özet bis-akridin ligantlarının sentezi, yapısal

advertisement
ÖZET
BİS-AKRİDİN LİGANTLARININ SENTEZİ, YAPISAL KARAKTERİZASYONU,
ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ VE DNA İLE ETKİLEŞİMLERİNİN
İNCELENMESİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Hayrettin DİNÇ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KİMYA ANABİLİM DALI
2013
Gelişen bilim ve teknoloji ile beraber kanserle mücadele yolları artmıştır. Bu yollardan
bir tanesi küçük moleküllerin tanıma, bağlanma ve spesifik olarak kesim yapma amacıyla DNA
ile etkileşmesidir. Bu yol, son zamanlarda biyoorganik kimya, biyokimya, moleküler biyoloji,
biyoteknoloji ve tıpta ilgi odağı olmuştur.
Katyonik halde bulunan düz ve aromatik yapıdaki etidyum bromürün ve proflavinin
DNA baz çiftleri arasına girerek interkalasyona neden oldukları bilinmektedir. Bununla birlikte
proflavin halkasına konjuge N-metil-pirol, N-metil-imidazol ve süksinamit üniteleri gibi
poliamit zincirlerinin DNA küçük oluklarına bağlandığı da bilinmektedir. Poliamit zincirinin iki
interkalatör halkaya tutturulmasıyla oluşan bis-interkalatif sistemin, monomer haldeki sisteme
göre; DNA’ya daha yüksek bağlanma ilgisine sahip olması, biyolojik aktivitenin daha fazla
olması ve daha selektif olarak davranması nedeniyle bizi bis-interkalatör molekülün
sentezlenmesine yöneltmiştir. Bu amaçla zincir boyları farklı iki bis-interkalatör molekülü (41
ve 52) sentezlendi ve karekterize edildi. Sentezlenen bu ligantların DNA kesim ve
antimikrobiyal aktiviteleri araştırıldı. DNA kesim çalışmaları Agaroz Jel Elektroforezi tekniği
ile bakır (II) varlığında ve yokluğunda belirlendi. Elde edilen verilere göre ligantların artan
konsanrasyonlarında DNA kesiminin arttığı gözlemlenmiştir. Ligantların antimikrobiyal aktivite
çalışmaları ise Disk Difüzyon yöntemi ile belirlendi ve standart antibiyotiklere göre ligantların
mikroorganizmalara karşı ılımlı inhibisyon gösterdiği belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Proflavin, Bis-interkalasyon, Disk Diffüzyon, DNA Kesimi
Download