7 - TBMM

advertisement
T. B. M. M.
B : 24
14. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in,
Bahkeslr ilindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner­
gesi (6/709)
«BAŞKAN — 14 üncü arada. Sayın Davut (Abacı­
gil'in, Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır.
Saym Abacıgil?.. Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?..Yok.
Soru ertelenmiştir.
75. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, petrol fi­
yatlarındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin Baş­
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı ismet Kaya Erdem'in cevabı (6/771)
ıBAŞKAN — 15 inci sırada, Sayın Barı; Çan'ın,
Başbakandan sorusu vardır,
Sayın Can?.. Buradalar.
Cevap verecek sayın Bakan?.. Burada.
Soruyu okutuyorum :
Türkiye Büyük M&let M edişi Başkanlığına
' Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut
özal tarafından yazru olarak cevaplandırılmasını arz
ederim.
Saygılarımla.
Barış Can
Sinop
Petrol fiyatlarındaki düşüş dünya ekonomilerin­
de, enflasyon oranının sıfırlanması (0) yönünde ve
büyüme hızlarının tahmillerin üzerinde artış göster*
meşine neden olmuşlar. Türkiye'nin de 20 dolardan
bağlantı yaptığı açıklandığına göre, bu da fiyatm
% 28,6 oranında düşmesi anlamına selundotedir. Bu
durumda;
1. — Dolar, TL. karşısında şimdiye kadar sade­
ce % 15 düzeyinde arıttığına ve içeride petrol fiyatları­
nın indirilmesi düşünülmediğine göre, TL.'sının do­
lar karşısında % 28,6 oranından fazla değer kaybe­
deceği mi beklenmektedir?1
2. — Eğer (böyle ise, hedeflediğiniz % 25lik enf­
lasyon oram nasıl gerçekleşecektir?
3. — Dünya ekonomilerinin sıfır enflasyon yaşa­
dığı bir ortamda, ekonominin merkezî karar organı
durumunda olan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı­
ğı hangi 'tercihi yapmaktadır?
a) Enflasyonu düşürmek mi?
b) Her ne pahasına otursa olsun Aıracatı teşvik
edecek kur politikasını uygulayarak TL/sının değe­
rini yapay olarak düşürerek enflasyonu artırmak mı?
12 . 11 . İMİ
0:1
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM­
CISI İSMET KAVA ERDEM (tamir) — Saym
Başkan, değerli milletvekilleri; Sinop Milletve­
kili Sayın Ban; Can, «Petrol fiyatlarındaki düşüsün,
dünya ülkelerinde enflasyonun sıfırlanmasına ve bü­
yüme hızlarıma artmasına neden olduğu (gerçektir;
Türkiye'de de bu petrol fiyatlarının düşüşünden
enflasyonu yüzde 25 hedefine çekebilmeniz mümkün
olacak mı?» der; tabiî burada dolar fiyatlarındaki
bu değer düşüşlerini de göz önüne alarak, neticede
birinci endişesi budur, bunu sorar.
Diğer bir konu da, «Dünya ekonomilerinde sı­
fır enflasyon oranın» yaşandığı bir dönemde, Hazi­
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığımızın politikasının, enflafyonu düşürmek mi, Türk parasının değerini düşü­
rerek İhracatı artırmak mıdır?» diye sorarlar.
Petrol fiyatlarındaki düşüşün, genellikle dünya
ticaretinde bazı olumlu gelişmeleri peşinden getire­
ceği beklenmekle îdi. özellikte, Nisan ayında Paris'te
yapılan OECD toplantısında genel kanı, petrol fiyat­
larının büyümeyii artıracağı, dünya ticaretinde geliş­
me sağlayacağı, enflasyonda da yüzde 1 oranında
indirim yapacağı idi. Bu, tabiî ülkemizle alakalı de­
ğil; dünyada genel olarak ortaya atılan ve bekleni­
len bir durum idi ve haltta, gelişmiş ülkelerin dış ti­
caretlerini artırmak suretiyle, genelde gelişmekte olan
ülkelerin daha fazla mal satmalarını «ağlayacak bir
politikanın da bu arada izleneceği tavsiye edilmiş­
ti.
IBu beklentiler ne derece gerçekleşti?... Dünyada
bu beJdeoCster, maatteessüf sağlanamadı. Enflasyon
düştü; fakat genelde dünyada büyüme hızı ve tica­
rette bir artış olmadı. Bunu, ekim aymın basında
SM'F ve Dünya Bankası Genel Kurulunda yapılan
toplantılarda bütün ülkeler dite getirdiler. Bekleni­
len ticari gelişme sağlanamadı; bilhassa ticarete ko­
nulan tahditlerin ve engellemelerin buna martı oldu­
ğu belhMllerek, süraUe kaldırılması istendi. (Büyüme
hızlarında da, 'beklenen bir gelişme sağlanamadı; bek­
lenen düşüş, yalnız enflasyon oranlarında yapılabi­
lirdi.
Simdi, bu konu Türkiye için ne oldu?.. Sayın
milletvekilleri, enflasyon rakamı konusunda bir be­
yan verirken; bir noktada anlaşabilmemiz için, be­
lirli istatistik rakamlarından hangisini esas aldığımı­
zı söyleyip, onun üzerinde konuşmamada yarar var.
— «7 —
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

Create flashcards