"Şimdiye kadar noksaniyetimiz ve tedenniyatımız

advertisement
Sorularlarisale.com
"Şimdiye kadar noksaniyetimiz ve tedenniyatımız, sû-i
ahvâlimiz dört sebepten gelmiş..." Bu dört maddeyi ve
"Memurîn hakkıyla vazifesini ifa etse, memur olmayan
ilcaat-ı zamana muvafık sa'y etse, sefahete vakit
bulamayacaktır." ifadesinin geçtiği yeri izah eder
misiniz?
"1. Şeriat-ı garrânın adem-i mürâât-ı ahkâmından,"
Müslümanlar, İslam’ın emir ve yasaklarına itaat ile hürmetlerini göstermedikleri
için geri ve noksan kalmışlar.
"2. Bazı müdâhinlerin keyfemâyeşâ sû-i tefsirinden,"
Bazı hocaların İslam’ı keyfine göre kötü yorumlamaları İslam toplumunu geriletip
noksan bırakmaya sebep olmuştur.
"3. Zâhirperest âlim-i câhilin veyahut câhil-i âlimin taassubat-ı nâbemahallinden,"
Bazı cahillikte alim alimlikte cahil olan zevat, İslam’ın ana mesajını kavramayıp
Kur’an ve hadisin zahirine takılarak, insanları da taassup ve taklide mahkum etmiş
ve nihayetinde çağın ve gelişimin ruhuna ayak uydururamamıştırlar.
"4. Sû-i tâlih cihetiyle ve sû-i intihap tarikiyle müşkilü’t-tahsil olan
Avrupa mehasinini terk ederek, çocuk gibi hevâ ve hevese muvafık
zünub ve mesâvî-i medeniyeti tuti gibi taklittendir ki, bu netice-i
seyyie zuhur ediyor."
"Memurîn hakkıyla vazifesini ifa etse, memur olmayan ilcaat-ı
zamana muvafık sa’y etse, sefahete vakit bulamayacaktır. Bu iki
kısmın herhangisinde bir fert, sefahete inhimakgösterdiyse,
page 1 / 2
bu, heyet-i içtimaiye içinde muzır bir mikrop sûretine giriyor."(1)
Avrupa’nın müspet ve güzel yönlerini tahsil etmemiz gerekirken, biz heva ve
hevesimize uyarak Avrupa’nın menfi ve çirkin yönlerini taklit ettik; netice olarak da
hem maddi hem manevi geri kaldık. Bizdeki elit tabaka tuti kuşu (papağan) gibi
Avrupa’nın menfi ve sefahat yönünü ezberleyip, topluma Batılılaşma ve medeniyet
diye bunu dayattılar.
Toplumu sevk ve idare etmeye vazifeli olan cumhuriyet bürokrasisi, bu zamanın
gereklerine uygun hareket edip çağın seviyesine uygun bir şevk ve cereyan
vermeleri gerekirken, tam aksine Batının fantezi ve sefahati ile kendilerini oyalayıp,
toplumu yanlış kulvarlara itmeye yeltendiler. Kılık kıyafet, harf, şapka inkılapları
buna bazı örneklerdir.
Bu yanlış sevk yüzünden toplumda sefih bir zümre türemiştir ve bu zümre aynı
zamanda toplumun bünyesini hasta eden bir mikrop gibidir. Halihazırda Türkiye’nin
gelişmesi ve büyümesi önünde ayak bağı olan bu zihniyet ve onun izdüşümü olan
bürokrasi bunun somut bir yansımasıdır.
(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfî, Hürriyete Hitap.
page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download