istanbul kimyevi maddeler ve mamülleri ihracatçıları birliği uluslar

advertisement
İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMÜLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ULUSLAR ARASI REKABETÇİLİĞİ GELİŞTİRME PROJESİ
İHTİYAÇ ANALİZİ ŞARTNAMESİ
KONU ve KAPSAM
İşbu Sözleşmenin konusu, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkındaki
Tebliğ (2010/8 Sayılı Tebliğ) çerçevesinde, İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMÜLLERİ
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (İKMİB) talimatları doğrultusunda aşağıda belirtilen teknik şartlara ve
hükümlere uygun olarak İKMİB Yurtdışı Pazarlama Takım Projesi “İhtiyaç Analizi”ni kapsamaktadır.
TARAFLAR
İşbu şartname, Dış Ticaret Kompleksi A-Blok Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi YenibosnaBahçelievler İstanbul adresinde mukim İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMÜLLERİ
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (Bundan sonra İKMİB olarak anılacaktır) ile İKMİB Yurtdışı Pazarlama Takımı
Projesini yürütecek olan firma (Bundan sonra YÜKLENİCİ FİRMA olarak anılacaktır) arasındaki söz
konusu faaliyetlerin teknik ve hukuki detaylarını içermektedir.
TEKNİK HUSUSLAR
 İHTİYAÇ ANALİZİ
İhtiyaç analizi aşağıda yer alan hususları içerecektir:
A. PROJEYE GENEL BAKIŞ
a) Proje’nin Genel Özeti: Projenin künyesi, amacı, öngörülen hedefleri (hedefler net, ölçülebilir
ve zorlayıcı olmalıdır) ve hikayesi açıklanmalıdır.
b) Araştırma Metodolojisi: Araştırmada izlenecek yöntem ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır.
B. SEKTÖREL MAKRO ANALİZ (KÜRESEL)
a) Sektör Hakkında Genel Bilgi:
-
Sektöre Genel Bakış
Sektörel SWOT Analizi
Temel Üretim Faktörleri
Bağlantılı sektörler (ortaklık yapıları)
Alt Sektör Kırılımı ve Genel Özet (Sektördeki yüzdesel ağırlıkları ile beraber)
Dünyadaki Son Gelişmeler (Güncel Veriler, Küresel İthalat ve İhracat rakamları)
Grafiksel Dağılımlar
Sektörün Dünya ekonomisindeki payı ve yıllara göre değişimi (GDP yüzdesi olarak son 5 yıl
grafikler eşliğinde)
b) Ülkeler Bazında Değerlendirme:
-
İlgili sektörde en çok ihracat yapan ülkeler (5-10 ülke), yüzdesel dağılımları ve
değerlendirmesi
-
C.
İlgili sektörde en çok ithalat yapan ülkeler(5-10 ülke), yüzdesel dağılımları ve
değerlendirmesi
İlgili sektörde ihracatı son 3 yılda yüzdesel olarak en çok artan ülkeler ve analizi
İlgili sektörde üretim yapan ilk 3 ülke ve rekabetsel avantaj analizi değerlendirmesi
En çok ithalat yapan ülkelerin hangi ülkelerden ithalat yaptığı ve gerekçelendirmesi
(coğrafi konum, kültürel yakınlık, fiyat avantajı vs.)
İlgili sektörde dünya çapında faaliyet gösteren dernekler, kuruluşlar ve güncel faaliyetleri,
iletişim bilgileri
TÜRKİYE PAZAR ARAŞTIRMASI
Sektör Analizi
-
Sektöre ülkemiz düzeyinde genel bakış
Sektörel ihracat ve ithalat rakamları (Alt sektör bilgileri ile beraber)
Yıllara göre değişimler ve analizi
Sektörde son 5 yılda en çok ihracat ve ithalat yaptığımız ülkeler ve değerlendirmesi
Sektörde en fazla ihracat ve ithalat yapan iller ve değerlendirilmesi (rakamlar), ihracat
şampiyonları ve değerlendirmeleri (Kıyaslama)
Ülkemizde konu ile ilgili dernekler ve faaliyetleri
Rekabetsel avantajlar
Küme Analizi
Küme yol haritası
D. FİRMALAR
a) Firma profilleri (Künyelerin oluşturulması)
-
İsim, adres, telefon
Firma Sahibi, Ortakları veya Yönetim
Üretilen mal ve Üretim Kapasitesi
Çalışan kişi sayısı, Yeterlilik
Tecrübe
İhracat profilleri (ne kadar, hangi ülkelere)
Misyon & Vizyon (Hedefler)
b) Firma Analizleri (Firmalar aşağıdaki konu başlıklarına göre ayrı ayrı incelenecek ve durum
tespiti yapılacaktır)
-
İhracat&İthalat
Know-how
Kurumsallaşma
Yenilikçilik (inovasyon)
Rekabet Edebilirlik
Ortak hareket etme bilinci
Kıyaslama (benchmarking)
Finansal Analiz (Asit Oran, ROI, Likidite, Stok devir hızı,Alacak devir hızı vs.)
İnsan Kaynakları Yönetimi
Teknolojik Kapasite
Tedarik Zinciri Yönetimi
E.
SONUÇ, DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME
a) Genel Raporlama
-
İhracat Yol Haritası (Firma, Küme ve İşbirliği kuruluşu bazında)
Yukarıda zikredilen araştırmalar çerçevesinde genel ve açıklayıcı grafiksel tablolar
Tablolarla ilgili detaylı analiz
b) Değerlendirme
-
Tespit edilen eğitim kalemleri nelerdir? Hangi eğitimlerin ne kadar süreyle yapılması
öngörülmektedir?
Tespit edilen danışmanlık kalemleri nelerdir? Hangi danışmanlık faaliyetinin ne kadar
süreyle yapılması öngörülmektedir?
Yurtdışı Pazar araştırması/organizasyonları için hangi ülkeler öngörülmektedir ve
gerekçelendirmesi nedir?
 KOORDİNASYON
-
İhtiyaç analizi süresince katılımcı firmalarla gerekli koordinasyonun sağlanması (her türlü
iletişimin sağlanması, yazışmaların yürütülmesi)
-
Ekonomi Bakanlığı tarafından İhtiyaç Analizi aşamasında istenen her türlü resmi belge ve
evrakın Birlik adına hazırlanması
-
İhtiyaç analizi sonrasında ortaya çıkan eğitim ihtiyaçları doğrultusunda verilecek eğitimlere
ilişkin, kuruluşlardan gerekli tekliflerin alınması (eğitimler uzmanlık alanına göre farklı
kuruluşlardan alınabilecektir. YÜKLENİCİ gerçekleştirdiği ihtiyaç analizi doğrultusunda önerdiği
eğitim kuruluşlarından teklif alabileceği gibi, İKMİB’in önerdiği kuruluşlardan da teklif
alacaktır)
-
İhtiyaç analizi doğrultusunda verilecek eğitimler süresince katılımcı firmaların koordinasyonu,
takibi
-
Ekonomi Bakanlığı tarafından Eğitimlerin bitimi aşamasında istenen her türlü resmi belge ve
evrakın Birlik adına hazırlanması
MALİ HUSUSLAR

YÜKLENİCİ tarafından bir proje koordinatörü ve proje uzmanı tahsis edilecektir.

Bütçe: Teklif bütçesi iki ayrı kalem halinde YÜKLENİCİ tarafından İKMİB’e sunulacaktır.
İhtiyaç Analizi Bütçesi : “Teknik hususlar – İhtiyaç Analizi”nde yer alan kalemleri içeren teklif
toplamıdır.
Koordinasyon
: “Teknik hususlar – Koordinasyon”da yer alan kalemleri içeren teklif
toplamıdır.

İhtiyaç analizi sonrasında belirlenecek ve organizasyon gerçekleştirilecek Hedef Pazarlara
ilişkin ayrıntılı Sektör/Pazar raporları bütçeye dahil değildir. Söz konusu raporlar Yurtdışı
organizasyon/Alım Heyeti kapsamında değerlendirilmektedir.

Proje ekibinin gerekli hallerde, şehirlerarası gerçekleştireceği seyahatlere ilişkin yol ve
konaklama masrafları proje bütçesine dahil edilmemiştir. Bunun dışında tüm personel,
ekipman ve ofis masrafları bütçeye dahildir.
GENEL HUSUSLAR
 Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra yüklenici firma ile yapılacak sözleşmede yukarıda
belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.
 Teklif son gönderim tarihi 22 Haziran 2012 Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. Bu
tarihten sonra Birliğimize ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Teklifler kapalı zarf usulü ile alınmaktadır. Zarfın üzerine teklifi veren firmanın ismi yazılıp
zarfın kapanan kısmı teklif veren firma tarafından kaşelenip imzalanmalıdır. Ayrıca zarfın
üzerine kesinlikle açılmaması gerektiği görünür bir şekilde belirtilmeli ve zarfa ek olarak zarfın
ihale teklifi içerdiğine dair tek sayfalık bir dilekçe sunulmalıdır.
 Tekliflerin kargo ile gönderileceği adres:
İMMİB – Kimyevi Maddeler Sektör Şubesi
Dış Ticaret Kompleksi A Blok 3. Kat
Sanayi Cad. Çobançeşme Mevkii 34197 Yenibosna-İSTANBUL
Tel : 0–212–454 00 39
Faks : 0–212–454 00 46
Web : www.immib.org.tr
E-posta : [email protected]
Download