Belirtilen tarih aralığı içerisinde işten çıkan lan kadınların

advertisement
TBMM
28 . 4 . 2009
B : 82
K o n u y a ilişkin olarak Bakanlığıma
Müdürlüğünce verilen cevaba göre;
Bağlı
Kadının
Statüsü
Genel
Belirtilen tarih aralığı içerisinde işten çıkan lan kadınların sayısal bilgisine
ulaşılamamakla birlikte, Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler
doğrultusunda 2008 yılında işsizlik ödeneğine başvuran toplam kadın sayısı 100.817
kişiye ulaşılmış, bunlardan 31.037 kişiye 2008 yılında işsizlik ödemesi yapılmıştır.
2009 yılında ise ilk üç ay içerisinde toplam 42.878 kadın işsizlik ödemesi için
başvurmuş, bunlardan 35.286 kadına işsizlik ödemesi yapılmıştır.
Hükümetimiz, kadın-erkek eşitliği, kadının insan haklarının korunması ve
geliştirilmesi, toplumsal yaşamın her alanında kadının konumunun güçlendirilmesi ve
kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesini öncelikli devlet politikası haline getirmiş,
kadına yönelik her türlü şiddetin ortadan kaldırılmasına ilişkin aktif bir tutum
sergileyerek ulusal düzeyde çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.
Son yıllarda kadına yönelik her türlü şiddetle mücadelede, suçluların
cezalandırılmasını ve şiddet mağduru kadınların korumasını ve desteklenmesini
sağlayan yasal düzenlemeler yapılırken bu tutum sergilenmiş ve yasal alanda önemli
gelişmeler sağlanmış, yasaların tam olarak uygulanabilmesi amacıyla toplumda
farkındalığın ve duyarlılığın artırılması çalışmalarına hız verilmiştir.
Bakanlığıma bağlı olarak çalışan ve kadın erkek eşitliği ve toplumsal cinsiyet
eşitlinin sağlanmasında ulusal mekanizma olan Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğünün, temel çalışma alanları arasında kadına yönelik her türlü şiddet, taciz
ve istismarın önlenmesi çalışmaları da bulunmaktadır. Bu bağlamda Genel Müdürlük,
konuya ilişkin olarak başta yasal çalışmalar olmak üzere, işbirliğine dayalı çalışmalar
yapmakta; projeler, kampanyalar, duyarlılık ve farkındalık artırılmasına dönük
çalışmalar yürütmekte; toplantı, konferans ve seminerler düzenlemektedir.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, kadına yönelik şiddet konusundaki
çalışmalarını ağırlıklı olarak, 2006717 sayılı Başbakanlık Genelgesi, kadına yönelik
şiddete son kampanyası ve Birleşmiş Milletlerin teknik, Avrupa Komisyonu Türkiye
Delegasyonu'nun mali desteği ile Aralık 2006-Aralık 2008 döneminde yürütmüş
olduğu "Kadına Yönelik Aile içi Şiddetle Mücadele Projesi" kapsamında
gerçekleştirilmiştir ve söz konusu çalışmalar devam etmektedir..
Ülkemizde, gerek aile mahremiyetinin bir unsuru olarak görülerek gizlenmesi
nedeniyle gerekse yeterli araştırmanın bulunmaması nedeniyle kadına yönelik şiddet
ve özellikle aile içi şiddet, yaygınlığı tam olarak bilinemeyen ve istatistiksel veri
üretiminde boşluklar bulunan bir konudur.
Genel Müdürlük, bu boşluğu giderebilmek ve kadına yönelik aile içi şiddetle
mücadele etmek için göstergeler belirlenebilmesi amacıyla ilk kez ülke genelinde
kadına yönelik şiddetin kaynağı ve türleri nelerdir sorusuna yanıt verecek olan büyük
ölçekli "Türkiye'de Kadına Yönelik Aile içi Şiddet Araştırması'nı, Avrupa Birliği 2005
yılı Katılım öncesi Mali Yardım Programı kapsamında yürütmüştür. 3 Aralık 2007
tarihinde başlatılan Alan Araştırması'nın, Mart 2009'da tamamlanmasının ardından,
sonuçlarının TÜİK "Resmi İstatistik Programı" kapsamında resmi veri olarak
-425-
Download