özbekistan kek 4. dönem toplantısı hk.

advertisement
AKDENĠZ
ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ
GENEL SEKRETERLĠĞĠ
Sayı:
Konu:
17812098-TİM.AKİB.GSK.PERS.2015/183-1636
ÖZBEKİSTAN KEK 4. DÖNEM TOPLANTISI HK.
Mersin, 25/02/2015
SAYIN ÜYEMĠZ
TİM’den alınan 24/02/2015 – 423 sayılı yazıda;
“Ekonomi Bakanlığı'ndan Meclisimize gönderilen yazıda belirtildiği üzere, Türkiye­
Özbekistan Hükümetler arası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) IV. Dönem Toplantısının,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ Eş Başkanlığında 31 Mart - 2 Nisan 2015
tarihleri arasında Taşkent'te gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.”
Bilgi edinilmesi ve ihracatçılarımızın söz konusu pazarda karşılaştığı sorunlar ile bahse
konu toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notunun
(firmalardan gelen orjinal sorun formları ile birlikte) en geç 2 Mart 2015 tarihin e kadar
Meclisimize ve ayrıca [email protected] e-posta adresine gönderilmesi hususunda gereği rica
olunur.
Canan Aktan ERDOĞMUġ
Genel Sekreter V.
Akdeniz Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nedim KARAKURT
Download