2010/2011 Adli Yılı Açılış Konuşması

advertisement
201 0/2011 Adli Yılı Açılış Konuşması
-------------------------------------------------------------------------------Trabzon Barosu Başkanı Av. Mehmet ŞENTÜRK’ ün
201 0/2011 yargı yılı açılış mesajıdır.
Hukuk eğitim almış, demokratik Cumhuriyete ve hukuk devletine bağımsız savunma ve
bağımsız yargıya inananlar olarak yasaların bize verdiği “Hukukun üstünlüğünün ve insan haklarını
savunmak, korumak” ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak amacıyla “eksiksiz demokrasi, gerçek
hukuk devleti, bağımsız ve tarafsız yargı ile bağımsız savunma” hedefimiz doğrultusunda:
201 0/2011 yargı yılının ülkemize, milletimize ve camiamıza uğurlu olmasını diliyorum.
Bağımsız savunma, bağımsız yargı’da, gerçek hukuk devletinde ve gerçek hukuk devleti
de ancak eksiksiz demokraside bulunur.
Toplumun bütünüyle dönüşümü anlamında kalkınmayı gerçekleştirebilecek tek çözüm, tam
ve işleyen daha doğru anlatımla “eksiksiz demokrasidir”.
İyi yönetim;
Sosyal ve siyasal katılımı arttıran politikalar ile toplumsal refahı gerçekleştirecek kamu
hizmetleri ve fiziksel alt yapıdır.
Çağdaş toplum, kendisi hakkında düşünme yeteneğine sahip olan, bugününü ve yarınını
planlayabilen toplumdur.
Eksiksiz demokrasi içinde bütün özgürlükleri sağlayacak olan; vatandaşlar arasında din, dil,
ırk farklılıkların belirgin şekilde ortaya çıkmamasıdır. Ülkemiz; birikimi, dinamik yapısı ve yaşadığı
deneyimlerle zengin sosyal ve kültürel yapısı ile toplumu farklı etnik ve kökenlerden gelse bile
bunun bütünlüğünü sürdürebilecek, beklenen ve artık bir ihtiyaç olan deyişim ve dönüşümleri
gerçekleştirebilecek düzeydedir.
Eksiksiz demokrasi ve demokratik hukuk devleti; ulusal bütünlüğün, üniter yapının en
sağlam güvencesidir. Milletimizin en önemli özelliği kurtuluş ve kuruluş felsefesinde olduğu gibi
ortak akıl etrafında sağduyu ile birleşebilmesidir.
Ülkemizde sıkça ve periyodik olarak yaşanan müdahaleler siyasal sistemin gelişimine olanak
vermemiş, parlamenter sistemin gelişimini etkilemiş, demokrasi kültürümüzün olgunlaşmasını
ertelemiştir.
Bu kültürün ürünü olarak ortaya çıkan, siyasi alışkanlıklar ve siyasetteki biat kültürü
demokrasimizin gelişimi açısından olumsuz bir unsurdur.
Hukuk, bireyin meşru ve savunma hakkının kolektif organizasyonu, bireysel ve toplumsal
yaşamın en sağlam güvencesidir.
Kuruluş amacı bireysel ve toplumsal yaşamı en yararlı işletmek şekilde olan devletin bu
amacı gerçekleştirmede en önde gelen gücü, olanağı ve temel dayanağı hukuktur.
Hukuk devletinde bu güç ve olanağı bireysel ve toplumsal gelişim için kullanan, kendi
otoritesini kendi koyduğu hukuk kuralları ile sınırlayan çağdaş devlettir.
Parlamentoların sürekli kanun yapması, bu kanunların yürürlükte olması o devletin gerçek
anlamda hukuk devleti olduğunu göstermez. Devleti yönetme durumumda olanların kanun
yaparken ve uygularken kanun olmaktan çıkıp, hukuk devleti olmayı gerçekte istemeleri ve
özümsemeleri gerekir.
Vatandaşların adil yargılanıp haklarının sağlanacağı bağımsız ve tarafsız mahkemelerin
bulunduğuna inanmaları toplumda adalete olan inancın temel koşuludur.
Gerçek hukuk devletine ulaşmamızı engelleyen eksik demokrasimiz yargımızın da tam
bağımsızlığa ulaşmasını engellemektedir.
Artık ülkemiz ara rejimlerin baskıcı ve dayatmacı anayasaları ile yönetilmeyi hak
etmemektedir.
Mevcut anayasal sistemin ülkemizde eksiksiz demokrasiyi, yargı bağımsızlığını ve bağımsız
savunmayı gerçekleştirmekten uzak olduğu tartışmasız gerçektir. Ulusumuzun hak ettiği ufuk acıcı,
özgürlükleri geliştirici hukuk devletini esas alan, ara rejim ürünü olmayan, bağımsız sivil ve katılımcı
bir anayasaya olan ihtiyacı tartışmasızdır.
Yargının siyasallaşmaması veya siyasetin yargıya müdahale etmemesine özen gösterilmeli
bu konuda gerekli düzenlemeler yer verilmelidir. Ancak, yargı mensuplarının da siyasete müdahale
sayılabilecek söz ve davranışlardan kaçınmaları yargı erkine yaraşır şekilde durmaları da gözden
kaçırılmamalıdır.
Üyesi olma yolunda aşırı çaba sarf ettiğimiz Avrupa Birliği rapor ve tavsiyelerinde; “kurumsal
ve işlevsel açıdan yargı bağımsızlığının henüz Türk Adalet sisteminin bir özelliği olmadığı”
vurgusunu üzüntü ile görmekteyiz.
Tam bağımsız olmadığı için kurumlaşamayan ve bağımsız olmadığı iddiaları ile muhatap
olan yargının savunma unsuru Avukatlar bağımsız savunmayı oluşturamamanın sıkıntısını
yaşamaktadır.
Yargı bağımsızlığına, gerçek hukuk devletine ve eksiksiz demokrasiye olan inancımızla, bu
doğrultuda çabalarımızı sürdürürken ayrıca “savunmayı savunmak” zorunda kalmamızın sıkıntısını
ve güçlüklerini yaşıyoruz.
Savunmanın anayasal güvenceye kavuşturulması hukuk devleti adına temel talebimizdir.
İstenildiği kadar yasalar mesleğimize haklar tanısa da bunların kâğıt üzerinde kaldığı, yasa ile
verilenlerin yönetmelikle geri alınmaya çalışıldığı yargının kurucu unsuru olarak görülmekte
engeller yaşandığı gerçekleri ile yüz yüzeyiz.
Bağımsız savunmanın önemini algılayamayanların savunma mesleğini yargının kurucu
unsur olarak değil de karıştırıcı bir yükü olarak görmeye kendilerini zorlamaları demokrasimiz için
ciddi bir engel ve tehdittir.
Dünyayı ve ülkemizi giderek hukukun üstünlüğü kavramının saygınlığından uzaklaştıran
temel gelişmeler eşitsizlikten kaynaklanan yoksulluk farkı ve terörizm kaynaklı güvenlik kaygısıdır.
Bu sorunlar, bazen hukukun önüne geçebilmektedir. Kaygımız bu alandaki hak ihlallerini bazı
gerekçelerle giderek artması ve hukuk dışı alanlardaki arayışın devam etmesidir.
Hukukun gücünü sindirmeyenler gücün hukukunu oluşturup egemen kılmak için son derece
vahim ve kaygı verici davranışlar sergilemektedirler. Bu gelişme hukuk ve onun üstünlüğünü güçlü
otorite karşısında yok kılan bir durumdur.
Ne yazık ki dünya devletleri bugün yaşananlara müdahil olamamakta, iki vahim olay
arasında tercih yapıp, dilediklerinin yasını tutmaya yönlendirilmiş bulunmaktadırlar.
Yargısal faaliyetlerin fizik açıdan en uygun koşullarda yürütülmesi bireyin yargıya olan
güveninde önemli etkendir. Ülkemiz gerçeğinde yargı hizmetlerinin genel bütçedeki payının
düşüklüğü yargı hizmetlerinin fiziki açıdan da zor yürütülmesi gerçeğini doğurmaktadır.
Her ilçede ve hükümet konaklarının alt katlarına sıkıştırılan bölümlerde adalet hizmeti
verilmeye çalışılması kuvvetler ayrılığı açısından da sakıncalı bir durum olup, vatandaşın yargı
erkine bakışını olumsuz etkilemektedir.
Son zamanlarda yaşanan yaraşır ve yakışır adli hizmetler ile ilgili yaşanan olumlu
gelişmelerin yeterli olmadığını belirtmekte yarar görüyoruz.
İlimiz ile ilgili olarak yeni adliye binası inşaatının ihale sürecinde olması, adli tıp binasının
inşaatının bitme noktasına gelmesi, açık ve kapalı cezaevleri ile ilgili ciddi projelerin tartışılması ve
ilimizde bölge adliye mahkemesi kurulması ile ilgili çalışmaların ileri düzeye gelmesi sevindirici
gelişmelerdir.
Bu düşüncelerle 201 0/2011 yargı yılının,
Adalete olan güvenin arttığı, demokratik hukuk devleti sürecindeki adımların hızlandığı,
sorunların azalma eğilimine girdiği,
Tam ve eksiksiz demokrasinin yargı bağımsızlığı ve bağımsız savunmayla oluşabileceğine
olan inancın arttığı,
Kurumsal ve işlevsel açıdan yargı bağımsızlığının Türk Adalet sisteminin bir özelliği
olduğunun bilindiği,
Adaletin temeli olan savunmanın ve savunma görevi yapan yargı mensuplarının yargının
kurucu unsuru olduğu gerçeğinin kabullenildiği, bir yıl olmasının dilerim. 06.09.201 0
Av. Mehmet ŞENTÜRK
Trabzon Barosu Başkanı
Download