Slayt 1 - Tavsiye Ediyorum

advertisement
PSİKOLOJİ DE
Besinsel
Destekleyiciler
3
Hastalığın En Güzel İlacı,
Hastalığın En Güzel İlacı,
Hastalıktan Korunmanın
Korunmanın
Hastalıktan
Çarelerini
Öğrenmektir.
Çarelerini Öğrenmektir.
Hipokrat
Hipokrat
4
Bugünün bilgilerine göre, besinsel destekleyicilerin sağlıklı
insanlarda kullanılmalarının amacı nedir ve neler
kullanabiliyoruz?
1. Vücudun direncini arttırmak,
2. İyi veya kötü huylu hastalıklardan korunmak,
3. Yaşa bağlı olarak eksilen temel maddeleri yerine koymak
ve eksikliği fırsat bilerek gelişen hastalıkları engellemeye çalışmak,
4. Günlük zorlu yaşamın içinde performansı arttırmak,
5. Oksidatif stres gibi hücre zarlarımıza ve dokularımıza zarar
verebilecek maddeler uzaklaştırmak,
6. Kolesterol gibi maddelerin kalp ve damar sistemimize
verebileceği hasarlardan korunabilmek,
5
Besin destekleyicileri içinde neler
veriyoruz?
Vitaminler
Mineraller & eser elementler
Amino asidler
Bağışıklık sistemi uyarıcıları
Antioksidanlar
Bitkisel steroller
Enzimler
Yağ asidleri (ω-3, ω-9)
6
Dr.Yıllar
PSĠKOLOJĠDE OMEGA 3 VE OMEGA 9
YAĞ ASĠTLERĠNĠN BĠLĠMSEL
SONUÇLARI
7
Santral Sinir Sistemi
• DHA ve AA; glial, nöronal ve retinal hücre
membranın ana çoklu doymamıĢ yağ
asidleridir.
• DHA membran akıĢkanlığını arttırır.
• DHA; biliĢsel geliĢim, hafıza,
nöroplastisite, sinaptogenezis ve sinaptik
aĢırım için oldukça önemli.
8
• Doğum öncesi ve sonrasında Ω-3 yağ asidi
dengesinin sağlanması, hem anne, hem de bebek
için önemlidir.
• Fötal kanda DHA düzeyi annenin kanına göre
yüksek, linoleik asid ise düşüktür. Bu nedenle
gebelik sırasında ve doğum sonrasında annenin
yeterli miktarda Ω-3 yağ asidi alması gereklidir
– Fetusun nöronal (sinaptogenezis, kolinerjik sinaptik
aşırım) gelişimi
– görmesinin gelişimi
– annenin gebelik ve doğum sonrasındaki mood’unun
korunması için gereklidir.
9
Anne ve Çocuk
EPA ve DHA’nın anne ve çocuk sağlığı
için
önemi bilinmektedir. Gebelik döneminde hem anne
adayının hem de bebeğin sağlığını desteklemek
amacıyla, bu doymamıĢ yağ asidleri ile takviye
edilmelidir. DHA nın, normal bebek geliĢimi için
gerekli olduğu ve merkez sinir sistemi (% 15-20) ile
retina (% 30-50) dahil, bütün membranların yapısına
girdiği bilinmektedir.
Annedeki omega-3 yağ asidlerinin fetus tarafından
tüketilmesi ile, “doğum sonrası depresyonu” vakaları
ve “yüksek kan basıncı” gibi olumsuzluklar
görülebilir. Eksiklerin yerine konulması ile durumun
düzeltildiği birçok vakada bildirilmiĢtir.
10
Hamileliğin özellikle son trimesterinde bebek
anneden önemli miktarlarda omega-3 yağ
asidlerini alır.
Anne adayına bu dönemde bol miktarda balık
tüketimi (veya ω-3) özellikle tavsiye
edilmektedir. Son yıllarda yapılan çalıĢmalarda,
kan omega-3 yağ asidi düzeyi düĢük olan
çocukların hatırı sayılır bir miktarında davranıĢ
bozukluğu, öğrenme güçlüğü ve çeĢitli sağlık
problemlerinin olduğu belirtilmektedir.
11
Bebeklere
40mg/kg/gün
DHA
sağlanması gerektiği hesaplanmıĢtır.
Yapılan araĢtırmalar ile depresyon,
dikkat eksikliği, hiperaktivite ve IQ
seviyelerinin düĢük olmasının besinsel
yönünde, DHA düzeyi düĢüklüğünün
bulunduğu bildirilmiĢtir.
12
Hiperaktivite. duygusal dengesizlik, düzenli çalıĢma
bozukluğu, dikkat süresi kısalığı, konsantrasyon
zayıflığı, aĢırı hareketlilik ve öğrenme güçlüğü
olarak tanımlanır.
Bu durumun, okul çağındaki çocukların %30-40’ında
bulunduğu bildirilmiĢtir. Balık yağları, vitamin ve
mineraller takviyesinin tabloyu düzelttiği bulguları
yayınlarda mevcuttur.
DavranıĢ bozukluğu bulunan 6-12 yaĢ grubundaki
çocuklar arasında yapılan ölçümlerde omega-3 yağ
asidi düzeylerinin düĢük olduğu gözlenmiĢtir.
13
Bazı Hastalıklarda, Omega-3 Yağ
asidlerinin literatürde bildirilmiĢ
olası rolleri.
Depresyon riskini azaltıyor
Balık yağındaki Omega 3 yağ asidlerinin
depresyon ve intihar riskinin azalttığı, çalışma
sonuçları olarak bildirilmiştir.
14
• Yağ asidi kompozisyonunun mood üzerinde
direkt etkisi olduğu gösterilmiĢtir
• Majör depresyon, bipolar bozukluk, Ω-3
den fakir diyetle beslenenlerde daha fazla.
• ġizofreni’de Ω-3 yağların (6 ay süre ile
2g/gün EPA uygulamasının) verilmesi
hem negatif hem de pozitif semptomlarda
iyileĢme sağladığı gösterilmiĢ.
15
• Majör depresyon, bipolar bozukluk ve
Ģizofreni’ nin yanında nörodejeneratif bir
hastalık olan Alzheimer’ de, DHA nın kan
seviyeleri anlamlı olarak düĢük
bulunmuĢtur.
• EPA ve DHA verilmesinin Alzheimer’ de
hafızadaki bozulmayı yavaĢlattığı
gösterilmiĢ.
16
17
Download