24012014_cdn/mikonafin-1-krem-ad78 kullanma talimati

advertisement
R ü L L A N M A T A L İM A T Î
M İK O N A F İN ® % I kremi
C ilt üzerime myguiaîsîr*
® Etkin madde: Her bir gram krem de 10 m g terbinafin hidroklorür (8.88 m g terbinafin
baza, eşdeğer) içerir.
*
Yardımcı maddeler: Sodyum
hidroksit,
benzi!
alkol,
sorbitan
m onostearat,
seti!
pal milat,seti! alkol, stearil alkol, pohsorbat 60. izopropil miri stat ve saf su,
İ ÎBıı iîacs kııîlatiM iiy» b a ş la s M d a tı ödce b u K U L L A N M A T Â L İM A T İN Î" d i k k a t l k e
okuyum uz, ç ü n k ü sîzin îçm ö n e m li bilgiler iç e r m e k te d ir ,
i * Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
\
! * E&.er ilave somlarınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
|
.^
.
'
.
i * Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz,
j
S
!
« Bu ilacın kullanırın sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı
j Kullandığınızı söyleyiniz.
j
j ” Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek
veya düşük doz kullanmaymış.
Bu. k n i i a a m a l a l ir o a lm d a :
'L M İK O N AF İN nedir ve m için kullanılır?
2 M İK O N A F İN 'i kullanm adan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. M İK O N A F İN nasıl kullandır?
4. Olast yan etkiler nelerdir?
5. M İK O N A F İN ’in m h lm m m t
B aşlıklar» y e r a l m a k t a d ı r .
L M İ K O N A F İ N n e d i r ve ne için k u l l a m b r ?
M İK O N A FİN krem in ef:k:in m addesi terbinafin hidroklorürdür, MİK.ONA.FİN K rem , m antar
hastalıklarına karsı etkili bir ilaçtır. M İK O N A FİN krem deri sorunlarına yol açan bazı mantarları
öldürerek va da. ürem elerini durdurarak: etkili olan bir İlaçtır.
M İK O N A F İN krem, atlet ayağı hastalığı (Tinea pedis), kasık kasıntısı (Tm ea krurîs), saçkıran
(Tinea k ö r p e m ) , isilik (Kandidiasîs) ve Pityriazİs versicoîor gibi mantar enfeksiyonlarının
tedavisinde kul lam lir.
M İK O N A FİN ağzı plastik kapakla kapatılmış, .15 g ve 30 g krem içeren alüm inyum tüp içinde
k u ilam m a s u nu. i inak tad i r.
2- MÜKONAFİN’i EtuManmadan Ömce d i k k â t cdiim esi g e r e k e n le r
M İ K O N A F Î N ’i a ş a ğ ıd a k i d a r ıu m îa r d a KULLANM AYINIZ
Eğer:
®Terbin afi ne ya da M ÎK Ö N A F İN ’in diğer bileşenlerine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa
kullanmayınız,
G ft
M İ K O N A F İ N ’! aşağudaki d u r tı r a i a r d a D İ K K A T L İ K U L L A N I N I Z
Eğer:
® M İK O N A F İN krem yalnızca harici kullanım içindir,
* M İK O N A F İN kremi yüzünüze uygulamayınız.
® M İK O N A F İN gözleri tahriş edebilir. Krem yanlışlıkla gözünüze geldiği takdirde, kremi
yitiniz ve gözünüzü akan suyla iyice yıkayınız ve herhangi bir belirtinin sürmesi durum unda
do k to ru n uza d anı ş ın iz.
® Kremi uygul.adik.tan sonra ellerinizi yıkayınız,
® M İK Ö N A F İN krem lokal deri reaksiyonlarına yol açabilecek seti! alkol ve steariî alkol
içermektedir,
* M antar ve m aya enfeksiyonları diğer kişilere geçebileceği için, kendinize ah, havlu ve
giysiler
kullanm aya
enfeksiyon
dikkat
oluşum una
karşı
ediniz
ve
kendinizi,
bunları
korumak
başkalarıyla
İçin,
havlu
paylaşmayınız.
ve
Yeniden
giysilerinizin
sıkça
ytkanm ası gerek İldir,
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönem de dahi otsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza,
danışanız,
M İK O N A FİN ’in y iy ecek ve içecek Ih M k m l m a s ı
M İK O N A FİN 'im kullanım yöntemi açısından besinlerle birlikte ya da aç karnına alınm asında
sakınca yoktur,
Mfimödik
Hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Eğer ham ileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsam/,, M.İKGNA.FİN tedavisine
başlam adan önce doktorunuza, danışınız. MİKONAFİN' krem, kesinlikle gerekli olmadığı sürece
hamilelik sırasında kullamim araahdır.
Tedaviniz .sırasında hamile, olduğunuzu fa r k ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışmış.
Em zirm e
ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız,
M İK O N A F İN kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmeyiniz.
G öğüsler
de
engelleyiniz.
dahil
olmak,
üzere,
bebeklerin
tedavinin
uygulandığı
bölgelerle
temasım
A r a ç ve m a k i n e kullam am
M İK O N A F İN kremin deriye uygulanm ası araç ve makine kullanm a yeteneğinizi etkilemez.
M İ K O N A F İ N İ n içe riğ in d e buSmıau baw yardUmcı m a tld e ie r hakkm da önemli b ilgiler
MİKONAFİN'. seti 1. alkol ve stearİİ alkol adı. verilen maddeleri içerir. Bu maddeler, i oka! deri
reaksiyoniartna (örneğin, kontak ciermatite) sebebiyet, verebilir.
Diğer ilaçlar ile birlikle kuISatîsms
M İK O N A F İN krem ile tedavi edilen bölgelere diğer tıbbi ürünleri uygulamayınız.
Eğer reçete li ya da reçetesiz herhangi bir Hac t sw anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda,
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. M İK O NAFİN nasıl kullam hr?
Uygun kulîütmm ve rîoz/uygulama srkhğ# için talim aüar:
M İK O N A F İN krem i enjeksiyonlu deri bölgelerine aşağıda belirtildiği gibi uygulayınız:
® A det ayağı (Tinea pedis): Bir hafta boyunca günde bir kere.
« Kasık kasıntısı (Tinea krııris) ve saçkıran (Tinea. korporis): Bir hafta boyunca günde bir kere.
® İsilik {Deri kandidiyazisi): Bir hafta boyunca, günde bir ya da iki kere.
® Samyeli, (Piıiryazis versikotor): İki hatta boyunca, günde bîr ya d a iki kere.
Enfeksiyon birkaç gün sonunda düzelm e gösterse de, kremi önerilen tedavi süresi boyunca
kullanmaya devam ediniz. Krem düzenli sürülmediği ya da erken kesildiği takdirde, enfeksiyon
yeniden ortaya çıkabilir.
Derinizdeki durum M İK O N A F İN krem İle tedaviye başladıktan
birkaç gün sonra, iyileşmeye
başlamalıdır. Fakat, enfeksiyon geçtikten sonra hasarlı derinin tam am en
iyileşmesi daha uzun
sürecektir. .MİKONAFİN kremin etkileri tedavi döneminin, bitiminden sonra bile devam edecek
vc derinizdeki İyileşme sürecektir.
Tedavinin
başlanm asından
itibaren
2
hafta
içerisinde
herhangi,
bir
iyileşme
belirtisi
gözlem lem ediğiniz takdirde, doktorunuza, ya da eczacınıza danışınız.
Uygulama y o lu vc suetotîu:
Kremi aşağıdaki şekilde uygulayınız:
®
Etkilenmiş deriyi ve etrafındaki alanı (alanları) tem izleyiniz vc ellerinizi yıkayınız.
Tüpü ilk. kullandığınızda, mühürlü olacaktır. K apağın üstündeki, sivri ucu kullanarak m ührü
deliniz.
»
Parmağınıza az bir m iktar krem sıkınız.
®
T üpün kapağım kapatınız,
®
Etkilenmiş deriye ve doğrudan etrafını, saran bölgeye ince bir tabaktı kremi, sürünüz.
»
Y avaşça ovarak kremi yediriniz.
®
Ellerinizi yıkayınız, aksi takdirde enfeksiyonu kendi derinizin diğer bölgelerine ya da diğer
kişi i.ere yay a bi 1.1rs in i z.
Eğer etkilenmiş deri d y a da ayak, parmak!arınızın ya da kaba ederinizin arasında, göğüs ya da
koltuk altında, ya da kasık, bölgesinde İse, kremi sürdükten sonra bölgeyi gazlı bez ile
kapatabilirsiniz. Bu. özellikle yatarken önerilmekledir. Eğer gazlı bez kullanıyorsanız, kremi
her
sürdüğünüzde yeni, teiniz bir bez kullarımız,
'Tedavinin başardı olmasını sağlam ak için, etkilenmiş deri bölgesini düzenli olarak yıkamak,
suretiyle tenıiz tutunuz. Hafifçe dokunarak ve ovalam ak sızın derinizi kum lunuz. K aşınsa bile
ilgili bölgeyi kaşım ayınız çünkü bu deriye daha fazla hasar verebilir ve iyileşme sürecini
yavaşlatabilir ya da enfeksiyonu yayabilir.
Değişik yaş grapl&n:
Ç o e u kittr d a k u 11aıı «m:
Çocuklarda kullanımının güvenilirliği kesin olarak kanıtlanmamıştır. M İK O N A FİN krem in 16
yaşın, altındaki çocuklarda kuilaml.ma.st Önerilmez,
Yaşla tarda im Iîsimm:
M İK O N A F İN krem 65 yaş üzeri, hastalar tarafından d a kullanılabilir.
Ö zel kullamam durum lar!:
B ö b r e k / K a r a c i ğ e r yetm ezliği:
Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan, hastalarda doz ayarlanması ile ilgili, veri, bulunm am aktadır.
D oktorunuz ayrı bîr tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
D oktorunuz M İK O N A FİN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken
kesmeyiniz:, çünkü M İK O N A F İN tedavisini durdurm ak hastalığınızın daha, kötüye gitmesine
neden olabilir.
Eğer M İK O N AFİN 'in etkisinin çok güçlü veya z a y ıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile im nurunuz.
Kiüjbıamsî.Sîiz gerekenden, daha, fazla M İ K O N A F İ N kullancfaysanız:
Kazayla derinize size söylenenden daha fazla krem, sürdüyseniz bunu silmeniz yeterltdir. Bu size
za rar v eri n e y ecekt ir.
Siz ya da baksa biri, özellikle de bir çocuk yanlışlıkla yüksek m iktarda M İK O N A FİN krem
yutarsa,
hem en
doktorunuza
ya
da
eczanıza
danışınız.
Onlar
size
yapılması
gerekeni
söyleyecektir.
.MİKONAFİN'den kullanm anız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya ec za cı He
konuşunuz.
M İ K O N A F İ N 1* kulliıiamayı unutıırsaiM K
Bir dozu, unuttuğunuz takdirde, fark ettiğinizde hemen kremi uygulayınız ve daha sonra her
zamanki gibi devam ediniz. Eğer bir sonraki dozun zamanı geldiğinde hatırlarısanız, normal
miktarı uygulayınız ve daha sonra her zamanki gibi devam ediniz.
Kremi bu kullanma, talimatında, belirtildiği gibi kullanınız, 'Eğer uygulamaları atlarsanız,
enfeksiyon yeniden ortaya çıkabilir.
Unutulan dozları dengelem ek için çift doz uygulamayınız.
MİKONAFİN tte ted av i söHlaiKÎmldtğsîMÎa olaşabilecek etkiler:
Mİ.K.OMAFİN tedavisini durdurm ak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.
Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi kesmeyiniz.
4, O lası y a n etkiler Melerdir?
Tüm ilaçlar gibi .MİKONAFİN'.in içeriğinde bulunan maddelere duvarlı olan kişilerde y a n etkiler
olabilir.
M İK O N A F İN ’in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan. etkiler ortaya çıkabilir:
Yan eik.iler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın
: 1.0 hastanın en az r i n d e görülebilir.
Yaygın
:I0 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir,
Yaygın, olm ayan
: 100 hastanın birinden az, fakat 1..000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek:
;î .000 hastanın birinden az görülebilir,
Çok seyrek
: i 0.000 hastanın, birinden az görülebilir.
Sıklığı, bilinm eyen Tüldeki veriler İle belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.
Ağsındakilerden {jerJıangi birini, fark ederseniz, d ok tonm oza söyleyiniz;
Yaygın:
* Ciltte pullanm a veya soyulma, (deri eksfoliasyonıı)
*
Kaşıntı (prurit)
Yaygm olmayan;
* Deri iczyonu
»
Kabuklanma.
® Deri hastalığı
® Derinin renginde değişiklik (pigm entasyon bozukluğu)
® Deride kızarıklık (eri tem.)
® Deride y anm a hissi
*
Ağn
® U ygulam a yerinde ağrı
<p U ygulam a yerinde tahriş
Se y rek :
® G özde tahriş
® Cilt kuruluğu
*
Deri döküntüsü ve kaşıntı (temas derraatiti)
*
Kaşıntı, kiza.nki.ik ve yanm a hissiyle birlikte görülen deri döküntüsü (egzema)
Cildinizin durum u kötüleşebilir.
n
Sıkîtğı büsîisBeycn:
Bu yan etkiler, pazarlama sonram deneyime dayanmaktadır ve sıklıkları mevcut veriler
kullanılarak he saptananı um aktadır,
<* Alerjik reaksiyon (aşın duyarlılık)
#
Deri döküntüsü
Bunlar M lK O N A F İN 'in h a fif yan etkileridir.
Eğer hu kullarıma ndhnatmda bahsi geçmeyen herhangi bir yarı etki ile karşılaşır sanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5.
M .İK Ö N A F tN 'İ e s a k la rina as s
MİKONAFİN 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
15 - 3 f r C arasındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Tüpü sıkıca kapalı tutunıı/,Som kuiSaniEjia terih iyle yyurahı olarak ladSam ııu,
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MİKONAFÎN’i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya am balajında bozukluklar fark ederseniz M İKONAFİN m kullanmayınız,
Muhaat SaMhiı
M ünir Şahin İlaç San. ve Tic, A.Ş.
Y unus M ah. Sanayi Cad. No; 22
34873 Kartal/İstanbul
Üretici:
M ünir Şahin İlaç San. ve Tic, A.Ş.
Yunus M.ah. Sanayi Cad. No; 22
34873 K anai/İsîanbul
Bu kullanma talimatı (gün/ay/yıl) tarihinde onaylanmıştır.
Download