M. Meclisi B : 89 7 . 5 . 1969 O : 1 Kurumunun sorumlulukları

advertisement
M. Meclisi
B : 89
Kurumunun sorumlulukları alabildiğine geniş­
lemektedir. Daha çok sigortalı işçi, daha çok
hizmet ve daha çok masraf anlamı taşır. Bu
masrafları kurumun öz varlıklarına zarar ver­
meksizin yapabilmek bir başka deyimle, işçiye
gerektiği anda gereken hizmeti yapmaya imkân
verecek maddi güce sahip olabilmek için, Sos­
yal Sigortalar Kurumu çok daha yüksek gelir
getiren kaynklara parasını yatırmak mecburi­
yetindedir. Bugün için, kurum yetkilileri tara­
fından görülemiyen bu gerçek;, yakın bir gele­
cekte kendisini hissettirecektir.
7 . 5 . 1969
O :1
Gelişmiş ülkelerde sermaye ile ilgili temel
prensip, onu en iyi şekilde kullanmak ve en çok
kân getirecek alana yatırmaktır. Şayet kurum
yatırımlarında bu noktadan hareket etse idi,
bugüne kadar tatbikatta büyük gelir sağlıyacağı muhakkaktı. Kurumun maddi varlığını
endüsriyel alanlara yatırması sadece daha faz­
la gelir sağlanması anlamını taşımamaktadır.
Hepimizce malûmdur ki, daha çok işyeri, daha
çok işçi ve daha yüksek millî gelir demektir.
Demek oluyor ki, işçi primlerinin verimli alan­
lara kullanılması çift yönlü kâr sağlamakta­
dır.
İşte Sosyal - Bank bütün bu izah ettiğimiz
ölü yatırımların olumsuz etkilerini ortadan kal­
dıracak, işçinin öz malı olan ve kalkınmamızda
büyük rol oynıyacak eğitim, sosyal hizmet ve
endüstri kuruluşlarının ortaya çıkmasını sağlıyacaktır.
Kurulması öngörülen Sosyal - Bankın amaç­
ları şunlar olacaktır:
1. işçi sendikalarının kuracağı koopera­
tiflerle ilişki kurulması ve bunun kredi ihtiya­
cının bu bankadan karşılanması zaruridir.
direcek bir endüstrinin kurulmasına ve geliş­
tirilmesine öncülük etmelidir.
5. ülkenin sanayileşmesini sağlayacak ya­
bancı sermayeden arınmış yatırımları destek­
lemelidir.
x
Teklifte kurulacak Sosyal - Bankın büyük
hisselerinden birisi işçi kuruluşlarına tahsis
edilerek, bu kuruluşların bankanın yönetimin­
de söz hakkına sahibolması sağlanmıştır. Bu yol­
la bankanın işçi sınıfına en faydalı şekilde görev
yapması ve ayrıca işçi kuruluşlarının yakın de­
netimi altında bulunması temin edilmek isten­
miştir.
Sosyal - Bank fertlerin veya belirli bir azın­
lığın çıkarları için tesis ettirilmesi öngörülen
bir müessese değildir. Dolayısiyle banka tara­
fından yürütülecek her türlü faaliyet toplum
çıkarları açısından değerlendirilecektir.
Bankaların kredi verme müessesesi yoliyle
büyük gelirler sağladıkları ve bu işin tefecilik
olarak nitelenebilecek bir duruma getirdikleri
bir gerçektir. Kredi dağıtımında, kerdi alınma­
sına gerekçe teşkil eden konular, yeterince in­
celenmediğinden, çoğu zaman özel teşebbüs eli­
ne geçirdiği büyük kredileri ölü yatırımlarda
kullanmakta ve yapılan çalışmaların yurdumu­
zun her hangi bir yönden kalkınmasına hiçbir
katkısı olmamaktadır. Bu durumda, düşük ge­
lirli çalışan sınıfın güçlükle tasarruf ettiği kü­
çük meblâğların birikiminden ibaret olan ban­
ka mevduatları özel teşebbüsün eline geçmek­
te; tüketim maddeleri fiyatlarının yüksek olu­
şu nedeniyle gelirlerin büyük bir bölümünü
özel teşebbüse ödiyen işçi sınıfı, tasarruflarını
da özel teşebbüse kptırarak ona çift yönlü hizmet etmektedir.
2. Ziraat Bankası ve ona bağlı Tarım Satış
Kooperatifleri ile ilişki kurulmalı veya işçi sen­
dikalarına bağlı tüketim kooperatifleri yanın­
da tarımsal üretimi değerlendirme ile iştigal
eden kooperatifleri Sosyal - Bank finanse etme­
lidir.
3. Sosyal - Bank, işçilerin çocuklarına öğ­
renim olanağı sağlıyacak sabit tesislerin ku­
rulmasına behemehal öncülük etmelidir. Yahut
bu işe önayak olacak sendikalara kredi sağla­
malıdır.
4. Yabancı sermaye ile ortaklık kurmaksızın ülkede yetişen tarımsal ürünleri değerlen­
İşte Sosyal - Bank bu durumu ortadan kal­
dırarak, bankacılığın bir tefecilik müessesesi
olmadığını ortaya koyacak ve kredi verme işin­
de tarım sektöründe kooperatifleşmeyi sağlı­
yacak, sanayi sektöründe istihsal hacminin ve
dolayısiyle istihdam kapasitesinin yükseltilme­
sini temin edecek yatırımlara öncelik tanıya­
rak, ölü yatırımların kesinlikle karşısında ola­
caktır. Bu tür bir bankacılık hizmeti, fertlerin
çıkarlarını gözetmekten öte, topyekûn millî
ekonomimizin kalkınması hedefini güdecek,
ülkemizin öncelikle ihtiyaç duyduğu zirai makinalaşmayı ve sanayiin geliştirilmesi ile gı-
Download