günümüz problemlerine cevap verecek şekilde evrensel prensipleri tespit edip pratiğe sunma bilgi ve becerisini
öğrencilere kazandırmak.
iLHYT-z110
Hadis Ġlimleri Ve Usulü II (2-0-2)
Hadis ilminin temel kavramları ve kaynakları dikkate alınarak konu merkezli hadis okuyabilme ve bu konularla alakalı hadis
literatürünü tanımlamak
iLHYT-z114
Ġbadet Esasları II (2-0-2)
Ġslâm Hukukunun temel kaynaklarına dayanarak, ibadet türlerini ve esaslarının öğretilerek ibadet alanında ortaya çıkan yeni
sorunları çözebilecek bir perspektif kazandırmak.
iLHYT-z116
Ġslam Sanatları (2-0-2)
Türk Ġslam Sanatları Tarihi dersinde, Türklerin Ġslâm'ı kabulünden günümüze kadar plastik sanatlar alanında ortaya koydukları
eserleri çeşitli hususiyetleriyle ve karşılaştırmalı olarak ele alma, bunları teknik bilgiler ışığında estetik yönleriyle anlamayı ve
yorumlamayı öğretme, bu klasik mirasın modern Türk ve dünya sanatı açısından anlamını araştırma, tarihine ait temel kaynak ve
kavramları tanıtma hedeflenir.
iLHYT-z118
Türk Ġslam Edebiyatı (2-0-2)
Bu dersin amacı, yüksek din eğitimi alan öğrencilere Türk Ġslam Edebiyatı‟nın tanımı, kapsamı ve hedefine ilişkin teorik konuları
öğretmek, onlara edebi bir zevk ve estetik bilinç kazandırmak, özellikle dini içerikli eserlerin ve kavramların tarihsel süreç
içerisinde kazandığı mahiyete işaret etmekten ibarettir.
aIB-102
Atatürk Ġlke Ve Ġnkılapları Tarihi II (2-0-2)
Milli Mücadele sonrası Türk politik hayatında gerçekleştirilen siyasi reformları ve hukuk, eğitim, ekonomi, toplumsal ve kültürel
alanlarda gerçekleştiren inkılâpları, Atatürk‟ün ilkelerini açıklayıp yorumlayabilecek bilgi becerisini kazandırmak.
yDB-102
Yabancı Dil II (2-0-2)
Bu dersin amacı dönem başında yapılan muafiyet sınavında başarılı olamayan ve Ġngilizceyi yeni öğrenmeye başlamış
öğrencilerimize Avrupa konseyi ortak dil kriterleri doğrultusunda A1, A2, B1,B2 düzeyleri için öngörülen gramer, kelime
bilgisi,konuşma, duyduğunu anlama, okuma ve yazma yeteneği kazandırmaktır.
tDB-102
Türk Dili II (2-0-2)
Farklı alanlarda öğrenim gören öğrencilerin bir konu hakkındaki görüşlerini yazıya dökebilmelerini, özel günlerle ilgili
etkinliklerde metinler hazırlayabilmelerini sağlamak, doğru, güzel konuşma yeteneklerini geliştirmek, dil ve anlatımla ilgili
eksikliklerini gidermek, anlatım biçimleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
2. yıl - 1. dönem
iLHYT-z201
Kur'an Okuma Ve Tecvid III (2-0-2)
Kur‟an kıraat‟ını ta‟dil-i erkân ile yapabilme becerisini geliştirecek tecvit kaidelerinin öğrenilmesini sağlayarak güzel ve doğru bir
okuyuş ile Kur‟an tilavetini muktedir kılmayı amaçlamaktadır.
iLHYT-z203
Arap Dili Ve Belagati III (2-0-2)
Belağat ile ilgili genel kavramların öğretilmesi kuranı-i kerimde ki kullanımlarından örneklerl verilmesi.
iLHYT-z205
Tefsir I (2-0-2)
Kur‟an‟ın sûre ve âyetlerini “lafız, mâna ve maksat” uyumu ve bütünlüğü içinde, Yüce Allah‟ın muradı ve maksadına uygun bir
şekilde anlayarak günümüz problemlerine cevap verecek şekilde evrensel prensipleri tespit edip pratiğe sunma bilgi ve becerisini
öğrencilere kazandırmak.
iLHYT-z207
Hadis I (2-0-2)
Hadis ilminin temel kavramları ve kaynakları dikkate alınarak konu merkezli hadis okuyabilme ve bu konularla alakalı hadis
literatürünü tanımlamak
iLHYT-z209
Fıkıh Usulü I (2-0-2)
Ġslâm Borçlar ve Ceza Hukukunun kavramları, nazariyesi ve kaynaklarını tanımak.
iLHYT-z211
Din Eğitimi (2-0-2)
Din eğitiminin tabiatı ve amacı hakkındaki tartışmalarla ilgili farkındalık meydana getirmek. Ġnsanların ve toplumların hayatında
dinin anlamına ve dini yaşayışın kalitesine din eğitiminin katkısını sorgulamak. Öğrencilerin hayatları boyunca
karşılaşabilecekleri dini anlayış ve yaşayışla ilgili teorik ve pratik problemlere yer vermek; bu problemlere çözüm üretmeleri için
öğrencileri teşvik etmek. Tarihsel bir perspektifle geçmişte kabul gören din eğitimi anlayışları yanında ve günümüzde tartışılan
belli başlı din eğitimi yaklaşımları eleştirel bir gözle inceleyerek özgün bir din eğitimi formasyonu kazanmalarına imkan
sağlamak.
iLHYT-z213
Felsefe Tarihi I (2-0-2)
Klasik felsefe içerisindeki önemli ve temel teşkil edici değer, mesele, metot ve kavramlara odaklanmak.
Bu dersin ana amacı, öğrenciye, klasik felsefe tarihi içerisindeki felsefi düşünceleri ve ana problemleri sunmaktır.
iLHYT-z215
Ġslam Ahlak Esasları Ve Felsefesi (2-0-2)
Dinin önemli boyutlarından birisi olan amelin bütün hayatı kapsaması olarak genelleştirilebilecek olan ahlak dersleri kültür ve
dinin ahlakı şekillendirmedeki rolü ve toplumsal ahlakın inşasında bireyin farkındalığının oluşmasından hareketle Ġslami bir ahlak
anlayışının inşasını sağlamayı amaçlamaktadır. Ġslam kültürünün önemli bir parçası olan Ġslam Ahlakını ve onun temel kavram ve
düşüncelerini tanıtmak suretiyle onu bu kültürün temel yapısını kavrayabilecek bir düzeye eriştirmek.
iLHYT-z217
Ġslam Tarihi I (2-0-2)
Râşid Halifeler, Emeviler ve Endülüs Emevileri dönemleri ekonomik, politik ve sosyal yapısı hakkında yeterli düzeyde bilgi
edindirmek, bu devirlerde meydana gelen olayların sebep ve sonuçlarını anlayıp değerlendirebilecek bir bakış açısı kazandırmak
ve edinilen bilginin çağdaş meselelerde kullanabilmesini sağlamaktır.
iLHYT-z219
Dini Musiki (2-0-2)
Türk Din Mûsikîsi Nazariyatını, Türk ve Ġslam tarihi içerisindeki önemini kavratmak
2. yıl - 2. dönem
iLHYT-z202
Kur'an Okuma Ve Tecvid IV (2-0-2)
Sağlıklı bir Kur'an okuyuşu için gerekli olan tecvid kaidelerini tatbik etme becerisini kazanıp Kur‟an‟ı bu kazanım çerçevesinde
yüzünden ve ezber okuyabilmektir.
iLHYT-z204
Tefsir II
(2-0-2)
•Seçme hadis metin okumaları yapılarak hadislerin kapsamı, temel kaynakların ortaya çıkışı ve yazılış metotları hakkında bilgi
sahibi olma
•Hadis metinlerinden hareketle, benzer ve farklı hadisleri diğer kaynaklardan bulma, anlama ve akademik bir yöntemle
değerlendirme yeteneğini kazanabilme
•Klasik ve modern yöntemleri kullanarak hadis kaynaklarını güncel yorumlama kabiliyetini kazanabilme
iLHYT-z206
Hadis II (2-0-2)
•Seçme hadis metin okumaları yapılarak hadislerin kapsamı, temel kaynakların ortaya çıkışı ve yazılış metotları hakkında bilgi
sahibi olma
•Hadis metinlerinden hareketle, benzer ve farklı hadisleri diğer kaynaklardan bulma, anlama ve akademik bir yöntemle
değerlendirme yeteneğini kazanabilme
•Klasik ve modern yöntemleri kullanarak hadis kaynaklarını güncel yorumlama kabiliyetini kazanabilme
iLHYT-z208
Fıkıh Usulü II (2-0-2)
Ġslam hukukunun kaynakları, şerî hükümler ve hükümleri elde etme yolları konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi
iLHYT-z210
Din Sosyolojisi
(2-0-2)
Sosyolojik teoriler, yöntem ve temel kavramlar hakkında bilgi verip dinin yapısı ve din-toplum ilişkileri konusunda sağlıklı
değerlendirmelerde bulunabilme yetisi kazandırmak
iLHYT-z212
Kelam I (2-0-2)
Ġman kavramı ile kelâm ilminin temel konularından ikisini oluşturan ilâhiyyât ve nübüvvât konularını yeteri düzeyde öğretmek ve
bu konular hakkında doğru yaklaşım geliştirebilecek seviye ve yetenek kazandırmak.
iLHYT-z214
Felsefe Tarihi II (2-0-2)
Klasik felsefe içerisindeki önemli ve temel teşkil edici değer, mesele, metot ve kavramlara odaklanmak. Bu dersin ana amacı,
öğrenciye, klasik felsefe tarihi içerisindeki felsefi düşünceleri ve ana problemleri sunmaktır.
iLHYT-z216
Ġslam Tarihi II (2-0-2)
Abbasi döneminden başlayarak Osmanlı tarihini kapsayacak geniş bir süreci içine alan dönemde Ġslam tarihinin temel dönüşüm
aşamalarını ve Türklerin Ġslam Tarihindeki yerlerini kavramayı amaçlamaktadır.
iLHYT-z218
Ġslam Medeniyeti Tarihi (2-0-2)
Ġslam medeniyeti tarihi ve süreç içinde ortaya çıkan kurumların yapısı hakkında genel bilgi vermek, başta Batı medeniyeti olmak
üzere ve diğer medeniyetlerle olan ilişkilerini incelemek.
3. yıl - 1. Dönem
iLHYT-z301
Kur'an Okuma Tecvid V (2-0-2)
Sağlıklı bir Kur'an okuyuşu için gerekli olan tecvid kaidelerini tatbik etme becerisini kazanıp Kur‟an‟ı bu kazanım çerçevesinde
yüzünden ve ezber
iLHYT-z303
Tefsir III (2-0-2)
Tefsir metinlerini temel düzeyde yorumlama becerisine sahip olan öğrencilerin ileri düzey ve farklı tefsir metinleri üzerinden
Kur'ân'ı anlama ve yorumlama yollarının öğretilmesi, âyetlerde geçen konuların tartışılmasını amaçlamaktadır.
iLHYT-z305
Hadis III (2-0-2)
•Seçme hadis metin okumaları yapılarak hadislerin kapsamı, temel kaynakların ortaya çıkışı ve yazılış metotları hakkında bilgi
sahibi olma
•Hadis metinlerinden hareketle, benzer ve farklı hadisleri diğer kaynaklardan bulma, anlama ve akademik bir yöntemle
değerlendirme yeteneğini kazanabilme
•Klasik ve modern yöntemleri kullanarak hadis kaynaklarını güncel yorumlama kabiliyetini kazanabilme
iLHYT-z307
Fıkıh I (2-0-2)
Ġslâm Borçlar ve Ceza Hukukunun kavramları, nazariyesi ve kaynaklarını tanımak.
iLHYT-z309
Kelam II (2-0-2)
Öğrencinin Ġslâm düşüncesinin temel taşlarından birini oluşturan Kelâm ilminin genel yapısı, Ġslâm düşünce geleneği içerisindeki
yeri, terminolojisi, literatürü, tarihî şahsiyetleri ve ekolleri hakkında dönemsel özelliklerini de dikkate alarak bilgi sahibi olmasını
sağlamaktır.
iLHYT-z313
Din Psikolojisi
(2-0-2)
Öğrencilere toplumun dinamiklerinden birisi olan din noktasından bakarak onların altyapısındaki bakış açılarını gösterme, içerdiği
dini konulara dinin anlam dünyasından bakabilme, kendi dini tecrübe ve davranışlarının farkına
varabilme ve buradan hareketle insanların dini dünyaları hakkında tahmin ve yorumlarda bulanabilme becerisi kazandırmayı
amaçlar.
iLHYT-z315
Ġslam Felsefesi Tarihi I (2-0-2)
Öğrenciye, Ġslam kültürünün önemli bir parçası olan Ġslam Felsefesini ve onun temel kavram ve düşüncelerini tanıtmak suretiyle
onu bu kültürün felsefi yapısını kavrayabilecek bir düzeye eriştirmek.
3. yıl - 1. dönem (Seçmeli - I )
iLHYT-s309
Hadiste Metin Tenkidi (2-0-2)
Belli başlı fikrî ve dinî akımlarla ilmî disiplinlerin hadise yaklaşım tarzları hakkında fikir verip, öğrencinin bir hadisin sahih olup
olmadığını anlayabilmesi için takip edeceği yöntemi ve bu amaçla başvurması gereken kaynakları ona öğretmek.
iLHYT-s311
Hadiste Ġsnad Tenkidi (2-0-2)
Tamamı veya bir kısmı bilinen bir hadisin bütün rivâyetlerini, temel hadis kaynaklardan bulmayı; bütün bu rivâyetlerden hareketle
hadisin sened şablonunu oluşturmayı; hadisin kaynak müellif/müelliflerden Hz.
Peygamber‟e ulaşmasını sağlayan râvî isimlerinin teker teker incelenmesini; bu incelemeye imkân sağlayacak objektif tenkit
kriterlerini, bu amaçla başvurması gereken kaynakların öğrenilmesi.
iLHYT-s313
Ġslam Hukukunda Kadınlara Yönelik Hükümler (2-0-2)
Naslarda kadınlara yönelik olarak verilen hükümlerin gerekçeleriyle birlikte ele alınarak, Ġslâm‟ın hükümlerde kadına verdiği
değeri, önemi kavratmak ve çağdaş değerlerle Kur‟an‟ın temel ilkeleri arasında bağlantı kurabilmeyi sağlamaktır.
iLHYT-s315
Karlaştırmalı Dinler Tarihi (2-0-2)
Günümüz dünya dinlerinin teolojilerini karşılaştırmalı bir tarzda öğrenerek, din teolojileri hakkında daha güvenilir bilgiler elde
etmek ve böylece dini toplum içinde ve toplumlar arasında barışa katkı yapan bir etken olarak
algılamak.
iLHYT-s317
Kur'an'da Ahlak Ġlkeleri
(2-0-2)
Kur'an'nın, ahlaki vurgularının, ahlaka yaklaşımının; ahlak ile ilgili temel kavramlarına yönelik yaklaşımının öğrenilmesini
sağlamaktır.
iLHYT-s319
Osmanlıcada Edebi Metinler
(2-0-2)
Bu dersin amacı, yüksek din eğitimi alan öğrencilere Osmanlı Türkçesi ile yazılmış, yazma ve matbu eserleri, süreli yayımlar
içerisinde çıkmış dini ve edebi metinleri okuyup anlayabilme ve bu kaynaklardan yararlanabilme becerisi kazandırmaktır
iLHYT-s321
Tasavvuf Kaynaklı Akımlar (2-0-2)
Genelde Ġslam dünyasında, özelde Türkiye‟de mevcut ve yaygın olan çeşitli dinî akımların esasen tasavvuf kaynaklı olup zaman
içerisinde bu durumun unutulduğu ya da kasten unutturulduğu gerçeğinden hareketle söz konusu
yapılanmaların doğru tanıtılmasını sağlamak ve bu alanda yetişecek gençlerin gerektiğinde müracaat edebilecekleri bir donanım
kazanmalarını temin etmek.
iLHYT-s323
Klasik Siyer Metinleri (2-0-2)
Klasik Siyer metinleri hakkında lisans düzeyinde bilgi edindirmek ve bu kaynaklardaki bilgileri kavrayıp analiz edebilmeyi
sağlamaktır.
iLHYT-s325
Felsefenin Temel Disiplinleri (2-0-2)
Temel Disiplinler bağlamında felsefenin yapısının nasıl oluştuğunun anlatılması.
iLHYT-s327
Sosyal Değişme Ve Din (2-0-2)
Sosyal değişme karşısında, temel dinî bilgiler ve tarihsel gelişmeler çerçevesinde sosyolojik bir yöntemle, sağlıklı yaklaşım ve
değerlendirmelerde bulunabilmek
iLHYT-s329
Ney I (2-0-2)
Öğrencilere genel nota bilgilerini öğretmek, ney hakkında genel bilgi vermek ve basit düzeyde bazı eserleri icra edebilme becerisi
kazandırmak
iLHYT-s331
Ġslam Mantık Tarihi (2-0-2)
Bu ders Ġslam dünyasında ortaçağdan 19. y.y.‟a kadarki mantık teorilerini ve o dönemlerde üretilmiş olan bilim mantıklarını
öğretmeyi amaçlar.
iLHYT-s333
Değerler Eğitimi
(2-0-2)
Öğrencilere din eğitimi ile ilgili temel kavramları ve araştırma yöntemlerini anlama, yorumlama, sınıflandırma ve günümüz din
eğitimi faaliyetleri ile ilişkilendirebilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
iLHYT-s335
Psikolojiye Giriş (2-0-2)
Öğrencilerin kendilerini anlamalarına, kendilerinin ve başkalarının davranışlarını tanıma ve bunlar hakkında yeterli bir bilinç
sahibi olmalarına yardımcı olmayı amaçlar
iLHYT-s337
Güzel Kur'an Okuma (2-0-2)
Öğrenciye sesini güzel kullanarak ve farklı makamları uygulayarak Kur'an‟ı sağlıklı bir biçimde okuyabilme yeteneği
kazandırmaktır
iLHYT-s339
Dini Musiki I (2-0-2)
Türk Din Mûsikîsi Nazariyatını ve tarihini kavratmak
iLHYT-s341
Hüsn-Ġ Hat I (2-0-2)
Ġslam Hat Sanatı‟nın Miladi 7. Asırdan günümüze uzanan gelişim sürecini; büyük ıslahatçıları ve bu ıslahatçıların Hat sanatına
olan katkılarını dikkate alarak ortaya koymak, öğrencilerde Hat Sanatı Tarihi ile alakalı bir birikim
meydana getirmek. Bunun yanında Hat malzemeleri, kullanım alanları, türleri ve günümüz durumuyla alakalı farkındalık meydana
getirmek.
iLHYT-s343
Ebru I (2-0-2)
Ġslam Hat Sanatı‟nın Miladi 7. Asırdan günümüze uzanan gelişim sürecini; büyük ıslahatçıları ve bu ıslahatçıların Hat sanatına
olan katkılarını dikkate alarak ortaya koymak, öğrencilerde Hat Sanatı Tarihi ile alakalı bir birikim
meydana getirmek. Bunun yanında Hat malzemeleri, kullanım alanları, türleri ve günümüz durumuyla alakalı farkındalık meydana
getirmek
3. yıl - 2. dönem
iLHYT-z302
Kur'an Okuma Ve Tecvid VI (2-0-2)
Sağlıklı bir Kur'an okuyuşu için gerekli olan tecvid kaidelerini tatbik etme becerisini kazanıp Kur‟an‟ı bu kazanım çerçevesinde
yüzünden ve ezber okuyabilmektir.
iLHYT-z304
Tefsir IV (2-0-2)
Tefsir metinlerini temel düzeyde yorumlama becerisine sahip olanöğrencilerin ileri düzey ve farklı tefsir metinleri üzerinden
Kur'ân'ı anlama veyorumlamayollarının öğretilmesi, âyetlerde geçen konuların tartışılmasını amaçlamaktadır.
iLHYT-z306
Hadis IV (2-0-2)
Ġslâmın temel kaynaklarından birincisi olan Kur‟an‟ın sûre ve âyetlerini “lafız, mâna ve maksat” uyumu ve bütünlüğü içinde,Yüce
Allah‟ın muradı ve maksadına uygun bir şekilde anlayarak fert ve toplumların dini ve dünyevi
ihtiyaçlarına cevap verecek evrensel prensipleri tespit edip pratiğe sunma bilgi ve becerisini öğrencilere kazandırmak..
iLHYT-z308
Fıkıh II (2-0-2)
Ġslâm Borçlar ve Ceza Hukukunun kavramları, nazariyesi ve kaynaklarını tanımak
iLHYT-z310
Kelam III (2-0-2)
Öğrencilere, Ġslam inanç esaslarını konu alan Kelam problemleri üzerinde, akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarda,
yeterlilik kazandırmaktır.
iLHYT-z314
Ġslam Felsefesi Tarihi II (2-0-2)
Ġslam felsefesini anlayabilecek düzeyde felsefe hakkında temel düzeyde bilgi vermek.
iLHYT-z316
Dinler Tarihi I (2-0-2)
Öğrencinin müslüman dünyada ve Batı‟da yapılan dinler tarihi çalışmalarını tanımasını; dinlerin temel inanç ve pratiklerini
kavramasını sağlamaktır
3. yıl - 2. dönem
iLHYT-s310
(Seçmeli - II )
Sünnetin Dindeki Yeri (2-0-2)
Hadis ve sünnet kavramlarının mahiyetini, benzer ver farklılıklarını öğrencilere kazandırıp, hadislerin gerek dinî gerek sosyal
hayattaki önemini kavratma.
iLHYT-s312
Türk Kültüründe Hadis(2-0-2)
Hadislerin Türk kültürünün şekillenmesi noktasındaki etkisi ve katkısı incelenip, öğrencilere kültürümüze katkısı olan
hadisleri tanıtmak.
iLHYT-s314
Dini Metinlerin Tasavvufi Yorumu (2-0-2)
Tasavvufi düşüncenin dini metinlerin yorumlanmasında katkı ve etkisini göstererek bu alandaki yorum çeşitliliğini
göstererek analiz etmek.
iLHYT-s316
Çağdaş Felsefe Akımları (2-0-2)
Bu dersin amacı, öğrenciye, günümüz felsefe akımlarını ve düşünürlerini sunmaktır.
iLHYT-s318
Kur'ana Çağdaş Yaklaşımlar(2-0-2)
Kur‟ân tefsiriyle ilgili çağdaş yaklaşımların anlaşılması.
iLHYT-s320
Osmanlı Dönemi Ġslam Hukuku (2-0-2)
Osmanlı dönemi Ġslam hukukunu öğretme.
iLHYT-s322
Klasik Fıkıh Metinleri (2-0-2)
Öğretmen adaylarına, fıkıh metinlerini anlama ve yorumlayabilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır
iLHYT-s324
Modernleşme Dönemi Tefsir Metinleri (2-0-2)
. yüzyıl Ġslâm dünyasında meydana gelen fikri değişimin izlerinin Kurân tefsiri üzerinden takibi için muhtelif tefsir
örneklerinin incelenmesi
iLHYT-s326
Ney II (2-0-2)
Ney çalgısının geleneksel yaklaşım yöntemi kullanılarak öğretilmesi
iLHYT-s328
Kelam Tarihi Metinleri (2-0-2)
Ġslâm‟ın düşünce sahasındaki temel disiplinlerinden olan kelâm alanında verilen eserleri orijinal dili ile okumayı,
anlamayı ve meseleleri değerlendirebilmeyi sağlamaktır.
iLHYT-s330
Ahlak Ve Adab Hadisleri (2-0-2)
Ġlgili literatürün taranarak Ġslâm dininde Peygamber öğretisinin ahlâkî mesajlarının değerlendirilmesi
iLHYT-s332
Ahkam Hadisleri (2-0-2)
Klasik hadis kaynaklarında yer alan ahkâm hadislerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi ve bu alandaki literatürün
tanınması.
iLHYT-s334
Tarih Felsefesi (2-0-2)
Tarihin ontolojik ve epistemolojik temelleriyle ilgili tartışmalar hakkında bilgi ve bilinç sahibi kılmak.
iLHYT-s336
Türk-Ġslam Estetiği (2-0-2)
iLHYT-s338
Günümüz Tasavvuf Hareketleri (2-0-2)
Türk ve Ġslam Sanatında Güzellik düşüncesi, bu düşünceyi oluşturan unsurlar, güzellik algısının farklı Ġslam
toplumlarında aldığı şekil ile Ġslam düşüncesinde değerler kategorisinde Güzelin yeri hakkında fikir vermek,
bilgilendirmek.
iLHYT-s340
Dini Musiki II (2-0-2)
Câmi Mûsikîsi ve onun icrasını kavratmak
iLHYT-s342
Hüsn-i Hat II (2-0-2)
Öğrencilere Hüsn-ü Hat konusunda bilgi vermek, bu sanatın Müslümanlar için önemi ve ne anlama geldiğini
kavratmak. Hüsn-ü Hat sanatı konusunda öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirmeye çalışmak.
iLHYT-s344
Ebru II (2-0-2)
Geleneksel ebru sanatımızın klasik örneklerini ihtiva eden tarz-ı kadim ebruyu öğrenmek.
iLHYT-s345
Ahlak Felsefesi (2-0-2)
Ahlak felsefesinin temel problemlerini, alanlarını ve ahlak teorilerini tanıtmayı ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
iLHYT-s347
Günümüz Fıkıh Problemleri (2-0-2)
Hukuki konuların Ġslm hukuk ekolleri ve diğer hukuk sistemlerinde incelenme biçimlerini mukayeseli olarak
öğrenmek
4. yıl - 1. dönem
iLHYT-z415
Tasavvuf I (2-0-2)
Tasavvufun Ġslam düşüncesindeki yerini, dinî, felsefî, edebî ve kültürel alandaki etkisini anlayıp diğer dinlerdeki
mistik kültürlerle olan irtibatını değerlendirebilecek bir bakış açısı kazandırmak ve edinilen bilginin çağdaş
meselelerde kullanabilmesini sağlamaktır.
iLHYT-z401
Kur'an Okuma Tecvid VII (2-0-2)
Tecvid kuralları çerçevesinde mahreç ve sıfatlara uygun bir biçimde Kur‟an-ı Kerim‟i yüzünden okuyabilmek
Rahman, Mutaffifin, Ġnşikak, surelerini ve iki aşırı ezberden doğru bir şekilde okuyabilmek, önceki ezberleri tekrar
edip bunları zihinde kalıcı hale getirebilmek, din eğitimi ve din Hizmetlerinde Kur‟an‟dan istifade edebilmek, Kur‟an
öğretmenliği ve din görevliliği yapabilecek seviyeye ulaşmaktır.
iLHYT-z403
Din Felsefesi I (2-0-2)
Öğrencilere din ve dinin temel iddiaları üzerinde rasyonel, objektif, şumullü ve tutarlı bir şekilde düşünme ve
konuşma becerisi kazandırmak.
iLHYT-z405
Hadis V (2-0-2)
•Seçme hadis metin okumaları yapılarak hadislerin kapsamı, temel kaynakların ortaya çıkışı ve yazılış metotları
hakkında bilgi sahibi olma •Hadis metinlerinden hareketle, benzer ve farklı hadisleri diğer kaynaklardan bulma,
anlama ve akademik bir yöntemle değerlendirme yeteneğini kazanabilme •Klasik ve modern yöntemleri kullanarak
hadis kaynaklarını güncel yorumlama kabiliyetini kazanabilme
iLHYT-z407
Fıkıh III (2-0-2)
Ġslâm Borçlar ve Ceza Hukukunun kavramları, nazariyesi ve kaynaklarını tanımak.
iLHYT-z409
Tefsir V (2-0-2)
Tefsir metinlerini temel düzeyde yorumlama becerisine sahip olan öğrencilerin ileri düzey ve farklı tefsir metinleri
üzerinden Kur'ân'ı anlama ve yorumlama yollarının öğretilmesi, âyetlerde geçen konuların tartışılmasını
amaçlamaktadır.
iLHYT-z411
Ġtikadi Ġslam Mezhepleri I (2-0-2)
Ġslam Kültürünün en zengin ve renkli alanı olan Ġslam mezheplerinin teşekkülü, buna yol açan sebepler, erken dönem
Ġslam toplumunda tartışılan mevzular ve bunların mezhep/ekol sistematiğine olan katkılarını öğrenmek. Halen
varlığını sürdüren, cemaati olan Ġslam mezheplerinin mezhebi/doktriner yapısı, yayıldıkları bölgeler, dini/kültürel
faaliyetleri, yayılma çabaları, farklı mezheplerni oluşturduğu çeşitli dindarlık profilleri hakkında öğrenciyi bilgi sahibi
kılmak.
iLHYT-z413
Bitirme Ödevi (2-0-2)
Bu dersin amacı, öğrenciye Ġslam Bilim ve Sanatları ile Din Bilimleri alanlarında araştırma yöntemlerini kavratmak ve
bu alanlardan seçilen bir konuyu bilimsel yöntemlere uygun biçimde hazırlayıp sunma bilgi ve becerisini
kazandırmaktır.
4. yıl - 1. dönem (Seçmeli - III)
iLHYT-s417
Çağdaş Tefsir Metinler (2-0-2)
Öğrencilerin çağdaş tefsir metinlerini okuyup anlama ve analiz etme becerisini geliştirmek.
iLHYT-s419
Din Öğretiminde Yöntemler (2-0-2)
Ġlk ve ortaöğretimde din eğitimi ve öğretiminde kullanılabilecek öğretim yöntemlerini kazandırmayı amaçlar
iLHYT-s421
Mecelle Ve Külli Kaideler (2-0-2)
Ġslam Hukuk Tarihinde Mecellenin yeri ve öneminin öğretilmesini sağlamak.
iLHYT-s423
Türk Ġslam Ahlakçıları (2-0-2)
iLHYT-s425
Fıkıh Usulü Metinleri (2-0-2)
Klasik fıkıh usulü eserlerini tanıtmak ve fıkıh usulü konularının bu eserlerde nasıl ele alındığı hakkında bilgi
vermektir.
iLHYT-s427
Mezhepler Tarihi Metinleri (2-0-2)
Klasik Ġslam Mezheplerine ait metinlerin okunması ve incelenmesi suretiyle erken dönem mezheplerin doktriner
yapısını anlamak.
iLHYT-s429
Klasik Ġslam Tarihi Metinleri (2-0-2)
Klasik Ġslam Tarihi metinleri hakkında lisans düzeyinde bilgi edindirmek, bu kaynaklardaki bilgileri kavrayıp analiz
edebilmeyi sağlamaktır.
iLHYT-s431
Yetişkin Din Eğitimi (2-0-2)
Demografik alandaki, aile yapısındaki, bilim ve teknolojideki gelişim ve değişimleri dikkate alarak yetişkin din
eğitimini akademik disiplinlerin konusu haline getirmeyi amaçlamaktadır.
iLHYT-s433
Tasavvuf Tarihi Metinleri (2-0-2)
Tasavvufî düşüncenin temel kaynaklarını asıl dillerinden okuma ve doğru anlama becerisini kazandırma. Tasavvufî
kavramları kendi özgün bağlamları içerisinde değerlendirme
iLHYT-s435
Kritik Analitik Düşünce (2-0-2)
Öğrencilere etkili bir şekilde kritik ve analitik düşünme becerilerini öğretebilmek
iLHYT-s437
Yeni Hitabet (2-0-2)
Öğrencileri, günlük hayatta icra edilen dini merasimlerin içerik ve uygulamalarına hazırlamak.
iLHYT-s439
Günümüz Tefsir Problemleri (2-0-2)
Öğrenciye, Kur‟ân‟ın sadece bir kutsal kitap, müfessirlerin sadece birer kutsal kitap yorumcusu, tefsirlerinin de sadece
onun birer yorumu olmadığını, aksine, Kur‟ân‟ın 14 asırlık bir kültür ve medeniyetin ana çekirdeği, müfessirlerin,
farklı yaklaşımlar, farklı yöntem ve teknikler kullanarak, sahip oldukları bilgi ve yöntem zenginliği içinde, zamanın
akışı içinde oluşan ve gelişen beşerî kültür ile bu ana çekirdeki çift yönlü olarak buluşturan birer katalizör olarak Ġslâm
medeniyetinin oluşmasında -belki de- en temel katkıyı yaptıklarını uygulamalı olarak göstererek, kendilerinin de
mensubu oldukları bu medeniyet hakkında onur ve gururla taşıyacakları bir âidiyet duygusu edinmelerini, onun değer
sistemini gönüllüce benimseyip özümsemelerini, yanı sıra, bugün de kendilerinin
iLHYT-s441
Paleografi (2-0-2)
Cumhuriyet öncesi kitap sanatlarının vazgeçilmez unsuru olan yazının, tanımı, tarihçesi el yazısının çeşitleri yazma ve
okuma yöntemleri amaçlanır. Yazının malzemesi tanıtılır ve el yazması eserlerin deşifrasyon tekniklerinin öğretimi
hedeflenir.
iLHYT-s443
Mukayeseli Ġslam Hukuku (2-0-2)
Hukuki konuların Ġslâm hukuk ekolleri ve diğer hukuk sistemlerinde incelenme biçimlerini mukayeseli olarak
öğrenmek
iLHYT-s445
Seçme Hadis Metinleri (2-0-2)
Klasik hadis kaynaklarından seçilen metinlerin okunması suretiyle, öğrencinin hadisleri okuma becerisi kazanması.
iLHYT-s447
Çağdaş Ġslam Akımları (2-0-2)
Türkiye ve dünyadaki çağdaş Ġslami akımların ortaya çıkış sebepleri, temel ilkeleri, gelişimleri ve mevcut durumları.
iLHYT-s449
Türk Düşünce Tarihi (2-0-2)
Bu derste öğrenciye, Türklerin ilmi hayat katkılarını öğretmek ve özellikle Türklerin Ġslamı kabulünden sonra ivme
kazanan bu katkıyı, Harezmi, Ġbn Sina, Biruni, luğ Bey gibi düşünürlerin bilimsel faaliyetleri çerçevesinde
kavratmaktır. Buna ilave olarak Osmanlıdan Cumhuriyete Türk düşün hayatını tanıtmaktır.
iLHYT-s451
Hadis Ve Sünnete Çağdaş Yorumlar (2-0-2)
Çağdaş dönemde yapılan hadis yorumlama çalışmalarını tanıtmak.
4. yıl - 2. dönem
iLHYT-z414
Tasavvuf II (2-0-2)
Tasavvuf müesseselerin ortaya çıkış sürecini göz önüne alarak Osmanlı coğrafyasında dini ve sosyal hayattaki etkisini
değerlendirebilecek bir bakış açısı kazandırmaktır.
iLHYT-z402
Kur'an Okuma Ve Tecvid VIII (2-0-2)
Tecvid kuralları çerçevesinde mahreç ve sıfatlara uygun bir biçimde Kur‟an-ı Kerim‟i yüzünden okuyabilmek; Büruc,
Tarık, A‟la, Ğaşiye, Fecr surelerini ve iki aşırı ezberden doğru bir şekilde okuyabilmek, önceki ezberleri tekrar edip
bunları zihinde kalıcı hale getirebilmek, din eğitimi ve din Hizmetlerinde Kur‟an‟dan istifade edebilmek, Kur‟an
öğretmenliği ve din görevliliği yapabilecek seviyeye ulaşmaktır.
iLHYT-z404
Din Felsefesi II (2-0-2)
Öğrencilere din ve dinin temel iddiaları üzerinde rasyonel, objektif, şumullü ve tutarlı bir şekilde düşünme ve
konuşma becerisi kazandırmak.
iLHYT-z406
Ġtikadi Ġslam Mezhepleri Tarihi II(2-0-2)
Ġslam tarihi boyunca meydana gelen ve dini karakter taşıyan zümreleşmeler ile fırkaların oluşumuna etki eden sosyal,
kültürel, siyasal arka planı ve farklılaşmalarının sebeplerini, teşekkül süreçlerini, inanç ve fikirlerini, mensuplarını,
edebiyatını, yayıldıkları bölgeleri, Ġslam düşüncesine katkılarını ortaya koymak; Dinin anlaşılma biçimleri olan
mezheplerin din ile özdeşleştirilemeyeceği fikrini geliştirerek öğrencilere karşılaşabilecekleri farklı inanç ve
düşünceye sahip kişi ve topluluklara karşı olabildiğince hoşgörülü davranma bilincini kazandırmaktır.
iLHYT-z408
Fıkıh IV (2-0-2)
Ġslm Borçlar ve Ceza Hukukunun kavramları, nazariyesi ve kaynaklarını tanımak.
iLHYT-z410
Dinler Tarihi II (2-0-2)
Öğrencileri Yahudilik ve Hıristiyanlığın tarihsel gelişimi, temel inanç esasları ve ahlak ilkeleri hakkında
bilgilendirmek; bu sayede Ġslam dini ile bunlar arasında doğru ve sağlıklı karşılaştırmalar yapma yeteneği
kazandırmak; günümüz dünyasındaki dinsel gelişmeler ve tartışmalar konusunda sağlıklı değerlendirmelerde
bulunmasını sağlamak.
iLHYT-z412
Hitabet Ve Mesleki Uygulama (2-0-2)
Öğrencileri, günlük hayatta icra edilen dini merasimlerin içerik ve uygulamalarına hazırlamak.
4. yıl - 2. dönem (Seçmeli - IV)
iLHYT-s418
Günümüz Hadis Problemleri (2-0-2)
Ülkemizde ve yurt dışında hadis merkezli gerçekleşen güncel tartışmalardan ve literatürden öğrencilerin haberdar
olmalarının sağlanması ve güncel hadis meselelerinin tespit edilip tartışılması.
iLHYT-s420
Çağdaş Ahlak Problemleri (2-0-2)
Dinin önemli boyutlarından birisi olan amelin bütün hayatı kapsaması olarak genelleştirilebilecek olan ahlak dersleri
kültür ve dinin ahlakı şekillendirmedeki rolü ve toplumsal ahlakın inşasında bireyin farkındalığının oluşmasından
hareketle Ġslami bir ahlak anlayışının inşasını sağlamayı amaçlamaktadır. Ġslam kültürünün önemli bir parçası olan
Ġslam Ahlakını ve onun temel kavram ve düşüncelerini tanıtmak suretiyle onu bu kültürün temel yapısını
kavrayabilecek bir düzeye eriştirmek.
iLHYT-s422
Farsça (2-0-2)
Farsça dilini temel gramer, pratik konuşma ve metin okuyacak düzeyde anlamak.
iLHYT-s424
Yaygın Öğretimde Hadis (2-0-2)
Öğrencinin Hz. Peygamberin eğitim metodunu öğrenip, hadisleri mezuniyeti sonrasındaki hizmetlerinde nasıl
kullanacağını öğrenebilme.
iLHYT-s426
Din Felsefesi Metinleri (2-0-2)
Din felsefesinin klasik metinlerinin tanıtılıp fikirlerin tahlil edilmesiyle alan hakimiyeti sağlanarak temel fikirlerin
kavranılmasına yardımcı olmak; Metinlerdeki örnek felsefi değerlendirmelere dikkat çekilerek öğrencinin felsefi bakış
açısını yakalamasına ve çağdaş problemlere felsefe ışığında çözüm aramasına katkıda bulunmak.
iLHYT-s428
Sosyal Kurumlarda Din Hizmetleri (2-0-2)
Sosyal Kurumlarda Din hizmetleri, bu kurumlarda barınan fertlerin dini açıdan sağlıklı bir biçimde gelişmesine
katkıda bulunur. Bu ders aracılığıyla öğrencilere, sosyal kurumlarda kalan bireylerin, problemlerin çözümlenmesinde
dinin katkılarının neler olabileceği konusunda farkındalık kazandırmak amaçlanmıştır
iLHYT-s430
Ġslam Ve Ceza Hukuku (2-0-2)
Islâm ceza hukukunu kavramları ve ilkeleriyle birlikte ve beşeri ceza hukukuyla karşılaştırarak ögrenmeyi saglamaktır
iLHYT-s432
Klasik Tefsir Metinleri (2-0-2)
Öğrenciye, Kurânın sadece bir kutsal kitap, müfessirlerin sadece birer kutsal kitap yorumcusu, tefsirlerinin de sadece
onun birer yorumu olmadığını, aksine, Kurânın 14 asırlık bir kültür ve medeniyetin ana çekirdeği, müfessirlerin, farklı
yaklaşımlar, farklı yöntem ve teknikler kullanarak, sahip oldukları bilgi ve yöntem zenginliği içinde, zamanın akışı
içinde oluşan ve gelişen beşer kültür ile bu ana çekirdeki çift yönlü olarak buluşturan birer katalizör olarak Ġslâm
medeniyetinin oluşmasında -belki de- en temel katkıyı yaptıklarını uygulamalı olarak göstererek, kendilerinin de
mensubu oldukları bu medeniyet hakkında onur ve gururla taşıyacakları bir âidiyet duygusu edinmelerini, onun değer
sistemini gönüllüce benimseyip özümsemelerini, yanı sıra, bugün de kendilerinin benzer bir işçiliğe gönül verip, baş
koymalarını sağlamaktır.
iLHYT-s434
Osmanlı Dönemi Ġslam Düşüncesi (2-0-2)
iLHYT-s436
Türkiye'nin Din Coğrafyası (2-0-2)
Öğrenciye, Türklerin düşünce dünyasına, bilime ve dini bilimlere katkılarını öğretmek ve bu amaçla ortaya konulmuş
olan başarıları tanıtmaktır.
iLHYT-s438
Vaaz Ve Hutbe Teknikleri (2-0-2)
Vaaz ve hutbe kaynaklarından istifade edebilmeyi, vaaz ve hutbe hazırlayıp sunabilmeyi sağlamaktır.
iLHYT-s440
Ahkam Ayetleri Tefsiri (2-0-2)
Kur‟n‟daki ahkmla ilgili yetlerin anlaşılmasını ve günümüz insanının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
yorumlanmasını sağlamak
iLHYT-s442
Modern Fıkıh Metinleri (2-0-2)
Fıkıh alanında modern dönemde yazılan bazı önemli eserleri tanıtmak ve öğrencilerin bu kaynaklardan istifade ederek
günümüz sorunlarıyla yüzleşmelerini ve çözüm arayışı içinde olmalarını sağlamak.
iLHYT-s444
Ġslam Felsefi Metinleri (2-0-2)
Ġslam Felsefesini ve onun temel kavram ve düşüncelerini orinal metinlerini okumak suretiyle Ġslam düşüncesinin
felsefi yapısını kavrayabilecek bir düzeye eriştirmek.
iLHYT-s446
Dinler Tarihi Metinleri (2-0-2)
Ġslam kültür geleneği içerisinde dinler tarihi konularını işleyen Arapça literatürden seçilmiş metinleri okuma, bu yolla
Arap dilini kullanma becerisini geliştirme ve dinler tarihi bilgilerini pekiştirme.
iLHYT-s448
Tasavvuf Felsefesi Metinleri (2-0-2)
Tasavvufi felsefe metinlerinin üslup ve içerikleri hakkında bilgi ve fikir edindirmek, bu metinler aracılığıyla Ġslam
literatürünü tanıyıp günümüz bilimsel araştırmalarıyla karşılaştırarak değerlendirme becerisi kazandırmaktır.
iLHYT-s450
Çağdaş Ġslam Düşünürleri (2-0-2)
Çağdaş Ġslam düşüncesinin genel yapısı, çağdaş Ġslam düşünürlerinin fikirleri hakkında yeterli düzeyde bilgi vermek
ve modern dönemde karşılaşılan problemlere cevap verebilecek altyapı kazandırmaktır.
Download