Başkenti Kudüs Olan Bağımsız Filistin Devleti Irak Kıbrıs

advertisement
PARLAMENTER DİPLOMASİ / İKÖPAB TOPLANTISI
çerçevede, BM Güvenlik Konseyi'ne, Filistin halkı­
na, hükümetine ve önderlerine uygulanan saldırıla- ;
rın durdurulması için gerekli önlemlerin alınması ,
çağrısında bulunur.
Başkenti Kudüs Olan
Bağımsız Filistin Devleti
miş Milletler'in kavram ve ölçütleri oluşturması için
çağrı yapılmalıdır.
Teröre karşı sadece güvenlikçi ve askeri yöntemlerle
mücadele edilemeyeceği, terörün gerçek köken ve
nedenlerine karşı barışçı ve doğru çözümler üretil­
mesi gerektiği kanaatindedir.
Filistin halkına meşru ve vazgeçilmez kendi kaderi­
ni tayin hakkıyla Filistinli mültecilere geri dönme
ve tazminat haklarının verilmesi, İsrail hapishanele­
rindeki mahkum ve tutukluların serbest bırakılma­
sı, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti­
nin kurulması ve mahkumlara 4. Cenevre Sözleş­
mesi hükümlerince muamele edilmesi konularında
Filistin halkı ile dayanışma içinde olduğunu vurgu­
lar. Konferans bölgedeki çatışmaların sürmesine yol
açan asıl sorunun Filistin, Suriye ve Lübnan'daki
Arap topraklarının işgali olduğu kanaatindedir.
Lübnan'daki Şiba Çiftliği ve diğer Lübnan toprakla­
rının İsrail tarafından işgalinin sürmesini ve Lüb­
nan vatandaşlarının güvenliğim tehdit edecek şekil­
de özgürlüklerinin kısıtlanmasını teşhir eder ve ay­
rıca İsrail'in mayın haritalarım vermeyi reddetmesi­
ni kınar.
İsrail'in Lübnan'ın egemenliğine yönelik mutat as­
keri ihlallerini teşhir eder; Lübnanlı direnişçilerin,
işgal altındaki Lübnan topraklarının bağımsızlığına
kavuşmasını sağlama ve Lübnan'a yönelik saldırıla­
ra karşı koyma hakkını vurgular."
TBMM Başkanı Bülent Arınç'm kapanış oturumun­
da okuduğu deklarasyonda, teröre ilişkin değerlen­
dirmelere de yer verildi. Açıklanan deklarasyonda
İKÖPAB'm değerlendirmeleri şöyle:
"Terörün, dünyada barışı, güvenliği ve istikrarı sü­
rekli olarak tehdit ettiğini, hiçbir gerekçesi olmadı­
ğını, ayrıca herhangi bir dini, ırkı, etnik kökeni ya
da milliyeti olmadığım teyit eder.
Terörle mücadelenin uluslararası alanda dayanışma
ve işbirliği olmadan etkili olamayacağını ısrarla be­
lirtir; uluslararası topluluğun tüm teröristleri ve
destekçilerini belirlemek, tanımlamak, mahkum et­
mek, tecrit etmek ve cezalandırmak için ortak ve
tek bir yöntem benimsemesinin gerekliliğini bir kez
daha belirtir. Birleşmiş Milletler'in, teröre karşı luslararası işbirliğini geliştirmek için en önemli forum
olduğunu, BM Güvenlik Konseyi'nin terörizme kar­
şı mücadele hakkındaki kararları ile uluslararası
sözleşmelere tam olarak saygı gösterilmesi gerekti­
ğinin hayati olduğunu hatırlatır. Halkların, saldırı
ve yabancı orduların işgaline karşı meşru direniş
hakkı ile terör eylemleri ara­
sında açık ve net bir ayrım ya­
pılmalı, bu konuda da Birleş­
EGEMENLİK
KAYITSIZ
Irak
Irak'ın egemenliğim, bağımsızlığını, toprak bütün­
lüğünü ve ulusal birliğini savunmak için kararlı tu­
tumunu yineler ve tüm Irak halkının beklentilerim
gerçekleştirmek için Iraklı tüm tarafların işbirliği
yapmasım talep eder.
Irak'ta istikrar, güvenlik, ulusal uzlaşmayı gerçek­
leştirebilecek tüm bölgesel ve uluslararası girişimle­
ri bütün gücüyle destekler; ayrıca Arap Birliği, İs­
lam Konferansı Örgütü ve Irak'ın komşusu ülkele­
rin, aynı amaca yönelik olarak uluslararası toplulu­
ğun daha çok gayret sarf etmesi yolundaki çağrıla­
rını da destekler.
Irak'ta Şiilerle Sünniler arasında gerginlik ve mez­
hepler arası çatışma yaratmayı amaçlayan, Samarra
kentindeki kutsal ibadet merkezleriyle Irak'taki di­
ğer ibadethane ve camilere yönelik insanlık dışı ve
barbarca terörist saldırıları kararlı bir şekilde mah­
kum eder.
İbadethane ve camilerin kutsallığının, her türlü isti­
la, zarar verici eylemler ve terörist saldırılara karşı
korunmasımn önemini belirtir.
Kıbrıs
BM Genel Sekreteri'nin, Annan Planı ve adanın iki
bölümünün siyasal eşitliği parametresi temelinde,
Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm sağlanması
amacıyla yürüttüğü iyi niyet misyonu çerçevesinde­
ki gayretlerim destekler.
Uluslararası toplumun, Kıbrıs
Türk tarafına yönelik insanlık
dışı tecridin sona erdirilmeŞARTSIZ
MİLLETİNDİR
Download