İşletmelerde Muhasebe ve Finansman

advertisement
İşletmelerde Muhasebe ve Finansman 2009 Copyright S.K.Mirze
1
MUHASEBE
İŞLETME FAALİYETLERİYLE İLGİLİ PARASAL BİLGİLERİ TESPİT ETME,
KAYDETME, ÖZETLEME, DEĞERLEME VE RAPORLAMA SÜRECİ.
•  FİNANSAL MUHASEBE
İşletme dışında üçüncü kişilere finansal bilgi sağlar.
•  YÖNETİM MUHASEBESİ
İşletme içinde planlama, yürütme ve kontrolden sorumlu kişilere işletmenin
verimli olarak yönetiminde gerekli finansal bilgi sağlar.
2009 Copyright S.K.Mirze
2
MUHASEBE İLE İLGİLİ KİŞİLER
•  Yeminli Mali Müşavirler
•  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
•  Serbest Muhasebeciler
2009 Copyright S.K.Mirze
3
MUHASEBEDE KULLANILAN BAZI TERİMLER
•  PARASAL İŞLEMLER (TRANSACTIONS)
Yapılan iş veya faaliyeti parasal olarak ifade eden muameleler
•  HESAP (ACCOUNT)
Belirli bir aktif, pasif veya özsermaye kaydının özeti
•  YEVMİYE DEFTERİ (THE JOURNAL)
Parasal işlemlerin tarih sırasıyla kaydedildiği defter
•  DEFTER-İ KEBİR (THE LEDGER)
Yevmiye defterinden alınan tüm kayıtların hesap esasına göre
düzenlenerek (sınıflandırılarak) kaydedildiği defter
2009 Copyright S.K.Mirze
4
MALİ TABLOLAR
BİLANÇO
GELİR
TABLOSU
NAKİT AKIM
TABLOSU
(KÂR/ZARAR
TABLOSU)
İşletmenin belirli bir
tarihteki finansal
durumunu, varlık ve
borçları itibarı ile
gösterir.
İşletmenin belirli bir
dönem içindeki
gelirlerini, giderlerini ve
net kârını (veya zararını)
gösterir.
2009 Copyright S.K.Mirze
İşletmenin belirli bir
dönem içindeki nakit
giriş ve çıkışlarını
gösterir.
5
____
3000
____
4000
____
4500
3000
===
4000
===
4500
===
2009 Copyright S.K.Mirze
6
© Ülgen&Mirze 2004
2009 Copyright S.K.Mirze
7
© Ülgen&Mirze 2004
2009 Copyright S.K.Mirze
8
© Ülgen&Mirze 2004
FİNANSAL ORANLAR
MALİ TABLOLARDA YER ALAN HESAPLAR ARASINDAKİ FİNANSAL İLİŞKİLERİ
GÖSTERİR.
•  LİKİDİTE ORANLARI
Organizasyonun kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösterir
•  MALİ YAPI / KALDIRAÇ ORANLARI
Kredi verenler ve ortaklar tarafından sağlanan varlıklar ve fon kaynakları
arasındaki ilişkiyi gösterir
KÂRLILIK ORANLARI
İşletmenin kâr’lılık açısından genel finansal performansını gösterir.
n 
FAALİYET ORANLARI
Temel varlıklar ile satışlar arasındaki ilişkiyi gösterir
n 
2009 Copyright S.K.Mirze
9
MALİYET TÜRLERİ-I
(İMALAT VEYA İMALAT DIŞI FAALİYETLERE GÖRE)
İMALAT MALİYETLERİ
İMALAT DIŞI MALİYETLER
•  Direkt Hammadde Maliyetleri
•  Direkt İşçilik Maliyetleri
•  Genel Üretim Maliyetleri
•  Pazarlama Ve Satış Maliyetleri
•  Yönetim Maliyetleri
2009 Copyright S.K.Mirze
10
MALİYET TÜRLERİ-II
(FAALİYET (ÜRETİM) DÜZEYİNDEKİ DEĞİŞİMLERE GÖRE)
DEĞİŞKEN
MALİYETLER
SABİT
MALİYETLER
(Faaliyet/üretim
düzeyindeki değişimle
doğrudan ilişkili olan
maliyetler)
(Faaliyet /üretim
düzeyindeki değişimle
ilişkili olmaksızın sabit
kalan maliyetler)
2009 Copyright S.K.Mirze
11
MALİYET TÜRLERİ-II
(FAALİYET (ÜRETİM) DÜZEYİNDEKİ DEĞİŞİMLERE GÖRE)
Değişken ve Sabit maliyetler
Maliyet
Değişken Maliyet
180.000
60
160.000
150.000
50
110.000
40
30
Sabit maliyet
60.000
20
30.000
10
B
1000
2000
3000
2009 Copyright S.K.Mirze
4000
Üretim Birimi
12
MALİYET TÜRLERİ-III
(BELİRLİ BİR MALİYET UNSURUNA BAĞLI OLMASINA GÖRE)
DİREKT(DOLAYSIZ) ve ENDİREKT(DOLAYLI) MALİYETLER
Üretimde Kullanılan Elektrik
DİREKT/DOLAYSIZ
Maliyetler
Üretimde Kullanılan İşgücü
Üretimde Kullanılan Hammadde
Üretimde Kullanılan Su
+
Büro kirasının belirli bir kısmı
ENDİREKT/DOLAYLI
Maliyetler
Toplam Maliyet
Büroda görevli işgücünün belirli bir kısmı
Büroda kullanılan elektrik bedelinin
belirli bir kısmı
Büroda kullanılan su bedelinin belirli
bir kısmı
2009 Copyright S.K.Mirze
13
MALİYET SİSTEMLERİ
•  SAFHA MALİYET SİSTEMİ
(Tek bir üründen çok sayıda ve seri halde üretim yapılması durumunda
kullanılır)
BİRİM MALİYET=TOPLAM İMALAT MALİYETİ / TOPLAM ÜRETİLEN BİRİM
•  SİPARİŞ MALİYET SİSTEMİ
(Her dönemde farklı türde ürünler üretilmesi durumunda kullanılır)
2009 Copyright S.K.Mirze
14
İşletmelerde Finans Faaliyetleri 2009 Copyright S.K.Mirze
15
FİNANS
AMAÇLARA ETKİLİ VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE ULAŞABİLMEK İÇİN İŞLETMENİN
FON KULLANIMINI PLANLAMA, TEDARİK ETME VE YÖNETME FAALİYETİ.
FİNANSAL YÖNETİM
(FİNANSMAN FAALİYETLERİ)
•  YATIRIM KARARLARI(SERMAYE BÜTÇELEMESİ
KARARLARI)
İşletmenin hangi dönen ve sabit varlıkları elde etmesi gerektiğine ilişkin kararlar
•  FİNANSMAN KARARLARI
Finansal kaynakların (fon) tedarik edilmesi gerektiğine ilişkin kararlar
2009 Copyright S.K.Mirze
16
Finansal Yöne7m FİNANSMAN
KARARLARI
BİLANÇO
DÖNEN VARLIKLAR
KISA VADELİ BORÇLAR
SABİT VARLIKLAR
UZUN VADELİ BORÇLAR
ÖZSERMAYE
VARLIKLAR
SERMAYE BÜTÇELEMESİ
KARARLARI
KAYNAKLAR
2009 Copyright S.K.Mirze
17
FİNANSAL YÖNETİM
İŞLETME İÇİ FİNANSAL
YÖNETİM
İŞLETME DIŞI FİNANSAL
YÖNETİM
(Şirketin alacak ve
Borçlarına odaklanır)
(Finansal piyasalardan sermaye
tedarikine odaklanir)
•  İŞLETME
SERMAYESİ
•  PARA PİYASALARI
(NET İŞLETMESERMAYESİ)
•  SERMAYE PİYASALARI
•  NAKİT TAHMİNLERİ
2009 Copyright S.K.Mirze
18
İŞLETME
• İşletme Sermayesi
• Nakit Tahminleri
SERMAYE PİYASALARI
İşletme içi
Finansal
Yönetim
İşletme Dışı
Finansal
Yönetim
FİNANSAL YÖNETİM
2009 Copyright S.K.Mirze
PARA PİYASALARI
19
Fon Kaynakları FİNANSAL YÖNETİM
BİLANÇO
BORÇ KAYNAK
(Ödünç alınmış para)
n 
Kısa vadeli krediler;Ticari krediler, banka
kredileri, üretici kredileri, faktoring karşılığı
n 
Uzun vadeli krediler;Şirket tahvilleri,
Finansal kiralama(leasing)
KISA VADELİ BORÇLAR
Borç Kaynak
• Özel Kaynak
• Para Piyasaları
Öz Sermaye
• Özel Kaynak
• Sermaye Piyasaları
UZUN VADELİ BORÇLAR
ÖZSERMAYE
ÖZSERMAYE (Kişi/ortak/paysahiplerinin parası) •  Kişi, ortaklar veya pay sahipleri tara:ndan sağlanan fonlar •  Risk sermayesine sahip olanlar tara:ndan sağlanan fonlar 2009 Copyright S.K.Mirze
20
İşletme Dışı
Finansal
Yönetim
ARAÇLAR
n 
HAZİNE BONOLARI
n 
MEVDUAT SERTİFİKALARI
n 
TİCARİ EVRAK
n 
TAHVİLLER
n 
REPO
n 
TERS REPO
İşletmelerin ve resmi makamların,
faaliyetlerini finanse edebilmek
için borç/sermaye sağladıkları
piyasalar
PARA PİYASALARI
OYUNCULAR
n 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ
BANKASI
n 
TİCARİ BANKALAR
n 
YATIRIM BANKALARI
n 
SİGORTA ŞİRKETLERİ
n 
KREDİ BİRLİKLERİ
n 
FACTORİNG ŞİRKETLERİ
n 
FİNANSAL KİRALAMALEASING)
KURUMLARI
ARAÇLAR
SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER
n 
HİSSE SENETLERİ
n 
TÜREV PİYASA ARAÇLARI
n 
SERMAYE PİYASALARI
n 
n 
2009 Copyright S.K.Mirze
OYUNCULAR
SERMAYE PİYASASI KURULU
MENKUL KIYMETLER BORSASI
n 
ARACI KURUMLAR
21
İŞLETME DIŞI FİNANSAL YÖNETİM
FİNANSAL PİYASALAR
İŞLETMELERİN VE RESMİ MAKAMLARIN, FAALİYETLERİNİ FİNANSE
EDEBİLMEK İÇİN PARA VEYA SERMAYE SAĞLADIKLARI PİYASALAR
•  SERMAYE
PİYASALARI
•  PARA
PİYASALARI
2009 Copyright S.K.Mirze
22
Finansal Piyasalar
PARA PİYASALARI
Kısa Veya Uzun Vadeli Kredilerle İşletme Veya Resmi Makamlara Para
Sağlayan Piyasalar
OYUNCULAR
ARAÇLAR
•  TÜRKİYE CUMHURİYETİ
MERKEZ BANKASI
•  TİCARİ BANKALAR
•  YATIRIM BANKALARI
•  SİGORTA ŞİRKETLERİ
•  KREDİ BİRLİKLERİ
•  FACTORİNG ŞİRKETLERİ
•  FİNANSAL KİRALAMALEASING)
KURUMLARI
• 
• 
• 
• 
• 
• 
2009 Copyright S.K.Mirze
HAZİNE BONOLARI
MEVDUAT SERTİFİKALARI
TİCARİ EVRAK
TAHVİLLER ve BONOLAR
REPO
TERS REPO
23
Finansal Piyasalar
SERMAYE PİYASALARI
YATIRIMCILARA MENKUL KIYMETLER OLARAK SERMAYE SAĞLAYAN
PİYASALAR
OYUNCULAR
ARAÇLAR
•  SERMAYE PİYASASI
KURULU
•  MENKUL KIYMETLER
BORSASI
•  ARACI KURUMLAR
•  SABİT GETİRİLİ MENKUL
KIYMETLER
•  HİSSE SENETLERİ
•  TÜREV PİYASA
ARAÇLARI
2009 Copyright S.K.Mirze
24
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
•  SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER
Hisse senetleri
•  HİSSE SENETLERİ
Adi Hisse Senedi, İmtiyazlı Hisse Senedi, Yatırım Fonları, Gelir Ortaklığı
Senedi, Gayrımenkul Sertifikaları
•  TÜREV PİYASA ARAÇLARI
Option’lar, Future’lar, Forward’lar, Swap’lar
2009 Copyright S.K.Mirze
25
Download