Untitled

advertisement
AMAÇ ve TANIM
PERYÖN, “İnsan Yönetimi Ödülleri” nin ana amacı, insan kaynakları yönetimi alanında yenilikçi/
yaratıcı ve başarılı uygulamaları tanımak, örnek teşkil eden nitelikteki çalışmaları sektöre
kazandırmaktır. İyi örneklerden kazanımlar sağlayarak, sektörün ve uygulamaların gelişimine
katkıda bulunmak, birbirinden öğrenme ve yenilikçiliği özendirmektir.
Bugüne kadar, ödül sürecindeki yoğun katılım sayesinde, çok sayıda farklı, özel uygulamayı tanıma,
öğrenme ve kurumlar için önemli gelişim fırsatları oluşmuştur. İnsan Kaynakları Yönetimi alanının
günümüzde gelişime ve değişime en fazla fırsat sunan alanlardan biri olduğu gözönüne alınarak,
deneyimlerimizi paylaşmanın çok önemli olduğu, bu paylaşımın bize hız ve verimlilik kazandırdığını
gözlemliyoruz. Bu kazanımın sektöre ve iş dünyasına değerli yansıması olması PERYÖN olarak bizi
gururlandıran boyutu oluyor.
Uzun yıllardır işlettiğimiz sürecimizi, yarattığı değeri geliştirmek, etkinliğini arttırmak amacıyla
gözden geçirerek güncelledik. Ödül sürecinin yeni işleyişinde, ödül kategorileri, değerlendirme
kriterleri, saha ziyareti, jüri değerlendirmesi konularında farklılıklar getirdik. Konuyu sizlere
aktarmak amacıyla, bilgilendirme toplantıları planladık.
Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar
sağlayabileceğiz.
Saygılarımızla,
PERYÖN – Türkiye İnsan Yönetimi Derneği
PERYÖN İNSAN YÖNETİMİ ÖDÜLLERİ 2015 BAŞVURU DEĞERLENDİRME
SÜRECİ
PERYÖN İnsan Yönetimi Ödülleri’ne başvuruda bulunan tüm firmaların değerlendirmesi sistematik
olarak aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
2015 yılında dört ana kategori ve projeler alanlarında ödül verilecektir. Bu kategoriler
şunlardan oluşmaktadır:
-
İnsan Kaynaklarında Liderlik
İnsan Gücü Etkinliği Yönetimi
Motivasyon ve Bağlılık
Gelişim Yönetimi
ve
Fark Yaratan İK Projeleri
Başvuru yapan tüm firmalar, başvurdukları her kategori ve/veya proje için yayınlanacak
Başvuru Kılavuzuna uygun olarak birer başvuru dosyası hazırlayarak PERYÖN’e ileteceklerdir.
Ana kategori başvuruları firma bazında uzman değerlendiricilere verilecektir.
Değerlendiricilerin ön değerlendirmesini takiben minimum puan seviyesinin üzerinde kalan
tüm başvurulara yönelik olarak ilgili firmalara saha ziyaretleri gerçekleştirilecektir.
Fark Yaratan İK Projeleri ise önce gözden geçirilecek, uygun görülen proje başvuruları
atanacak değerlendiriciler tarafından değerlendirilecek ve rapor hazırlanacaktır. Fark Yaratan
İK Projeleri, saha değerlendirmesine tabi olmayacak, başvurular üzerinden ve jüri sunumu ile
değerlendirileceklerdir.
Saha ziyaretleri, dosyada belirtilmiş olan uygulamaların yerinde görülmesi ve doğrulanması
amacıyla yapılacak olup takvimde belirtilmiş tarih aralığında, değerlendiriciler ile aday kurum
temsilcilerinin uygunluk durumuna göre birlikte planlanacaktır. Saha ziyareti sırasında,
dosyada referans verilmiş veya görüşme sırasında referans gösterilen geçmiş yıllara ait
doküman ve raporlar da talep edilebilecektir.
Hem ana kategoride saha ziyareti alan başvurular hem de uygun görülen projeler için aday
kurumlar, belirlenip ilan edilecek tarihlerde Jüri’ye sunum yapacaklardır.
Değerlendirme süreci jürinin sunumlar sonrası karar vermesi ve kuruluş değerlendirme
raporlarının yazılması ile tamamlanacaktır.
Değerlendirme süresince tüm başvuru dosyası ve firma verileri gizli olup değerlendirme sürecinde
yer alacak kişiler tarafından kesinlikle değerlendirme dışı hiçbir amaçla kullanılamaz. Süreçte yer
alan tüm PERYÖN çalışanı, değerlendirici ve jüri üyeleri bir gizlilik sözleşmesi imzalayacaklardır.
ÖNEMLİ NOT: Başvuru yapan tüm firmalar PERYÖN tarafından yönetilen İKMETRE sistemine
PERYÖN’ün seçtiği 5 metriği girmeyi taahhüt etmiş sayılmaktadır. Seçilen metriklerin bilgisi daha
sonra tarafınız iletilecektir.
BAŞVURU DOKÜMANI İÇERİĞİ
Kuruluş başvurduğu Gelişim Yönetimi kategorisi için aşağıdaki tanımlara uygun bir başvuru dosyası
hazırlayacaktır. Başvuru dosyası iki bölümden oluşur; Kuruluş Tanıtımı ve Kategori Açıklamaları.
Kuruluş birden fazla kategoride veya proje ile başvurmuşsa dahi Kuruluş Tanıtımı bölümü sadece
bir sefer dosyaya konulacaktır.
Başvuru dokümanı A4 kağıda, en az Arial 10 Punto formatında, sayfanın tüm kenarlarında en az
ikişer santim boşluk bırakılarak doldurulacaktır. Kuruluş kriter açıklamalarını değerlendiriciler
açısından kolay okunur ve anlaşılır bir şekilde bölümlendirip gerekirse şekil ve resimlerle
destekleyebilir; bu şekil ve resimler metinle entegre olmalıdır. Başvuru dosyasının birbirinden
ayrılmayacak ancak kolay okunabilirliği sağlanmış bir şekilde ciltlenmiş olması (spiral dosya, vb.)
gerekmektedir.
Kuruluş Tanıtımı (A) ve Kategori açıklamaları (B) için en fazla yazılabilecek sayfa sınırlamaları vardır
ve ilgili başlıklar altında bunlar belirtilmiştir. Bu sınırlamalara uygun doküman verilmesi
gerekmektedir. Belirtilen sayfa sayıları üzerindeki bilgilendirmeler, değerlendiriciler ve jüri
tarafından dikkate alınmayacaktır.
Kuruluşlar bu kategori için 4 kopya başvuru dosyası ile 4 adet (dosyadaki dokümanları içeren) USB
stick bir set olarak PERYÖN’e teslim edeceklerdir.
Örnek Başvuru Dokümanı Akışı:
A. Kuruluş Tanıtımı
B. Kategori Açıklamaları
1. Gelişim Planlama
2. Performans Yönetimi
3. Kariyer Yönetimi
4. Kurum Yetkinlik Gelişimi
5. Ücret Yönetimi
6. Entelektüel Sermaye Gelişimi
7. Süreçlerin Geliştirilmesi
8. Performans Göstergelerindeki Gelişim
9. Algılama Sonuçları
A - KURULUŞ TANITIMI
Bu bölümde şirketlerden beklenen; aşağıdaki başlıklar altında kısa bir bilgilendirmenin yapılması ve
değerlendiricilere firmayı tanıtmalarıdır. Burada önerilen başlıklar dışında ödül açısından
değerlendiricilerin bilmesi gerektiği düşünülen ve firmanın istediği herhangi bir konuda ek bilgi
verilebilir (örneğin bulunulan sektöre ait ve İnsan Kaynaklarını etkileyen regülasyon yapısı gibi).
Ele alınacak örnek başlıklar;

Kuruluşun kısa tarihçesi

Kuruluşun içinde bulunduğu sektörün tanıtımı

Pazara sunulan ürün/hizmet tanıtımı

Kuruluşun uyguladığı genel strateji

İnsan Kaynakları stratejisi

Kuruluşun paydaşları (hissedarlar, müşteriler, çalışanlar, iş ortakları, toplum)
Kuruluş organizasyon şeması (sayfa sınırından bağımsız olarak) tanıtım bölümüne eklenecektir.
Kuruluş Tanıtımı metni 3 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
B: KATEGORİ AÇIKLAMALARI: Gelişim Yönetimi
Gelişim Yönetimi çalışanların şirketlerin uzun dönem ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda
belirlenen yetkinlik ihtiyaçlarının nasıl karşılandığına odaklanmaktadır.
Bu çerçevede her seviye ve yaştaki çalışanlarının gelişim planlarının ihtiyaçlar doğrultusunda
yapılması, performans yönetimi, ücret yönetimi, kariyer planlamayla ilişkilendirilmesi, çalışan
beklentileriyle örtüştürülmesi, farklı eğitim ve gelişim yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulanması,
uygulamaların etkinliğinin değerlendirilerek geliştirilmesini içermektedir.
Bu kategorideki başvurular aşağıdaki ana başlıklara göre değerlendirilecektir.
1.
Gelişim Planlama
2. Performans Yönetimi
3. Kariyer Yönetimi
4. Kurum Yetkinlik Gelişimi
5. Ücret Yönetimi
6. Entelektüel Sermaye Gelişimi
7. Süreçlerin Geliştirilmesi
8. Performans Göstergelerindeki Gelişim
9. Algılama Sonuçları
Bu bölümün toplam uzunluğu 12 A4 sayfasını geçemez.
(Not: Kuruluş bu kategori bilgisini sadece İnsan Kaynaklarında Liderlik kategorisi başvurusu için
dolduruyorsa 8 ve 9 no.lu başlıklara ilişkin bilgi vermesine gerek yoktur, ve sadece 5 sayfa
açıklama yazabilir.)
Kriter Başlıkları detay açıklamaları:
1. Gelişim Planlama
Kurumdaki tüm liderlerin, kurum çalışanlarının mesleki bilgi, bireysel gelişim, kariyer gelişimlerinin
planlanması, yönetilmesi yönündeki sistemleri uygulaması, katkı sağlaması, geliştirmesi beklenir.
2. Performans Yönetimi
Bireyin ve kurumun performansını geliştirmeye yönelik yönetim sistematiğinin uygulanıyor olması
beklenir.
3. Kariyer Yönetimi
Kurum stratejileri, birey potansiyeli ve gelişimi, planlama ve iş gücü etkinliği doğrultusunda kariyer
gelişimine yönelik yönetim sistematiğinin uygulanıyor olması beklenir.
4. Kurum Yetkinlik Gelişimi
Birey ve kurumun potansiyeli ve yetkinliğini geliştirmeyi, sürekli güncel bilgilerle donatmayı
hedefleyen eğitim ve yetkinlik sistematiğinin uygulanıyor olması beklenir.
5. Ücret Yönetimi
Kurum stratejileri, piyasa koşulları, kurum olanakları ile uyumlu adil, güvenilir, performansa dayalı
ücret yönetimi sistematiğinin uygulanıyor olması beklenir.
6. Entelektüel Sermaye Gelişimi
Kurumda tüm deneyim, gelişim ve öğrenimlerin kuruma kazandırılması, entelektüel sermayenin
oluşturulması, geliştirilmesi ve korunmasına yönelik sistematiğin uygulanıyor olması beklenir.
7. Süreçlerin Geliştirilmesi
İnsan Kaynağının gelişim sürecine ilişkin sürekli gelişim ve iyileştirme bakış açışının tüm seviyelerde
ve tüm liderlerce benimsenmiş ve uygulanmakta olması beklenir.
8. Performans Göstergelerindeki Gelişim
İnsan Kaynağının gelişim sürecine ilişkin performans göstergelerinde başarılı sonuçlar ve olumlu
gelişim sağlanmış olması beklenir.
9. Algılama Sonuçları
Kurum çalışanlarının insan kaynakları gelişimi yönetim sistemlerine ilişkin algılarının olumlu ve
yüksek düzeyde olması beklenir.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards