• Türkiye`de kanser alanında çalışan radyasyon onkologu, medikal

advertisement
MK'UMUJITFNI
artık tıbben yapılacak bir şey de yoksa,
hastanede de kalmasını gerektirecek bir
durumda yoksa, Sağlık Müdürlüğünü
arayarak kendini sisteme kaydettiriyor.
Kaydettirdikten sonra bu konuda
hazırlanmış ambulans ve sağlık ekibiyle
beraber gerekli tıbbi yardımı yapıyor.
bağlamında bir onkoloji merkezi
ünitesi olup çevresine Erzurum,
Diyarbakır, Adana gibi şu anda ki
mevcut kadroları oralara yerleştirilerek
yönetilebilir diye düşünüyoruz. Bu
konuda önerilerimizden biri de budur.
Bu uzmanlık sayısının artırılmasıdır.
• Türkiye'de kanser alanında çalışan Aile hekimliği konusunda önerilerimiz
radyasyon onkologu, medikal
var. Aile hekimlerinin kanser açısından
onkologu gibi uzmanların sayısının önerilen taramalar konusunda bilgi
yeterli olmadığını başka bir
eksiklikleri var. Bu taramaları aile
beyanatınızda söylemiştiniz. Bu
hekimi düzenli olarak sağlık hizmeti
konuda komisyonun önerileri oldu sunduğu kişilere bu bilgilendirmeyi
mu?
artırmalıdır. Bu taramalardan devlet
Bizim tüm hastane alt yapılarında ve
birinci basamak sağlık hizmetlerinde
kansere yönelik bir sorunumuz yok.
İkinci ve üçüncü basamak dediğimiz
uzmanlık gerektiren alanlarda
maalesef onkolojinin üst ihtisas
yapmış kadrolarında, ülkemiz Batı
standartlarına göre oldukça düşük
seviyededir. Bu yetersizliğin bir
an önce giderilmesi lazım. Sağlık
Bakanımız Sayın Recep Akdağ, 'doktor
azlığı var' diyordu. Gerçek de budur,
doktor azlığı vardır. Bir üst ihtisas
gerektiren onkoloğun yetişebilmesi
için yaklaşık 15-16 yıl gereklidir.
Bugün tıbba başlayan biri 15-16 yıl
sonra onkolog olacak. Diyelim ki
onkoloji ihtisaslarına senede 150 kişi
alınıyor, siz bunu 2 bin yaptığınızda
herkes ihtisaslı olunca, o zaman birinci
basamak sağlık hizmeti yapacak aile
hekimi ve sağlık ocağı hekimi kalmaz.
Tıp hekimi açığının giderilmesine
yönelik olarak kontenjan artırımlarını
doğru buluyorum. Bu artırımlara
bağlı olarak zaman içerisinde kanser
üst ihtisaslı hemotolog, onkolog gibi
uzmanların artacağını umuyoruz.
herhangi bir para almıyor.
l "Bizim tüm
hastane
alt yapılarında ve
birinci basamak
hizmetlerinde
sağlık
kansere
yönelik bir sorunumuz
İkinci ve üçüncü
yok.
basamak
dediğimiz
uzmanlık
gerektiren
alanlarda
maalesef onkolojinin üst
ihtisas yapmış
ülkemiz Batı
kadrolarında,
standartlarına
göre oldukça düşük
Kanser Erken Tarama Merkezi
(KETEM) her ilde kuruldu. Büyük
illerde dahil olmak üzere 120'nin
üzerinde KETEM Merkezi var.
Toplumu yönlendirmeleri için
Türkiyedeki tüm aile hekimlerinin bu
konuda eğitilmesini istiyoruz.
seviyededir. Bu yetersizliğin
bir an önce giderilmesi
lazım."
Komisyon olarak, 1,5 dakikalık
tanıtıcı CD'ler hazırladık. Bu CD'lerle
kitle iletişim araçlarını kullanarak
toplumsal bilinçlendirme çalışması
yapmak istiyoruz. Bunun benzerini
Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi
sürdürüyor. Her sabah radyolarda
birçok meme kanseri yönünden,
akciğer kanseri gibi kanser türleriyle
ilgili bilgilendirme ve uyarılar
yapılıyor...
Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde
doktora geç gidiliyor. Kanserin
dördüncü evresi dediğimiz son
evrelerinde tanıyı koyuyoruz. Ondan
sonra da kanser yönünde yapacağımız
tedavilerde yüzde 50 başarı elde
ediyoruz. Bu kanser bilgilendirme
sürecinde kanserin bir halk sağlığı
sorunu olarak kabul edilip kronik
• Kanserden korunma konusunda
hastalıklar grubuna taşınması ve
bütün toplumun bilinç düzeyinin
kanserden ölümleri en aza indirgemesi
yükseltilmesi ve eğitilmesi ile ilgili ne
tür çalışmalar söz konusu. Komisyongerekiyor. Örnek verecek olursak bir
hasta aylarca baş ağrısı ile gezebilir.
bu konuda bir öneride bulundu mu?
Sonunda doktora gittiğinde beyin
Türkiyede iyi bir sağlık alt yapısı söz
tümörü tanısı konulabilir. Bunun
nedeni nedir diye bakarsanız; memede
konusu, bilgiyi halka sunan kaliteli
bulunan tümörden kaynaklanmaktadır.
birimler söz konusu, bu birimlerden
Oysa hasta 4 ya da 5 senedir
biri de Kanser Araştırma Komisyonu
memesinde tümör vardır. Bunun için
oldu. Üçüncü şahıslar bu sağlık
doktora gitmemiştir. Sonunda memede
merkezlerinin iyi olduğunu biliyor.
bulunan tümör beyine atlamıştır. Artık
O nedenle de belki bir dönem kanser
oturması, kalkması ve konuşması
yönetimi konusunda Türkiye merkezi
bozulunca
doktora gidildiğinde
anlamda yönetilebilmelidir. Doğu
memede bulunan tümörün beyine
Karadenizde Trabzon Tıp Fakültesi
atlayarak beyin tümörü tanısı konulur.
Bu aşamada hastayı kanserden
kurtarma oranı düşüktür. Oysa erken
evrede memeye sınırlı iken doktora
gidebilse birçok sorun daha kolay
atlatılmış olacak.
Kısaca ülkemizin iyi bir sağlık altyapısı
var. İnsanlarında teorik bilgisi var.
Maalesef bu iki unsuru bir araya
getirecek bilinçte bir eksiklik var.
Bugün ülkeye maliyeti iki milyar
avronun üzerinde ve yıllık ortalama
150 bin kişi kanser oluyor. 2030
yılında bunun on milyar avro olması
hesaplanmakta bu konuda hepimize bir
sorumluluk düşmekte ve başta Sayın
Başbakanımızın önderlik ettiği sigara
ile mücadele kampanyasını kesintisiz
takip etmeliyiz.
Download