Din kültürü ve Ahlak Bilgisi 10. Sınıflar 2.Dönem 2

advertisement
Din kültürü ve Ahlak Bilgisi
10. Sınıflar 2.Dönem 2. Sınav Çalışma Soruları
SINAV TARİHİ: 26.05.2017 Cuma
1- Hz. Peygamber (sas) 624 yılında yapılan Bedir Savaşı sonunda alınan esirleri hangi
şartlarla serbest bırakmıştır?
Esirlerden okuma yazma bilenler on müslümana okuma yazma öğretmeleri, okuma yazma
bilmeyenlerden zengin olanlar malî durumlarına göre fidye ödemeleri şartıyla, okuma yazma bilmeyen ve
zengin de olmayan üçüncü gurup esirler de bir daha müslümanlara karşı savaşmayacakları sözünü vererek
serbest bırakıldı.
2- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri ayraç içinde verilen kelimelerden uygun olanı
ile doldurunuz.
(tefsir -Vitir - rahmet- davranış - Hz. Muhammed (sas) - fıkıh - mukabele –fidye- taassup - nesli
– iki -El Kanun fi’t-Tıp - hafız – malı - suffe - vatandaşlık - Akaid – dinimize –inanmak)
a. Ramazan ve Kurban Bayramı namazları
iki
rekâttır.
b. Vitir
namazı yatsı namazından sonra kılınır.
c. Sözlükte açıklamak, yorumlamak gibi anlamları olan tefsir dinî bir terim olarak Kur’an
ayetlerinin kapsamlı bir şekilde açıklanıp yorumlanması demektir.
d. Oruç tutamayacak kadar çok yaşlı olanlar ve iyileşme umudu olmayan hastalar ramazanda
tutamadıkları oruçların yerine fidye verirler.
e. Hz. Muhammed (sas), âlemlere rahmet
olarak gönderilmiştir.
f. Ramazan ayında, cami, mescid ya da evlerde bir kişinin her gün Kur’an-ı Kerim’den bir cüz
okuması ve diğer Müslümanların onun okuyuşunu takip etmesine
mukabele
denir.
g. Kur’an’ın ilk ve en yetkin müfessiri
Hz. Muhammed (sas))
dir.
h. Doğru bilgi insanı doğru inanca, doğru inanç ise doğru
davranış a ulaştırır.
i. İslamiyet aklı
malı, nesli canı ve dini korumayı esas almıştır.
j. Seçimlerde oy kullanmamak
vatandaşlık görevini yerine getirmemektir.
k. “Hangi şey ki akla, mantığa, toplum çıkarına uygundur; biliniz ki o dinimize de uygundur.”
Atatürk
l. Akaid
İslam dininin inanç esaslarını ayet ve hadisler ışığında açıklayan ilim dalıdır.
m. İbni Sina’nın
El Kanun fi’t-Tıp eseri Avrupa üniversitelerinde uzun yıllar ders kitabı
olarak okutulmuştur.
n. Kur’an-ı Kerim’i baştan sona ezbere bilen kişiye
hafız adı verilir.
o. “Sen öğüt ver, hatırlat. Çünkü sen ancak öğüt verici, hatırlatıcısın. Onların üzerinde zorlayıcı
değilsin.” (Gâşiye/21-22) ayetlerinden “ inanmak
insanın özgür iradesine bırakılmıştır”
sonucuna varılır.
p. Kur’an-ı Kerim’de “...Babalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter...” (Mâide/104)),
“...Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey işitmemiştik.” (Kasas/36), “...Ya ataları hiçbir şey
bilmiyorlarsa ve doğru bir yol üzerinde bulunmuyorlarsa?” (Bakara/170) ayetleriyle
taassup
eleştirilmiştir.
q. Hz. Muhammed (sas) Medine’ye hicret edince ilk önce yaptırdığı “Mescid-i Nebevi” nin
bitişiğindeki
“suffe”
adı verilen odalar İslam medeniyetinin ilk eğitim kurumu
olarak kabul edilir.
r. Kur’an-ı Kerim ve hadisleri esas alarak ibadetler ve insanlar arası ilişkilerde uyulması gereken
hükümleri konu edinen fıkıh ilim dalının otorite isimleri arasında İmam Azam Ebu Hanife,
İmam Şafii, Ahmet b. Hanbel, Malik b. Enes’ i sayabiliriz.
3- Aşağıdaki bilgilerden doğru olanları (D), yanlış olanları (Y) ile işaretleyiniz.
( D ) Kıbleye dönülmesi ve vakit namazın dışındaki farzlarındandır.
( Y ) Secde ve Rukü’ namazın içindeki farzlarından değildir.
( D ) Beş vakit namaz dışında cuma, cenaze ve teravih namazı gibi namaz çeşitleri de vardır.
( Y ) Namaz kılarken secdede “Sübhâne Rabbiyel azîm” söylenir.
( D ) Oruç iradeyi güçlendirir ve nimetlerin kıymetini anlamamıza yardımcı olur.
( D ) Zekât vermek; akıllı, ergen ve nisap miktarına sahip olan müslümanlara farzdır.
(
(
(
(
(
(
(
D)
Y)
D)
D)
D)
D)
D)
( D)
( Y)
( D)
( D)
( Y)
( D)
( D)
(
(
(
(
(
(
(
Y)
Y)
Y)
D)
Y)
Y)
D)
( D)
( Y)
( D)
(
(
(
(
(
Y)
D)
Y)
D)
D)
( D)
( D)
( D)
( D)
( D)
( D)
( D)
Hacı adayları Kurban Bayramı’ ndan bir gün önce (arife günü) Arafat’ta Vakfe yaparlar.
Kur’an’daki 114 surenin en uzunu Âl-i İmrân; en kısası ise üç ayetten ibaret İhlas’tır.
Ayet, Kur’an’ da sureleri oluşturan; iz, işaret, belirti, vb. anlamındaki vahiy ifadeleridir
Sure, Kur’an’ da farklı sayıda ayetlerden oluşan bölümlerden her birine verilen addır.
Tecvid ilmi Kur’an-ı Kerim’in usulüne uygun, doğru ve güzel bir şekilde okunmasını öğretir.
Hatim, Kur’an-ı Kerim’i Fâtiha suresinden başlayıp Nâs suresi dâhil baştan sona okumaktır.
Meal; Kur’an-ı Kerim’in Arapçadan başka bir dile çevrilmesidir ve yaklaşık anlam demektir.
Öncekilerin eksik/yetersiz oluşu ya da ticari amaçlarla Kur’an’ın çok sayıda meali vardır.
Kur’an-ı Kerim her biri 20 sahifelik otuz cüz (bölüm) den oluşur.
Kur’an’ı tefsir edecek kişi Türkçeyi ve tefsirde kullanacağı dilin inceliklerini iyi bilmelidir.
Kur’an’ı tefsir edecek kişi Kur’an-ı Kerim’in indirildiği dönemin coğrafi, sosyal, kültürel ve
dinî özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır
Kur’an’ı tefsir edecek kişi Hadis, fıkıh ve kelam gibi İslami ilimler ile biyoloji, fizik, kimya,
astronomi vb. fen bilimlerinde yeterli bilgi düzeyine sahip olmalıdır.
Kur’an-ı Kerim’i tefsir edecek kişiler sosyal, kültürel, dinî ve bilimsel alandaki güncel
gelişmeleri takip etmemelidir
Kur’an-ı Kerim’de insanı başkalarıyla iyi geçinmeye; dürüst, güvenilir, adaletli ve güzel
ahlaklı olmaya yönlendiren birçok ayet bulunur.
Kur'an’ da fen ya da sosyal bilimler alanında insanlığın asırlar sonra ulaştığı birçok bilgiye
rastlanır; bilimdeki gelişmeler, Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırmıştır.
Namaz, oruç, hac, zekât gibi ibadetlerin nasıl yapılacağı Kur’an’da detaylı olarak açıklanır.
Kur’an ayetlerinin anlaşılmasında ilk müracaat edeceğimiz kaynak ilmihallerdir
Kur’an-ı Kerim’i tefsir eden bilginlere “muhaddis” denir.
Kur’an-ı Kerim’in ayetleri gibi surelerin sıralaması da Hz. Peygamber tarafından yapılmıştır.
Namaz, oruç, hac, zekât gibi ibadetlerin nasıl yapılacağı Kur’an’da detaylı olarak açıklanır.
Kur’an’ı aslından okumamız yeterlidir; O’nu anlamak ilim adamlarının görevidir.
Meallerde Kur’an-ı Kerim’in aslındaki musiki üslup ve tınlaşımı (rezonans) kaybolsa da
meallerin Kur’an’ın anlaşılmasına önemli katkısı vardır.
İslam’a göre aile içerisinde fertlerin birbirinin odasına girerken izin istemeleri gerekir.
Bize zarar verene biz de zarar vermeliyiz.
Toplumda barış ve huzurun hâkim olması için insan başkalarının hak ve özgürlüğüne
saygılı olmalıdır.
İçki, kumar, sigara gibi kötü alışkanlıklar hak ve özgürlüklerin kullanımını engellemez.
İnsanları inanmaya zorlamak Peygamberimizin görevlerinden biri değildir.
Her insan sınırsız bir özgürlüğe sahiptir.
Hukuk devletinde hak ve özgürlükler yasalarla güvence altına alınır.
Yaşama, hak ve özgürlüklerin en önemlisidir zira diğer temel hak ve özgürlükler, ancak bu
hakka sahip olmakla kullanılabilir.
Hak ve özgürlüklerin hiçbiri, temel hak ve hürriyetleri yok etmek amacıyla kullanılamaz.
Atatürk, dinin doğru anlaşılması için “Kur’an-ı Kerim’in” ve “Sahihi Buharî” adlı Hadis
kitabının Türkçe’ ye tercüme ettirmiş ve Türkçe hutbe okunmasına öncülük etmiştir.
İslam inancının ayet ve hadislerin yanı sıra akli deliller ile açıklandığı akaid alanında İmam
Maturidi, İmam Eş’ari, Nesefi ve İzmirli İsmail Hakkı oldukça önemli eserler vermişlerdir.
Taberî, Zemahşerî, Fahreddin Razi, İsmail Hakkı Bursevî, Konyalı Mehmet Vehbi ve
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır isim yapmış müfessirlerdir.
İmam Malik’in Muvatta’ isimli eseri “Kütüb-i Sitte” diye bilinen altı hadis kitabı içinde yer
almaz.
Fizik alanında isim yapmış önemli bilim adamlarından İbnü’l-Heysem’in Kitabü’lMenazır adlı eseri Latince’ ye tercüme edilmiş ve Batı’da kalıcı tesirler bırakmıştır.
El-Harezmî, adı verilen logaritma cetvelleri ile astronomi dalındaki çalışmaları ile ünlüdür.
Başarı dileklerimle...
Zarif ZEYREK
Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Download