Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

advertisement
2011-2012 Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Seminer Programı
Konuşmacı
Konu Başlığı
Tarih
Saat
Yer
05.10.2011
08:00-10:00
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı Toplantı Salonu
12.10.2011
KonuĢmacı:
Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr.AyĢe Filiz GÖKMEN
08:00-10:00
Anabilim Dalı Toplantı Salonu Moderatör:
Prof.Dr. Önay YALÇIN
26.10.2011
KonuĢmacı:
Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr.Ramin GALANDAROV
08:00-10:00
Hellp Sendromu
Anabilim Dalı Toplantı Salonu Moderatör:
Op.Dr.Ġbrahim KALELĠOĞLU
02.11.2011
08:00-10:00
16.11.2011
KonuĢmacı:
Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr. Meryem KÜREK
08:00-10:00
Anabilim Dalı Toplantı Salonu Moderatör:
Op.Dr.Ercan BAġTU
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Faaliyet Sunumu
Ġnkontinans ve Pelvik Organ
Prolabsuslu Hastalarda Cerrahi
Tedavi
Faaliyet Sunumu
Over Dokusu Dondurmada
güncel yaklaĢımlar
23.11.2011
KonuĢmacı:
Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr. Murat DOĞAN
08:00-10:00
Anabilim Dalı Toplantı Salonu Moderatör:
Prof.Dr. Tevfik ECDER
Gebelik ve Nefrolojik
Hastalıklar
30.11.2011
KonuĢmacı:
Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr. Meryem TAġKIRAN
08:00-10:00
Anabilim Dalı Toplantı Salonu Moderatör:
Doç.Dr. Cem ĠYĠBOZKURT
Gestasyonel Trofoblastik
Hastalık
07.12.2011
08:00-10:00
14.12.2011
KonuĢmacı:
Kadın Hastalıkları ve Doğum
08:00-10:00
Dr.GülĢah KESKĠN Moderatör: Fetal Cerrahi
Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Prof.Dr.Recep HAS
21.12.2011
KonuĢmacı:
Dr. Burçin
Kadın Hastalıkları ve Doğum
08:00-10:00
KARAMUSTAFAOĞLU
Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Moderatör:
Prof.Dr. Erkut ATTAR
Pelvik Ağrı Güncel Durum
28.12.2011
KonuĢmacı:
Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr. Aslı NEHĠR
08:00-10:00
Anabilim Dalı Toplantı Salonu Moderatör:
Doç.Dr. Mukadder ORHAN
Obstetrik cerrahide Analjesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Faaliyet Sunumu
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı Toplantı Salonu
04.01.2012
08:00-10:00
Faaliyet Sunumu
11.01.2012
KonuĢmacı:
Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr. ġebnem ALANYA
08:00-10:00
Anabilim Dalı Toplantı Salonu Moderatör:
Doç.Dr. Samet TOPUZ
Konizasyon trakelektomi
18.01.2012
KonuĢmacı:
Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr. Cihan COMBA
08:00-10:00
Anabilim Dalı Toplantı Salonu Moderatör:
Prof.Dr. Atıl YÜKSEL
Plasenta Akreatanın Prenetal
Tanısı
25.01.2012
KonuĢmacı:
Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr.Mehmet ÖZSÜRMELĠ
08:00-10:00
Anabilim Dalı Toplantı Salonu Moderatör:
Prof.Dr. Nur BĠLGEN
Adli vakalara yaklaĢım kayıt
alma ve rapor hazırlama
01.02.2012
08:00-10:00
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı Toplantı Salonu
08.02.2012
08:00-10:00
KonuĢmacı:
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Pelvik Organ Prolabsusta
Dr. Ġlgin Seda CAN Moderatör:
Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Vaginal Mesh Kullanımı
Op.Dr. Funda GÜNGÖR
15.02.2012
KonuĢmacı:
Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr. Halime ÇALI
08:00-10:00
Anabilim Dalı Toplantı Salonu Moderatör:
Prof.Dr.Oktay KADAYIFÇI
Faaliyet Sunumu
Kök aĢıları,kök hücreleri,dünü
bugünü yarını ve kanser
22.02.2012
KonuĢmacı:
Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr. Betül KEYĠF
08:00-10:00
Anabilim Dalı Toplantı Salonu Moderatör:
Prof.Dr.Nevin DĠNÇÇAĞ
Gebelik ve Diyabet
29.02.2012
KonuĢmacı:
Kadın Hastalıkları ve Doğum
08:00-10:00
Dr. Harika YUMRU Moderatör:
Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Tekrarlayan düĢüklerProf.Dr.Erkut ATTAR
Ġmplantasyon
07.03.2012
08:00-10:00
14.03.2012
KonuĢmacı:
Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr. Bahar YÜKSEL
08:00-10:00
Anabilim Dalı Toplantı Salonu Moderatör:
Prof.Dr. Süleyman AKHAN
Konjenital Anomalilerin
Vaginal cerrahisi
21.03.2012
KonuĢmacı:
Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr. Pakize Özge KARKIN
08:00-10:00
Anabilim Dalı Toplantı Salonu Moderatör:
Prof.Dr. Ergin BENGĠSU
2011 ESGO Milano'dan notlar
28.03.2012
KonuĢmacı:
Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr. AyĢe Filiz GÖKMEN
08:00-10:00
Anabilim Dalı Toplantı Salonu Moderatör:
Prof.Dr. Hayri ERMĠġ
Perinatolojide yenilikler
04.04.2012
08:00-10:00
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Faaliyet Sunumu
Faaliyet Sunumu
11.04.2012
KonuĢmacı:
Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr. Ramin GALANDAROV
08:00-10:00
Anabilim Dalı Toplantı Salonu Moderatör:
Prof.Dr. Bülent ERGUN
18.04.2012
KonuĢmacı:
Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr. Meryem KÜREK
08:00-10:00
Anabilim Dalı Toplantı Salonu Moderatör:
Prof.Dr. Süleyman AKHAN
25.04.2012
KonuĢmacı:
Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr. Murat DOĞAN
08:00-10:00
Anabilim Dalı Toplantı Salonu Moderatör:
Op.Dr. Funda GÜNGÖR
02.05.2012
08:00-10:00
09.05.2012
08:00-10:00
16.05.2012
08:00-10:00
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı Toplantı Salonu
IVF'de Siklus Ġptalleri
DSM V Perspektifinde Cinsel
ağrı bozukluklarında gelinen
nokta
Hormon Preparatları
Faaliyet Sunumu
Kadın Hastalıkları ve Doğum KonuĢmacı:
Ġntrauterin geliĢme geriliğinde
Dr.
Meryem
TAġKIRAN
Anabilim Dalı Toplantı Salonu
takip ve doğum
Moderatör:
Op.Dr. Ġbrahim KALELĠOĞLU
KonuĢmacı:
Kadın Hastalıkları ve Doğum
ART ve Etik
Dr. GülĢah KESKĠN
Anabilim Dalı Toplantı Salonu
Moderatör:
Prof.Dr. Hasan SERDAROĞLU
23.05.2012
KonuĢmacı:
Dr. Burçin
Kadın Hastalıkları ve Doğum KARAMUTAFAOĞLU
08:00-10:00
Anabilim Dalı Toplantı Salonu Moderatör:
Prof.Dr. ġebnem Koru
FĠNCANCI
Adli Jinekoloji
30.05.2012
KonuĢmacı:
Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr. Aslı NEHĠR
08:00-10:00
Anabilim Dalı Toplantı Salonu Moderatör:
Prof.Dr. Yavuz SALĠHOĞLU
Endometrıum Kanserinde
GüncellenmiĢ Tedavi
06.06.2012
08:00-10:00
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı Toplantı Salonu
13.06.2012
08:00-10:00
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı Toplantı Salonu
20.06.2012
08:00-10:00
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı Toplantı Salonu
27.06.2012
08:00-10:00
Faaliyet Sunumu
KonuĢmacı:
Dr. ġebnem ALANYA
Moderatör:
Prof.Dr. Alkan YILDIRIM
KonuĢmacı:
Dr. Cihan COMBA
Moderatör:
Prof.Dr. Orhan ÇĠZMECĠ
Batın Duvarı Defektleri
Yara ĠyileĢmesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum KonuĢmacı:
Güncel Menopoz
Anabilim Dalı Toplantı Salonu Dr. Pakize Özge KARKIN
Moderatör:
Prof.Dr. Abdullah TURFANDA
REPRODÜKTİF ENDOKRİNOLOJİ ve İNFERTİLİTE BİLİM DALI SEMİNER KONULARI
23.02.2012
08:00-10:00 Ġstanbul Tıp Fakültesi Doğum
Hane Toplantı Odası
Dr. Ercan BAġTU
01.03.2012
08:00-10:00 Ġstanbul Tıp Fakültesi Doğum
Hane Toplantı Odası
Dr. Ġrfan AYDIN (Histoloji)
08.03.2012
08:00-10:00 Ġstanbul Tıp Fakültesi Doğum
Hane Toplantı Odası
Dr. Sibel BULGURCUOĞLU
Sperm Seçiminde Yeni
YaklaĢımlar
15.03.2012
08:00-10:00 Ġstanbul Tıp Fakültesi Doğum
Hane Toplantı Odası
Dr. Ercan BAġTU
Ovulasyon indüksiyonu ve
Endometrial receptivite
22.03.2012
08:00-10:00 Ġstanbul Tıp Fakültesi Doğum
Hane Toplantı Odası
Üroloji
Ġnfertil Erkeğe Hormonal
Terapi
05.04.2012
08:00-10:00 Ġstanbul Tıp Fakültesi Doğum
Hane Toplantı Odası
Dr. Nilüfer ULAġ (Histoloji)
Oosit ve Embriyo GeliĢiminde
Kryoprezervasyon
12.04.2012
08:00-10:00 Ġstanbul Tıp Fakültesi Doğum
Hane Toplantı Odası
Dr. Sibel BULGURCUOĞLU
Embriyo GeliĢimi ve Seçiminde
Yeni Yöntemleri
19.04.2012
08:00-10:00 Ġstanbul Tıp Fakültesi Doğum
Hane Toplantı Odası
Dr. Ercan BAġTU
26.04.2012
08:00-10:00 Ġstanbul Tıp Fakültesi Doğum
Hane Toplantı Odası
Üroloji
Ġnfertil Erkeklerde Erektil
Disfonksiyon
03.05.2012
08:00-10:00 Ġstanbul Tıp Fakültesi Doğum
Hane Toplantı Odası
Dr. Ġrfan AYDIN (Histoloji)
Ağır Metallerin Folikülogenezis
üzerine etkisi
10.05.2012
08:00-10:00 Ġstanbul Tıp Fakültesi Doğum
Hane Toplantı Odası
Dr. Sibel BULGURCUOĞLU
Oosit Kalitesinin IVF
BaĢarısına Etkisi
18.05.2012
08:00-10:00
Dr. Ercan BAġTU
Endometrial kalınlığın ve
Transfer tekniklerinin IVF
baĢarısındaki yeri
Ġstanbul Tıp Fakültesi Doğum
Hane Toplantı Odası
Endometrioma: Güncel
YaklaĢımlar
Primer Hücre Kültürü
Myom ile Yüt lerinin iliĢkisi
Üroloji
Erkek Ġnfertilitesinde Özel bir
Grup Hipogonadotropik
Hipogonadotropik
Hipogonadizm
07.06.2012
Ġstanbul Tıp Fakültesi Doğum
08:00-10:00
Hane Toplantı Odası
Dr.Aysel Akyüz –Histoloji
Uterus Histolojisi ve
Ġmplantasyon aĢamasında
Uterusta görülen değiĢimle
14.06.2012
Ġstanbul Tıp Fakültesi Doğum
08:00-10:00
Hane Toplantı Odası
Dr. Ercan BAŞTU
Tekrarlayan gebelik
kayıplarında kanıta dayalı
yaklaĢım
25.05.2012
Ġstanbul Tıp Fakültesi Doğum
08:00-10:00
Hane Toplantı Odası
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards