Congress Program

advertisement
1ST INTERNATIONAL BORDER TRADE CONGRESS
http://iktisat.kilis.edu.tr/bordertrade/bordertrade_CONGRESS.html
Congress Program
Thursday, 4 November 2010
09.30 - 10.30 Opening Ceremony (101)
10.30 - 11.00 Invited Speaker: Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN
An Analysis of Emerging Markets, Business Groups and Their International Trade Facilitation: The Case of Turkey
11.00 - 12.15
Session A1
Presenter(s)
Assoc. Prof. Mehmet Yazıcı
Inst. Murat Ozan Başkol
Phd. Stud. Fikret Birdişli
Res. Assist. Aytaç Gökmen
Room: 101
University
Çankaya U.
Uludağ U.
İnönü U.
Çankaya U.
Chair: Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN
Title of Paper
Determinants of Bilateral Trade Balance of Turkey with Georgia, Iran and Jordan
How Important is Intra-Industry Trade Between Turkey and Middle Eastern Countries
In the National Security Context Border Trade and Transborder Community Security
The International Business and Trade Policy of the Republic of Turkey and Its Enterprises With Its
Neighbors and Rest of the Globe: Potential Effects on the Economy and Private Enterprises
11.00 - 12.15
Session A2
Presenter(s)
Assoc. Prof. Mehmet Demiryürek
Res. Assist. H. Hande Duymuş
Assist. Prof. Tahir Öğüt
Room: 102
University
European U.
Lefke
Pamukkale U.
Harran U.
Res. Assist. Fatih Koraş
Hacettepe U.
Chair: Prof. Dr. Ahmet KAL'A
Title of Paper
18. YY Ortalarında Sicilyatey Krallığı'nın Halep Konsolosluğu Ve İskenderun'da
Bulunan Tercümanları
Anadolu-Mezopotamya Sınırında Ticari bir Kent: Zeugma
Güneydoğu Anadolu'da Milli Sınırların Oluşumu sürecinde Kaçakçılık Sorunu ve
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya'nın Kaçakçılık Raporunun Değerlendirilmesi
Tarihsel Süreçte Suriye Ticareti: Sınırlar, Güvenlik ve Günümüze Yansımaları
11.00 - 12.15
Session A3
Presenter(s)
Prof. Rıdvan Karluk,
Assist. Prof. Betül Yüce Dural
Assist. Prof. İ. Halil Sugözü,
Res. Assist. Melike Atay
Phd. Stud. Yeşim Can
Assist. Prof. F. Mehmet Öcal,
Assist. Prof. Filiz Tutar,
Res. Assist. M. Vahit Eren
Room: 103
University
Anadolu U.
Chair: Prof. Dr. Ali AKDEMİR
Title of Paper
Sınır Ticareti ve Türkiye Ekonomisine Etkileri
Şırnak U.
Sınır Kapılarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ekonomisi Üzerine Etkileri
Kapsamında Habur Sınır Kapısı
Türkiye'nin Sınır Komşu Ülkeleri ile Dış Ticaretinin Durumu
Türkiye ile Suriye Arasındaki Sınır Ticaretinin Ülke Ekonomilerine Etkileri
İstanbul U.
Şırnak U.
Niğde U.
Şırnak U.
12.30 - 13.30 Lunch Break
13.30 - 14.00 Coffee and Tea Break
14.00 - 15.15
Session B1
Presenter(s)
Dr. Khalil Bin Mohamed Yasin
Room: 101
University
Aleppo U.
Dr. Hussein Hassan
Aleppo U
Prof. Dr. Khader Orfali
Dr. Marwan Rasheed
Dr. Khader Orfali
Aleppo U.
14.00 - 15.15
Session B2
Presenter(s)
Assist. Prof. Kadir Karagöz
Room: 102
University
Z. Karaelmas U.
Assist. Prof. Rüstem Yanar
Gaziantep U.
Mast. Stud. Fahriye Keskin
Assist. Prof. Soner Karagül,
Res. Assist. Ceyhun Çiçekçi
Gazi U.
Çanakkale
O.U.
Aleppo U.
Chair: Prof. Dr. Alaeddend JABAL
Title of Paper
Border trade between the protection of trade and globalization
‫يهخص‬
‫انتجارة انحذودٌت بٍن انحًاٌت انتجارٌت وانعىنًت‬
The most important differences in external trade statistics
‫أهى االختالفاث فً إحصاءاث انتجارة انخارجٍت‬
The impact of tariff cuts between Syria and Turkey on the development process
‫أثر تخفٍض انرسىو انجًركٍت بٍن سىرٌت وتركٍا عهى عًهٍت انتنًٍت‬
Exit visas and their impact on the industry
‫تأشٍراث انخروج وتأثٍرها عهى انصناعت‬
Chair: Prof. Dr. Hatice DOĞUKANLI
Title of Paper
Dış Politika-Dış Ticaret İlişkisi "Komşularla Sıfır Problem" Yaklaşımı Çerçevesinde
Ampirik bir İnceleme
Sınır Ticaretinin Ötesinde: Ortadoğu'da Bölgesel Bir Ekonomik Entegrasyon
Mümkün Mü?
Türkiye-Suriye Arasındaki Sınır Ticaretinin Dış Politika Boyutu
Türk Dış Politikası Bağlamında Ortadoğu'da Siyasal İstikrarın Anahtarı: TürkiyeIrak-Suriye Bölgesel İşbirliği
Room: 103
University
Z. Karaelmas U.
Yalova U.
Chair: Prof. Dr. Fatih DOĞANOĞLU
Title of Paper
1980 Sonrası Türkiye-Suriye Sınır Ticareti
Ardahan ve Gürcistan Sınır Ticareti
Yüzüncü Yıl U.,
Ağrı İ. Ç. U.
Çanakkale O.
U.
Van-İran Arasındaki Sınır Ticareti ve Gelişme Potansiyeli
15.30 - 16.45
Session C1
Presenter(s)
Assoc. Prof. Dilek Teker,
Assist. Prof. Mustafa Turhan,
Assist. Prof. Ayşenur Topçuoğlu
Assist. Prof. Ramazan Akbulut,
Assoc. Prof. Mustafa Paksoy
Assist. Prof. İ. Halil Ekşi,
Assist. Prof. Sumru Bakan
Res. Assist. İ. Elif Kandil,
Res. Assist. T. Derya Baskan
Room: 101
University
Okan U.
Chair: Prof. Dr. Yusuf AKAN
Title of Paper
Türkiye- Suriye Sınır Ticaretinde Bankacılık ve Kambiyo Mevzuatı Açısından Ortaya
Çıkabilecek Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Harran U. /
Kilis 7 A. U.
Kilis 7 A. U.
Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Finans Sektörü
15.30 - 16.45
Session C2
Presenter(s)
Prof. Recep Güneş,
Res. Assist. Ahmet F. Durmuş,
Res. Assist. Mehtap Ceyhan,
Assoc. Prof. Arif Özsağır
Res. Assist. Tuğçe Yöntem
Dr. İdris Sarısoy,
Assist. Prof. Selçuk Koç
Assist. Prof. Betül Yüce Dural,
Assist. Prof. Hülya Göktepe
Room: 102
University
İnönü U.
Chair: Prof. Dr. Durmuş ACAR
Title of Paper
Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Sınır Ticareti: Sınır Ticaretinin
Gelişimini Engelleyen Faktörler Ve Çözüm Önerileri
G.Antep U.,
Kilis 7 A.U.
Z. Karaelmas
U./Kocaeli U.
Anadolu U.
Değişen Ticaret Dengeleri: Serbest Ticaret Antlaşmaları ve Önemi
15.30 - 16.45
Session C3
Presenter(s)
Prof. Recep Güneş,
Assoc. Prof. Fikret Otlu,
Res. Assist. Ahmet F. Durmuş
Assist. Prof. Mehmet Behzat
Ekinci
Dr. Ali Rıza Sandalcılar
Prof. Cengiz Toraman,
Assist. Prof. Ahmet Akcan,
Res. Assist. Mehmet Özçalıcı
Room: 103
University
İnönü U.
Chair: Prof. Dr. Asım Günal ÖNCE
Title of Paper
Türkiye, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Dış Ticaret İşlemlerinde Barter
Yönteminin Uygulanabilirliği
Mardin
Artuklu U.
Karadeniz T. U.
Balıkesir U.,
Kilis 7 A.U.
Bölgesel Kalkınma Çerçevesinde OSB'ler ve STM'ler Vasıtasıyla Türkiye'nin
Komşularıya Dış Ticaretinde Potansiyel Sektörleri
Türkiye-Suriye Dış Ticaretinin Sektörel Analizi
Finansal İnovasyona Gelişen Teknoloji ve Sınır Ticareti Bağlamında Bir Bakış
Room: 101
University
Karadeniz T. U.
Chair: Prof. Dr. Adem ÇABUK
Title of Paper
Demokrasi ve Dış Ticaret: OECD Ülkeleri Örneği
G.Antep U.
Elektronik Ticaret ve Suriye'nin ICT Altyapısı
Aleppo U.
Banking institutions and their role in activating trade
‫انًؤسساث انًصرفٍت ودورها فً تفعٍم انتبادل انتجاري‬
Syria's foreign trade with neighbouring countries
‫انتجارة انخارجٍت انسىرٌت يع انذول انًجاورة‬
14.00 - 15.15
Session B3
Presenter(s)
Lect. Tunay Karakök
Assist. Prof. Selami Özcan,
Assist. Prof. Muammer Sarıkaya,
Hüseyin Erdem
Assist. Prof. Sabri Azgün,
Lect. Haktan Sevinç
Assoc. Prof. Mehmet Marangoz,
Prof. Asım Günal Önce,
Res. Assist. Hale Çelikkan
Girişimci Şehir Gaziantep ve Sınır Ticareti
15.15 - 15.30 Coffee and Tea Break
Kırıkkale U.
Bankacılık Sektörünün Gelişmişliği ile Türkiye ve Sınır Ülkeler Arasında Yapılan
Ticaret İlişkisi: Suriye Örneği
Sınır Ticaretinin Gelişiminde Bankaların rolü ve Önemi
Doğrudan Yabancı Sabit Sermaye Yatırımlarının Dış Ticaret Üzerindeki Etkisi
Sınır Ticaretinin Türkiye'de Gelişimi ve Karşılaşılan Sorunlar
16.45 - 17.00 Coffee and Tea Break
17.00 - 18.15
Session D1
Presenter(s)
Assist. Prof. Cemalettin Kalaycı,
Assist. Prof. Seyfettin Artan
Assist. Prof. Abdullatif Çeviker,
Assist. Prof. Murat Mutlu,
Res. Assist. Osman Sesliokuyucu
Prof. Dr. Khader Orfali Graduate
Student Iman Babli
Dr. Khader Orfali
A. D. Mustafa al-Abdullah al-Kafri
Aleppo U.
17.00 - 18.15
Presenter(s)
Uzm. Akif Eker
Session D2
Room: 102
University
S.D.A.
Chair: Dr. Bülent ÖZKAN (General Secretary of Silkroad Development Agency)
Title of Paper
Çekim Modeli Yaklaşımı İle Türkiye-Suriye Arasındaki Ticaret Hacminin
İncelenmesi
Türkiye-Suriye Arası Elektrik Enerjisi Ticareti
Yeni Bölgesel Kalkınma Stratejilerinde Sınır Ticaretinin Yeri
Uzm. Recep Akpak
Dr. Jessie H. Clark
Uzm. Duygu Beyoğlu
Uzm. Utku Ali Rıza Alpaydin
Osman Toksin M.Zeki Rastgeldi
S.D.A.
U Arizona
S.D.A.
S.D.A.
S.D.A.
17.00 - 18.15
Session D3
Presenter(s)
Mehmet Özçiloğlu,
Murat Sakar
Lect. Süreyya Ece
Assoc. Prof. Muhittin Eliaçık
Room: 103
University
Chamber of I.
and C.
Şırnak U.
Kırıkkale U.
Chair: Prof. Dr. Zekai ÖZDEMİR
Title of Paper
Sınır Ticareti Uygulaması, Sorunları ve Çözüm Önerileri
09.30 - 10.45
Session E1
Presenter(s)
Dr. Khader Orfali
Room: 101
University
Aleppo U.
Dr. Hassan Hazzouri
Aleppo U.
Prof. Dr. Abdul Rahman
Al-Ahmad Al Obaid
Lect. Haidar Ahmad Abbas
Aleppo U.
Chair: Prof. Dr. Aleaddend JABAL
Title of Paper
The historical development of strategic relations Turkish
‫انتطىر انتارٌخً االستراتٍجً نهعالقاث انتركٍت‬
Aleppo Chamber of Commerce's role in the development of border trade between
Syria and neighbouring countries
‫دور غرفت تجارة حهب فً تنًٍت انتجارة انحذودٌت بٍن سىرٌت ودول انجىار‬
Development of foreign trade between Syria and Turkey during the years 2005-2008
5002-5002 ‫تطىر انتجارة انخارجٍت بٍن سىرٌت وتركٍت خالل انسنىاث‬
Integrated Economic Models on the Turkish-Syrian Boundaries (Arabic)
،‫ جايعت ديشق‬،‫ انذكتىر حٍذر أحًذ عباس‬،‫انسىرٌت‬-‫نًارج اقتصادٌت يتكايهت عهى انحذود انتركٍت‬
‫كهٍت االقتصاد انًهخص‬
09.30 - 10.45
Session E2
Presenter(s)
Prof. Dr. Mustafa Al-Abdullah
Al Kafri
Prof. Dr. Alaeddend Jabal
Room: 102
University
Aleppo U.
Dr Marwan Al-Rashid
Aleppo U.
Prof. Dr. Khader Orfali,
Graduate Stud. Abdullah Faris
Aleppo U.
09.30 - 10.45
Presenter(s)
Room: 103
University
Chair: Prof. Dr. Mehmet Şerif ŞİMŞEK
Title of Paper
Harran U.
K.Maraş S. İ.
U.
Gümrük Vergileri ve Sınır Ticareti
Sınır Ticaret Merkezlerinin Türkiye'nin Dış Ticaretindeki Yerine Eleştirel Bir
Yaklaşım
Şırnak U.
Sınır Ticareti Yapan İşletmelerin Kur Riskinden Korunmada Kullandıkları Araç ve Stratejiler:
Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Firmalarda uygulama
Room: 101
University
Çanakkale O. U.
Kırıkkale
Univ., Gazi U.
Ankara U.,
Çankaya U.
Chair: Prof. Dr. Hasan Kürşat GÜLEŞ
Title of Paper
A Changing paradigm of Turkey-Syrian Relations: Strategic and Economic Perspectives
The Importance of Boundary Trade and Contribution to the Development of
Backward Regions
Turkey's Egg Trade With Middle East countries and Analysis of Its Competitiveness
Gaziantep’e Gelen Suriyeli Turistlerin Tüketim Davranışları Üzerine Bir İnceleme
Sınırda Sınırsız Ticaret
Osmanlı Devleti'nde Vilayetler Arasındaki Ticaretin Esasları
19.00 Dinner
Friday, 5 November 2010
Session E3
Assist. Prof. Murat Demir
Assist. Prof. Mehmet Gürbüz,
Assoc. Prof. Murat Karabulut,
Assoc. Prof. Uğur Yıldırım
Assist. Prof. Mete Cüneyt Okyar
Damascus U.
Aleppo U.
Chair: Assoc. Prof. Dr. Bushra SOUMMAKIE
Title of Paper
Border trade and foreign direct investment The case of Syrian-Turkish border
‫انتجارة انحذودٌت واالستثًار األجنبً انًباشر حانت انحذود انسىرٌت انتركٍت‬
Free zones and their role in the promotion of border trade
‫انًناطق انحرة ودورها فً تعزٌز انتجارة انحذودٌت‬
Constraining factors for border trade between Syria and Turkey
‫انعىايم انًعٍقت نهتجارة انحذودٌت بٍن سىرٌت وتركٍا‬
Joint industrial projects and future prospects in the promotion of border trade between
Syria and Turkey
‫انًشارٌع انصناعٍت انًشتركت وآفاقها انًستقبهٍت فً تعزٌز انتجارة انحذودٌت بٍن سىرٌت وتركٍا‬
10.45 - 11.00 Coffee and Tea Break
11.00 - 12.15
Session F1
Presenter(s)
Res. Asist. İzzettin Sümer
Res. Assist. Elif Kandil Göker,
Res. Assist. Mehmet Güllü
Ebrahim Haghighi,
Assoc. Prof. Halil Fidan,
Assoc. Prof. Mehmet Yazıcı
11.00 - 12.15
Session F2
Presenter(s)
Assist. Prof. Birol Erkan
Room: 102
University
Kilis 7 A. U.
Dr. Ali Rıza Sandalcılar
Karadeniz T.
U.
Z. Karaelmas U.
Yalova U.
Res. Assist. Onur Eroğlu
Assist. Prof. Ferhat Sayım,
Res. Assist. Halil İbrahim Zengin
11.00 - 12.15
Session F3
Presenter(s)
Assit. Prof. Ayşenur Topçuoğlu,
Assist. Prof. Zeynep Alemdar
Assist. Prof. Yunus Taş,
Assist. Prof. Selami Özcan,
Ali Emir Karali
Chair: Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER
Title of Paper
Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük Katsayıları Yardımıyla Ülkelerin Karşılaştırmalı
İhracat Performanslarının Belirlenmesi: Türkiye-Suriye Örneği
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Kapsamında Türkiye-İran Dış Ticaretinin Analizi
Sınır Ticareti Kapsamında Alınan Vergilerin Ekonomik ve Mali Etkileri
Sınır Ticaretindeki Ödeme Teslim ve Finansman Şekillerinin dış Ticaretteki Ödeme
Teslim ve Finansman Şekilleri ile Karşılaştırılması
Room: 103
University
Okan U.
Chair: Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN
Title of Paper
Kadın İş Geliştirme Merkezlerine Farklı Bir Bakış: Sınır Ötesi
Yalova U.
Sınır Ticaretinin Yöre Halkının İstihdam Yapısı ve Gelir Düzeylerine Etkileri
14.00 - 15.15
Session G1
Presenter(s)
Assist. Prof. Hakkı Çiftçi
Dr. Lütfi Tayfur,
Assist. Prof. Mehmet Kara
Assist. Prof. Emel G.Yılmaz,
Phd. Stud. Yalçın Yılmaz
Assoc. Prof. Mustafa Paksoy,
Assist. Prof. Sadettin Paksoy,
Res. Assist. Mehmet Özçalıcı,
Res. Assist. Buket Büyükkonuklu,
Room: 101
University
Çukurova U.
Mustafa K. U.
Chair: Prof. Dr. Salih ŞİMŞEK
Title of Paper
Sınır Kapılarının Sınır Ticareti Üzerinde Etkileri ve Hassa Sınır Kapısı Model Önerisi
Türkiye’de Sınır Ticareti Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Marmara U.
Sınır Ticaretinde Kültürel Farklılıklardan Kaynaklanan Engellerin Aşılması Sürecinde
Kültürlerarası İletişimin Önemi
Suriye Sınırı Bölgesindeki Sivil Toplum Kuruluşlarının Sınır Ticaretinden
Beklentileri Üzerine Bir Araştırma
14.00 - 15.15
Session G2
Presenter(s)
Lect. Meltem İrteş,
Assist. Prof. Nilay K. Yücel
Prof. Rahmi Yamak,
Res. Assist. Filiz Güneysu
Res. Assist. Havvanur F. Erdem
Assoc. Prof. Celalettin Serinkan,
Res. Assist. İlhan Küçükkaplan,
Res. Assist. Mustafa Bayhan
Turgut Doyran,
Assist. Prof. Ayşenur Topçuoğlu,
Assist. Prof. Mustafa Turhan
Room: 102
University
Anadolu U.,
Çanakkale O. U.
Karadeniz T. U.,
Kilis 7 A. U.
Chair: Prof. Dr. Mustafa ÖZER
Title of Paper
Türkiye'de Sınır Ticaretinden Alınan Vergilerin Gelişimi ve Mevcut Durumunun
İncelenmesi
Sınır Ticaretinin Ekonomik Etkileri Üzerine Alternatif Tezler: Türkiye Uygulaması
Pamukkale U.
Türkiye'de Sınır Ticaretinin İncelenmesi
Okan U.
Türkiye Suriye Dış Ticaretinde Yeni Bir Model: Ortak Sınır Üretim ve Ticaret
Merkezlerinin Kurulması
14.00 - 15.15
Session G3
Presenter(s)
Assist. Prof. Abdullatif Çeviker,
Assist. Prof. H. Murat Mutlu,
Res. Assist. İsmail Taş
Assist. Prof. Şenkan Aldemir
Room: 103
University
G.Antep U.
Chair: Prof. Dr. Kemal YILDIRIM
Title of Paper
Türkiye ve Suriye Arasındaki Ticaretin Bileşimi: Ürün Çeşitliliği Üzerine Bir Analiz
Mustafa K. U.
Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşmasının Etkileri: Türkiye Çimento İhracatına
İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz
Kentsel Gelişme Açısından Sınır Ticaretinin Değerlendirilmesi
Konya'nın Ortadoğu Ülkeleriyle Dış Ticaretinin Analizi
12.30 - 13.30 Lunch Break
13.30 - 14.00 Coffee and Tea
Aygül Kılınç
Prof. Adem Esen,
Assoc. Prof. Ahmet Ay
Kilis 7 A. U.
Selçuk U.
15.15 - 15.30 Coffee and Tea Break
15.30 - 16.45
Session H1
Room: 101
Chair: Prof. Dr. Rıdvan KARLUK
Presenter(s)
Assist. Prof. Arife Karadağ,
Mesut Kaygusuz
Assist. Prof. Taner Akçacı
Lect. Yusuf Ekrem Akbaş
Assist. Prof. Hülya Göktepe,
Assist. Prof. Betül Yüce Dural
University
Ege U.,
Police Office
Kilis 7 A. U.
Kilis 7 A. U.
Anadolu U.
Title of Paper
Batı Anadolu Kıyıları Üzerinden Gerçekleşen Yasadışı İnsan Kaçakçılığı ve
Ekonomik Boyutu: İzmir Örneği
Döviz Kurunun Dış Ticaretinin Ekonomik Kategorilerine Etkisi
Kayıt Dışı Ekonominin Türkiye'nin Sınır Ticareti Üzerindeki Yeri ve Önemi
Sınır Ticaretinin Bir Yönü: Haksız rekabet
15.30 - 16.45
Session H2
Presenter(s)
Prof. Erdinç Tutar,
Mast. Stud. Nahide Küçük
Assist. Prof. Bülent Darıcı,
Assist. Prof. F. Mehmet Öcal
Assist. Prof. Mehmet Civan,
Lect. Burcu Buyuran,
Lect. Mehmet Körpi
Assist. Prof. Hasan Memiş
Room: 102
University
Niğde U.
Chair: Prof. Dr. Haluk ALKAN
Title of Paper
Bir Sınır kenti olarak Gaziantep'te teknoparkın sınır ticaretine olası etkileri
Şırnak U.
Sınır Ticareti Kapsamında Yaşanan Problemler Ve Çözüm Önerileri: Şırnak İli
Örneği
2000 Sonrası Yaşanan Krizler Sürecinde Türkiye-Suriye İşbirliğinde Yaşanan
Gelişmeler Ve Gaziantep’in Rolü
Harran U.
Sınır Ticaretinin Şanlıurfa Ekonomisine Etkileri
15.30 - 16.45
Session H3
Presenter(s)
Res. Assist. Ferda Nakıpoğlu,
Assist. Prof. Metin Yıldırım
Prof. Recep Tarı,
Lect. Şermin Koç
Prof. Fatih Doğanoğlu,
Assist. Prof. Fikret Mazı,
Assist. Prof. Bayram Erzurumluoğlu
Room: 103
University
G.Antep U.
Chair: Prof. Dr. Adnan ÇELİK
Title of Paper
Türkiye-Suriye İlişkilerinde Dış Ticaretin Yeri
Kocaeli U.
Türkiye'de Sınır Ticaretinin Gelişimi ve Ekonomik Etkileri
Adıyaman U.
Sınır Ticaretinin Sınır İllerinin Ekonomik Gelişimlerine Etkileri
17.00 - 18.15
Session J1
Presenter(s)
Dr. Ali Rıza Sandalcılar
Phd. Stud. Yalçın Yılmaz
Res.Assist. Fatma T. Koyuncu
Room: 101
University
Karadeniz T. U.
Marmara U.
Anadolu U.
Chair: Prof. Dr. Tahir AKGEMICI
Title of Paper
Karadeniz Havzası Dış Ticareti: Çekim Modeli Yaklaşımı
Sınır Ticaretinin Geliştirilmesinde Yerel Medyanın Rolü
Türkiye'nin Ortadoğu Ülkeleriyle Olan Sınır Ticaretinin Ekonomik Etkilerinin Analizi
17.00 - 18.15
Session J2
Presenter(s)
Assist. Prof. Cemalettin Kalaycı
Assist. Prof. Abdullah Soysal,
Res. Assist. Mehmet Özçalıcı,
Res. Assist. Filiz Güneysu
Assoc. Prof. İrfan Kalaycı,
Res. Assist. Akis Doğan
Room: 102
University
Karadeniz T. U.
Kilis 7 A.U.
Chair: Prof. Dr. Ali Yılmaz GÜNDÜZ
Title of Paper
Türkiye'nin Dış Ticaretteki Rekabet Gücünün Analizi
Sinir Bölgesinde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Bölge Ekonomisine Katkilari:
Kilis 7 Aralik Üniversitesi ve Halep Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştirma
İnönü U.,
Tunceli U.
Sınır Ticaretinin iktisat politikası sınırları
17.00 - 18.15
Session J3
Presenter(s)
Assoc. Prof. Arif Özsağır,
Lect. Mehmet Şentürk
Lect. Hasan Cabar
Room: 103
University
G.Antep U.,
Kilis 7 A. U.
Kilis 7 A. U.
Res. Assist. Esra Karapınar
Zirve U.
Chair: Prof. Dr. Ekrem ERDEM
Title of Paper
Türkiye-Suriye Ticaretinde Standart Uluslararası Sanayi Sınıflandırması (Düzey 1)
Bazında Yoğunlaşmalar Üzerine Bir Araştırma
Uluslararası Pazarlama Sürecinde Kobi'lerdeki İnsan Kaynakları Yaklaşımlarına
Çoklu Bir Bakış
Kaçakçılıkla Yaratılan Sermaye
G.Antep U.
16.45 - 17.00 Coffee and Tea Break
19.00 - Gala
Saturday, 6 November 2010
08.30 Departure fromTürkiye
Aleppo Visiting(Includes tour to Aleppo U., Zekeriyya Mosque, castle and grand bazaar shopping)
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

Create flashcards