BOYUN ÇEVRESİ ÖLÇÜMÜ DEĞERLERİYLE İNSÜLİN DİRENCİ

advertisement
Proje Adı: BOYUN ÇEVRESİ ÖLÇÜMÜ DEĞERLERİYLE İNSÜLİN DİRENCİ VE
METABOLİK SENDROMUN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Proje Araştırmacıları: Meliş Özkan, Sümeyye Çelik, Şükran Erten, Tuba Azdır, Ayşenur
İnce
Proje Bilimsel Danışmanı: Doç.Dr.Mustafa Şahin (Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar
Bilim Dalı)
Projenin İstatistik Danışmanı: Prof. Dr. Atilla H. Elhan (Biyoistatistik Anabilim Dalı)
Projenin amacı: Prevelansı gittikçe artmakta olan metabolik sendromda boyun çevresi
ölçümünün bel çevresine alternatif bir parametre olarak kullanılabilirliğini araştırmak ve altüst değerleri belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Araştırma Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Polikliniğine Aralık 2014-Mayıs 2015 tarihleri
arasında başvuran yeni tanı Tip 2 Diyabetes Mellitus tanısı alan ve almayan 43 hastanın
dahil edildiği kesitsel bir çalışmadır. Boyun çevresine etki edebilecek obstruktif uyku apnesi
ve tiroid nodülü gibi hastalıklar dışlanmıştır.
Çalışmanın bağımlı değişkeni boyun çevresi, bağımsız değişkenleri yaş, kan glukoz değerleri,
kan basıncı, lipit değerleri, Vücut Kitle İndeksi’dir.
Bel çevresi ölçümü elastik olmayan bir mezurayla anatomik pozisyonda arkus kostariumla
superior anterior iliak çıkıntı orta noktası arası ve boyun çevresi ölçümü ise crikotroid
kıkırdağın altından yapılmıştır. VKİ ve vücut kas-yağ oranı dağılımları biyoempedans
yöntemi kullanılarak ölçülmüştür. Veriler SPSS 20 programı kullanılarak; Varyans Analizi
ile analiz edilmiştir. Normal dağılım gösteren değişkenlerin P değerleri ‘Tukey testi’
ile,normal dağılım göstermeyen değişkenlerinki ise ‘Mann-Whitney-u testi’ ile bulunmuştur.
Bulgular: Araştırmamız yaş dağılımı homojen dağılım gösteren 43 hastada
yapılmıştır.Normal dağılım gösteren parametreler: Boyun Çevresi,Bone Mass,LDL’dir.
Normal dağılım göstermeyen parametreler: Bel Çevresi,Kilo,Fat,Fat
Mass,VKİ,HDL,Trigliserit,PPKŞ,TSH,Açlık Kan Şeker’dir. Araştırmanın ana faktörü olan
boyun çevresi normal ve diyabetik hastalar arasında anlamlı bulundu.(p=0,02). Bel
çevresi,Fat,Fat mass,kilo,HDL değerleri,trigliserit değerleri,açlık kan şekeri de normal,pre
dm,dm olarak ayırdığımız gruplarda anlamlı bulundu.
Sonuç: Çalışmamızda üst vücut adipositesine gösterge olarak bel çevresi ölçümünün yanı sıra
boyun çevresinin de alternatif olabileceği gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom,boyun çevresi,bel çevresi,diyabet.
Proje Bilimsel Danışmanı: Doç.Dr.Mustafa Şahin (Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar
Bilim Dalı)
İmza:
Download
Random flashcards
KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards