i. ULUSAL VETERINER MIKROBIYOLOlI KONGRESI

advertisement
VETERINER HEKIMLERI MIKROBIYOLOJI
DERNEGI
i. ULUSAL VETERINER
MIKROBIYOLOlI
KONGRESI
27 ~29 Eylül 1994
ANKARA
...
KONGRE OZET KITABI
KONGRE DÜZENLEME KURULU
Baskan
Genel Sekreter
Prof.Dr. Ömer AKA Y
Sayman
Prof.Dr. Müjgan iZGÜR .
Dr. Ömer ESENDAL
Üyeler
Uzm. Vet. Hek. Seniha ULUTÜRK
Dr.ismet GÜRHAN
KONGRE BiLiM KURULU
Prof. Dr. Mustafa ARDA
Prof. Dr. Ahmet MiNBAY
Prof. Dr. Nejat AYDIN
Prof. Dr. Mustafa KAHRAMAN
Prof. Dr. ibrahim BURGU
Doç. Dr. Serdar DiKER
Uzm. Vet. Hek. Metin KERMAN
Uzm. Vet. Hek. Hamdi GiRGiN
Yrd. Doç. Dr. Hakan YARDiMCi
Uzm. Vet. Hek. Hasan ZEYBEK
Uzm. Vet. Hek. Burhan GÜRHAN
Dr. Jale ERDEGER
DESTEKLEYEN KURULUSLAR
A.Ü.Veteriner
TÜBiTAK
Fakültesi
DOGU ANADOLU BÖLGESiNDE KOYUNLARDA ABORTUSLARA
NEDEN OLAN BAZI BAKTERiYEL ETKENLERiN iZOLASYONU
VE iDENTiFiKASYONU
Rüstü TASTAN*, Veli GÜLYAZ*, Hasan AKTAR*
* Erzurum Hayvan Hastaliklari
Arastirma Enstitüsü Teshis Laboratuvari,
ERZURUM
Bu çalismada, iki yavrulama döneminde (1992-1994) toplam 65 adet
koyun atik fetus materyali incelenmis olup, fetuslarin mide içerigi ve iç organlarindan selektif besiyerlerine (Bruceila, Campylobacter, Listeria-modifiye oxford agar-MOX), ayrica MacConkey ve kanli agara ekimler yapilarak;
Bruceila spp. yönünden % 10 CO2'1i ve aerobik ortamda, Campylobacter
spp. yönünden mikroaerofilik ortamda, diger patojenler yönünden ise aerobik ortamda 37 C'de bir hafta süreyle inkübasyona birakildilar. Besiyerlerinde üreme kontrolleri yapilarak, etkenlerin kolani morfolojileri, dikkate alinarak, üreyen kolonilerden Gram boyama sonucunda mikroskopik morfolojileri
incelendi, izole edilen suslarin saf kati besiyeri kültürlerinden katalaz, oksidaz testleri yapildi. Ayrica izolatlarin biyokimyasal ve serolojik özellikleri incelendi.
Çalisma süresince toplam 20 adet (% 30.76) Bruceila spp., 8 adet
(% 12.30) Salmoneila abortus ovis, 4 adet (% 6.15) Campylobacter fetus
subsp. izole edilmis ve etkenler cins veya tür düzeyinde identifiye edilmis, alt
tür düzeyinde tiplendirme yapilamamistir.
Listeriozis yönünden direkt ve/veya önzenginlestirme ve ikincil zenginlestirme islemlerinden sonra selektif besiyerine (MOX) ekimlerde herhangi
bir üreme görülmedi. Çalisma süresince Leptospirozis yönünden bakteriyolajik inceleme yapilamamistir.
Yapilan bu incelemeler sonucunda elde ettigimiz bulgulara göre bölgemizde koyunlarin bakteriyal kökenli abortus olgularinda sirasiyla Bruceila
spp., S.abortus ovis ve Campylobacter fetus subsp. önemli rol oynamaktadir.
50
Download