kutlu doğum - Polatlı İstiklal Gazetesi

advertisement
.:: Arsiv Polatlý Ýstiklal Gazetesi ::.
KUTLU DOÐUM
Onaylayan Mehmet YÜCEL
Thursday, 15 April 2010
Son Güncelleme Thursday, 15 April 2010
Doðum,hayatýn kendini üretmesidir.Süreklilik ifade eder.Güneþin doðmadýðýný,sabahýn olmadýðýný düþünün, bir anda her þey
rengini yitirecektir.Umudumuz,güvenimiz,hayata baðlýlýðýmýz yarýnlarla ilgilidir. Yarýn gelmeyecekse,bugünün anlamý nedir.Yar
doðumdur;bizi ötelere taþýyan,kanatlandýran bugünün aðýrlýklarýndan kurtaran yarýnýn doðacak olmasýdýr. Ahiret,bugünümüz
dünyamýzýn yarýný deðil mi?..
Doðum hayatýn en güçlü,engellenemez eylemidir.Topraðýn altýndan baþýný gösterip,ýþýkla buluþmaya çalýþan filiz bir doðumu
filiz,o zayýf ve nahiv haliyle güçlü bir hayatýn da iþareti deðil midir.Ne kadar çok böcekler ve kuþlar vardýr ki,her günün sabahýn
baharýn baþýnda yeniden doðumun þarkýlarýný dile getirirler.Her varlýk kendi haliyle doðum müjdeleri taþýr kendi içinde.Hayatý
engellenemez coþkusu bundandýr. Bin bir renk,bin bir ses doðumun yansýmalarýdýr.Onun içindir ki,hayat iþareti veren hiçbir þey
dokunulmaz. Öldürmek bir anlamda doðuma engel olmak demektir.
Toprak ve su doðum iþaretidir.Suyun topraða düþmediðini bir düþünün!hayatý,canlýlýðý,ümidi,yarýnlarý yitirirsiniz; yani doðumu.
hayatýn içinde olan herþey doðmaktadýr.Kabiliyetiniz ve meyliniz neye doðru ise hayata gözünü açan odur,yeþeren odur.Ýnsan
ve kötülüðün,yüce ve fesat düþüncelerin de taþýyýcýsýdýr, yani onlara hamiledir.Hayatý asûde bir bahar ülkesine çevirebilirsiniz,
kabuslar beldesine.Bunlar,insan beyninden ve yüreðinden doðan düþüncelerle olmaktadýr.Ýyiyi düþünmek,doðruyu istemek,güz
olmak iyinin doðum sancýlarýný taþýr.Fesat ve þer düþünceler kötülük tohumlarýna hamiledir.
Ýnsanlýk tarihi,iyi ve kötünün de tarihidir.Peygamberler,nebîler,velîler,ilim ve sanat erbabý insanlar,ahlâk ve fazilet abideleri doð
sancýlarýyla yaþadýlar.Ýnsanlýða iyiliði,doðruluðu ve güzelliði baðýþladýlar.Bu insanlarýn varlýðý insanlýk semasýnda bir yýldýz
Ýnsanlýk semasýnda parlayan bu yýldýzlarýn varlýðý,bir baþaka ve büyük doðumu da haber verdiler.Bu ilahi mesajýn tebliðcisi
bir büyük ve kutlu doðumu da bildirdiler.Hz.Muhammed(s.a.)'in geliþini müjdelediler.
Âmine Hâtun Muhammed ânesi / Ol sadeften doðdu ol dürdânesi /.../ Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn / Çok alâmetler belurd
gelmedin / Ol Rebîu'l evvel ayý nîcesi / Onikinci gîce isneyn gîcesi / Ol gîce kim doðdu ol hayru'l-beþer / Ânesi anda neler gördü n
/.../ Süleyman Çelebi böyle müjdeliyor beþerin en hayýrlýsýný.Hz.Peygamber(s.a.)'in doðumunu "Vesîletu'n-Necât" adýyla yazd
Bahri"'inde geçen dizelerde...
Bu topraðýn insanlarý,hem Kutlu Doðumu bildiler,hem de Süleyman Çelebi'nin emanetine sahip çýktýlar.Okudular ve adýna "Me
dediler.Süleyman Çelebi,Bursa Ulu Camii'nin imamýdýr.Hz peygamberin yüceliðini,þahsiyetini anlatmaktadýr. Kelimeler duygular
ifadede yetersiz kalýr,düþüncelerini tam ifade edemez;þiire baþvurur."Peygamberimizi çok seviyorum,sevgimi
anlatamýyorum,bunun için þiire baþvurdum" der.Ýyi ki öyle söyler ve yazar...Bu topraðýn yüce gönüllü insanlarý emanete sahip ç
olanýn,iyi olanýn deðerini bilmiþtir. Sevincinde ve hüznünde peygamberini ortak kýlmýþtýr.Duygularýný,sevincini ve hüznünü ada
yaþayabilmek için Mevlid'i okumuþtur.Bunu bir üslup ve usul içerisinde yapmýþ;bir terennüm,bir sanat ziyafetine dönüþtürmüþtür
ibadet yerine koymamýþtýr.Peygamberine saygý ve hayýrlara vesile olur,dua olur,salât u selâm olur,þefâate kapý aralar
diye okumuþtur.
Ondört asýr evvel yine bir böyle geceydi / Kumdan ayýn ondördü bir öksüz çýkýverdi / Lâkin o ne hüsrandý ki, hissetmedi gözler
senedir halbukî bekleþmedelerdi!../.../ Son Peygamber Hz.Muhammed(s.s.)'in geliþini bütün Peygamberler
müjdelemiþtir.Dolayýsýyla beklenen bir peygamberdir.Doðumu kutlu,kabûlü sancýlý olmuþtur.Uzun bekleyiþler,koyu karanlýðý,þ
bataklðýný,koyu taassubu hemen yok edememiþtir.Gökten ne gelirse gelsin,elinizi ve yüreðinizi açmazsanýz bir damladan nasib
olmaz.Kutlu bir doðum,insanlýk çölüne Mehmet Akif'in ifadesiyle ayýn ondördü gibi doðan bir Peyhamber,Hz.Muhammed
(s.a.)...O,bir rahmet peygamberidir.O,bir Muhammed'ül emîn'dir,en güvenilen kiþidir. Yeniden anlaþýlmalý,yeniden,bir daha
düþünülmeli...Adalete,Hakka ve hukûka ne kadar ihtiyacýmýz var.Suya susamýþ topraklar
gibiyiz.
Mekke ulularý,Hz Peygamber'e þöyle derler:"Ne istersen sana verelim.Zenginlik,itibar,güzellik ne istersen senin olsun. Baþýmýza
emîr yapalým,tek sen davandan vaz geç."Mekke Ulularý'nýn derdi neyidi ki!..Onlar itibarlarýný ve zenginliklerini kaybetmek
istemiyorlardý.Hz.Peygamber bu teklife þöyle cevap verir:"Güneþi sað elime,ayý sol elime verseniz yine de bu davamdan
vazgeçmem!"
Kur'an ifadesiyle Hz.Peygamber kendini þöyle anlatýyor:A'râf Suresi,7/188'de þöyle buyurulur:"...Ben ancak,inanan insanlar için
bir uyarýcý ve müjdeciyim." En'am Suresi,6/50'de de þöyle buyuruluyor:"Ey Muhammed!Deki,"Size, Allah'ýn hazineleri elimdedir
demiyorum;gaybý da bilmiyorum.Size ben bir meleðim de demiyorum.Ben ancak bana vahyolunana uyuyorum."De ki,"Kör ile
gören bir midir?Hiç düþünmüyormusunuz!.." Baktýðý halde görmeyen, fakat,gördüðünü iddia eden itibar düþkünü insanlarýn varl
düþünelim!Hissiz ve duygusuz bir dünyada,konforun ve maddenin her tarafý kuþatma eðiliminde olduðu,kapitalizmin insan ruhun
pazara çýkardýðý bir dönemi düþününüz!Bu noktada, Kutlu Doðumla gelen Hz.Peygamberi hatýrlamalýyýz."Fakrî fahrî-fakirliðim
Hadisinden hareketle duruþumuzu yeniden gözden geçirmeliyiz. Kutlu doðum,kutlu olsun...
http://www.polatliistiklal.com/arsiv
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 20 October, 2017, 16:29
Download