ustun pdf 1 - FenceBilim

advertisement
Üstün ve Özel Yeteneklilerin Eðitimlerinde Öðretmenlere Düþen Görevler
Daha önce de belirtildiði gibi öðretmenler üstün zekalý çocuklarýn tanýlanmasýnda çok baþarýlý
olamamaktadýrlar. Ancak verilecek olan bazý ipuçlarýndan yararlanarak bu konudaki yeterliklerini
artýrmalarý olasýdýr.
Üstün zekalý ve üstün yetenekli çocuklarýn özellikleri anýmsanacak olunursa olaðan sýnýf
ortamlarýnda gösterecekleri davranýþlar açýkça ortaya çýkacaktýr. Eðer çocuk sýnýf ortamýnda;
·
Sürekli olarak huzursuzluk ya da aþýrý hareketlilik gösteriyorsa,
·
Aþýrýya kaçan ölçülerde þaka ya da yaramazlýk yapýyorsa,
·
Bütün olumlu ve uyumlu davranýþlarýna karþýn, akademik olarak göstermesi gereken
baþarýyý gösteremiyorsa,
·
Ders etkinliklerine katýlmayýp bir köþede oturuyor, içine kapanýk, gündüz düþleri kuruyorsa,
·
Sýk sýk okulu asýyorsa,
·
Ev ödevlerini yapmaktan kaçýnýyor ya da isteksiz davranýyorsa,
·
Öðretmenin sonuçlandýrdýðý bir konuda hala ýsrarlý biçimde tartýþmaya devam etmeye
çabalýyorsa,
Tüm bunlar üstün yetenekli ve üstün zekalý çocuklarýn tüm gizilgüçlerine karþýn programda
baþarýsýz olduklarýnýn bir göstergesi olup, bunun olasý nedeni; öðretmenin öðrenciye uyguladýðý
programýn;
·
ya çok kolay olmasýndan,
·
ya sýnýf çalýþmalarýndaki hýzýn çok aðýr geliþmesinden,
·
ya aþýrý tekrarlara yer vermesinden,
·
ya derinlemesine tartýþmalara yeterince yer vermemesinden,
·
ya verilen ödevlerin yeteri kadar çocuk için kendi yeteneðini ve yeterliðini geliþtirici
olmamasýndan,
·
ya da ders konularýnýn öðrenciye ilginç gelmemesi, onun olgunluk ve yetenek düzeyinin
çok altýnda olmasýndan,
kaynaklanmýþtýr diyebiliriz.
Türkiye'de ne üstün zekalýlar ne de üstün yetenekliler için yeteri kadar olanaklarýn
bulunmamasý nedeniyle bu çocuklar olaðan akranlarý ile birlikte eðitim almak durumundadýrlar. Bu
nedenle, normal sýnýf öðretmeninin sýnýfýndaki üstün zekalý, üstün yetenekli çocuklar için bazý
düzenlemeler yapmasý kaçýnýlmaz olmaktadýr. Bu düzenlemelerde öðretmenlerin yapmalarý
gerekenlerle, yapmamalarý gerekenler þöylece belirtilebilir:
Öðretmenlerin Yapmalarý ve Yapmamalarý Gereken Hususlar
Yapýlmasý Gerekenler
·
Daha güç sorular sorun. Yeni düþünceler ve kavramlara iliþkin yeni uygulamalar
deliþtirmesini isteyerek düþüncelerine esneklik kazandýrýn.
·
Sýnýf çalýþmalarýna iliþkin olarak özel araþtýrma, inceleme ödevleri verin.
·
Ýlgilendikleri bir konuda özel proje geliþtirmelerine fýrsat tanýyýn. Bu projeyi sýnýf
arkadaþlarýyla paylaþmalarýný olasý kýlýn.
·
Eðitsel kol baþkaný olmalarýna, etkinlikleri planlamalarýna ve oyunlarý yönetmelerine
fýrsat tanýyýn.
·
Sýnýf düzeyini dikkate almadan, çocuklarýn kendi hýzlarýnda programda ilerlemelerine
fýrsat tanýyýn.
·
Açýk bir biçimde üstün olduklarý matematik, fen vb. derslerde daha üst düzeye
çýkmalarýný olasý kýlýn. Bu alanlarda daha özgür ve ileri çalýþmalarýný teþvik edip,
tekrarlayýcý alýþtýrmalardan uzak tutmaya çalýþýn.
Bazý konularýn öðretilmesinde söze yardýmcý olmalarýna, arkadaþlarýna konularý
öðretmelerine izin verin.
·
Bu çocuklar için, ana babalarý ve okul aile birliði ile iliþki kurup özel ders ya da en yakýn
üniversitelerden ders alabilmelerinin yollarýný araþtýrýn.
·
Yeteneklerinin farkýnda olmalarýný ve deðerini bilmelerini saðlayýn.
Yapýlmamasý Gerekenler
·
Üstün zekalý ve üstün yetenekli çocuklara ayný konuda çok uzun ödevler verme.
·
Tek düze, tekrarlayan görevler ve ödevler verme.
·
Alýþýlmýþýn dýþýndaki görüþlerini reddetme.
·
Zamanlarýný boþa harcatma.
·
Angarya niteliðinde görevler verme.
Üstün zekalý ve üstün yetenekli çocuklara öðretmenlik yapacaklarda bulunmasý gereken
yeterlikler konusunda yapýlmýþ çeþitli araþtýrmalar vardýr. Bu araþtýrmalar sonucunda belirlenen
en önemli öðretmen yeterliklerinin ilk onu aþaðýda sýralanmýþtýr.
·
Öðrenmeye ilgili ve yeterli olma
·
Öðretimde sýra dýþý yöntem ve yeterliliklere sahip olma
·
Adil ve tarafsýz olma
·
Ýþbirlikçi demokratik tutum
·
Esnek olma
·
Espiri duygusuna sahip olma
·
Ödüllendirme ve takdir etme becerilerine sahip olma
·
Ýlgi alanýnda çeþitlilik gösterme
·
Ýnsanlarýn sorunlarýyla ilgilenme
·
Hoþ bir dýþ görünüþ ve tavýra sahip olma
Kaynak:
Üstün Zekalýlar ve Üstün Yetenekliler (Syf. 183-185) – Prof. Dr. Ayþegül ATAMAN Anadolu Üniversitesi
.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards