haricilik nedir?

advertisement
HARİCİLİK NEDİR?
www.at-tawhid.org
SORU:
Haricilik Nedir?
CEVAP:
Bismillahirrahmanirrahim,
Harici kelimesi iki anlamda kullanılır:
1- Kökeni Sıffin savaşında Ali (ra)'ın ordusunda yer alırken "Hakem"
olayından sonra Ali (ra), Muaviye (ra) ve o esnada hakem olayına
şahit olan sahabeler de dahil herkesi "Hüküm Allahındır" ayetini
gerekçe göstererek tekfir eden gruba dayanan mezhebin
taraftarları. Bunlar büyük günah işleyenleri tekfir eder ve günah
işleyen yöneticilere karşı huruc etmeyi (ayaklanmayı) caiz görürler.
Bundan dolayı ve de müslümanların cemaatinden ayrıldıkları için
onlara "Hariciler" denmiştir.
2- Bazen de meşru İslam devletine karşı ayaklanan herkese Harici
ismi verilir. Ancak Harici derken daha çok yukarda zikrettiğimiz batıl
mezhebin taraftarları kasdedilir.
İki anlamıyla da Haricilik batıl bir mezhep ve anlayıştır. Çünkü "Allah
kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz, bunun dışında kalanı
dilediğine bağışlar" (Nisa: 48-116) ayeti ve benzeri nasslar
gereğince bir müslüman şirk ve küfür işlemediği ve haramları helal
saymadığı müddetçe tekfir edilemez. "Sizden olan ulul emre itaat
edin" (Nisa: 59) ayeti gereğince de küfür ve şirk işlemediği, şeriatı
değiştirip batıl kanunlarla hükmetmediği müddetçe -velev ki zalim
de olsa- müslüman yöneticilere itaat farzdır. Günümüzde ise gerek
halk gerekse yönetim bazında sadece içki, zina vb büyük günahlar
değil laiklik, demokrasi, kabirperestlik, tağuta muhakeme vb açık
küfür ve şirkler zuhur etmiştir. Bu sebeble işledikleri küfürlerden
dolayı bu halkları ve yöneticileri tekfir edenler -eğer akidede Ehli
sünnete tabilerse- Harici olarak vasıflanamaz. Bilakis bu müşrikleri
tekfir etmek imanın bir gereğidir. Günümüzde Hariciler gibi büyük
günahları tekfir eden; recim cezasını, Halifenin Kureyşten olacağını,
şefaati vb hususları inkar edenlerde Haricilikten bir pay vardır.
Gerçek Ehli sünnet ise Haricilikten ve Haricilerden uzaktır. Hariciler
hakkında geniş bilgi için İmam Berbehari'nin Şerh'us Sunne adlı
eserinden ilgili yere ve dipnotlarına müracaat edilebilir. http://attawhid.org/tr/forum/index.php?topic=134.msg316#msg316
Download