İNTERAKTİF EĞİTİM www.testimiz.com 1. Hz. Muhammed (s.a.v.

advertisement
İNTERAKTİF EĞİTİM
GENEL DEĞERLENDİRME --
1. Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamberliğini
Mekke
halkına ilk olarak nerede açıklamıştır?
A) Mescid-i Nebi’de
B) Safa Tepe’sinde
C) Arafat Dağı’nda
D) Hıra Mağara’sında
2. Hz. Muhammed (sav)’e “Muhammedü’lEmin”
lakabı aşağıdakilerden hangisi tarafından
verilmiştir?
A) Haşimiler
B) Medine halkı
C) Ensar
D) Mekke halkı
3. Arkadaşları Hz. Muhammed’e “Allah
katında en sevgili kullar kimlerdir?” diye
sordu. Hz. Muhammed’in bu soruya cevabı
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
verilmiştir?
A) Cihad edenler
B) Allah’a tevekkül edenler
C) Ahlakı en güzel olanlar
D) Çok ibadet edenler
4. Aşağıdakilerden hangisi Hz.
Muhammed’in gençlik döneminde Hılfu’lFudul teşkilatında görev almasının
nedenlerindendir?
A) Mekke’nin ticaret kervanlarına hâkim olmak
B) Müslümanları tek çatı altında toplamak
C) Haksızlığa uğrayanlara yardım etmek
D) Boş vakitlerini değerlendirmek
5. Aşağıdakilerden hangisi kültürün
özelliklerinden
biri değildir?
A) Ayrıştırıcıdır.
B) Toplumsaldır.
C) Süreklidir.
D) Değişkendir.
6. Selçuklular ve Osmanlılar döneminde
mimari yapıtların yanına, o sanat eserinin
korunması ve bakımı için yapılan eserlere
ne denir?
A) Kervansaray
B) Vakıf
C) Mülk
D) Hastane
7. Yüce Allah’ın önceden takdir ve tayin
ettiği olayların yeri ve zamanı geldiğinde
ortaya çıkmasına ne denir?
A) Kaza
B) Kader
C) Ecel
D) İrade
8. Canlıların oluşumu, beslenmesi,
korunması, gelişmesi ve üremesiyle ilgili
Allah tarafından konulan yasalara ne
denir?
A) Evrenin yasaları
B) Biyolojik yasalar
C) Fiziksel yasalar
D) Toplumsal yasalar
9. Hayatın son bulması, ölüm vaktinin
gelmesi anlamına gelen kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıyamet
B) Ecel
C) Kader
D) Ömür
10. İslam medeniyetindeki vakıf
müessesini aşağıdakilerden hangisi içinde
değerlendirebiliriz?
A) Tevekkül
B) Fidye
C) Fitre
D) Sadaka-i cariye
11. Kur’an-ı Kerim “iyi ve yararlı işler
yapmayı” aşağıdakilerden hangisiyle
nitelendirmektedir?
A) Takva
B) Salih amel
C) Tevekkül
D) Hüsnü zan
12. Aşağıdakilerden hangisi imanın
şartlarından biridir?
A) Oruç tutmak
B) Namaz kılmak
C) Salih amel işlemek
D) Peygamberlere inanmak
13. “Sizin en hayırlınız, dünyası için
ahretini terketmeyen, ahireti için de
dünyasını terketmeyen, her ikisi için
çalışan ve insanlara yük olmayandır.”
Hz. Muhammed bu sözüyle İslam’ın hangi
özelliğine dikkat çekmektedir?
A) Tevhid ilkesi
B) Zekat ibadeti
C) Tevekkül anlayışı
D) Dünya - ahiret dengesi
14. “Veren el, alan elden üstündür.”
Hz. Muhammed’in bu sözü aşağıdakilerden
hangisi ile çelişir?
A) Yoksulları gözetme
www.testimiz.com
İNTERAKTİF EĞİTİM
B) Ticaret yaparken dürüst davranma
D) Dernekler
C) Başkalarının sırtından geçinme
18. Tasavvufa dayanan, Allah’a
D) Helal rızık kazanmak için gayret gösterme
yakınlaşmak için kendilerine göre bazı
15. “Şartları yerine getirip gerekli önlemleri
yöntemler benimseyen yollardan her birine
aldıktan sonra sonucu Allah’tan beklemek”
ne ad verilir?
A) Zikir
şeklinde tarif edilen kavram
B) Mezhep
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dua
C) Tarikat
B) Tövbe
D) Cemaat
C) Tevekkül
19. “Kim kazanmazsa bu dünyada bir
D) Sabır
ekmek parası, Dostunun yüz karası,
16. Aşağıdakilerden hangisi din ve din
düşmanının maskarası.” Mehmet Akif
anlayışı arasındaki farkı en iyi şekilde ifade
Ersoy yukardaki şiirinde öncelikle
etmektedir?
aşağıdakilerden hangisini anlatmak
A) Din evrenseldir. Dinî anlayışlar ise kişilerin
istemiştir?
yaşadıkları zaman dilimiyle sınırlıdır.
A) Tembellerin başarılı olamayacağını
B) İslam dini, Allah katından Hz.
B) Onurlu bir yaşam için çalışmak gerektiğini
Muhammed´e geldiği ilk şekliyle korunan
C) Çalışmayan kişilerin çevresindekilere
vahiylere dayalıdır.
muhtaç
C) Din anlayışı dinin sosyal, coğrafi, toplumsal
olacağını
vb. nedenlerle farklı anlaşılma biçimleridir.
D) İnsanların mesleklerini en iyi şekilde icra
etmesi
D) Din, insanlık tarihi kadar eskidir. Çünkü
gerektiğini
inanma ihtiyacı insanın doğasında vardır.
17. Hz. Muhammed’in vefatından sonra din
20. Küs insanları barıştırmak, caddeden
geçen birine yardım etmek, iyi ve güzel
bilginleri ortaya çıkan sorunları farklı
sözler söylemek gibi davranışlar dinimizde
yorumlar getirerek çözmeye çalışmışlardır.
aşağıdakilerden hangisiyle
Aşağıdakilerden hangisi dinin farklı
isimlendirilmiştir?
anlaşılması sonucu ortaya çıkan
A) Tevekkül
oluşumlardan ilkidir?
A) Mezhepler
B) Hüsnü zan
C) Sadaka
B) Tarikatlar
D) Fitre
C) Cemaatler
www.testimiz.com
İNTERAKTİF EĞİTİM
CEVAP ANAHTARI
1. b
2. d
3. c
4. c
5. a
6. b
7. a
8. b
9. b
10. d
11. b
12. d
13. d
14. c
15. c
16. a
17. a
18. c
19. b
20. c
www.testimiz.com
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards