poster (sonxxxxx) 1 - Trakya Üniversitesi

advertisement
YAĞ METABOLİZMASININ BAŞ DÜŞMANI:
ORLİSTAT
Büşra ÜVEYSUNA, Melike Sevde YILDIRIM, Merve ERDEM, Sevgi YEŞİLTEPE, Sezer Berkay GORÇA
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
AMAÇ: Obezite tedavisinde kullanılan Orlistat hakkında bilgi vermek
Geneladı: Orlistat
Markaisimleri: Xenical®,Alli®(OTC)
Terapötiksınıf: Antiobesite
Farmakolojikders: Lipazİnhibitörü
FDAOnaylandı: 23Nisan1999
GebelikKategori: X(kontrendikedir)
Alışkanlıkoluşuyormu?Hayır
İLACINKULLANIMI
Orlistat,günde3defa120mgdozundaverildiğinde,
gastrointestinallipazlarıinhibeederekbağırsaktayağ
emilimini%30azaltmaktadır.
İlacınmaksimumkullanımsüresi2yıldır.
AynızamandaOrlistat,tip2DiabetesMellitusluobez
hastalardakoronerkalphastalığıriskiniplaseboyagöre
anlamlışekildeazaltmaktadır.
ORLİSTATNEDİR?
Birantiobeziteilacıolanorlistat,nonsistemiketkisiile
bağırsaktakigastrointestinallipazaktivitesiniinhibe
etmektevediyettekiyağlarınemiliminiüçtebir
oranındaazaltmaktadır.
Orlistat,lipstatin'indoymuşbirtüreviolan
tetrahidrolipstatin(THL)’inözeladıdır.
Orlistatkilokaybınavebununsonucundatotal
kolesterol(TK),düşükdansitelilipoproteinkolesterol
(LDL-K)vetrigliserid(TG)düzeylerindeazalmaya
sebepolmaktadır.
İLACINTARİHÇESİ
1998yılındaXenicalAB'deüretimibaşlatılmışvedaha
sonraNisan1999‘daFDAtarafındanExenicaladıyla
reçeteliilaçolarakonaylanmıştır.
Orlistat'ındüşükdozformuolanAlliise2007'de
reçetesizilaçolarakonayalmıştı.
İLACINAMACI
Obezitegelişimindeyağlarınoynadığısantralrol
dikkatealınarak,vücuttayağlarınmetabolize
edilmesininönünegeçmekgerekmektedir.Orlistat,
pankreatiklipazıinhibeederekkliniktekullanılan
ajanlarınbaşındagelmektedir.
İntestinallipazlarıninhibisyonugeridönüşümlüdür.
Orlistat,amilaz,tripsin,kimotripsinvefosfolipazlar
gibidiğersindirimhidrolazlarınaetkietmemektedir.
İLACINENDİKASYONLARI
• Orlistatgözeçarpankilokaybınıteşvikeder.
• 2yılsonundaçalışmalarıngösterdiğinegöreOrlistat
yalnızcakilokaybınısağlamaklakalmayıp,verilen
kilolarınkorunmasındadaetkiliroloynamaktadır.
• Orlistatvücutağırlığınıortalama%5-10oranında
azaltır. Enbüyükkilovermeoranı,tedavininilkaltı
ayındagerçekleşir.
• Tip2diyabetgelişiminiönlemeyeyardımcıolur.
• Bağımlılıkyapmaz.
• Orlistatın%1'ibilekandolaşımıtarafındanabsorbe
edilmez,budapiyasadakiengüvenlikilokaybı
uyuşturucusuolmasınısağlar.
İLACINKONTRENDİKASYONLARI
• Orlistatınyanetkilerigastrointestinallipazların
inhibisyonunabağlıolarakgelişmektedir.
• Yanetkileridesadecegastrointestinaldir.Bunlar
abdominalkramplar,gazveşişkinliktir.
• Seyrekolgulardayağlıdışkıgörülebilir.
• Sistemiketkisiazdır.
• Çoğuyanetkilerhafiftirvetedavininilkhaftalarında
görülür.
• Safraveürinersistemtaşları,kardiyovaskülerolaylar
bildirilmemiştir.
• Yapılançalışmalar,hipokalorikdiyetleverilenkiloların
tekrargerialımınıönlemededeorlistatınizokalorik
diyetlebirlikteverilmesininyararlıolacağını
göstermektedir.
KAYNAKÇA
1.WeibelEK,HadvaryP,HochuliE,KupferE,LengsfeldH.Lipstatin,Streptomycestoxytricinitarafındanüretilenbirpankreatiklipazinhibitörü. I.Organiküretim,fermentasyon,
izolasyonvebiyolojikfaaliyet. JAntibiot(Tokyo). 1987Ağustos;40(8):1081-5
2.GotfredsenA,WestergrenHendelH,AndersenT.orlistat'ınkemikdöngüsüvevücutkompozisyonuüzerindekietkisi. IntJObesRelabMetabDisord. 2001Aug;25(8):1154-60
3.LiZ,MaglioneM,TuW,MojicaW,vd. Meta-analiz:obeziteninfarmakolojiktedavisi. AnnInternMed. 2005,5Nis;142(7):532-46
Download