T.B.M.M. B : 120 17 . 9 . 2001 O : 1 İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN

advertisement
T.B.M.M.
B : 120
17 . 9 . 2001
O:1
İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
SAYIN MEHMET ALİ ŞAHİN* İN,
T.B.M.M. 7/4582 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR
SORULAR VE CEVAPLARI
SORULAR
:
1-İstanbul İli Büyükçekmece İlçesi, Yakuplu beldesi, Angurya Çiftliği mevkii,
Ambarlı limanında, 299 ada, 12 no' lu parselde LPG boğucu, yamçı, parlayıcı ve patlayıcı gaz
dolum ve depolama tesisi yapmak üzere HABAŞ A.Ş. Firmasına, Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünce onay verilmiştir. 1/25.000
ölçekli Çevre Düzeni Planında, " Bu alan sadece depolama alanı olarak kullanılabilir."
denmesine rağmen, ilgili Bakanlığın onadığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile neden
gaz dolum tesisi için izin verilmiştir.
2- Neden "Plan Yapımına ait Yönetmelik" hükümleri göz ardı edilmiştir?
3- Kıyı kanununa göre, Maliye Bakanlığından da izin alınması gerektiği halde, neden
bu yola başvurulmamıştır?
4- Milli Emlak ve Afet İşleri Genel Müdürlüklerinin olumsuz raporları niçin göz
önünde bulundurulmamıştır?
5- Birinci derecede tehlikeli deprem bölgesinde yer alan bahis konusu alanda,Doğu
Marmara depreminde meydana gelen TÜPRAŞ yangınına benzer bir yangının çıkması halinde
hemen yakındaki meskun bölgenin ve bu bölgede yaşayan binlerce insanın durumu neden
dikkate alınmamıştır?
6- "Yer Uygunsuzluk Karan" na rağmen, plan hangi sebeple ilgili bakanlıkça
onanabilmiştir?
7- Hiçbir yasa ve yönetmeliğe uygun olmamasına rağmen, Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı' nın bu keyfiliğine hükümetiniz daha ne kadar seyirci kalacaktır?
CEVAPLAR :
-
Bu husustaki mevzuat gereği
değerlendirilmesi gerekmektedir.
sözü edilen konu iki ana başlık altında
Buna göre;
A)Çevre düzeni planı ile ilgili olan hususlar (Kıyı Kenar Çizgisinin Kara
Tarafında Kalan Bölümü)
önergede konu edilen İstanbul Büyükçekmece İlçesi Yakuplu Beldesi, Angurya
Çiftliği mevkii Ambarlı Limanında 299 ada 12 parseldeki dolum tesislerinin de içinde
bulunduğu alan Bakanlığımızca 24.11.1984 tarihinde onardı 1/25000 ölçekli Büyük ve Küçük
çekmeceler Arası Çevre Düzeni Planında Açık Depolama alanı olarak ayrılmıştır.
-726-
Download