92 nci maddenin ikinci fıkrasında yapılan düzenleme

advertisement
-37-
92 nci maddenin ikinci fıkrasında yapılan düzenleme özellikle yaptırım bakımından yeni bir
hüküm içermektedir. Böylece, izinsiz maden ocağı açma fiili, ormana verilen zarar ve eylemin ni­
teliği de dikkate alınarak, kabahat olmaktan çıkartılmak suretiyle, hapis ve adlî para cezasını gerek­
tiren suç haline dönüştürülmüştür.
92 nci maddenin üçüncü fıkrasında yapılan düzenlemeyle, ruhsat veya izin belgesindeki süre­
nin dolmasına rağmen maden ocağı işletmeye devam edenler ya da izin verilen alandaki sınırı aşan­
lar hakkında 91 inci madde hükümleri saklı tutulmak suretiyle, 93 üncü maddede yer alan işgal ve
faydalanmaya ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmek suretiyle Yargıtayın yerleşik uygulama­
sı yasal düzenlemeye kavuşturulmuştur.
92 nci maddenin son fıkrasıyla, meydana gelen zararların genel hükümlere göre tazmin ettiri­
leceği hükme bağlanmış, aynca, izin alarak ocak açanların idarece kendilerinden istenen tedbirlere
uymamaları halinde haklarında idarî para cezası verileceği öngörülmüş ve tedbirlere riayet edilin­
ceye kadar ocakların işletilmekten men edileceği hükme bağlanmıştır.
Fıkranın (ı) bendiyle, Kanunun 93 üncü maddesi değiştirilmiştir.
Maddenin birinci fıkrasıyla, maddede düzenlenen suça ilişkin yaptırımın üst sınırı arttırılmıştır.
Maddenin ikinci fıkrasıyla, işgal suçunun yeniden tarla açmak suretiyle veya yanmış orman sa­
halarında işlenmesi hali, fiile bağlı bir artırım nedeni olarak kabul edilerek cezanın arttırılması ön­
görülmüştür.
Maddenin üçüncü fıkrasıyla, bu maddede tanımlanan suçların konusunu oluşturan, işlenmesin­
de kullanılan ve işlenmesiyle elde edilen eşya veya mahsul Türk Ceza Kanununun müsadereye ilişkin
hükümlerine göre müsadere edileceği hükme bağlanarak Türk Ceza Kanununa uyum sağlanmıştır.
Maddenin son fıkrasında ise, 17 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki yerleri, amaç dışı kullanım
veya kullanıma izin verenler bakımından yaptırım öngörülmüştür.
Fıkranın (i) bendiyle, Kanunun 94 üncü maddesi yeniden düzenlenmiştir.
Maddeyle öncelikli olarak, 6831 sayılı Orman Kanununun 18 inci maddesinde belirtilen kural­
lara aykırı olarak tesis kurma eylemi, tesisin orman sınırları içerisinde veya dışında olmasına göre
ikili bir düzenlemeye yer verilmiştir.
Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, 18 inci maddede belirti­
len ve yapılması izne bağlı fabrika, hızar ve şeritlerle, kireç, terebentin, katran, sakız, 92 nci mad­
de kapsamı dışında kalan taş, kömür, toprak ve buna benzer ocaklar ile balık üretim tesislerinin or­
man sınırları içinde izinsiz olarak kurulması, hapis ve adlî para cezasını gerektirir bir suç olarak dü­
zenlenmiştir. Ayrıca, bunların işletilmesi men edilerek tesislerin Türk Ceza Kanunu hükümlerine
göre müsaderesine hükmolunacağı belirtilmiştir.
94 üncü maddenin ikinci fıkrasıyla, 18 inci maddede belirtilen ve birinci fıkrada yazılı fiilin or­
man sınırlan dışında işlenmesi hali idarî para cezasını gerektiren bir kabahat olarak düzenlenmiştir.
94 üncü maddenin üçüncü fıkrasıyla, 91 inci maddede daha önceden düzenlenen ve ağaç kes­
me fiilleriyle doğrudan ilişkili olmayıp, tali mahiyette olan 14 üncü maddesinin (C) bendinde belir­
tilen yasak haller, maddenin son fıkrasında idarî para cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmıştır.
Fıkranın (j) bendiyle, Kanunun 95 inci maddesinde yer alan para cezaları günün ekonomik ko­
şullarına göre yeniden belirlenmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 56)
Download