6.1 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları

advertisement
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
BABAESKİ MESLEK YÜKSEKOKULU
MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Doküman No:
Yürürlülük tarihi:
RevizyonTarih/No:
1-SORUMLUSU: Meslek Yüksekokul Müdürü
2-GÖREVDE OLMADIĞI ZAMAN GÖREVİNİ YÜRÜTÜCEK KİŞİ: Müdür Yardımcısı
3-KADRO UNVAN VE SAYISI: 2 Yardımcı Doçent, 22 Öğretim Görevlisi, 1 Yüksekokul Sekreteri, 1 Şef,
5 Bilgisayar İşletmeni, 3 Memur , 1 Hizmetli , 1 Şöför birimimizde görev yapmkatadır.
4-ÇALIŞMA SAATLERİ: 08.30-12.30/13.30-17.30
5-BİRİMİN TEMEL FONKSİYONU: Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Dış Ticaret, Büro Yönetimi ve
Asistanlığı, Yerel Yönetimler, İşletme, Çağrı Merkezi Hizmetleri programlarında 2 yıllık Ön lisans düzeyinde
Eğitim- Öğretim vermektir.
6-GÖREV VE SORUMLULUKLARI
6.1 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda verilen görevleri yapmak.
6.2 Meslek Yüksekokulunun kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarını uygulanmasını sağlar.
6.3 Her yıl Meslek Yüksekokulunun analitik bütçesinin gerekçeleri ile birlikte hazırlanmasını sağlar.
6.4 Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun uygun olarak edinilmesini ve
kullanılmasını;kontrollerin yapılmasını, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla kayıtların saydam bir şekilde
tutulmasını ve hazırlanan yönetim hesabının verilmesini sağlar.
6.5 Meslek Yüksekokulunun kadro ihtiyaçlarını hazırlatır ve Rektörlük Makamına sunar.
6.6 Meslek Yüksekokulu birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevi yapar.
6.7 Meslek Yüksekokulunun bilgisayar ve çıktı ortamında bilgi sisteminin oluşmasını sağlar.
6.8 Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretimii düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.
6.9 Eğitim-Öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir.
6.10 Meslek Yüksekokulu personeli için ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, seminer, hizmetiçi eğitim, konferans
gibi etkinlikler düzenleyerek Meslek Yüksekokulunun sürekli öğrenen bir organizasyon haline gelmesi sağlar.
6.11 Meslek Yüksekokulunun değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesini
sağlar.
6.12 Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretim sistemiyle ilgili sorunları tespit eder,çözüme kavuşturur, gerektiğinde
üst makamlara iletir.
6.13 Eğitim-öğretimde yükselen değerleri takip eder ve Meslek Yüksekokulunun bazında uygulanmasını sağlar.
6.14 Meslek Yüksekokulunun araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlar
6.15 Meslek Yüksekokulunun programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.
6.16 Meslek Yüksekokulunun stratejik planını hazırlanmasını sağlar.
6.17 Meslek Yüksekokulunun fiziki donanımı ile insan kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanılmasını
6.18 Meslek Yüksekokulunun stratejik planını hazırlanmasını sağlar.
6.19 Meslek Yüksekokulunun yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar.
6.20 Meslek Yüksekokulunun üst düzeyde temsil eder.
6.21 Her öğretim yılı sonunda Meslek Yüksekokulunun genel durumunun işleyişi hakkında Rektöre rapor verir.
6.22 Meslek Yüksekokulunun stratejik planını hazırlanmasını sağlar.
6.23 Müdürlüğün alanı ile ilgili diğer görevleri yapar.
6. YETKİLERİ
6.1 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
6.2 Faaliyetlerin gerçekleştirlmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.
6.3 Babaeski Meslek Yüksekokulu temsil yetkisni kullanmak.
6.4 imza yetkisne sahip olmak.
6.5 Emrindeki önetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme , düzeltme,gerektiğinde
7. EN YAKIN YÖNETİCİSİ
Rektör ve Rektör Yardımcısı
8. ALTINDA BAĞLI İŞ UNVANLARI
Müdür Yardımcıları, Böllüm Başkanları, Öğretim Elemanları, Yüksekokul Sekreteri, İdari ve Destek Personeli
9. BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER
9.1 657 sayı Devlet Memurları ve 2547 sayılı Yüksekoöğretim Kanununda aranan niteliklere sahip olmak.
9.2 Görevin gerektirdiği iş deneyimine sahip olmak.
9.3 Yöneticilik niteliklerine sahip olmak, sevk ve idari gereklerini bilmek.
9.4 Faaliyetlerin en iyi şekilde yürtülmesi için karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak
10.SORUMLULUK
Müdür, yukarıda yazılı bütün bu görevleri Kanun ve yönetmelikler göre yerine getirirken Kırklareli Üniversitesi
Rektörüne karşı sorumludur.
ADI SOYADI/ GÖREVİ
İMZA
Hazırlayan
Kemalettin BAL Babaeski MYO Sekreteri
Kontrol Eden
Kemalettin BAL Babaeski MYO Sekreteri
Onaylayan
Yrd. Doç. Dr. Ertuğ CAN Müdür V.
Download