12007685-01 MNFKT30mg-090218P4V1 Sayfa 1

advertisement
MĐNELZA 30 MG
FĐLM KAPLI TABLET
FORMÜLÜ:
Her film kaplı çentikli tablet 30 mg mirtazapin içerir.
Ayrıca titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172) ve kırmızı demir oksit (E172)içerir.
FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ:
Mirtazapin, majör depresyon epizotlarının tedavisi için verilen bir antidepresan ilaçtır.
Depresyonda, anhedoni, psikomotor inhibisyon, uyku bozuklukları (erken uyanma) ve kilo
kaybı benzeri semptomların bulunması, mirtazapin tedavisine olumlu yanıt alınma şansını
artırmaktadır. Diğer semptomlar: ilgi kaybı, intihar fikri, ruh hali değişikliği (akşamları sabaha
oranla daha iyi). Mirtazapin genellikle etkisini tedavinin başlamasından sonra 1-2 hafta içinde
göstermeye başlar.
Farmakodinamik Özellikleri:
Mirtazapin, santral noradrenerjik ve seratonerjik sinir iletimini artıran, santral etkili presinaptik
bir adrenerjik alfa2-antagonistidir. Seratonerjik sinir iletisinin artırılması, 5-HT2 ve 5-HT3
reseptörleri mirtazapin tarafından bloke edildiğinden, özellikle 5-HT1 reseptörleri üzerinden
gerçekleştirilmektedir. Mirtazapinin her iki enantiyomerinin de antidepresan etkiye katkıda
bulunduğu düşünülmektedir; S(+) enantiyomeri alfa2 ve 5-HT2 reseptörlerini ve R(-)
enantiyomeri ise 5-HT3 reseptörlerini bloke etmektedir.
Mirtazapinin sedatif özelliklerinden histamin H1 antagonistik etkisi sorumludur. Mirtazapin genel
olarak iyi tolere edilmektedir. Pratik olarak antikolinerjik etkiye sahip değildir ve terapötik
dozlarda uygulandığında, kardiyovasküler sistem üzerinde pratik olarak bir etki
gözlenmemektedir.
Farmakokinetik Özellikleri:
Emilim: Tabletler ağız yoluyla alındıktan sonra etkin madde olan mirtazapin hızla emilir
(biyoyararlanımı %50) ve yaklaşık 2 saat sonra doruk plazma düzeylerine ulaşır. Önerilen
dozlarda mirtazapin doğrusal bir farmakokinetik gösterir. Sabit plazma düzeylerine 3-4 gün sonra
ulaşılır ve daha sonra birikim olmaz.
Gıdalar mirtazapinin farmakokinetik özelliklerini değiştirmez.
Dağılım: Plazma proteinlerine bağlanma oranı yaklaşık %85’dir.
Metabolizma: Mirtazapinin büyük bir kısmı metabolize olur. Başlıca biyotransformasyon yolları
demetilasyon ve oksidasyonu takiben konjugasyondur. Demetil metaboliti farmakolojik olarak
aktiftir ve ana madde ile aynı farmakokinetik profile sahip olduğu zannedilmektedir.
12007685-01
MNFKT30mg-090218P4V1
Sayfa 1
Atılım: Ortalama eliminasyon yarılanma ömrü 20-40 saat arasındadır. Nadiren, bu sürenin 65
saate kadar uzayabildiği, genç erkeklerde ise daha da kısalabildiği gözlemlenmiştir. Eliminasyon
yarılanma ömrü günde tek doz uygulanmasını mümkün kılar. Büyük oranda metabolize olan
mirtazapin birkaç gün içinde idrar (%75) ve feçes (%15) ile atılır. Böbrek veya karaciğer
yetersizliği mirtazapin klerensini azaltabilir.
ENDĐKASYONLARI:
Minelza major depresif bozukluğun tedavisinde endikedir.
KONTRENDĐKASYONLARI:
Mirtazipine veya bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda
kullanımı kontrendikedir.
UYARILAR/ÖNLEMLER:
Antidepresan ilaçların çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının
intihar düşünce ya da davranışlarını arttırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle, özellikle
tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya da kesilme
dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik
davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse
tedavi edicilerce yakinen izlenmesi gereklidir.
Hekime danışmadan kullanılmamalıdır.
Antidepresanların çoğu ile yapılan tedavi esnasında genelde granülositopeni ya da agranülositoz
şeklinde kendini gösteren kemik iliği depresyonu bildirilmiştir. Bu reaksiyon çoğunlukla
tedavinin 4-6. haftasında ortaya çıkar ve tedavinin kesilmesi ile geriye döner. Mirtazapin ile
yapılan klinik çalışmalar sırasında nadir de olsa geri dönüşümlü agranülositoz bildirilmiştir.
Hekimler, ateş, boğaz ağrısı, stomatit veya diğer enfeksiyon belirtilerine benzer semptomlara
karşı dikkatli olmalı; benzer semptomlar görüldüğünde tedavi kesilmeli ve kan testleri
yapılmalıdır.
Aşağıdaki hastalıklarda doz dikkatle uygulanmalı ve hasta düzenli olarak izlenmelidir;
-
Epilepsi ve organik beyin sendromu; klinik deneyler sonucunda mirtazapin ile tedavi
gören hastalarda ataklar nadiren görülmektedir.
-
Hepatik veya renal yetmezlik
-
Đleti bozukluğu, anjina pektoris ve yakın zamanda geçirilmiş miyokard infarktüsü gibi
kalp hastalıkları; normal önlemler alınmalı ve birlikte kullanılan ilaçlar dikkatle
uygulanmalıdır.
-
Düşük kan basıncı
Diğer antidepresanlarda olduğu gibi aşağıdaki hastalıklarda dikkatli olunması gerekir.
12007685-01
MNFKT30mg-090218P4V1
Sayfa 2
-
Prostat hipertrofisinde olduğu gibi, miktürasyon bozuklukları (aslında mirtazapinin
antikolinerjik etkisi çok zayıf olduğundan her hangi bir problem çıkması beklenmez).
-
Akut dar-açılı glokom ve intra-oküler basınç artışı (burada da zayıf antikolinerjik etkiden
dolayı problem çıkma ihtimali zayıftır).
-
Diabetes mellitus
Eğer sarılık meydana gelirse tedaviye son verilmelidir.
Ayrıca, tüm anti-depresanlarda olduğu gibi aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:
-
Şizofren veya diğer psişik bozukluğu olan hastalarda antidepresan uygulaması ile psişik
semptomlarda kötüleşme görülebilir. Paranoid düşünceler şiddetlenebilir.
-
Manik-depresif psikozun depresif fazının tedavisi sırasında manik faza geçiş olabilir.
-
Đntihar girişimi ihtimali göz önünde bulundurularak, özellikle tedavinin başlangıcında
hastaya sınırlı sayıda mirtazapin tableti verilmelidir.
-
Antidepresanlar bağımlılık yapmamakla birlikte, uzun süreli kullanımdan sonra tedavinin
aniden kesilmesi sonrasında bulantı, baş ağrısı ve halsizlik görülebilir.
-
Yaşlı hastalar, özellikle yan etkileri açısından antidepresanlara karşı daha hassastırlar.
Mirtazapin klinik çalışmaları sırasında bildirilen yan etkiler diğer yaş gruplarına oranla
daha sık olmamakla birlikte, yaşlı hastalarda kullanımı konusundaki deneyimler henüz
sınırlıdır.
Hamilelik ve emzirme döneminde kullanım:
Gebelik kategorisi: C
Hayvan çalışmalarında mirtazapin ile embriyotoksik etkiler ve yenidoğanın yaşama şansının
azaldığı gözlenmiştir. Klinikte ise gebe kadınların tedavisi ile ilgili veri olmadığından, mirtazapin
gebelerde sadece kesin endikasyonunda ve risk/yarar dengesi göz önünde bulundurularak
verilebilir.
Mirtazapinin anne sütüne geçip geçmediği ile ilgili bilgiler, çocuğun karşılaşacağı riski ölçmek
için yetersiz olduğundan, emziren annelerde kullanımı önerilmemektedir.
Araba veya diğer makineleri kullanma yeteneğine etkileri:
Mirtazapin konsantrasyonu ve uyanıklık durumunu bozabilir. Antidepresan tedavisi gören
hastalar araba sürme ve makine kullanma gibi tehlike potansiyeli olan ve uyanıklık ve
konsantrasyon gerektiren işleri yapmaktan kaçınmalıdırlar.
YAN ETKĐLER/ADVERS ETKĐLER:
Depresyon hastalarında doğrudan hastalıkla ilgili bir takım semptomlar görülür. Bu nedenle,
bazen, hangi semptomların hastalığa, hangi semptomların mirtazapin tedavisine bağlı olduğundan
emin olmak güç olabilir. Mirtazapin tedavisi sırasında en sık bildirilen yan etkiler şunlardır:
-
Đştah ve kilo artışı,
12007685-01
MNFKT30mg-090218P4V1
Sayfa 3
-
Uyuklama/sedasyon, genelde tedavinin ilk haftaları içinde görülür (Not: Dozun
azaltılması sedasyonun azalmasına yol açmaz, fakat antidepresan etkinliğini azaltabilir).
Nadiren aşağıdaki yan etkiler görülebilir:
-
Ortostatik hipotansiyon,
-
Mani, ajitasyon, halüsinasyonlar, konvülziyon
-
Konvülziyon atakları, tremor, miyoklonus,
-
Ödem ve ödeme bağlı kilo artışı,
-
Baş ağrısı, sersemleme
-
Akut kemik iliği depresyonu (eozinofili, aplastik anemi, trombositopeni, granülositopeni),
-
Enzim düzeylerinde artış,
-
Serum transaminaz aktivitelerinde artış,
-
Deri döküntüsü
BEKLENMEYEN BĐR ETKĐ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
ĐLAÇ ETKĐLEŞMELERĐ VE DĐĞER ETKĐLEŞĐMLER:
-
Mirtazapin alkolün santral sinir sistemini baskılayıcı etkisini artırabilir. Mirtazapin
tedavisi sırasında hastalara alkol alımından kaçınmaları önerilmelidir.
-
Mirtazapin MAO inhibitörleri ile birlikte veya bu ajanlarla tedavinin kesilmesinden
sonraki iki hafta içinde kullanılmamalıdır.
-
Mirtazapin benzodiyazepinlerin sedatif etkilerini artırabilir. Bu gruba giren ilaçlar
mirtazapin ile birlikte verildiğinde bu hususa dikkat edilmesi gerekir.
In vitro çalışmalar, mirtazapinin CYP 450 1A2, 2D6 ve 3A enzimlerinin zayıf kompetitif
inhibitörü olduğunu düşündürmektedir. Bu nedenle, mirtazapinin HIV proteaz inhibitörleri, azol
antifungaller, eritromisin ve nefazodon gibi CYP3A4’ün güçlü inhibitörleriyle birlikte
kullanımında dikkatli olunmalıdır.
CYP 3A4’ün potent inhibitörü olan ketokonazol ile mirtazapinin birlikte kullanımı,
mirtazapinin doruk plazma seviyesini % 30, eğrinin altında kalan alanı da % 45 artırmaktadır.
CYP 3A4’ü indükleyen karbamazepin, birlikte kullanıldığında mirtazapinin klerensini 2 kat
artırarak plazma seviyesini % 45-60 oranda azaltmaktadır.
Fenitoin de mirtazapinin klerensini benzer şekilde artırmaktadır. Karbamazepin ya da diğer ilaç
metabolizmasını hızlandıran ürünler ile mirtazapin birlikte kullanıldığında, mirtazapinin
dozunun artırılması gerekebilir. Birlikte kullanılan bu ürünler kesildiğinde ise mirtazapinin
dozunun azaltılması gerekebilir.
12007685-01
MNFKT30mg-090218P4V1
Sayfa 4
Simetidinle birlikte kullanıldığında mirtazapinin biyoyararlanımı % 50 oranda artmaktadır. Bu
nedenle birlikte kullanıldıklarında mirtazapinin dozunun ayarlanması gerekebilir.
In vivo çalışmalarda mirtazapin, CYP 2D6 ile metabolize olan risperidon ya da paroksetin, CYP
3A4 ile metabolize olan karbamazepin, amitriptilin ve simetidinin farmakokinetik özelliklerini
etkilememiştir.
Mirtazapin ve lityumun birlikte kullanımında, klinik etki ya da farmakokinetik özelliklerde
herhangi bir değişiklik saptanmamıştır.
Mirtazapin ve seçici serotonin geri-alım inhibitörleri birlikte kullanıldığında, klinik açıdan
anlamlı herhangi bir ilaç etkileşimi saptanmamıştır.
St John’s wort,
kaçınılmalıdır.
mirtazapin
düzeylerini
düşürebildiğinden
birlikte
kullanımlarından
Valerian, St John’s wort, SAMe ve kava kava merkezli sinir sistemi depresyonunu artırabilir.
KULLANIM ŞEKLĐ VE DOZU:
Tabletler bir miktar sıvı ile yutularak alınmalı, çiğnenmemelidir.
Yetişkinler: Tedavinin başlangıç dozu günde 15 mg’dır. Optimal klinik yanıtın alınabilmesi için
genelde dozun artırılması gerekir. Efektif günlük doz genelde 15-45 mg arasındadır.
Yaşlılar: Önerilen dozlar yetişkinler ile aynıdır. Yaşlılarda doz artırımı tatminkar ve emniyetli bir
yanıt alınıncaya kadar hasta yakından izlenmelidir.
Çocuklar: Çocuklarda mirtazapinin güvenliliği ve etkililiği belirlenmediğinden, çocukların
mirtazapin ile tedavisi önerilmez.
Renal ve hepatik yetmezliği olan hastalarda: Mirtazapin klerensi azalabilir. Bu tür hastalara
mirtazapin verildiği zaman bu husus göz önünde bulundurulmalıdır. Mirtazapin 20-40 saatlik bir
yarılanma ömrüne sahiptir ve dolayısıyla günde tek doz uygulamasına uygundur. Tercihen,
yatmadan önce tek doz olarak alınmalıdır.
Mirtazapin gün içinde eşit olarak bölünmüş dozlarda bir sabah ve bir akşam verilebilir. Tedavi 46 ay boyunca ve semptomlar tamamen ortadan kalkıncaya değin sürdürülmelidir. Daha sonraki
tedavi doz giderek azaltılarak kesilebilir. Uygun doz verildiği takdirde tedaviye 2-4 hafta içinde
olumlu cevap alınabilir. Yetersiz cevap halinde doz maksimuma kadar çıkarılabilir. Đkinci bir 2-4
haftalık dönemden sonra cevap alınamıyorsa tedavi kesilmelidir.
DOZ AŞIMI VE TEDAVĐSĐ:
Aşırı doz alımından sonra mirtazapinin klinik güvenliliği saptanmamıştır. Toksisite çalışmaları
klinik olarak ilgili kardiyotoksik etkilerin mirtazapin aşırı dozundan sonra görülmeyeceğini
göstermiştir. Mirtazapin ile yapılan klinik çalışmalarda ilaç aşırı dozuna bağlı olarak aşırı
12007685-01
MNFKT30mg-090218P4V1
Sayfa 5
sedasyon dışında doz aşımı ile ilgili olabilecek herhangi bir klinik etki gözlenmemiştir. Aşırı doz
alımı halinde gastrik lavaj ve hayati fonksiyonların devamı için gerekli semptomatik ve
destekleyici tedavi uygulanmalıdır.
SAKLAMA KOŞULLARI:
25°C’nin altındaki, oda sıcaklığında saklayınız. Işık ve rutubetten koruyunuz.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
TĐCARĐ TAKDĐM ŞEKLĐ VE AMBALAJ MUHTEVASI:
Minelza 30 mg tablet, 14 ve 28 tabletlik blister ambalajlarda.
Ruhsat Tarihi ve No:
18.03.2009-127/13
Ruhsat Sahibi:
BĐLĐM ĐLAÇ SAN. ve TĐC. A.Ş.
34398 Maslak – ĐSTANBUL
Đmal Yeri:
Zentiva a.s.
U kabelovny 130
102 37 Praha 10
Dolmi Mecholupy
Çek Cumhuriyeti
Prospektüs Onay Tarihi: 30.03.2009
12007685-01
MNFKT30mg-090218P4V1
Sayfa 6
Download